Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 29.06.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25507

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ(1)(2)

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ(1)(2)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması ve kaliteli/güvenli gıda temini için, su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yatırımların, planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve üretim sırasında etkin denetimin sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, denizlerde, iç sularda ve bunlara bağlantılı sularda yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin tesislerin kurulma yerleri, müracaat şekli ve talebin değerlendirilmesi, ön izin, proje onayı (kesin izin), projenin iptal edilmesi, proje değişiklikleri, deneme üretimi, mecburi yer değişikliği, entegre tesis kurulması, proje devri, orkinos yetiştiriciliği (besiciliği), organik su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiricilik belgesi, yumurta, yavru ve damızlık materyal ithali, teknik eleman istihdamı, su ürünleri sağlığı, çevresel etki ve koruma ve denetimle ilgili hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun değişik 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Bakanlık Merkez Teşkilatı: (TÜGEM) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

Su Ürünleri: Denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtalarını ( 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun kapsamına giren hayvanlar hariç),

Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Yetiştiricilik tesislerinde, entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda yapılan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme (besicilik) faaliyetini,

Yetiştiricilik Tesisi: Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,

İç Sular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerlerini,

Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesisleri,

Üretme Havuzları: Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla, toprak, beton ve ağ havuzlar ile plastik veya benzeri malzemeden yapılan tank ve benzer üniteleri,

Ağ Havuz (Ağ Kafes): Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla ahşap, demir veya plastik malzemeler ile ağ kullanılarak yapılan üniteleri,

Entansif Yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği,

Yarı Entansif Yetiştiricilik: Gübreleme ve tamamlayıcı yemlemeye dayalı yetiştiriciliği,

Ekstansif Yetiştiricilik: Suyun doğal verimliliğine dayanan, stok kontrolü yapılan düşük üretimli yetiştiriciliği,

Proje: Yetiştiriciliği yapılacak türü, su ürünleri tesislerinin yerini, mahiyetini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif metraj cetvellerini, yetiştiricilik tekniğini ve üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgeler ile kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin bütününü,

Müteşebbis: Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen, kuran ve işleten gerçek ve tüzel kişiliği,

Açık Deniz Yetiştiriciliği (Off-shore): Denizlerde, kapalı koy ve körfezlerin dışında, su derinliği asgari kırk metre olan yerlerde, uygun teknolojiler kullanılarak, ağ kafeslerde yapılan su ürünleri yetiştiriciliğini,

Filtrasyon Sistemi: Değişik tipte filtreler kullanılarak, yetiştiricilik faaliyetlerinde kullanılan suda oluşan atıkların tutulduğu sistemleri,

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlık merkez teşkilatınca verilen belgeyi,

(Ek: RG-18/06/2007-26556) Müşterek Yetiştiricilik Alanı: Denizde veya iç sularda birden fazla su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin üretim yapması amacıyla belirlenen alanı,

(Ek:RG-30/5/2009-27243) Komisyon: Kuruluşu, çalışma usul ve esasları Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından belirlenen komisyonu,

(Ek:RG-30/5/2009-27243) Yavru Balık Büyütme Tesisi: Kuluçkahanelerde, yumurtadan çıktıktan sonra, 1-2 gr ağırlığa kadar büyütülen yavru balıkları; 30-50 gr ağırlığa ulaştırmak amacıyla deniz, içsu ve karada kurulan tesisleri,

(Ek:RG-30/5/2009-27243) Yavru Balık Büyütme Alanı: Deniz, içsu ve karada yavru büyütme tesislerinin bulunduğu alanı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tesislerin Kurulma Yerleri ve Aranacak Şartlar

Tesislerin Kurulma Yerleri ve Aranacak Şartlar

Madde 5 - Su ürünleri yetiştiriciliği amacıyla kurulacak tesis yerlerine ilişkin genel hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Karada üzerinde bir veya daha fazla tesis bulunan ve bir tesisten çıkan suyun diğer tesisler tarafından kullandığı su kaynakları üzerinde yeni bir tesisin kurulabilmesi için, suyun miktar ve kalite açısından yeterliliğinin ve yeni tesisin diğer tesisleri olumsuz yönde etkilemeyeceğinin, su ürünleri konusunda eğitim veren fakülteler veya su ürünleri araştırma enstitüleri veya su ürünleri ile ilgili enstitüler tarafından düzenlenecek rapor ile tespit edilmesi gerekir. Düzenlenen raporun uygun bulunması halinde, talep il müdürlüğünün uygun görüşü ile birlikte Bakanlık Merkez Teşkilatına iletilir ve su kaynağı üzerinde yeni tesisin kurulup kurulmayacağına karar verilir. Ancak, gerekli görülmesi halinde Komisyon marifetiyle, konunun yeniden incelenmesi sağlanarak hazırlanacak rapora göre karar verilir.

b) Karada kurulacak yetiştiricilik tesislerinde, tesislerin hijyenik açıdan birbirini menfi yönde etkilemesinin söz konusu olmadığı durumlarda (kullanılacak suyun ayrı bir kaynaktan sağlanması veya aynı su kaynağından ayrı bir kanalla alınması), su debisinin tesisler için yeterli miktarda olması halinde tesisler arasında mesafe şartı aranmaz.

c) (Değişik: RG-15/10/2005-25967) İç su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla, 100 lt/sn ve daha az debiye sahip su kaynakları üzerinde kurulacak tesislerde, bu kaynağın tamamını üretimde kullanabilecek üretim kapasitesine sahip olması gerekir. 100 lt/sn den büyük debiye sahip su kaynakları üzerinde 25 ton/yıldan daha az kapasitede işletme kurulamaz. Ancak, kurulacak tesis için öngörülen yeterli alan bulmanın mümkün olmadığı bölgelerde, il müdürlüğünün bu yönde görüş bildirmesi halinde bu şart aranmaz.

d) Baraj gölleri, göletler ve diğer iç su kaynaklarındaki yetiştiriciliğe tahsis edilecek su yüzeyi alanı ve diğer esaslar, Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili kurumlar tarafından ortaklaşa belirlenir.

e) Baraj göllerinde ağ kafeslerde su ürünleri işletmeleri arasındaki mesafe ikiyüzelli metreden az olmamak şartıyla, yetiştiriciliğe tahsis edilecek alan, proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı gibi kriterler esas alınarak oluşturulan İl Müdürlüğü görüşü dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenir.

f) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Ağ kafeslerde üretime tahsis edilecek alanın büyüklüğü denizlerde, kafeslerin işgal edeceği alandan, içsularda ise kafeslerin işgal edeceği alanın iki katından az olmamak kaydıyla, proje kapasitesi, yetiştiricilik yapılan tür ve uygulanacak yetiştiriciliğin tekniği dikkate alınarak belirlenir.

g) Denizde ve iç sularda, her türlü can ve mal emniyetinin temini bakımından, ağ kafeslerin kurulduğu saha ile kuluçkahanelerin denizden su alım ve deşarj sistemleri şamandıra ve çakar şamandıralar kullanılarak belirlenir. Denizde seyir emniyeti yönünden, IALA (Uluslararası Fener Otoriteleri Birliği) standartlarında, gece ve gündüz mania işaretleri ile gösterilir. İşaretlemede kullanılan şamandıra ve çakar şamandıralar kiralanan alanın dışına taşamaz.

h) Denizlerde, çevre düzeni planı çalışmaları sonucunda su ürünleri yetiştiriciliğine ayrılan alanlarındaki, yetiştiricilik tesisleri arasındaki mesafe, proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı ve yetiştiricilik teknikleri ile bu konudaki İl Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatı tarafından belirlenir. Çevre düzeni planı çalışması yapılmayan alanlarda, iki orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) işletmesi arasındaki mesafe ile denizlerde ağ kafes işletmeleri ve orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) işletmeleri arasındaki mesafe iki kilometreden; denizlerde ağ kafes yetiştiricilik tesislerinde bir kilometreden az olmamak üzere, proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı gibi kriterler esas alınarak oluşturulan il müdürlüğü görüşü dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatı tarafından belirlenir.

i) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Kuluçkahaneler veya kuluçkahaneler ile diğer su ürünleri işletmeleri arasındaki mesafe, su ürünleri konusunda eğitim veren fakülteler veya su ürünleri araştırma enstitüleri veya su ürünleri ile ilgili enstitüler tarafından,  tesislerin proje kapasiteleri, su alım ve deşarj sistemleri ve üretim teknikleri dikkate alınarak hazırlanacak rapor ve il müdürlüğü görüşü dikkate alınarak Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından tespit edilir. Ancak, gerekli görülmesi halinde, Komisyon marifetiyle, konunun yeniden incelenmesi sağlanarak hazırlanacak rapora göre karar verilir.

j) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların verimli kullanımının sağlanması için, su ürünleri yetiştiriciliği projelerinin minimum kapasiteleri Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenir.

k) Ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanlarda, soğuk su balıkları yetiştiriciliğinde, 20°C’nin üzerindeki su sıcaklık periyodu ile donma varsa, donmanın başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak üretim planlaması yapılır.

l) Açık deniz (Off-shore) yetiştiriciliği, denizlerde, kapalı koy ve körfezlerin dışında, su derinliği asgari kırk metre olan yerlerde uygun teknolojiler kullanılarak yapılır. Ancak, proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı ve yetiştiricilik tekniğinin uygun olduğu durumlarda ise Bakanlık merkez teşkilatının görüşü alınarak, derinliği kırk metreye ulaşmayan sahalarda da açık deniz yetiştiriciliğine izin verilebilir.

m) Denizlerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği için ihtiyaç duyulan kara alanlarının büyüklüğü, Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya il müdürlüğü tarafından belirlenir.

n) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Müşterek yetiştiricilik alanlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki yerleşim planlaması, Bakanlık Merkez Teşkilatının onayı alınmak kaydıyla, İl Müdürlüğü tarafından yapılır. Mecburi yer değişiklikleri dâhil, bu alanlardaki su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşkilatınca hazırlanacak genelge ile düzenlenir. 

o) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Mevcut yetiştiricilik tekniklerinin dışında, yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılacak su ürünleri yetiştiricilik tesislerine izin verme yetkisi Bakanlık Merkez Teşkilatında olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşkilatınca hazırlanacak genelge ile belirlenir.

ö) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Kabuklu, eklembacaklı ve yumuşakça yetiştiriciliğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşkilatınca hazırlanacak genelge ile belirlenir.

p) (Ek:RG-30/5/2009-27243) Yavru balık büyütme tesisine ilişkin işlemler  bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür. Yavru balık büyütme alanları ve tesisleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak diğer usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından hazırlanacak genelgelerle belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetiştiricilik Tesislerinin Kuruluşu, İzin, Onay ve Proje İşlemleri

Müracaat

Madde 6 - Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla yapılan müracaatların, değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik: RG-18/06/2007-26556) Su ürünleri yetiştiricililik tesisi kurmak isteyen müteşebbisler, ilgili İl Müdürlüğüne müracaat ederek Bakanlık Merkez Teşkilatından izin almak zorundadır.

b) Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbisler, dilekçelerine (Ek-1), üzerinde tesisin kurulacağı yerin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli saha haritasını da ekleyerek; yetiştiricilik tesisinin kurulacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat ederler. İl Müdürlüğünce, on beş gün içerisinde, oluşturulacak bir teknik ekip tarafından mahallinde inceleme yapılır. Yetiştiricilik tesisinde kullanılacak su kaynağından veya üretim sahalarından usulüne uygun olarak su numunesi alınması ve gerekli analizlerin müteşebbis tarafından yaptırılması temin edilir. Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek su kalite kriterlerinin, su yüzeyinin, arazinin ve diğer kriterlerin (su derinliği, tesisler arası mesafe, yetiştiricilik teknikleri ve çevresel etkiler) yetiştiricilik açısından uygun bulunması halinde, bütün iç su ve deniz işletmeleri ile kuluçkahanesi bulunan iç su tesisleri için, "Ön Etüd Raporu" (Ek-2); kuluçkahaneli deniz ürünleri projeleri ile ilgili müracaatlarda ise Ek-2’ye ilave olarak, kuluçkahane için, ayrıca "Kuluçkahane Ön Etüd Raporu" (Ek-3) düzenlenir. Müstakil bütün kuluçkahaneler için ise, sadece Kuluçkahane Ön Etüd Raporu (Ek-3) düzenlenir. İl Müdürlüğünce, kurulması planlanan tesis ile ilgili olarak, tesisin yerinin, su kaynağının, varsa diğer tesislerin yol ve yerleşim durumunun ve bunlarla ilgili mesafelerin gösterildiği kroki hazırlanarak ön etüt raporuna eklenir.

İl Müdürlüğü, ön izin için gerekli olan, müteşebbisin müracaat dilekçesi ile tesisin kurulacağı yerin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli harita, su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu, su tahlil sonuç raporu, kroki ve müteşebbis tarafından temin edilmesi gereken diğer belgelerle birlikte (Ek-4), uygun görüşünü de belirterek, Bakanlık merkez teşkilatından ön izin talebinde bulunur. (Ek son cümle:RG-30/5/2009-27243) Bakanlıkça, ön izin talebi ile ilgili işlemler yirmibir gün içinde sonuçlandırılır.

c) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) İl müdürlüğünce, ön izin belgelerini (Ek-4) temin etmesi için müteşebbise müracaat tarihinden itibaren sekiz ay süre verilir. Bu sürede gerekli belgelerin tamamlanmaması halinde, müteşebbisin müracaatı işlemden kaldırılır. Ancak, bu konuda mazeret beyan eden müteşebbisin gerekçeli talebinin uygun görülmesi halinde il müdürlüğünce gerekçeye uygun ek süre verilebilir.

d) Denizlerde ve iç sularda, aynı alanda yetiştiricilik yapmak amacıyla, birden fazla müracaatın bulunması halinde, ilk müracaat sonuçlanıncaya kadar, diğer müracaatlar değerlendirilmek üzere bekletilir. İlk müracaatın gerçekleşmemesi halinde diğer müracaatlar, müracaat sırasına göre değerlendirmeye alınır.

e) Baraj göllerinde ağ kafeslerde yetiştiricilik için yapılan müracaat, o baraj gölü için yapılan ilk müracaat ise; Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır ve işlemler bu doğrultuda yürütülür.

Ön İzin

Madde 7 - Su ürünleri yetiştiricilik tesisinin kurulması amacıyla verilen ön izin ile ilgili genel hükümler aşağıda açıklanmıştır:

a) (Değişik: RG-18/06/2007-26556) 6 ncı maddedeki işlemlerin tamamlanması halinde müteşebbise, projesini hazırlamak üzere Bakanlık Merkez Teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından on iki ay süreli ön izin verilir. Bu süre içerisinde, projesini hazırlayıp İl Müdürlüğüne teslim etmeyen müteşebbisin ön izni, İl Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık Merkez Teşkilatınca iptal edilir. Ancak, bu konuda mazeret beyan eden müteşebbisin gerekçeli talebinin İl Müdürlüğünün uygun görüşüyle Bakanlık merkez teşkilatına bildirilmesi halinde, Bakanlık Merkez Teşkilatınca, gerekçeye uygun ek süre verilebilir.

b) Ön izin alan veya ön izin alma aşamasında olan müteşebbisler daha önceki müracaatlarında değişiklik yapmak istediklerinde, İl Müdürlüğüne dilekçe ile (Ek-5) müracaat ederler. Bundan sonraki işlemler, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak yürütülür. Talep edilen değişikliğin özelliği göz önünde tutularak, önceden müteşebbis tarafından ikmal edilmiş ve halen geçerli olan belgeler müteşebbisten tekrar talep edilmez. Ancak, müracaat tarihi olarak ilk müracaat tarihi esas alınır.

c) Ön izin almak için müracaatı bulunan ve işlemleri devam eden müteşebbisler ile ön izin almış müteşebbisler bu haklarını bir başka müteşebbise devredemezler.

Proje Onayı

Madde 8 - Su ürünleri yetiştiricilik tesis projelerinin onayı ile ilgili genel hükümler aşağıda açıklanmıştır:

a) Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen ve ön izin alan müteşebbisler, tesise ilişkin projelerini Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğüne onaylatmak zorundadırlar.

b) Proje hazırlanırken, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından belirlenen proje hazırlama talimatı ve dispozisyonu esas alınır. Proje hazırlamaya yetkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan uygulama projesinin keşif-metraj cetvelleri, ait olduğu yılın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarıyla, bu fiyatlar açıklanmamış ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın açıklayacağı artırım oranı dikkate alınarak hesaplanır. Proje beş nüsha olarak, onaylanmak üzere İl Müdürlüğüne teslim edilir. Müteşebbisler, her bir proje nüshasına, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen, proje konusu ile ilgili şartnamenin noter onaylı bir suretini eklemek zorundadırlar.

c) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri projelerinin onayında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine uygunluk şartı aranır ve bu şartın sağlandığına dair belge projeye eklenir.

d) Denizlerde ve iç sularda uygulanacak yetiştiricilik projelerinin onay mercileri Bakanlık merkez teşkilatınca hazırlanacak genelgeler ile belirlenir.

e) Onay yetkisi İl Müdürlüğünde olan projeler onaylandıktan sonra, projenin bir nüshası il müdürlüğünde kalır. Bir nüshası onayı müteakip on beş gün içinde Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir. İl müdürlüğünce onaylanan projeler için kiralama söz konusu ise, kiralama teklifi bir nüsha proje ile birlikte, ilgili kuruluşa yapılır ve sonucundan Bakanlık merkez teşkilatına bilgi verilir. Onaylanmış projenin diğer iki nüshası ise müteşebbise verilir.

f) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Onay yetkisi Bakanlık Merkez Teşkilatında olan projeler, Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilmeden önce il müdürlüğü tarafından on beş gün içerisinde incelenir ve varsa eksiklikleri tamamlatılır. Beş nüsha olarak düzenlenen proje, il müdürlüğünün görüş yazısı ile birlikte onay için Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilir. Bakanlık, proje onay işlemlerini yirmi bir gün içerisinde sonuçlandırır.

g) Onay yetkisi Bakanlık merkez teşkilatında olan projeler onaylandıktan sonra, bir nüshası Bakanlık merkez teşkilatında kalır. Onaylanan proje için kiralama söz konusu ise, projenin bir nüshası kiralama için ilgili kuruluşa yapılacak müracaat sırasında kullanılmak, iki nüshası müteşebbise verilmek ve bir nüshası da İl Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilmek üzere dört nüsha proje il müdürlüğüne gönderilir.

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi

Madde 9 - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerine yetiştiricilik belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır:

a) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Su ürünleri yetiştiricilik tesisine ve/veya kuluçkahaneye ilişkin su ve/veya alan kiralama işlemlerinin tamamlanıp, üretime geçilmesinden sonra, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi almak için bir ay içerisinde il müdürlüğüne müracaat edilir. Müracaatı müteakip,  on beş gün içinde, il müdürlükleri tarafından denetim raporu düzenlenerek, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi (Ek–6/a) ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi (Ek–6/b) onaylanmak üzere denetim raporu ile birlikte Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilir. Bakanlıkça Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinin onaylanmasına ilişkin işlemler yirmi bir gün içinde sonuçlandırılır.

b) "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" her tesis için bir adet tanzim edilir. Onaylanan asıl belge müteşebbise verilir; tasdikli birer fotokopisi Bakanlık merkez teşkilatı ve İl Müdürlüğünde dosyalanır.

c) Söz konusu belge, tesisin idari binasında kolaylıkla görebilecek bir yerde asılı durur.

d) Proje değişikliği, proje devri, isim değişikliği ve benzeri durumlarda, yetiştiricilik belgesi iptal edilerek yeni duruma uygun Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin düzenlenmesi için; proje ile ilgili olarak, kiralama yapılan kuruluştan da devir işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra, daha önceki "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi"nin aslı iptal edilmek ve yeni duruma uygun olarak düzenlenmiş "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’’ (Ek-6/a ve b) onaylanmak üzere, "Denetim Raporu" ile birlikte Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir.

e) Herhangi bir nedenle faaliyetlerine son verilen su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgeleri, iptal edilmek üzere İl Müdürlükleri tarafından Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir.

f) Herhangi bir nedenle üretime ara verecek olan müteşebbisler, ara verme gerekçesini ve süresini belirten dilekçelerine yetiştiricilik belgesinin aslına eklemek suretiyle İl Müdürlüğüne müracaat ederler. Bu tesislere ait yetiştiricilik belgelerinin asılları, söz konusu tesis yeniden üretime başlayıncaya kadar İl Müdürlüklerinde muhafaza altında tutulur. Söz konusu durumla ilgili olarak İl Müdürlükleri tarafından Bakanlık merkez teşkilatına bilgi verilir.

g) Müteşebbisler, daha önce Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından verilen yetiştiricilik belgelerini, yenileri ile değiştirmek için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde il müdürlüğüne müracaat ederler.

h) Müteşebbisler, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerini, üç yılda bir İl Müdürlüklerine vize ettirmek zorundadırlar.

ı) (Ek:RG-30/5/2009-27243) İdari ve teknik sorunlar nedeniyle, yetiştiricilik tesisine ait yetiştiricilik belgesinin yenilenmesi veya vize ettirilmesine ilişkin belgelerin ikmal edilememesi ve konuyla ilgili olarak müteşebbisin gerekçeli talebinin uygun bulunması halinde yetiştiricilik belgesi vize edilebilir veya yenilenebilir.

Projenin İptal Edilmesi

Madde 10 - Su ürünleri yetiştiricilik tesis projelerinin iptalini gerektiren genel hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurulacak tesis ile ilgili olarak, tamamlanması gereken kiralama işlemlerinden, en son tamamlanan kiralama işlemi ile ilgili kiralama tarihi başlangıç kabul edilerek, termin planında öngörülen sürenin bitimini takip eden bir yıl içerisinde, yatırımını tamamlayıp üretime geçmeyen müteşebbisin projesi iptal edilir. Müteşebbisin gerekçeli talebi ve bu talebin Bakanlık merkez teşkilatınca uygun bulunması halinde, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılır. Sürenin aşılması durumunda, onayı il müdürlüğünce yapılan projelerin iptali İl Müdürlüğünce yapılır ve Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. Onayı Bakanlık merkez teşkilatınca yapılan projelerin iptali ise, İl Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca yapılır.

b) Yetiştiriciliği olumsuz etkileyebilecek nitelikte, sonradan oluşan veya varlığı sonradan anlaşılan çevresel, fiziksel ve kimyasal etkenler veya doğal afetler nedeniyle (a) bendinde belirtilen sürenin aşılması proje iptal nedeni olarak kabul edilmez. Bu durumda, müteşebbise altı aylık karar verme süresi tanınır ve altı ay sonunda müteşebbis tarafından, kısıtlayıcı durumu ortadan kaldırıcı faaliyet yürütmek veya yer değişikliği gibi çözüme yönelik bir teklif gelmemesi durumunda proje iptal edilir. Bu kısıtlayıcı durumu ortadan kaldırmaya yönelik bir faaliyet teklifi gelmesi ve bu önerilen bu faaliyetin uygun bulunması halinde, teklif edilen uygulama için yeterli olacak ek süre verilir. Altı aylık karar verme süresi içinde, müteşebbis projede değişiklik önerisinde bulunursa, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki hükümler uygulanır. Bu madde kapsamına giren projelerle ilgili karar merci, projeyi onaylayan mercidir.

c) Su ürünleri avlak sahalarının yetiştiricilik veya ıslah amacıyla projeli olarak kiralanması halinde; proje iptali için, termin planında her bir yıl için yapılacağı taahhüt edilen yatırımların, o yılın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen gerekçesiz olarak yerine getirilmemesi ve bu durumun İl Müdürlüğünce bir raporla tespit edilerek Bakanlık merkez teşkilatına bildirilmesi durumunda, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından proje iptal edilir.

d) Müteşebbisin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kira sözleşmesi feshedilen tesislerin projeleri de iptal edilir. Onayı İl Müdürlüğünce yapılan projelerin iptali İl Müdürlüğünce yapılır ve Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. Onayı Bakanlık merkez teşkilatınca yapılan projelerin iptali ise, İl Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca yapılır.

Proje Değişiklikleri

Madde 11 - Su ürünleri yetiştiricilik tesis projelerinde değişiklik yapılması durumunda uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Projelerinde, tür değişikliği, kapasite artırımı/azaltılması, alan artırımı/azaltılması, ek ünite kurmak ve yer değişikliği yapmak isteyen müteşebbisler, tesislerin bulunduğu İl Müdürlüğüne dilekçe (Ek-7) ile müracaat ederler. Bu müracaatlarla ilgili olarak, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır.

b) Talep edilen değişikliğin özelliği göz önünde tutularak, önceden müteşebbis tarafından ikmal edilmiş ve halen geçerli olan belgeler müteşebbisten tekrar talep edilmez.

c) Değişiklik taleplerinden tür değişikliği için yeni proje; ek ünite kurulması ve kapasite artırımı/azaltılması için revize proje istenir. Alan artırımı/azaltılması ve yer değişikliği için herhangi bir proje istenmeyip, seyr-ü sefer ve kiralama ile ilgili belgeler ile yeni yerleşim planı ikmal edilir. Kapasite artırımı/azaltılması ile alan artırımı/azaltılmasının birlikte söz konusu olması durumlarda ise, hem revize proje, hem de seyr-ü sefer ve kiralama ile ilgili belgeler istenir.

d) Müteşebbisler, su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin kuruluşu sırasında veya üretime geçtikten sonra proje değişikliklerine konu değişikler haricinde, onaylı projelerinin esasını bozmayacak nitelikteki her değişiklikle ilgili olarak (kafes/havuz şekli, kafes/havuz büyüklüğü, kafes/havuz sayısı, yetiştiriciliği yapılacak su ürünlerinin biyolojik özellikleri ve üretim teknikleri benzer olan tür değişiklerinde) izin almak ve yeni duruma uygun vaziyet planını onaylatmak zorundadırlar. Bu değişikliklerle ilgili izin ve onay merci, projeyi onaylayan mercidir.

e) (Ek: RG-15/10/2005-25967) Müteşebbisler, su ürünleri yetiştiriciliği projeleri onaylandıktan sonra, yıllık üretim planlamalarında yapacakları değişiklikler için, il müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Değişiklik taleplerinin il müdürlüklerince uygun görülmeleri halinde, bu durum, 15 (on beş) gün içinde Bakanlığa bildirilir.

Mecburi Yer Değişikliği

Madde 12 – (Değişik: RG-18/06/2007-26556)

Çevre Düzeni Plan Çalışmaları uygulamaları veya hukuki, teknik, güvenlik ve benzeri zorunlu sebepler nedeniyle, mevcut bir yetiştiricilik tesisinin yer değişikliği konusundaki zorunluluğun Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından müteşebbise tebliğ edilmesi halinde, müteşebbis, tesislerinin taşınacağı yerdeki İl Müdürlüğüne en geç bir ay içinde dilekçe (Ek-8) ile müracaat eder. Aynı il sınırları dâhilinde olmak kaydıyla, tür değişikliği ile alan ve/veya kapasite artırımı/azaltımı olmaksızın yapılacak mecburi yer değişikliklerinde, seyr-ü sefere ilişkin belgeler ve yeni yerleşim planı ikmal edilir. Diğer işlemler ise, projelerde yer değişikliği kapsamında değerlendirilir ve 11 inci maddedeki esaslara uygun olarak yapılır. Mecburi yer değişikliğinin diğer il sınırları dâhilinde bir alana taşınmayı gerektirmesi halinde de, işlemler 11 inci maddedeki esaslara uygun olarak yapılır.

Deneme Üretimi

Madde 13 - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde uygulanacak deneme üretimleri ile ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Mevcut tesislerinin bir bölümünde deneme üretimi yapmak isteyen müteşebbisler, tesisin bulunduğu İl Müdürlüğüne ekinde yapılacak deneme üretimi ile ilgili, amaç, gerekçe, materyal, metod ve süreyi de ihtiva eden detaylı bir raporun yer aldığı dilekçe ile müracaat ederler. Söz konusu müracaatlar, İl Müdürlüğünün de görüşü belirtilerek Bakanlık merkez teşkilatına iletilir. Deneme üretimlerine izin verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatına aittir.

b) Hiç tesisi olmadığı halde deneme üretimi yapmak isteyen müteşebbisler, deneme tesislerinin kurulacağı yerdeki İl Müdürlüğüne dilekçe (Ek-9) ile müracaat ederler. Bu müracaatlarla ilgili olarak, 6, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır. Ancak, tesisle ilgili proje hazırlanırken, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından hazırlanacak proje dispozisyonu esas alınır.

Proje Devri

Madde 14 - Su ürünleri yetiştiricilik tesis ve projelerinin devir işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Su ürünleri tesislerini gerçek veya tüzel kişilere devretmek isteyen müteşebbisler, tesislerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne, Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek belgeleri ikmal ederek dilekçe (Ek-10) ile müracaat ederler.

b) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Projesi Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanmış projelerin devir işlemleri ile ilgili teklifler, il müdürlükleri tarafından yedi gün içerisinde Bakanlık Merkez Teşkilatına bildirilir. Bakanlık Merkez Teşkilatının uygun görüşü alınarak il müdürlüğü tarafından kiralama ile ilgili kuruluşa iletilen proje devirleri ile ilgili işlem, ilgili kuruluşun onayından sonra tamamlanmış olur ve sonuç il müdürlüğünce Bakanlık Merkez Teşkilatına bildirilir. Projesi il müdürlüğü tarafından onaylanmış olan projelerin devir işlemleri ile ilgili teklifler, il müdürlüğünün uygun görüşü ile yedi gün içerisinde Bakanlık Merkez Teşkilatına bildirilir. Bu teklifler on beş gün içerisinde değerlendirilerek Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından da uygun bulunması halinde il müdürlüğünce yedi gün içerisinde ilgili kuruluşa gönderilir. Devir işlemi gerçekleştikten sonra, konu ile ilgili olarak Bakanlık Merkez Teşkilatına bilgi verilir.

c) Projeyi devralan gerçek veya tüzel kişiler, şartnamenin noter onaylı bir suretini İl Müdürlüğüne teslim ederler. Şartnamenin bir kopyası İl Müdürlüğü tarafından Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir.

d) (Ek: RG-18/06/2007-26556) İlk defa yetiştiricilik faaliyetinde bulunacak işletmelerin gerçek veya tüzel kişilere devri için, Yetiştiricilik Belgesi almış olma şartı aranır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Yetiştiricilik Tesislerinde Aranacak Şartlar

Orkinos Yetiştiriciliği

Madde 15 - Orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) tesislerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili işlemler, bu Yönetmeliğe ve 23/03/2003 tarihli ve 25057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/9 nolu "Orkinos Balığı (Thunnus thynnus) Avcılığı ve Yetiştiriciliği (Besiciliği) Hakkında Tebliğ"e ve bu çerçevede Bakanlık tarafından yayımlanan diğer talimatlara uygun olarak yürütülür.

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak yürütülür. Üretimle ilgili olarak ise, organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yürürlükte olan mevzuat esaslarına uyulur.

                Su Ürünleri İstihsali Yapılan Bölgelerde

                Madde 17 — (Ek: RG-15/10/2005 – 25967)

Doğal göl, gölet, baraj gölü, nehirler ve dalyanlarda su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Entegre Tesis Kurulması

Madde 18 - İçinde su ürünleri yetiştiricilik tesisi ve bununla bağlantılı diğer bir faaliyeti de barındıran entegre su ürünleri projelerinin, sadece su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bölümü değerlendirmeye alınır ve bu müracaatlarla ilgili olarak 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yumurta, Yavru ve Damızlık Materyali İthali

Yumurta, Yavru ve Damızlık Su Ürünlerinin İthalinde Aranacak Şartlar

Madde 19  - (Değişik: RG-15/10/2005-25967)

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yetiştirilmek üzere, kullanılan yumurta, yavru ve damızlık materyalin ithali ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Teknik Personel İstihdamı

Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Teknik Personel İstihdamı

Madde 20  - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde teknik personel istihdamına ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik birinci fıkra: RG-15/10/2005-25967) Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim kapasitelerine göre, su ürünleri konusunda eğitim veren en az dört yıllık fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 (beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartı ile teknik personel olarak istihdam edilirler.

Tesislerde istihdam edilecek teknik personelin sayısı üretim kapasiteleri göz önünde bulundurularak, Bakanlık merkez teşkilatınca hazırlanacak genelgeler ile belirlenir. İstihdam edilen teknik personelden bir tanesi " Teknik Sorumlu Müdür " olarak görevlendirilir.

b) Kuluçkahanelerde ise, kapasiteye bakılmaksızın en az bir teknik personel istihdam edilir ve " Teknik Sorumlu Müdür " olarak görevlendirilir.

c) Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde veya kuluçkahanelerde, tesisin sahibinin bu maddenin (a) bendinde özellikleri bildirilen teknik personelin şartlarını haiz olması halinde, bu müteşebbisin kendisi teknik personel olarak kabul edilir.

d) Halihazırda faaliyette olan su ürünleri yetiştiricilik tesisleri ve kuluçkahaneler, teknik personel istihdamı ve teknik sorumlu müdür atamaları ilgili uygulamalarını altı ay içerisinde İl Müdürlüğüne "Teknik Sorumlu Müdür Atama ve Teknik Personel İstihdam Formu" (Ek-13) doldurarak bildirirler.

e) Yeni kurulacak su ürünleri yetiştiricilik tesisleri ve kuluçkahaneler, teknik personel istihdamı ve teknik sorumlu müdür atanması ile ilgili yükümlülüklerini, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine müracaatları esnasında yerine getirirler.

f) Teknik personel istihdamına esas kabul edilen üretim kapasitesi olarak, üretime yeni başlayan işletmeler için, yetiştiricilik belgesi tanziminden önce düzenlenen; halihazırda üretimde olan işletmeler için ise her yıl periyodik olarak düzenlenen denetim raporlarından, o işletmeye ait olan en son denetim raporundaki üretim miktarı esas alınır. Bundan sonraki yıllarda ise, teknik personel istihdamına esas kabul edilen üretim kapasitesi olarak, her yıl periyodik olarak düzenlenen denetim raporlarındaki üretim miktarı esas alınır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Su Ürünleri Sağlığı ve Refahı (Değişik başlık: RG-18/06/2007-26556)

Su Ürünleri Sağlığının ve Refahının Korunması İçin Alınacak Tedbirler (Değişik başlık: RG-18/06/2007-26556)

Madde 21  - (Değişik ilk cümle: RG-18/06/2007-26556) Su ürünleri yetiştiriciliğinde, su ürünleri sağlığı ve refahının korunması için alınacak tedbirler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

a) Bakanlık, su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı su alanlarının ve su ürünleri sağlığının korunması için her türlü tedbiri almaya ve aldırtmaya yetkilidir.

b) İşletmelerdeki ölü balıklar düzenli olarak toplanıp yakılır veya kireçli çukurlara gömülerek imha edilir.

c) Müteşebbisler yetiştiricilik tesislerinde bir hastalık kuşkusu veya bulgusu ortaya çıktığında bu durumu en kısa zamanda tesisin bulunduğu İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirmek zorundadır.

d) Hastalık ihbarı alındığında, yetiştiricilik tesisi İl Müdürlüklerince izlemeye alınır. Tesiste bulunan canlı veya ölü su ürünleri ile hastalıkları yayma ihtimali olan her türlü araç, gereç, alet ve ekipmanın ve personelin tesise giriş ve çıkışı il müdürlüğü yetkililerinin iznine tabi olup; İl Müdürlükleri, hastalık ihbarı alınan tesislerden gerekli numunelerin alınarak, muayene ve test edilmek üzere ilgili laboratuvara gönderilmesini sağlar ve hastalığın bulaşma ihtimali bulunan diğer işletmelerin gerekli tedbirleri almalarını temin eder.

e) Hastalık karadaki yetiştiricilik tesislerinde gerçekleşmiş ise, bütün havuzlar temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri için tahliye edilir. Klinik hastalık belirtisi gösteren tüm yumurtalar, balıklar veya diğer su ürünleri İl Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde ve yine yetkililer tarafından önerilecek yöntemle yok edilir.

f) Balıkların, yumurtaların, gametlerin veya diğer su ürünlerinin uzaklaştırılmasından veya bertaraf edilmesinden sonra, havuzlar, donanımlar ve hastalık bulaşması olası her türlü malzeme, alet ve ekipman, hastalığın ortaya çıkmasına, yayılmasına veya sağ kalmasına yol açabilecek her türlü riski ortadan kaldıracak şekilde, İl Müdürlüğü yetkililerince önerilecek şekilde temizlenir, dezenfekte edilir.

g) Hastalık riskinin ortadan kalktığı ve gerekli önlemlerin uygulandığı İl Müdürlüğünce belirlenmeden ve tesise bildirilmeden yetiştiricilik tesisinin faaliyetine izin verilmez.

h) Hastalık soruşturması, alınan önlemler, uygulamalar ve sonuçları, İl Müdürlüğünce rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir.

i) Kuluçkahanelerde ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde kullanılan her türlü ilaç ve benzeri kimyasal maddeler, veteriner hekim reçetesine bağlı olarak kullanılır. Gerekli görüldüğü takdirde, majistral reçete ile ilaç kullanımı da yapılabilir. Tesiste kullanılan ilaçların reçetelerinin birer örneği mutlaka muhafaza edilir.

j) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Su ürünleri refahına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık Merkez Teşkilatınca hazırlanacak genelge ile düzenlenir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çevresel Etki ve Koruma

Çevresel Etki ve Koruma ile İlgili Alınacak Önlemler

Madde 22  - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde çevresel etki ve koruma ile ilgili alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri projelerinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine uygunluk şartı aranır.

b) Müteşebbisler, su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kuruluş ve işletme aşamasında çevreyi koruyacak tedbirleri almak zorundadır. Bu çerçevede, tesis atıkları bulundukları su ortamına verilmez; suyun kalitesini bozacak, çevreye, insan ve su ürünleri sağlığına zarar verecek her türlü materyal ile malzeme kullanılmaz.

c) Su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri sürdürülürken görsel kirliliğe yol açmayacak her türlü önlem alınır. Bu çerçevede, özellikle, yetiştiricilikte kullanılan yemlerin torbaları ve diğer atıklar düzenli bir şekilde tesislerden uzaklaştırılır. Ayrıca, karadaki yapılar bulundukları ortamla uyumlu bir şekilde dizayn edilir ve dış cepheleri bulundukları ortama uygun şekilde boyanır.

d) Yetiştiricilik tesislerinde üretilen türün doğaya kaçmasını önlemek için gerekli tedbirler alınır.

e) Karadaki su ürünleri yetiştiricilik tesisleri ile kuluçkahanelerde alıcı ortama bırakılan sular, Su Ürünleri Yönetmeliğinde bildirilen değerlere uygun olmak zorunda olup, tesislerde bu şartları sağlayacak nitelikte arıtma sistemleri kurulur.

f) Halihazırda arıtma sistemi bulunmayan işletmeler, yerleşim planlarında gerekli değişikliği yaparak, bu ünitelerin yer aldığı ve teknik özelliklerinin de belirtildiği yeni yerleşim planlarını onaylatmak üzere ilgili İl Müdürlüklerine teslim etmek zorundadırlar. Söz konusu değişiklikler ile ilgili onay merci de, projeyi onaylayan mercidir. Söz konusu tesisler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadırlar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetim

Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinin Denetlenmesi

Madde 23  - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin denetlenmesine ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) İl Müdürlüğü yetkilileri su ürünleri yetiştiricilik tesislerini bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetler.

b) Yetiştiricilik tesislerinde rutin denetimler, İl Müdürlüklerince, her yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, kuluçkahaneler için ise, Mart ayında yapılır ve denetim raporu düzenlenir. Denetim raporları, kuluçkahaneler için, en geç Nisan ayı, yetiştiricilik tesisleri için ise, Temmuz ayı sonuna kadar Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir.

c) Denetim raporlarının bir nüshasının denetim ve kontrolün yapıldığı tesise verilmesi zorunludur.

d) Bu Yönetmelik hükümleri ile bu Yönetmeliğin atıfta bulunduğu diğer mevzuata aykırı yetiştiricilik yapan tesisler ve bunlar tarafından üretilen ürünler için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Yürürlülük ve Yürütme

Tebliğ, Genelge Hazırlanması

Madde 24  - Bakanlık merkez teşkilatı, bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak, kolaylaştırmak, tamamlamak ya da açıklamak maksadıyla tebliğ, genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 25  - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 26  - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26  - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

(1) 15/10/2005 tarihli ve 25967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, bu Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere 17 nci madde eklenmiş sonraki maddeler bu maddeye göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 15/10/2005 tarihli ve 25967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, bu Yönetmeliğin eki EK-8 yürürlükten kaldırılmış, sonraki ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Sayfa

EKLER

 

EK- 1

                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

                               ................................İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

……………. ilinde su ürünleri yetiştiriciliği tesisi kurmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                             .../.../.....

                                                                                                                             Adı Soyadı

                                                                                                                             İmza

 

ADRES                                                 :

-Açık adres, telefon, faks ve e-mail

 

Planlanan yetiştiricilik tesisi ile ilgili bilgiler:

İlçesi                                                     :

Köyü/mevkii                                        :

Yetiştiricilik şekli                 : Ağ kafeslerde büyütme, yavru üretimi

Su Kaynağının (Akarsu,göl,

baraj, deniz vb.) adı                            :

Planlanan kapasite (ton/yıl ,

adet/yıl)                                                :

Yetiştirilecek tür                                  :

 

 

 

EK- 2

                SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÖN ETÜD RAPORU

                KARADAKİ İŞLETME ( ) AĞ KAFES İŞLETMESİ ( )

                                                               Düzenleme Tarihi :.../.../.....

1. Müracaat Sahibine Ait Bilgiler                     :

Adı Soyadı                                                          :

Müracaat Tarihi                                                  :

2. Müracaat Edilen Alana Ait Bilgiler              :

İli/İlçesi                                                                :

Köyü                                                                    :

Mevkii                                                                  :

Koordinatları                                                       :

Mülkiyet Durumu                                                               :

a) Şahıs/Şirkete ait              b) Hazineye ait     c) Orman Arazisi  d) Diğer

3. Yetiştirilecek Ürüne Ait Bilgiler                    :

Yetiştirilecek Ürünün Türü                                               :

Yetiştirilecek Ürünün Miktarı (ton/yıl)            :

Yetiştirilecek Yavru Miktarı (adet/yıl)             :

 

4. Su ve Su Kaynağına Ait Bilgiler   :

Kaynağın Adı                                      :

Rezervuarın Adı (*)                            :

Kaynağın Üretim Tesisine Uzaklığ   :

Tahmini Debisi (lt/sn) (**)                                :Min:..............Maks:................

Su Sıcaklığı oC                                    :Min:..............Maks:................

                                                                Ortalama:.................

Ortalama su derinliği (m)                    :

Su Seviye Kotları (*)

                               Minumum (Ay olarak)                        :

                               Maksimum (Ay olarak)                      :

                - Buzlanma Durumu (Göl, baraj gölü için)       :

                - Su Yüzeyinin Buzla Kaplı Olduğu Dönem (*)

                Başlangıç..........Bitiş...........

                - Suda Mevcut Canlılar                                      :

                - Suyun Kullanma Durumu (Sulama, İçme, Enerji Üretimi vb.) (**):

                - Varsa Kirlenme Durumu (Kirleticilerin belirlenmesi)                  :

(Paraf)

 

5. Tesisin Kurulacağı Alana Ait Bilgiler                                         :

Yerleşim Birimine Uzaklığı (km)                                                        :

Sele Maruz Olup Olmadığı (**)                                                       :

Yol Durumu (asfalt-stabilize-toprak)                                                              :

Ulaşım Durumu (yolun ulaşıma kapalı olduğu gün sayısı)          :

Üretime Tahsis Edilecek Alan Miktarı (m²)                                    :

Halen Hangi Amaçla Kullanıldığı                                                    :

Toprak Yapısı (killi-kumlu-taşlı) (**)                                                              :

Topoğrafik Durumu (eğim vs.) (**)                                                :

Suyun Üretim Havuzlara Ulaşma Şekli (cazibe,pompa,kanal vb.) (**)      :

Tesis karada kuruluyorsa, arazinin ölçekli krokisi; kafes işletmeleri için rezervuar haritası veya ölçekli krokisi, çevredeki diğer tesislerin durumu, birbirine mesafeleri kroki veya harita üzerinde işaretlenerek belirtilecek.

 

SONUÇ VE KANAAT:

 

 

 

Etüd Yapanlar (***)           :

Adı Soyadı                           :                              Adı Soyadı           :

İmzası                                    :                              İmzası                    :

 

 

(*)           : Göl, baraj gölü, deniz

(**)        : Karadaki tesisler ve kuluçkahaneler

(***)      : En az iki teknik eleman

 

NOT       : Su tahlil raporu bu belgeye eklenir

 

Sayfa

EK- 3

                               KULUÇKAHANE ÖN ETÜD RAPORU

                                               Düzenleme Tarihi :.../.../.....

1. Müracaat Sahibine Ait Bilgiler     :

Adı Soyadı                           :

Müracaat Tarihi                   :

2. Müracaat Edilen Alana Ait Bilgiler:

İli/İlçesi                                 :

Köyü                                     :

Mevkii                                   :

Miktarı (m²)                          :

Mülkiyet Durumu                :

                a) Şahıs/Şirkete ait   b) Hazineye ait c) Orman Arazisi d) Diğer

3. Yetiştirilecek Ürüne Ait Bilgiler                    :

Yetiştirilecek Ürünün Türü                               :

Yetiştirilecek Yavru Miktarı (adet/yıl)             :

4. Su ve Su Kaynaklarına Ait Bilgiler              :

                                                                              Tatlı Su                  Deniz

-Kullanılacak su nereden temin edilecek         :..................            .................

-Su kaynağının üretim tesisine uzaklığı           :..................            .................

-İhtiyaç duyulan tahmini su debisi (lt/sn)      :..................            .................

-Su sıcaklığı          Minimum ºC                         :..................            .................

                "              Maksimum ºC                       :..................            .................

                "              Ortalama ºC                          :..................            .................

- Varsa su kaynağındaki kirletici unsurlar       :..................            .................

5. Tesisin Kurulacağı Alana Ait Bilgiler                                         :

Yerleşim Birimine Uzaklığı (km)                                                        :

Sele Maruz Olup Olmadığı                                                                               :

Yol Durumu (asfalt-stabilize-toprak)                                                              :

Ulaşım Durumu (yolun ulaşıma kapalı olduğu gün sayısı)          :

Üretime Tahsis Edilecek Alan Miktarı (m²)                                    :

Halen Hangi Amaçla Kullanıldığı                                                    :

Başka Gelir Getiriyorsa Senelik Miktarı (ton, kg, vb.)                   :

Toprak Yapısı (killi-kumlu-taşlı)                                                       :

Topoğrafik Durumu (eğim vs.)                                                        :

Suyun Üretim Havuzlarına Gelebilme İmkanı(cazibe,pompa,kanal vb.) :

NOT       : Su tahlil raporu bu belgeye eklenir

Etüd Yapanlar      :

Adı Soyadı           :                              Adı Soyadı           :

İmzası                    :                              İmzası                    :

 

Sayfa

EK- 4

(Değişik:RG-30/5/2009-27243)

                               ÖN İZİN VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ DİĞER BELGELER

             Karada kurulacak tesisler için, tesislerin, kurulacağı alanın mülkiyet durumunu açıklayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

             1- (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Şahıs malı ise mülk sahibi veya zilyet olunduğuna dair yazılı beyan (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),

             2- (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Şahıstan kiralanacak ise, projenin ekonomik ömrü kadar süreli kiracı olunduğuna dair yazılı beyan (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),

             3- Orman sahası ise Orman Bakanlığından alınacak ön izin belgesi.

 

 

Sayfa

EK- 5

                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

                               ............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                ........................tarihli dilekçemle su ürünleri yetiştiriciliği yapmak üzere müracaat ettim ve ön izin alma/proje hazırlama aşamasındayım.

                Söz konusu müracaatımda değişiklik yapmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                              .../.../.....

                                                                                                              Adı Soyadı

                                                                                                              İmza

ADRES                                                 :

Açık adres, telefon, faks ve e-mail   :

 

Planlanan yetiştiricilik tesisi ile ilgili bilgiler:

İlçesi                                                     :

Köyü/mevkii                                        :

Yetiştiricilik şekli                                 : Ağ kafeslerde büyütme, yavru üretimi

Su Kaynağının (Akarsu,göl,

baraj, deniz vb.) adı                            :

Planlanan kapasite (ton/yıl ,

adet/yıl)                                                :

Yetiştirilecek tür                                  :

 

EKLER                                                  :

Ek-1 1/25.000 Ölçekli Harita               :

 

EK‑6/a (Değişik: RG-15/10/2005-25967)

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ

 

 

Belge No                                                                                                                                     :

Vergi Dairesi ve Vergi No                                                                                                        :

T.C. Kimlik No                                                                                                                           :

Tesisin (Proje) Adı                                                                                                                    :

İşletme Sahibinin Adı ve Soyadı                                                                                            :

Tesis Adresi                                                                                                                              :

Tel, Faks, E-Mail                                                                                                                       :

Üretilen Ürün ve Ürünler                                                                                                         :

Tesis (Proje) Kapasitesi (ton/yıl)                                                                                           :

Proje Onay Yeri ve Tarihi                                                                                                        :

Revize Proje Onay Tarih(ler)i                                                                                  :

Mülkiyet Durumu (hazine, orman, özel mülk)                                                                       :

Havuz/Kafes Sayısı ve Hacmi (adet/m3)                                                                                :

Kuluçkahane Kapasitesi (yavru sayısı)(adet/yıl)                                                 :

Kira Başlangıç Tarihi ve Süresi (arazi ve kullanılan su için)                                              :               Arazi:……………  Su:…………………

Kiralamaya Esas Yüzey Alanı (su/kara alanı)(m2)                                                :               Arazi:………........, Su:…………………

Kiralamaya Esas Kullanılan Su Miktarı (lt/sn)                                                                     :

Kiralanan Su Yüzey Alanının Koordinatları (derece:dakika:saniye)                 :               1-…………N,…………E

1-…………N,…………E

1-…………N,…………E

1-…………N,…………E

Karada Kurulu Üretim Tesislerinin Koordinatları (derece:dakika:saniye)        :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              O N  A Y

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ……./…./…..….

Vize Tarihleri                :               ………./…./…..….                               ………./…./…..….                               ………./…./…..….

 

(Bu belge Bakanlık Merkez teşkilatınca mühürlenerek onaylanır ve 3 (üç) yılda bir Bakanlık İl Müdürlüğünce vize edilmesi gerekmektedir.)

 

Sayfa

EK‑6/b (Değişik: RG-15/10/2005-25967)

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ KULUÇKAHANE BELGESİ

 

 

Belge No                                                                                                                                    :

Vergi Dairesi ve Vergi No                                                                                                        :

T.C. Kimlik No                                                                                                                           :

Tesisin (Proje) Adı                                                                                                                    :

İşletme Sahibinin Adı ve Soyadı                                                                                            :

Tesis Adresi                                                                                                                              :

Tel, Faks, E-Mail                                                                                                                       :

Üretilen Ürün ve Ürünler                                                                                                         :

Tesis (Proje) Kapasitesi (adet/yıl)                                                                                          :

Proje Onay Yeri ve Tarihi                                                                                                        :

Revize Proje Onay Tarihi (Varsa)                                                                                           :

Tesisin Toplam Kurulu Bulunduğu Alan (m2)                                                                     :

Toplam Kapalı Alan (m2)                                                                                                         :

Mülkiyet Durumu                                                                                                                      :

Kiralamaya Esas Su Miktarı (lt/sn)                                                                                         :

Kira Başlangıç Tarihi ve Süresi (arazi ve kullanılan su için)                                              :Arazi:………………………, Su:…………………….

                      Tesislerin Kurulu Bulunduğu Alanın Koordinatları               (derece:dakika:saniye)        :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

O N  A Y

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    ……./…./…..….              

 

      Vize Tarihleri  :               ………./…./…..….                               ………./…./…..….                               ………./…./…..….

 

(Bu belge Bakanlık Merkez teşkilatınca mühürlenerek onaylanır ve 3 (üç) yılda bir Bakanlık İl Müdürlüğünce vize edilmesi gerekmektedir.)

 

Sayfa

EK- 7

                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

                               .............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                ........................ tarihinde Bakanlığınız tarafından onaylanan projemde değişiklik yapmak istiyorum.Gereğini arz ederim.

 

                                                                              .../.../.....

                                                                              Adı Soyadı

                                                                              İmza

Kişisel Bilgiler                                     :

-Açık adres(ler)                                   :

-Telefon, faks, e-posta, web adresi  :

- Yetiştiricilik Belge No                      :

Yetiştiricilik Yapılan Yere Ait Bilgiler:

İli ve İlçesi                                            :

Köyü/Mevkii                                       :

Yüzölçümü (m²)                                   :

Değişikliğe Ait Bilgiler

Değişiklik Konusu (*)                        :

Değişikliğin Açıklanması                   :

 

 (*) Değişikliğin konusu birden fazla olabilir (Tür değişikliği, kapasite artırımı/azaltılması, alan artırımı/azaltılması, ek ünite kurmak, yer değişikliği, mecburi yer değişikliği ve deneme  üretimi).

 

Sayfa

EK- 8

                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

                               ..............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

……………. ilinde su ürünleri ile ilgili deneme tesisi kurmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                             .../.../.....

                                                                                                                             Adı Soyadı

                                                                                                                             İmza

 

 

ADRES                                                 :

Açık adres, telefon, faks ve e-mail:

 

Planlanan yetiştiricilik tesisi ile ilgili bilgiler:

İlçesi                                                     :

Köyü/mevkii                                        :

Yetiştiricilik şekli                                 : Ağ kafeslerde büyütme, yavru üretimi

Su Kaynağının (Akarsu,göl,

baraj, deniz vb.) adı                            :

Planlanan kapasite (ton/yıl ,

adet/yıl)                                                :

Deneme konusu                                  :

 

EKLER                                                  :

Ek-1 1/25.000 Ölçekli Harita                               :

 

EK- 9

                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

.                              ............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                ........ tarihinde onaylanan ............... adına kayıtlı olan proje ile ilgili devir işlemlerini yapmak istiyoruz. Gereğini arz ederiz.

 

Projeyi Devralan                                                                 Projeyi Devreden

.../.../.....                                                                                .../.../.....

Adı Soyadı                                                                          Adı Soyadı

İmza                                                                                      İmza

 

Devredene Ait Kişisel Bilgiler          :

- Açık adres(ler)                                  :

- Telefon, faks,e-posta,web adresi   :

- Yetiştiricilik Belge No                      :

Devralana Ait Kişisel Bilgiler            :

-Açık adres(ler)                                   :

-Telefon, faks,e-posta,web adresi    :

Yetiştiricilik Yapılan Yere Ait Bilgiler:

İli ve İlçesi                                            :

Köyü/Mevkii                                       :

 

 

Sayfa

EK-10

                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

                               ............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Aşağıda detayları verilen tesisimde kullanmak üzere, ....................'den ............. adet ........................ yumurtası/yavrusu/damızlık ithal etmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                             .../.../.....

                                                                                                                             Adı Soyadı

                                                                                                                             İmza

 

 

ADRES                                                 :

-Açık adres(ler)                                   :

-Telefon, faks,e-posta, web adresi   :

Tesisin;

İli ve İlçesi                                            :

Köyü/Mevkii                                       :

Yetiştiricilik Belge No                         :

Proje Kapasitesi (ton-adet/yıl)          :

 

Sayfa

EK- 11

 

                               YUMURTA, YAVRU VE DAMIZLIK İHTİYAÇ BELGESİ

 

                ..................... tarihinde onaylı yetiştiricilik belgesi sahibi aşağıda detayları verilen tesisin, işletmesinde kullanılmak üzere ..................... adet yumurtası/yavrusu/damızlık ithal etmesi uygundur.

 

 

 

Yetiştiricilik Belge No                                        :

Tesisin Adı                                                          :

İşletme Sahibinin/Sahiplerinin Adı ve Soyadı               :

Tesisin Adresi                                                    :

Tel, Fax, e-mail                                                    :

Üretilen Ürün ve Ürünler                                   :

Proje Kapasitesi (adet/yıl)                                 :

Proje Onay Yeri ve Tarihi                                  :

Mülkiyet Durumu                                                               :

Kira Başlangıç Tarihi ve Süresi                        :

Havuzların Sayısı ve Hacmi (adet/m³)             :

Kafeslerin Sayısı ve Hacmi (adet/m³)              :

Kuluçkahane Kapasitesi (Yumurta Sayısı)     :

Etüd Yapanlar      :

Adı Soyadı           :                              Adı Soyadı           :

İmzası                    :                              İmzası                    :

Tarih                      :                              Tarih                      :

 

                                                               ONAY

                                                               .../.../.....

                                                               İmza

                                                               Adı Soyadı

 

 

Sayfa

EK- 12

 

TEKNİK SORUMLU MÜDÜR ATAMA VE TEKNİK PERSONEL İSTİHDAM FORMU

Adı - Soyadı                         : ..........................................................   _____________

Doğum Yeri, Yılı                  : ............................ ..../..../.......              |                               |

TC.Kimlik No                       : .........................                                    |                               |

Vergi Dairesi ve No             : ......................... No: .........................  |        Fotoğraf       |

Açık Adresi                          : ..........................................................   |                               |

                                               ............................................................   |                               |

                                               ............................................................   |                               |

Telefon No                           : ..........................................................   |                               |

Faks No                                : ..........................................................   |                               |

Cep Telefonu No                 : ..........................................................   |                               |

E-mail                                    : ..........................................................   |_____________                |

Mezun Olduğu Üniversite : .....................................................................................................

Fakülte ve Bölümü              : .....................................................................................................

Mezuniyet Yılı ve Dip. No : .........................................................................................................

                                               Yaptığı Üniversite                               Çalıştığı Konu

Yüksek Lisans                     : .................................................            .....................................

Doktora                                                : .................................................            .....................................

Bildiği Yabancı Dil              : ..................................................           Seviyesi: .....................

Katılmış Olduğu Kurslar    : Konusu                               Yeri                        Süresi    

                                               1- .......................................    .......................        .......................

                                               2- .......................................    ......................         .......................

                                               3- .......................................    ......................         .......................

                                               4- .......................................    ......................         .......................

                                               5- .......................................    ......................         .......................

Sahip Olduğu Belgeler       : .....Sınıfı Sürücü Ehliyeti                   Dalgıç Brovesi    

                                                Kaptanlık Belgesi                               Diğer(Belirtiniz)................

Yapmış Olduğu Yayınlar    1- ........................................................................................................

                                               2- ........................................................................................................

                                               3- ........................................................................................................

                                               4- ........................................................................................................

                                               5- ........................................................................................................

Daha Önce Çalıştığı            Kurum/Tesis                                                       Çalışma Süresi

                                               1- ................................................................          ........................

                                               2- ................................................................          ........................

                                               3- ................................................................          ........................

                                               4- ................................................................          ........................

                                               5- ................................................................          ........................

Yukarıda açık kimliği bildirilmiş olan .....................................................................tesisimizde İşletme

Müdürü/Teknik Personel olarak görev yapmaktadır.

                                                                                                                             .../.../.....

                                                                                              Adı-Soyadı           :

                                                                                              İmza                       :

                                                                                              Ünvanı                  :

 

Sayfa