Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 14.02.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24671

ŞEKER KURUMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ŞEKER KURUMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak maksadıyla kurulan Şeker Kurumunun; kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Şeker Kurumunun teşkilatı, yönetim ve çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 19.4.2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanununun 12 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) Kurum: Şeker Kurumunu,

d) Kurul: Şeker Kurulunu,

e) Başkan: Şeker Kurulu Başkanını,

f) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,

g) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

h) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

i) A Kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

j) B Kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,

k) Şeker Fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (g) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

l) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

m) (Ek:RG-17/6/2010-27614) Hizmet Birimi: Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, bu Yönetmelikle ihdas edilen birimleri,

n) (Ek:RG-17/6/2010-27614) Kurum Personeli: Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca istihdam edilen personeli,

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve Teşkilat

Kurumun Kuruluşu ve Hukuki Yapısı

Madde 5 — Şeker Kurumu, Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğidir. Kurum; Şeker Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum, Şeker Kurulu tarafından yönetilir.

Kurumun merkezi Ankara’dadır.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Şeker Kurulu

 

BİRİNCİ KISIM

Kurulun Teşekkülü ve Görev Süreleri

Kurulun Teşekkülü

Madde 6 — Kurul, Kurumun karar organı niteliğinde olup, Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararı almak ve uygulamak üzere; biri Başkan ve biri Başkanvekili, toplam yedi üyeden oluşur.

Kurul Üyelerinin Seçimi

Madde 7 — Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait olan Şirket ile pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli şeker üreten şirketlerin her grubundan Türkiye’deki fabrikalarından nominal üretim kapasitesinin son üç yıl ortalama üretimi en fazla olan iki şirketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer aday arasından birer üye olmak üzere bir Başkan ve altı üye seçer ve atar.

Başkan

MADDE 8 – (Değişik:RG-17/6/2010-27614)

Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır;

a) Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek.

b) Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli ve düzenli biçimde çalışmasını sağlamak üzere Kurumu en üst düzeyde sevk ve idare etmek.

c) Kurul toplantılarının gündemini belirlemek, Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantılara Başkanlık etmek.

ç) Genel Sekreterlikten gelen öneri ve müzekkerelere son şeklini vererek Kurula sunmak, Kurulca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

d) Bütçe ve faaliyet raporlarını Kurul onayına sunmak, onaylanan bütçelerin uygulanmasını sağlamak.

e) Kurul tarafından yapılan atamalara ilişkin işlemleri yürütmek.

f) Kanun kapsamında yapılacak araştırma ve denetim faaliyetleri için Kurum personelini görevlendirmek.

g) Kanun ve ilgili mevzuattan doğan diğer görevleri yapmak.

Beş yıllık süre dolmadan Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Başkanvekili

Madde 9 — Başkanvekilini, Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. Bunun için Kurulun Başkan ve üyelerinin belirlenmesinden sonra, adaylar Başkana bildirilir. Kurul başkanı, adayları da belirterek gündeme alır. Başkanvekili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenir.

Atanma Şartları

Madde 10 — Kurul Başkanı ve üyeleri; hukuk, iktisat, mühendislik, işletme, ulus-

lararası ilişkiler, kamu yönetimi veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş (pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliği temsil eden üye için bu şart aranmaz), mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir. Başkan ve üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Görev Süreleri

Madde 11 — Kurul Başkanı, Başkanvekili ve üyelerinin görev süreleri beş yıldır.

Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kuruluşlarındaki görevlerinden ayrılmaları halinde, üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından en geç bir ay içinde yeni bir üye seçilir ve atanır. Bu şekilde atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar.

Atamalar için gerekli şartları kaybettikleri ya da Kanunla verilen görevle ilgili olarak suç işledikleri kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olan Kurul Başkan, Başkanvekili ve üyelerinin görevleri sona erer.

Yasaklar

Madde 12 — Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

(Değişik:RG-17/6/2010-27614) Kurulun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmündedir. Kurulun başkan ve üyeleri ile diğer personeli görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar.

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, haklarında (Değişik ibare:RG-17/6/2010-27614) Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesi hükmü uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler.

 

İKİNCİ KISIM

Kurulun Görev ve Yetkileri

Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13 — Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) A ve B kotalarını tespit etmek, iptal ve transferleri hakkında kararlar almak ve bu kararları uygulamak.

b) Kurum harcamaları ve işlemleri, depolama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri ile benzeri idari giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarının binde beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirlemek, bu konuda kararlar almak ve uygulamak.

c) Şeker için depolama kesintisinin yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi hususunda kararlar almak ve bu kararları uygulamak. Yurt içi üretim ve pazar işleyişlerinde Kanunun amaçlarına uygun düzenlemeler yapmak, depolama kesintisi almak, depolama prim miktarlarını tayin etmek, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar almak.

d) İç fiyat, arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak, şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusundaki görüşlerini Müsteşarlığa bildirmek.

e) Kanunda öngörülen idari para cezalarını uygulamak.

f) Sektörle ilgili araştırma–geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek organizasyonlar sağlamak ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis etmek.

g) Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her tür bilgiyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan, gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden istemek.

h) Gerek duyulması halinde şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunmak. Bu amaçla, gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarından yararlanmak.

i) Kanunun amaçlarına uygun olarak, sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar almak ve uygulamak.

j) Yurt içinde ve dışında, konusu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.

k) Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticari açıdan hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak.

l) Kurul Başkanvekilini seçmek.

m) (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Kurumun personel politikasını çalışma usul ve esaslarını saptamak, uygulamasını izlemek, Kurum personeli ile ilgili atama kararlarını almak, Kurum personelinin genel seçilme ve atanma şartlarını belirlemek.

n) Kurumun yıllık bütçesi, gelir-gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını hazırlatmak ve onamak, gerektiğinde bütçede hesaplar arasında aktarma yapmaya karar vermek.

o) (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Menkul ve gayrimenkul satın alma, satış, kiralama gibi tasarruflarda bulunmak ve bu konularda gerekli düzenlemeleri yapmak.

p) Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılacak Yönetmeliklerle ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

r) Kurul Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev yetki alanını belirlemek.

s) (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Kurul üyeleri ve Kurum personelinin yurt dışı görevlendirmeleri hakkında karar almak.

t) (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin yurt içi ve yurt dışı yol giderleri ve gündeliklerini kanunlarla getirilen sınırlamalar dahilinde belirlemek.

(Değişik:RG-17/6/2010-27614) Kurul; yukarıda sayılan görevlerle ilgili hususlarda, Kanun ve yönetmelikleri de göz önüne alarak, yönetmelik, tebliğ, yönerge gibi düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurulun Çalışma Esasları

Toplantı Zamanı ve Davet

Madde 14 — (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Kurul, ayda iki defadan az olmamak üzere Kurul Başkanının davetiyle toplanır. Ayrıca Kurul, Başkanın daveti veya en az üç üyenin yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı tarih ve saati, toplantıdan önce Kurul üyelerine bildirilir.

Toplantı daveti, yer ve saati bir önceki toplantıda kararlaştırılmamış ise, Başkan tarafından tespit edilir ve Genel Sekreterlik tarafından yazılı olarak üyelere duyurulur. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

 

Toplantı Gündemi ve Görüşmelerde Usul

Madde 15 — Toplantıyı Kurul Başkanı yönetir, toplantı gündemi toplantıdan önce Başkan tarafından belirlenerek Kurul üyelerine bildirilir. Başkan toplantıda karara bağlanacak konuları belirler ve serbestçe tartışılmasını sağlar. Oylamada Başkan oyunu en son kullanır ve oyları toplar.

Kurul oylamanın gizli yapılmasını ve şeklini kararlaştırabilir.

Toplantıya Katılamama Halleri

Madde 16 — Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır.

Kurul üyelerinden mazeretli olanların, mazeretlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri gereklidir.

Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine Kanunda belirtilen usullere göre yeni üye atanır.

Kurul Kararları

Madde 17 — Kurul kararları gizli görüşme sonucu alınır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Görüşmelere mazeretli olanlar dışındaki üyeler katılır.

Kurulca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen Kurum personeli ve uzman kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü toplantılara Başkan tarafından davet edilebilirler.

Toplantı ve Karar Nisabı

MADDE 18 – (Değişik:RG-17/6/2010-27614)

Kurul, en az dört üye ile toplanır ve kararlarını en az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile alır.

Tutanak ve Kararlar

Madde 19 — Kararlar, Kurul Başkanı veya onun görevlendireceği bir Kurum personeli tarafından yazılır. Kararların yazıldığı tutanakların her sayfası, toplantıya katılan Başkan ve üyelerce imzalanır.

Kurul, konuşmaların tutanağa geçirilmesini önceden bir ilke kararına bağlayabileceği gibi, bunu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Ancak; Başkan ve üyelerden birinin tutanağa geçirilmesini istediği görüşmeler de tutanağa yazılır.

Karara karşı görüşte olan üyeler, ayrı veya birlikte karşı oy şerhi veya gerekçesini tutanağa yazdırır ve altını imzalarlar.

Karar Defteri

Madde 20 — Toplantı tutanaklarına yazılan kararların her sahifesi toplantıya katılmış olan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Kurulun görüşme ve karar tutanakları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasıyla geçirilir.

Karar defterine, her toplantıya ait tutanak ve kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir.

a) Toplantıya katılanlarla katılmayanların adları ve katılmama nedenleri,

b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge,

c) Görüşme tutanağı,

d) Karar metni.

Kararların Saklanması ve Yayımlanması

Madde 21 — Tutanağın imzalı aslı Kurum Genel Sekreterliği’nde saklanır. Kararların onaylı örnekleri ve/veya sonuçları gereği yapılmak üzere ilgili hizmet birimlerine veya ilgililere gönderilir.

Karar örneklerinin aslına uygunluğu Kurul Başkanı tarafından onaylanır.

Kararların Açıklanması

Madde 22 — Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında ve Kurumun her türlü çalışmaları ile ilgili olarak, basın ve yayın organlarına Kurul Başkanı tarafından açıklama yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Hizmet Birimleri

 

BİRİNCİ KISIM

Kurum Hizmet Birimleri

Kurumun Hizmet Birimleri

MADDE 23 – (Değişik:RG-17/6/2010-27614)

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği görevler, aşağıda belirtilen hizmet birimleri tarafından yürütülür.

a) Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü,

b) İzleme ve Denetleme Koordinatörlüğü,

c) Sektörel Araştırmalar Koordinatörlüğü,

ç) Personel, İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü,

d) Hukuk Müşavirliği.

Hizmet birimleri Genel Sekreter tarafından sevk ve idare edilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma, Kurula ve Başkana verilen görevlerin yerine getirilmesi için Başkan tarafından verilen görev ve yetkiler doğrultusunda hizmet birimlerini yönetmek.

b) Başkan tarafından belirlenen gündemler doğrultusunda Kurula sunulacak konu ve müzekkerelerin hazırlanmasını sağlamak.

c) Şeker Kurulu tarafından alınan kararların uygulanması konusunda Başkanın verdiği görevleri yerine getirmek.

ç) Hizmet birimlerinin birbirleri arasında ve kendi içlerinde uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması için gereken tedbirleri almak.

d) Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgi ve belgelerin gizli tutulması ve belgelerin saklanması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Planlama ve değerlendirme koordinatörlüğü

MADDE 23/A – (Ek:RG-17/6/2010-27614)

Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

a) Sektörel verileri değerlendirmek ve şeker kotalarının tespit, tahsis, transfer ve iptaline ilişkin gerekli çalışmaları yapmak.

b) Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli çalışmaları yürütmek.

c) Sektörde tespit edilen aksaklıkların giderilmesine ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.

ç) Birimine ilişkin konularda gerekli yazı ve belgeleri hazırlamak.

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İzleme ve denetleme koordinatörlüğü

MADDE 23/B – (Ek:RG-17/6/2010-27614)

İzleme ve Denetleme Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

a) Kurumun düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetleme işlemlerini yerine getirmek, sonuçları hakkında bilgi vermek.

b) İzleme, araştırma, inceleme ve denetlemelerle ilgili olarak, gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

c) Sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin; üretim, satış ve stok bilgilerinin temini, derlenmesi ve mevzuat dahilinde değerlendirilmesini sağlamak.

ç) Kanun’da öngörülen idari para cezalarına ilişkin işlemleri yürütmek.

d) Sektörde tespit edilen aksaklıkların giderilmesine ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.

e) Birimine ilişkin konularda gerekli yazı ve belgeleri hazırlamak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sektörel araştırmalar koordinatörlüğü

MADDE 23/C – (Ek:RG-17/6/2010-27614)

Sektörel Araştırmalar Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

a) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda uluslar arası piyasalardaki gelişmeleri izlemek, uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara Kurumun üye olmasını sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapmak.

b) Şeker sektörünü ilgilendiren konularda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

c) Sektörde tespit edilen aksaklıkların giderilmesine ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.

ç) Birimine ilişkin konularda gerekli yazı ve belgeleri hazırlamak.

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel, idari ve mali işler koordinatörlüğü

MADDE 23/Ç – (Ek:RG-17/6/2010-27614)

Personel, İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

a) Kurumun iş ve insan gücü planlaması, performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.

b) Personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

c) Kurul Başkan ve üyeleri ile personelin ücret ve mali haklarına ilişkin çalışmaları yürütmek.

ç) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personel mevzuatına ilişkin çalışmalar yapmak.

d) Hizmet birimlerinden gelen eğitim talepleri de dikkate alınarak, Kurum personeline görev alanları ile ilgili eğitim programlarının verilmesini sağlamak.

e) Kurum ihtiyacı olan taşınır, taşınmaz mal ve hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması ve sigortalanması ile ilgili işlemleri yürütmek.

f) İş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

g) Kurumun genel evrak, arşiv ve haberleşme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, bilişim, ulaşım ve güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

ğ) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek, Kuruma ait gelir ve alacakların tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak.

h) Kurumun gelir-gider bütçe tahminlerini yapmak, bütçesini hazırlamak.

ı) Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, kesinti ve primlerin tahsilat ve ödemelerini yapmak.

i) Kurumun muhasebe kayıt ve işlemlerini yürütmek.

j) Birimine ilişkin konularda gerekli yazı ve belgeleri hazırlamak.

k) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Hukuk müşavirliği

MADDE 23/D – (Ek:RG-17/6/2010-27614)

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

a) Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kurumu ilgilendiren uyuşmazlıkların takibi ve çözümlenmesi amacıyla yargı mercileri ile idari mercilerde Kurumu temsil etmek veya Kurumca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.

b) Henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların çözümünün sağlanması, takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi hususlarında Kurula öneri sunmak.

c) Kurul Başkanına, Kurula ve Genel Sekretere hukuki danışmanlık hizmeti yapmak.

ç) Kurumun görev alanına giren konularda mevzuat çalışmalarında bulunmak, Kurumca yapılacak ikincil düzenlemeleri mevzuata uygunluk açısından incelemek, diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Kuruma gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukuki konularda görüş bildirmek.

d) Kurumca yapılacak anlaşma ve sözleşmelerin mevzuata ve Kurumun çıkarlarına uygunluğu hakkında görüş bildirmek.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurum personelinin atanma şartları

MADDE 24 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-17/6/2010-27614)

Kurum personelinin işe alınmasında, 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kurum personelinin atanma, görevde yükselme ve çalışma usul ve esasları Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği ile düzenlenir.

 

İKİNCİ KISIM

(Değişik kısım başlığı:RG-17/6/2010-27614)

Kurum Personelinin Hak ve Sorumlulukları

Ücret, Emeklilik ve İkramiye

Madde 25 — (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Kurum personeli, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

Personelin ücretleri Şeker Kurulu tarafından hiyerarşik bir skala çerçevesinde tespit edilir. Ücretler Yüksek Planlama Kurulunca Kamu İktisadi Teşebbüslerinde istihdam edilen II sayılı cetvele tabi personel için tespit edilen en yüksek sözleşme ücreti tavanı için belirlenen ücretin 2 katından yüksek olamaz. Personele yapılacak ücret artışları, diğer kamu personeline yapılacak artışlarla aynı tarih ve miktarda olur. Personele yılda iki maaş tutarında ikramiye ödenir. İkramiye ödemelerinin zamanı Kurul tarafından belirlenir.

(Değişik:RG-17/6/2010-27614) Bu personel, emeklilik işlemleri yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgilendirilir.

Sağlık Yardımı

MADDE 26 – (Değişik:RG-17/6/2010-27614)

Kurum personelinin sağlık hizmetleri 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yürütülür.

Disiplin Hükümleri

MADDE 27 – (Değişik:RG-17/6/2010-27614)

Kurum personelinin uymakla yükümlü olduğu disiplin kurallarına ilişkin esaslar, çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sır Saklama

Madde 28 — (Değişik ibare:RG-17/6/2010-27614) Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli; çalışmaları ve incelemeleri sırasında, Kuruma, Kurum ile ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlara ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

Bu kişiler; yaptıkları inceleme ve araştırmalar nedeniyle aldıkları belge, suret, fotokopi ve dosyanın ekini oluşturan diğer veriler ile yazılı bilgileri saklamak ve başkalarının eline geçmemesini sağlayacak önlemleri almak zorundadırlar.

Sırlar, Kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklanamaz.

Bu yükümlülük, ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Kurumun Denetimi

Madde 29 — Kurum içi denetim, inceleme ve soruşturma esasları Kurulca belirlenir, bununla ilgili işlemler Kurul kararı ile görevlendirilecek yetkililer tarafından yerine getirilir.

Kurumun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-17/6/2010-27614) Şeker Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

EK

Şeker Kurumu Hizmet Birimi Organizasyon Şeması

(Mülga:RG-17/6/2010-27614)

Sayfa