Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 18.01.1981 Resmî Gazete Sayısı: 17224

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ YÖNETMELİĞİ

 

(18 Ocak 1981 Tarih ve 17224 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

 

 

BÖLÜM 1

AMAÇ VE KURULUŞ

 

Madde 1 – Amaç :

 

Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri;

 

1.1. Vergi Dairelerinde elektronik bilgi işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek işlemlerin düzenli ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

 

1.2. Vergilendirme işlemlerinden, Bakanlıkça merkezileştirilmesine karar verilenleri Vergi Daireleri adına yürütmek,

 

1.3. Vergi mükelleflerinin yurt çapında vergi ve faaliyet  türleri itibariyle kimlik tabanını yaratmak ve yaşatmak,

 

1.4. Vergi mükelleflerinin vergilendirme işlemleri için gerekli servet bilgilerinin güncel olarak takip edilmesine imkan sağlayacak vergi tabanını  yaratmak,

 

1.5. Bilgi işlem için işlenen belgelerden, Gelir İdaresi için gerekli istatistikleri derlemek ve değerlendirmek,

 

1.6. Gelir idaresinin alt birimlerinin durum ve faaliyetlerini gösteren adedi bilgileri derlemek ve değerlendirmek.

 

1.7. Tüm vergisel olayları, durumları ve kurumlarla ilintili kişi ve kurumların çok boyutlu dizgiler içinde kavranmasını sağlayacak bir vergi tabanı oluşturmak,

 

Amaçlarını gerçekleştirecek çalışmaları yapmak üzere kurulurlar.

 

Madde 2 – Kuruluş şekli ve yeri:

 

2.1. Gelirler Genel Müdürlüğünün Elektronik Bilgi İşlem faaliyeti bir  “Ana Bilgi İşlem Merkezi”,  “Bölgesel Bilgi İşlem Merkezleri” ve elektronik bilgi işlem kapsamına alınan vergi dairelerinde kurulacak  “Bilgi İşlem Birimleri”  tarafından yürütülür.

 

2.2.  “Ana Bilgi İşlem Merkezi”  Ankara’da kurulur.

 

2.3. Bölgesel Bilgi İşlem Merkezlerinin kuruluş yerleri; ulaşım ve haberleşme imkanları ile bölgesel iş hacimleri gözönünde bulundurularak Maliye Bakanı tarafından tespit edilir.

 

2.4. Bilgi işlem Birimleri, Elektronik Bilgi İşlem kapsamına alınan vergi dairelerinde oluşturulur.

 

Madde 3 – Bilgi işlem merkezlerinin idari yapı içindeki yeri:

 

3.1. “Ana Bilgi İşlem Merkezi”  ve  “Bölgesel Bilgi İşlem Merkezleri”  Gelirler Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu içinde yer alır.

 

3.2. Vergi Daireleri elektronik Bilgi İşlem Birimleri, vergi dairesi içinde  bağımsız bir birim olarak kurulur.

 

Birimin uygulayacağı programlar ve izleyeceği iş akımı Bölge Bilgi İşlem Merkezi tarafından yönlendirilir ve denetlenir.

 

 

BÖLÜM  II

ÖRGÜTLENME VE YETKİ ALANI

 

 

Madde 4 – Ana Bilgi İşlem Merkezi ve bölgesel bilgi işlem merkezlerinin örgütlenme biçimi:

 

Ana Bilgi İşlem Merkezi ve Bölgesel Bilgi İşlem Merkezleri aşağıda gösterilen bölüm ve servislerden oluşur. Kuruluş aşamasında gerekli görülen bölüm ve servisler kurulur, bir bölüm veya servise ait görevler kurulmuş bulunan bölüm ve servislere verilebilir.

 

4.1. İşletim bölümü:

 

- Bilgisayar İşletim Servisi,

 

- Çıktı denetim servisi (End – job Control)

 

- Manyetik Ortam Saklama Serisi

  

4.2. Veri Hazırlama Bölümü:

 

- Belge Ambarı

 

- Belge İnceleme Servisi

 

- Kodlama Servisi

 

- Bilgi Giriş Servisi

 

- Hata Düzeltme Servisi

 

4.3. Vergi Daireleri İşlemleri Bölümü:

 

- İzleme ve Değerlendirme Servisi

 

- Uygulama Desteği

 

4.4. Destek Hizmetleri Bölümü:

 

- Özlük İşleri ve eğitim Servisi

 

- İkmal Servisi

 

- Güvenlik Servisi

 

- Dökümantasyon Servisi

 

- Yardımcı Hizmetler Servisi

 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu tarafından hazırlanan sistem tasarımları ve programların Bilgi İşlem Merkezlerinde uygulanması sırasında  gerekli görülecek düzenleme, düzeltme ve müdahaleleri yapmak, gerektiğinde Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticilerine uygulamalarda  teknik danışmanlık hizmeti görmek üzere yeteri kadar Sistem Analist ve Programcı görevlendirilir. Bu amaçla Bilgi İşlem Merkezlerinde görevlendirilen Sistem Analist ve Programcılar Bilgi İşlem Merkezi Müdürüne bağlı olarak çalıştırılırlar.

 

Madde 5 – Elektronik Bilgi İşlem Birimlerinin Teşkilatlanma Biçimi:

 

Vergi Daireleri Elektronik Bilgi işlem Birimleri’nde yeter sayıda servis şefi ve makine operatörü görevlendirilir.

 

Madde 6 – Yetki Alanı:

 

6.1. Ana ve Bölgesel Bilgi İşlem Merkezlerinin yetki alanı (yayılı bilgi işlemin teknik gerekleri saklı kalmak koşuluyla) tüm mükellefiyetler ile ilgili merkezi kütük ve işlemleri kapsar.

 

6.2. Bilgi İşlem Birimleri, bulundukları vergi dairelerinin işlemlerini yapar.

 

 

BÖLÜM  III

YÖNETİM VE KADRO

 

 

Madde 7 – Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri:

 

7.1. Bilgi İşlem Merkezleri; Müdür,

 

- Bölümler; Müdür Başyardımcıları ve Yardımcıları,

 

- Servisler; Servis Şefleri tarafından yönetilir

 

7.2. Vergi Daireleri Elektronik Bilgi İşlem Birimleri, Vergi Dairesi müdürüne bağlıdır.

 

Madde 8 – Standart Kadrolar – Görev Tanımları:

 

Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerinde çalıştırılacak personele ilişkin;

 

-  Standart kadro ünvanları, derece ve sınıfları ile sayıları,

 

-  Aranılan nitelikler,

 

-  Görev tanımları,

 

-  Göreve alınma, yetiştirilme ve yükselme esasları,

 

Devlet Memurları Kanunu ve Elektronik Bilgi İşlemin teknik gerekleri saklı kalmak üzere;

 

- Bu yönetmelik hükümlerine,

 

-  Gelirler Genel Müdürlüğü genelgelerine,

 

-  Bu yönetmeliğin uygulanmasına dair yürürlüğe konulacak yönerge hükümlerine göre düzenlenir.

 

Madde 9 – Kadroların Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerine Dağılımı:

 

Belirlenecek standart kadroların Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerine dağılımı; İş hacmi, yöresel özellikler, bilgi işlemin teknik gerekleri ve beklenilen gelişmeler dikkate alınarak Bakanlıkça saptanır.

 

Madde 10 – Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerinde Kadro Dağılımı:

 

Bakanlıkça belirlenecek standart kadroların;

 

-  Bilgi İşlem Merkezlerinde bölümlere dağıtımını Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,

 

- Bölümlere verilen kadroların servislere ve birimlere dağıtımını ilgili Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı yapar.

 

 

BÖLÜM  IV

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

 

Madde 11 – Bilgi İşlem Merkezi Müdürünün Görevleri:

 

11.1. Bakanlıkça kendisine verilen görevleri yapmak,

 

11.2. Bilgi İşlem Merkezine verilen görevlerin zamanında, mevzuat ve emirler çerçevesinde en etkin biçimde yapılmasını sağlamak,

 

11.3. Bilgi İşlem Merkezinin görev ve yetki alanına giren bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, değerlendirmek ve denetlemek,

 

11.4. İş ve işlemlerde ortaya çıkan aksaklık, eksiklik ve yanlışlıkları gidermek için yetkisi içinde olan önlemleri almak, yetkisi dışında kalanları önerileriyle birlikte üst makamlara bildirmek,

 

11.5. Uygulamalarda birlik, eşitlik ve tutarlılığı sağlamak, çeşitli bölüm ve birimler arasında görüş, anlayış farklarını gidermek,

 

11.6. Adil ve etkin bir personel yönetimi için gerekli önlemleri almak,

 

11.7. Personelin iş başında eğitimini sağlamak ve diğer hizmet içi  eğitim biçimleri için kendisine düşen görevleri yapmaktır.

 

Madde 12 – Bilgi İşlem Merkezi Müdürünün Yetkileri:

 

12.1. Bilgi İşlem Müdürü çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle doğrudan doğruya kendisine verilmiş olan ve bir daire yöneticisi olmasının doğal sonucu, sahip olduğu yetkileri kullanır.

 

12.2. Bilgi işlem Merkezi Müdürü sahip olduğu yetkileri tamamen veya kısmen kendisine yetki veren kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlarda bir esas belirtilmişse o esaslara göre, herhangi bir kural bulunmadığı takdirde, sevk ve idare amiri olarak mevcut şartlara en uygun bir biçimde müdür başyardımcısı ve yardımcılarına, servis şeflerine, unvanı ne olursa olsun; maiyetindeki diğer memurlara yazılı olarak derece derece   devredilebilir.

 

Madde 13 -  Bilgi İşlem Merkezi Müdürünün Sorumluluğu:

 

Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,

 

13.1. Madde 12’de sayılan görevlerin sonuçlarından,

 

13.2. Madde 12’nin 2’nci fıkrası hükümlerine göre devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından,

 

13.3. Kanunların uygulanmasında verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından,

 

13.4. Bilgi İşlem Merkezi memurlarının kanun, tüzük, yönetmeliklere aykırı fiillerini bildiği halde cezalandırmadığı veya üst makamlara bildirmediği takdirde, tutum ve davranışı kusurlu bulunan veya kanun tüzük ve yönetmeliğe  aykırı fiili işleyen memurla birlikte sorumludur.

 

Madde 14 – Müdür Başyardımcıları ve Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

14.1. Müdür Başyardımcı ve Yardımcıları, kendilerine bağlı bölümleri yürütmekle yetkilidirler.

 

14.2. Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları mevzuat ile kendilerine tanınan yetkiler yanında müdürün kendilerine devrettiği görevleri de yürütmekle yetkilidirler.

 

14.3. Sahip oldukları ve müdür tarafından devredilen yetkilerin ilgili mevzuata uygun ve zamanında yerine getirilmemesinden servis şefi ve memurlar ile birlikte müdüre sorumludurlar

 

Madde 15 – Servis Şeflerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

15.1. Kendilerine bağlı servislerin yürütmekle görevli oldukları işlerin ilgili mevzuat uyarınca, zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesi ile görevlidirler.

 

15.2. Mevzuat ile kendilerine tanınan yetkiler ile müdür ve müdür başyardımcısı ve yardımcısı tarafından kendilerine devredilen yetkileri kullanırlar.

 

15.3. Sahip oldukları ve devredilen yetkilere ilişkin görevlerin mevzuata uygun biçimde ve zamanında yerine getirilmemesinden ilgili memuru ile birlikte müdür başyardımcısı, yardımcısı ve müdüre karşı sorumludurlar.

 

Madde 16 – Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

16.1. Memurlar bağlı oldukları servis şefi, müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı ve müdür tarafından verilen işleri belirtilen usul ve esaslar içinde yerine getirmekle görevlidirler.

 

16.2. Memurlar mevzuattan doğan ve üstlerince verilen yetkileri kullanırlar.

 

16.3. Memurlar kendilerine tanınan yetkileri iyiye kullanmamaktan görevlerini ilgili mevzuata uygun olarak zamanında ve düzenli bir biçimde yerine getirememekten dolayı bağlı bulundukları servis şeflerine karşı sorumludurlar.

 

Madde 17 – Görevlendirme ve Yöneltme:

 

17.1. Bilgi İşlem Merkezlerine verilen müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, servis şefi ve memurlar; bilgi, beceri, davranış ve yetenekleri göz önüne alarak en başarılı olacakları işlerde çalıştırılırlar.

 

17.2. Bilgi İşlem Merkezleri görevlilerinin yetişmeleri daha üst görevlere hazırlanmaları amacıyla Maliye Bakanlığınca tespit olunacak esaslar çerçevesinde, bölüm, birim ve servisler arasında yer değiştirmeleri sağlanır.

 

BÖLÜM  V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

 

Madde  18 – Mevzuat deyimi:

 

Yönetmelikte geçen  “mevzuat” deyimi kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genel tebliğ, genelge ve genel yazıları içine alır.

 

Madde 19 – Bilgi İşlem Merkezlerinin  “Daire”  Olma Niteliği:

 

Ana Bilgi İşlem Merkezi ve Bölgesel Bilgi İşlem Merkezleri; Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği’nin 22 nci maddesinde öngörülen daire niteliğini taşır.

 

Madde 20 – Gider Tahakkuk Memurluğu:

 

Ana Bilgi İşlem Merkezi Müdürü ve Bilgi İşlem Merkezleri Müdürleri veya yetki devri yaptıkları müdür başyardımcıları ve yardımcıları Bakanlık Bütçesinden  harcama kalemleri itibariyle merkezlere tahsis edilen ödeneklerin harcanması açısından  “Gider Tahakkuk Memurluğu”  görevini üstlenirler.

 

Madde 21 – Çalışma Süre ve Zamanı:

 

21.1. Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerindeki elektronik makinelerden, bilgi işlemin teknik gereklerine uygun olarak en verimli biçimde yararlanmak üzere, gerektiğinde bu makinelerde çalışacak personel ve yöneticiler ve yardımcı personelin çalışma süre ve zamanları, haftalık otuz saatten az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

 

Madde 22 – Yürürlük:

 

22.1. Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe  girer.

 

22.2. Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı yürütür.