Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 11.08.1984 Resmî Gazete Sayısı: 18486

TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI BULANLARA, HABER VERENLERE VE YAKALAYAN KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK İKRAMİYE İLE İLGİLİ YÖNETMELİK


                Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlara, varlığını haber verenler ile bunları yakalayan kamu görevlilerine Devlet tarafından verilecek ikramiyenin tahakkuk ve tediyesine ait işlemleri belirlemektir.

Kısaltmalar
                Madde 2 - Bu yönetmelikte geçen:

                "Bakanlık" Kültür ve Turizm Bakanlığını,

                "Müze" Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri,
                "Varlık" taşınır kültür ve tabiat varlıklarını,

                İfade eder.

                İkramiye Esasları

                Madde 3 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerüstünde, yeraltında ve sualtında taşınır kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya varlığından yeni haberdar olan malik veya zilyetlerden; bunu en geç üç gün içinde en yakın müzeye, köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber verenlere;

                a) Varlık, bulanın mülkü içinde ise; "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik" gereğince tespit edilecek değeri usulüne göre ödenerek müzelerce satın alınır. Ayrıca ikramiye verilmez.

                b) Varlık başkasının mülkü içinde ise ilgili Yönetmeliğine göre takdir edilecek bedelin % 80'i ikramiye olarak bulan ile mülk sahibi arasında eşit olarak paylaştırılır.

                c) Varlık Devlete ait arazide bulunmuş ise, ilgili Yönetmeliğine göre takdir olunacak bedelin % 40'ı bulana ikramiye olarak ödenir.

                d) Nerede bulunursa bulunsun haber verilen varlık, korunması gerekli nitelikte kültür ve tabiat varlığı olmadığı takdirde sahiplerine, müzelerce verilecek bir belge ile iade olunur. Bu belge iade olunan varlık ile sahibini açıkça tanımlayabilecek nitelikte düzenlenir.

                Belge ile iade olunan varlıklar üzerinde sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler. Bir yıl içinde sahiplerince alınmayan varlıklar müzelerde saklanabilir veya usulüne uygun olarak Devletçe satılabilirler.

                Gizlenmiş Sayılan Varlıklar

                Madde 4 - Nerede olursa olsun yeni bulunup da süresi içinde haber verilmediğinden gizlenmiş sayılan varlıkları haber verenler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine usulüne göre tespit edilen değerin,
                1905 Sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun"da belirlenen şekilde;

 

 

a) 5.000 liraya kadar

% 30,

b) 25.000 liraya kadar (5.000 liradan yukarı olan kısmı için)

% 25,

c) 50.000 liraya kadar (25.000 liradan yukarı olan kısmı için)

% 15,

d) 100.000 liraya kadar (50.000 liradan yukarı kısmı için)

% 10,

e) 100.000 liradan yukarı olan kısmı için

% 7,5

 

 

                Oranlarındaki miktarı, haber veren ve yakalayan şahıslara ayrı ayrı ikramiye olarak ödenir. Gerek haber verenler ve gerekse yakalayan kamu görevlilerinin birden fazla olmaları halinde hesap edilen ikramiye aralarında eşit olarak paylaştırılır.

                İkramiye Ödenmeyecek Haller

                Madde 5 - Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile, nerede bulunursa bulunsun varlığı Bakanlıkça daha önceden bilinen taşınır kültür ve tabiat varlıkları için ihbar ikramiyesi ödenmez.

                Değere İtiraz

                Madde 6 - Tespit edilen değere itiraz halinde, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yeniden değer tespiti yapılır.

                Ödeme Esasları

                Madde 7 - Ödenecek ikramiyeler bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Ödeneğin tahakkuk ve tediyesinde Devlet Muhasebesi ve Muamelat Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

                Kaldırılan Hükümler

                Madde 8 - Bu Yönetmelikle, 18 Nisan 1976 gün ve 15363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Eski Eser İkramiyesi Ödenmesi Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük
                Madde 9 - 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 4, 24, 25 ve 64 üncü maddeleri hükümlerine göre hazırlanan ve 832 Sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmüne göre Sayıştay'ın olumlu görüşü alınmış bulunan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
                Yürütme
                Madde 10 - Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.