Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 03.09.1985 Resmî Gazete Sayısı: 18857

ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA

ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA  FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; askeri okullara alınan öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer sebeplerle ayrılacak öğrencilere Devletçe yapılan harcamaların karşılığı olarak tesbit edilecek tazminatın hesaplanmasında uygulanacak esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri her derecedeki askeri okullarda ve Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler ile bu okullardan ayrılan öğrencileri, bunların kefillerini ve velilerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-9/1/2011-27810)

Bu Yönetmelik, 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremiyenler Hakkında Kanunun 3 üncü, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 17, 18, 20 ve 68 inci, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 inci ve 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 45 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yüklenme ve Kefalet Senetlerinin Düzenlenmesi

Madde 4 - Askeri Okullara girme hakkını elde eden her öğrenci ile Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için ÖRNEK-1'deki yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenir ve kefalet senedinde belirtilecek miktar ÖRNEK-2'deki giderler dikkate alınarak tesbit edilir.

Yüklenme ve kefalet senetleri her okul için ayrı ayrı ve söz konusu okulun azami öğrenim süresi belirlenerek düzenlenir.

Yüklenme senetleri noterliklerce onaylanır.

 

Orta dereceli askeri okul mezunlarının kefalet senetleri

Madde 5 - Orta dereceli askeri okullardan mezun olup da harp okullarına, fakülte ve yüksek okullara ve astsubay sınıf okullarına kayıtları yapılan öğrenciler için yeniden düzenlenecek kefalet senetlerine yazılacak kefalet miktarı, bunlara mezun oldukları orta dereceli askeri okulda yapılmış olan toplam masraf da dikkate alınmak suretiyle belirlenir. 

 

Kefalet senedindeki tazminat tutarının yürürlüğe konulması

Madde 6 - Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve GATA Komutanlığınca tesbit edilip her yıl ŞUBAT ayı içerisinde Genelkurmay Başkanlığınca Millî Savunma Bakanlığına intikal ettirilir. Kefalet senetlerinde yer alacak tutarlar Millî Savunma Bakanlığınca yürürlüğe konur.

 

Ödettirilecek tazminat miktarı

Madde 7 - Askeri Okullar ile fakülte ve yüksek okullardan disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle çıkarılan öğrencilerin gördükleri öğrenim süresince Devletçe yapılan masraflar, ÖRNEK-2'deki giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, velilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilir.

 

Tazminatın takibindeki usul

Madde 8 - Öğrencinin bağlı olduğu okul komutanlığınca ÖRNEK-2'ye uygun olarak hesaplanan tazminat tutarı öğrencinin okuldan ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili Komutanlıklar tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilir ve Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleri ile birlikte tahsil edilir. Borçtan sorumlu olanların bağlı oldukları okul komutanlıklarına yapacakları yazılı talebi üzerine borçlar Milli Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması halinde taksitlendirilebilir. Anapara borcunun taksitlendirme süresi azami beş yıldır. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Yazılı taksitlendirme talebi üzerine, borçlu veya kefil ile okul komutanlıkları arasında taksitlendirmenin süresini, taksit sayısı ve tutarları ile ödeme zamanlarını belirleyen bir ödeme planı yapılarak, harcama yetkilisinin görüşü ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ödeme planının hukuken uygun görülmesi halinde borçlu ve harcama yetkilisi tarafından öğrenim gideri borcu hakkında sulh sözleşmesi yapılır.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Borç taksitlendirme taleplerine ilişkin 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Milli Savunma Bakanlığının hukuki görüşü alınıncaya kadar dilekçede belirtilen ilk taksit miktarını hemen, takip eden taksitleri de düzenli olarak, faiziyle birlikte muhasebe birimine ödeyebilirler. Ödenen taksitler asıl borçtan mahsup edilir. Yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında kararlaştırılan taksit miktarı ödenen taksit miktarından fazla olduğu takdirde, onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geçen taksit sürelerine ait toplam fark peşin olarak tahsil edilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Sulh anlaşması hükümleri yerine getirilmediği takdirde alacak muaccel olur ve sulhe konu edilen hak veya alacaklar, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Taksitlerin tahsili sırasında taksit dönemine ait taksit tutarının ödenip faizinin tamamının ödenmesinin takibi için muhasebe birimince tahsilat belgesi üzerine idarenin faiz alacağının saklı olduğuna ilişkin şerh konulur.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Öğrenim gideri borcunu ödeyemeyecek durumda olan borçlu ve kefiller, üzerine kayıtlı menkul, gayrimenkul, bankada mevduat ve üçüncü şahıslardan alacak olmadığını belgeleri ile ileri sürmeleri, daimi ikametgâh ettikleri ve nüfusa kayıtlı oldukları yer mülki idare amirlerinden aldıkları mali durumları ile ilgili bilgi ve belgeleri ile müracaat etmeleri halinde bu talepleri üzerine borçlunun maddi durumu hakkında gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılarak araştırılır. Varsa araştırma sonuçları ile birlikte borçlunun talebi hakkında görüş ve teklifleri Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

(Ek fıkra:RG-27/11/2012-28480) Öğrenim gideri borcunun tahsilinden tamamen veya kısmen vazgeçilmesinde 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen sınır ve usuller dahilinde işlem tesis edilir.

Tazminatın ödenmesi işlemleri 5401 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılır.

 

Tazminatın ödenmeyeceği haller

Madde 9 - Askerî Okullar ile fakülte ve yüksek okullarda sağlık nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla tespit olunan öğrencilere, kefil veya velilerine tazminat ödettirilmez.

 

Sağlık giderlerinin tazminatın hesabında etkisi

Madde 10 - Askerî Okullar ile fakülte ve yüksek okullardan yukarıda belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden; ana veya babalarının kamu kuruluşlarında görev yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık giderlerine para ödemeyecek ve/veya belirli oranda ödeme yapacak kişilere, askeri okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat ödettirilmez. Ancak, ÖRNEK-2'deki «ilaç ve tedavi giderleri» bölümünde, anılan bu giderlerin ilgili yasalar gereğince zorunlu olarak ödenecek olan miktarları dikkate alınır ve tazminata dahil edilir.

 

Yürürlükten kaldırma

Madde 11 - 1 Ağustos 1974 gün ve 14963 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Silâhlı Kuvvetler Adına Öğrenim Yapan Askerî Öğrencilerden Alınan Yüklenme Senetlerinin Değiştirilmesi ve Harp Okulları Yönetmeliğine Yüklenme Senedi Örneği İlâvesi Hakkında Yönetmelik” ile diğer yönetmeliklerin bu Yönetmelikte düzenlenen hususlara aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 − (Ek:RG-9/1/2011-27810)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan yüklenme senetleri esas alınarak hesaplanacak tazminat miktarlarında bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

 

Yürürlük

Madde 12 – Sayıştay’ca incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

 


 

ÖRNEK :1

 

ASKERÎ OKULLARA GİRME HAKKINI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ

 

Silâhlı Kuvvetler adına öğrenci olarak okulun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde Subay/Astsubay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.

(Değişik paragraf:RG-9/1/2011-27810) Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, Silâhlı Kuvvetler adına askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar Millî Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci harçlığı, kitap ve kırtasiye, vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri, şahsım için yapılan ilaç ve tedavi giderleri, barındırma giderleri, atış giderleri ve eğitim öğretim giderleri) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim.

(Mülga paragraf:RG-29/11/2011-28127)

 

(Değişik:RG-29/11/2011-28127) KEFALET SENEDİ:

Askeri öğrenci olarak kayıt-kabul olunan…………………..……………..oğlu/kızı ………………tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ………………… lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

Müteselsil kefil ve

borçlunun imzası*

 

 

AÇIK ADRESİ:

(*) Aday reşit değilse veli yüklenme senedine imza atar, bu durumda söz konusu aday için kefalet senedi düzenlenmez. 

 


 

ÖRNEK : 2

 (Değişik:RG-9/1/2011-27810)

 

Askerî okullardan çeşitli sebeplerle ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için hesaplanacak tazminat;

a) Yiyecek,

b) Giyim-Kuşam,

c) Öğrenci harçlıkları,

ç) Kitap, kırtasiye (Devlet ortaöğretim/yükseköğretim kurumlarında Devlet tarafından karşılanan kitap ve kırtasiye giderleri hariç),

d) Vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar,

e) Öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri,

f) İlaç ve tedavi,

g) Barındırma,

ğ) Atış,

h) Eğitim ve öğretim (seyir, uçuş, atış eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile buna benzer Devlet tarafından karşılanmayan ek veya özel ders ücretleri),

giderlerinden oluşur.

Sayfa