Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 10.07.2003 Resmî Gazete Sayısı: 25164

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV-ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında görev yapan memurların naklen atanmalarına ve ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların seçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, adlî ve idarî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları, hâkim adayları ile icra müdür ve yardımcıları, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların nakillerinde uygulanır.

Haklarında özel düzenlemeler bulunan personele ilişkin hükümler saklıdır. 

Hukukî Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik;

a) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi,

b) 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,

c) 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi

uyarınca hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Merkez teşkilâtı personeli: Merkez teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

c) Taşra teşkilâtı personeli: Taşra teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

d) Bağlı kuruluş: Adlî Tıp Kurumunu,

e) (Değişik ibare:RG-9/5/2006-26163) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavı,

f) (Değişik:RG-16/4/2008-26849) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgisi, genel kültürü ve bir konuyu kavrama ve ifade yeteneğinin değerlendirilmesini,

g) (Değişik:RG-9/5/2006-26163) Uygulamalı sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesini,

h) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Sınav Kurulu: Bakanlık merkezi ile bağlı kuruluşta oluşturulacak kurulu,

ı) (Ek:RG-14/7/2012-28353) Sınav Birimi: Bakanlık, bağlı kuruluş veya adalet komisyonlarını,

ifade eder. 

 

İKİNCİ KISIM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Devlet Memurluğuna Atanabilme Şartları

 

Genel Şartlar

MADDE 5 – (Değişik:RG-9/5/2006-26163)

Adalet Bakanlığında memur olabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan veya merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi (Değişik ibare:RG-6/5/2014-28992) sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı (Mülga ibare:RG-6/5/2014-28992) (…) bulunmamak,

d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak

gerekir.

Özel Şartlar

MADDE 6 – (Değişik:RG-9/5/2006-26163)

Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

1) Memur, ambar memuru, sekreter, satınalma memuru, emanet memuru, tebligat memuru, veznedar, tahsildar, silah muayene memuru ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ayrıca, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak; avukat kadrosuna atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak; biyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, uzman tabip, rehberlik uzmanı, çocuk gelişimcisi, mühendis, mimar, istatistikçi, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, fizikçi, eczacı, öğretmen, doktor, cezaevi tabibi, daire tabibi, diş tabibi, veteriner, diyetisyen, tekniker, çocuk eğitimcisi, eğitim uzmanı, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Programcı yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

b) En az bir programlama dili bilmek,

c) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

ç) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

4) Çözümleyici yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) (Mülga:RG-14/7/2012-28353)

c) En az bir programlama dilini bilmek,

ç) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

d) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

5) Koruma güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) (Mülga:RG-16/4/2008-26849)

c) (Değişik:RG-9/10/2010-27724) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi (Değişik ibare:RG-6/5/2014-28992) sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

6) Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

a) (Değişik:RG-9/10/2010-27724) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, (Ek ibare:RG-6/5/2014-28992) daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) (Değişik:RG-6/5/2014-28992) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)

7) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için,

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

8) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

9) Kaloriferci ve aşçı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

10) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, hayvan sağlığı memuru kadrolarına atanabilmek için, bu unvanları veren yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

11) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Mühendis kadrolarına atanabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak; tekniker kadrolarına atanabilmek için en az meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak; teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için de en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

12) Teknisyen yardımcısı, otopsi teknisyen yardımcısı, lâborant yardımcısı ve sağlık teknisyen yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Atanılacak kadronun özelliğine göre resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

13) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Kaptan veya gemi adamı olduğuna dair belge sahibi olmak,

14) Mübaşir kadrosuna atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

15) (Değişik:RG-9/10/2010-27724) Hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak; bekçi kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

16) İdare memuru kadrosuna atanabilmek için;

a) (Değişik:RG-2/4/2013-28606) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

b) Merkezi (Değişik ibare:RG-6/5/2014-28992) sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) (Mülga:RG-9/10/2010-27724)

ç) (Mülga:RG-9/10/2010-27724)

17) Cezaevi öğretmenlik kadrosuna atanabilmek için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

18) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik (Mülga ibare:RG-2/4/2013-28606) (…)  müdürlüklerinde görev alacak bütün unvanlardaki personel için ayrıca aranacak şartlar;

a) (Mülga:RG-16/4/2008-26849)

b) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

c) Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

19) Adlî ve idarî yargıda görev yapmak üzere atanacak tüm personel hakkında yapılacak arşiv araştırması olumlu olmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

2802 Sayılı Kanunun 114 üncü Maddesi Kapsamı

 

Dışında Kalan Personelin İlk Defa Atanmaları

Genel Esaslar

Madde 7(Değişik birinci fıkra:RG-14/7/2012-28353) 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan personelin ilk defa Devlet memurluğuna atanmaları, merkezi sınava girmiş olanlar arasından sınav kurulu tarafından yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Bakanlıkça ya da bağlı kuruluşça doğrudan gerçekleştirilir. Atama yapılacak kadroların yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ilgisine göre Bakanlıkça veya bağlı kuruluşça belirlenir.

(Mülga ikinci fıkra:RG-14/7/2012-28353)

(Mülga üçüncü fıkra:RG-14/7/2012-28353)

Sınavsız girilebilecek memuriyetler için müracaat gününden en az onbeş gün önce merkez ve bağlı kuruluşta Türkiye genelinde yayınlanan günlük gazetelerden en az birinde bir defa, taşra teşkilâtında ise Cumhuriyet başsavcılıklarınca uygun görülen yerlerde ve varsa mahallî gazetelerin en az birinde bir defa veya mutat vasıtalarla ilân yapılır.

Bu ilân sonunda ihtiyaç sayısından fazla istekli çıkması hâlinde yarışma sınavı yapılabileceği gibi ilk defa Devlet memurluğuna girebilmek için merkezî sınavlarda alınan puanlar da esas alınabilir. Yapılacak ilânlarda bu husus belirtilir.

Yarışma sınavı yapılması kararlaştırılmış ise bu sınav gerektiğinde konusunda uzman resmî kurum ve kuruluşlara yaptırılabilir. 

Sınav kurulunun oluşumu

MADDE 8 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/7/2012-28353)

Bakanlık merkezinde, ilgili birimin Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli hâkim sınıfına dâhil beş üyeden oluşur.

(Değişik fıkra:RG-21/11/2015-29539) Adli Tıp Kurumunda, kurum başkanının veya kurum başkanınca görevlendirilecek bir başkan yardımcısının başkanlığında; ihtisas kurulu başkanları, ihtisas kurulu üyeleri, personel ve eğitim şube müdürü, ihtisas dairesi başkanları, grup başkanları ve hukuk müşavirleri arasından seçilecek üç kişilik sınav kurulu oluşturulur.

Atama yapılacak kadronun teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi halinde, sınav kuruluna konusunda uzman ilave iki üye görevlendirilebilir.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

2802 Sayılı Kanunun 114 üncü Maddesi Kapsamındaki

Personelin İlk Defa Atanmaları

 

Genel Esaslar

Madde 9 — Adalet komisyonlarının teklifi üzerine atama yapılacak kadroların; yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-9/10/2010-27724) Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler. Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına öncelik tanınır.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-9/5/2006-26163)

(Ek  dördüncü fıkra:RG-6/5/2014-28992) Adalet komisyonlarının ikinci fıkrada belirtilen sınav işlemleri Bakanlıkça uygun görülen diğer adalet komisyonlarına da yaptırılabilir.

Adalet komisyonlarının görevleri

MADDE 9/A – (Ek madde:RG-14/7/2012-28353)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, atamaları adalet komisyonu tarafından teklif edilecek memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınavları ile ilgili işlemler adalet komisyonlarınca yapılır.

Adalet komisyonlarının başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

 

(Ek bölüm başlığı:RG-14/7/2012-28353)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama ile İlgili Ortak Hükümler

 

İlân

Madde 10(Değişik birinci fıkra:RG-14/7/2012-28353) Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddesine göre belirlenen kadrolar; ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce olmak üzere Türkiye genelinde günlük yayınlanan tirajı en yüksek beş gazetenin en az birinde veya Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(Mülga ikinci fıkra:RG-14/7/2012-28353)

Bu ilânda;

1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve yeri,

2) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

3) Başvuru yeri ve şekli,

4) Başvuruda aranacak şartlar,

5) Sınavın yeri ve zamanı,

6) Sınavın şekli,

gösterilir. 

Başvuru

MADDE 11 – (Değişik:RG-14/7/2012-28353) 

Adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sözlü sınav ve gerektiğinde uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 Başvuru Formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da ilgili sınav birimince onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınav birimine veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.

Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sınav birimine gönderilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak sınav birimine teslim ederler. 

Başvurular sınav ilânında belirlenecek usûl ve esaslara göre elektronik ortamda da yapılabilir.

Başvuruların İncelenmesi

MADDE 12 – (Değişik:RG-14/7/2012-28353)

Başvurular sınav birimince incelenir.

Başvurusu uygun görülenler için EK-2 Sınava Giriş Belgesi düzenlenir. Başvurusu uygun görülmeyenlere ilişkin karar ilgilisine bildirilir.

Adaylar, sınava giriş belgesini sınavdan bir gün öncesine kadar sınav biriminden alırlar.

Adalet Komisyonlarının Görevleri

MADDE 13 – (Mülga:RG-14/7/2012-28353)

Sözlü Sınav (Değişik madde başlığı:RG-9/5/2006-26163)

MADDE 14 – (Değişik:RG-9/10/2010-27724)

(Değişik:RG-6/10/2016-29849) Bağlı Kuruluş kadroları ile zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği, mübaşir, şoför (Mülga ibare:RG-14/3/2019-30714)(…)  ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.

(Ek ikinci fıkra:RG-6/5/2014-28992)(1) (Değişik:RG-22/9/2016-29835) Bağlı Kuruluş kadroları ile mübaşir (Mülga ibare:RG-14/3/2019-30714)(…)  ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağırılır.

(Ek üçüncü fıkra:RG-6/5/2014-28992)(1) Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağırılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.

Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının (Değişik ibare:RG-14/3/2019-30714) beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Sözlü sınav;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

3) Genel kültür 20,

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

2) İnfaz ve koruma memurluğuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine,

3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye

ilişkin konuların bir veya  birkaçından soru sorulur. Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılır.

(Değişik beşinci fıkra:RG-14/7/2012-28353) Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir.

(Değişik altıncı fıkra:RG-14/7/2012-28353) Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir.

Nihaî Başarı Listesi

MADDE 15 – (Değişik:RG-9/10/2010-27724)

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir.

Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadrolarına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır. 

(Ek fıkra:RG-2/4/2013-28606) Birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 16 — (Değişik birinci fıkra:RG-14/7/2012-28353) Sınav sonuç listesi, sınavın bitimini takip eden (Değişik ibare:RG-2/4/2013-28606) on gün içinde ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca uygun görülen yerlerde ve internet sitesinde ilân edilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-14/7/2012-28353) Sınavı kazananlara, atamada istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde sınav birimine başvurmaları gerektiği tebliğ edilir.

Kanunî bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 17 – (Değişik:RG-14/7/2012-28353)

Adaylar sınav sonuçlarına 16 ncı maddeye göre yapılacak olan ilân tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca on gün içinde incelenir ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 18 — Sınavı kazananların atamaları, ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı listesindeki sıraya göre yapılır.

Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 

Sınav Belgelerinin Saklanması

MADDE 19 – (Değişik:RG-9/5/2006-26163)

Sınav belgelerinin saklanması ve imhası 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

(Mülga bölüm başlığı:RG-14/7/2012-28353)

(…)

 

Atama Sırasında İstenilecek Belgeler

MADDE 20 – (Değişik:RG-9/10/2010-27724)

Devlet memurluğuna atanacakların;

a) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

b) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya sınav birimince onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya sınav birimince onaylı örneği,

c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) Mal bildirimi,

e) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği,

vermeleri gerekir.

Özel Düzenlemeler

Madde 21 — Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük, (Değişik ibare:RG-6/5/2014-28992)  2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ve Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malûl Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malûl Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik ile diğer özel düzenlemelere göre yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Naklen Atama

 

Naklen Atama Esasları

MADDE 22 – (Değişik:RG-9/5/2006-26163)

Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların unvan ve sınıf değişikliği olmaksızın naklen atanabilmeleri için;

a) Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

b) Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması,

c) (Ek:RG-30/6/2018-30464) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

gerekir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik (Mülga ibare:RG-2/4/2013-28606) (…) müdürlükleri personeli için birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak;

a) (Değişik:RG-9/10/2010-27724) Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve varsa son beş yıl içerisinde denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması,

b) (Mülga:RG-30/6/2018-30464)

(Değişik ibare:RG-30/6/2018-30464) şartı da aranır.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-9/10/2010-27724) Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin naklen atamaları her yılın Haziran ayında toplu olarak yapılır. Ancak gerek görülmesi durumunda bu personelin ataması her zaman yapılabilir.

(Ek beşinci fıkra:RG-9/10/2010-27724) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan ve atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin komisyonlar arası naklen atama işlemleri, ilânda belirtilecek usûl ve esaslar çerçevesinde toplu olarak da yapılabilir.

Madde 22/A – (Ek:RG-14/5/2016-29712)

Yazı işleri ve idari işler müdürleri zorunlu atamaya tâbi personeldir.

(Değişik fıkra:RG-1/2/2020-31026) Görevde yükselme suretiyle yazı işleri ve idari işler müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.

Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin atama ve nakil yerleri, adli yargı bakımından  19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen beş bölgeye, idari yargı bakımından 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde belirtilen üç bölgeye ayrılır.

Hizmet süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde en az iki, üçüncü bölgede en az üç, ikinci bölgede en az dört, birinci bölgede en az beş yıldır.

Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle asgari hizmet süresinden fazla geçen süreler, çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan en alt bölgeden başlamak üzere sırasıyla değerlendirilir.

Dördüncü veya beşinci bölgeden birisinde asgari hizmet süresini dolduranlar bir üst bölgeye atanabilirler.

Yargı teşkilâtı kapatılan yerlerde görev yapan yazı işleri ve idari işler müdürleri, bu yerler kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tâbidir.

Yazı işleri ve idari işler müdürlüğü ile bu unvanlara denk zorunlu atamaya tâbi unvanlardan birinde görev yapılan süreler, yazı işleri ve idari işler müdürlüğü unvanlarından birine geçiş yapılması halinde hizmet süresinin değerlendirilmesinde esas alınır.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası bölge hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Yazı işleri ve idari işler müdürleri için nakil kararnamesi kadro ve ihtiyaç durumuna göre yılda bir defa çıkarılır.

Mazeret kapsamında ataması yapılanlar, mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda kadro, ihtiyaç ve hizmet süreleri dikkate alınarak uygun bir hizmet bölgesine atanabilirler.

Kadro, iş ve ihtiyaç durumunun gerektirdiği hallerde, bulundukları yerde iki yılını dolduranlar durumlarına uygun hizmet bölgelerine atanabilir.

Yargı kolu değişikliğine ilişkin atamalar ancak hizmet gereği veya mazerete dayalı hallerde yapılabilir.

(Ek fıkra:RG-30/6/2018-30464) Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin 22/C maddesindeki hükümler uyarınca değerlendirilir.

Madde 22/B – (Ek:RG-14/5/2016-29712)

Mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürleri zorunlu atamaya tâbi personeldir.

(Değişik fıkra:RG-1/2/2020-31026) Görevde yükselme suretiyle mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.

Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Bu kişiler bulundukları yerde en az üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, durumlarına uygun başka bir yere naklen atanabilirler.

Mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürleri için nakil kararnamesi kadro ve ihtiyaç durumuna göre yılda bir defa çıkarılır.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Madde 22/C – (Ek:RG-30/6/2018-30464)

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yılda bir defa olmak üzere yaz döneminde gerçekleştirilir.

Birinci fıkrada belirtilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri hizmet puanı, iş ve kadro durumu esas alınarak değerlendirilir.

Görev yerleri, adli ve idari yargıda görev yapan personel bakımından 19/02/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen beş bölgeye ayrılır. Hizmet puanı, adli ve idari yargıda görev yapan personelin bu beş bölgede geçen hizmet süreleri esas alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek ilkeler doğrultusunda hesaplanır.

Bakanlık üçüncü fıkrada belirtilen bölgeleri gerekli gördüğü takdirde alt kısımlara ayırmaya yetkilidir.

Bu madde kapsamındaki personelin isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinde bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hizmet süreleri son görev yeri; beşinci ve dördüncü bölge olan personel için en az iki, üçüncü bölge olan personel için en az üç, ikinci bölge olan personel için en az dört, birinci bölge olan personel için en az beş yıl olarak uygulanır. Bakanlık bu süreleri kısaltmaya yetkilidir.

Merkez Kadrolarındaki Personelin Ataması

Madde 23 — Bakanlık ve Adlî Tıp Kurumu merkez kadrolarında görev yapmakta olan personel, durumlarına uygun taşra kadrolarına talepleri veya kadro ve ihtiyaç durumuna göre atanabilirler. 

Mazerete Dayalı Naklen Atamalar

Madde 24(Değişik fıkra:RG-21/11/2015-29539) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerini belgelendirmeleri halinde 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.

(Ek ikinci fıkra:RG-9/5/2006-26163) (Değişik:RG-14/5/2016-29712) Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler.

(Ek üçüncü fıkra:RG-9/10/2010-27724) Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak nakil talebinde bulunulamaz.

(Ek dördüncü fıkra:RG-9/10/2010-27724) (Değişik fıkra:RG-21/11/2015-29539) Bu madde kapsamındaki aile birliği mazeretine dayalı naklen atamalarda, 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. (Ek cümle:RG-30/6/2018-30464) Toplu atama usulü uygulanması durumunda aile birliği mazeretine dayalı naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.

(Ek beşinci fıkra:RG-21/11/2015-29539) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.

(Ek altıncı fıkra:RG-21/11/2015-29539) Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.

Sağlık Durumu Nedeniyle Atama

Madde 25 (Değişik:RG-21/11/2015-29539)

Kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin, söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayanarak mazeretinin karşılanabileceği bir yere naklen atanabilirler. 

Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama

Madde 26 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-21/11/2015-29539)

 Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama, memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca naklen atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar. 

Öğrenim Durumu Nedeniyle Atama

Madde 27(Mülga:RG-2/4/2013-28606)

Can Güvenliği Nedeniyle Atama

Madde 28(Değişik:RG-21/11/2015-29539)

Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesi kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından biri açısından can güvenliği yönünden tehdit oluşturanların, başka bir yere atamaları yapılabilir.

Can güvenliği nedeniyle naklen atanma taleplerine, bu Yönetmelikte belirtilen atamalara ilişkin belgeler ile can güvenliğinin tehdit altında olduğuna dair, adli veya idari makamlardan alınacak belgeler eklenir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, başka bir yere atanabilir. 

Hizmet Gereği Atama

Madde 29(Değişik birinci fıkra:RG-14/7/2012-28353) Adlî veya idarî soruşturma ya da denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanlar veya tutum ve davranışları nedeniyle o yerde kalmaları, ilgisine göre Bakanlıktaki birim amiri, Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı veya Adlî Tıp Kurumu Başkanınca uygun görülmeyip gerekçeli olarak atanmaları teklif edilenler, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan (Değişik ibare:RG-21/11/2015-29539) ve yer değiştirme sureti ile atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilirler. Memurun görev yaptığı yerde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer yerlere de ataması yapılabilir.

Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler komisyonlarca komisyon merkez veya mülhakatlarına atanabilecekleri gibi komisyonların teklifi üzerine Bakanlık onayı ile başka yerlere de atanabilirler.

Bakanlık ve Adlî Tıp Kurumu merkez kadrolarında görev yapan personel birinci fıkrada belirtilen nedenlerle durumlarına uygun taşra kadrolarına atanabilirler.

Yüksek mahkemelerde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel, ilgili yüksek mahkemenin teklifi üzerine iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun taşra teşkilâtı kadrolarına Bakanlıkça atanabilirler. 

Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar,

a) Atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapması,

b) Atandığı yerdeki son üç yıla ait sicil raporları ile denetim elemanlarınca düzenlenen gizli raporlarının iyi olması,

c) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

d) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adlî ve idarî soruşturması veya ceza davasının bulunmaması,

e) Atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması

şartıyla kendi isteği ile naklen atanma talebinde bulunabilirler. Ancak askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.

Hizmet gereği olarak atananlardan; aynı komisyon içinde bir yere atananlar önceki görev yerine, komisyon dışı bir yere atananlar önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına, atamaları komisyonlarca teklif edilenler dışında kalanlar önceki görev yerinin il ve ilçelerine (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) sekiz yıl dolmadan atanamazlar. 

Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler

Madde 30 — Unvan ve sınıf değişikliği olmadan yapılan nakil taleplerinde istenecek belgeler:

1- Dilekçe,

2- Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- Önceki atama kararlarıyla birlikte hizmet cetveli,

4- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri (Ek ibare:RG-9/5/2006-26163) ile denetimli serbestlik (Mülga ibare:RG-2/4/2013-28606) (…) müdürlükleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

7- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

istenir.

Mazerete Dayalı ve Hizmet Gereği Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler

Madde 31 — Ataması adalet komisyonlarınca teklif edilen memurların sağlık, (Değişik ibare:RG-21/11/2015-29539) aile birliği, can güvenliği ve hizmet gereği sebepleriyle yapılacak naklen atamalarında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlık durumu nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

1- Dilekçe,

2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- Sağlık kurulu raporu,

4- Hizmet cetveli,

5- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

6- (Mülga:RG-2/4/2013-28606)

7- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

8- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

b) (Değişik ibare:RG-21/11/2015-29539) Aile birliği nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

1- Dilekçe,

2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- (Değişik:RG-21/11/2015-29539) Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge; kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik priminin ödendiğine dair belge,

4- Aile nüfus kayıt örneği,

5- Hizmet cetveli,

6- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

7- (Mülga:RG-2/4/2013-28606)

8- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

9- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

c) (Mülga:RG-2/4/2013-28606)

d) Can güvenliği nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

1- Dilekçe,

2- Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- Hizmet cetveli,

4- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

5- (Mülga:RG-2/4/2013-28606)

6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

7- (Değişik:RG-21/11/2015-29539) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesinin can güvenliğini tehdit altında bırakacağına dair belgeler,

8- (Ek:RG-21/11/2015-29539) 6284 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin olarak verilen koruyucu tedbir kararı,

e) Hizmet gereği naklen atamalarda istenecek belgeler;

1- Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun teklif kararı,

2- Bu yönetmeliğin 29 uncu maddesinde gösterilen belgeler,

3- Önceki atama kararları ile birlikte hizmet cetveli,

4- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri (Ek ibare:RG-9/5/2006-26163) ile denetimli serbestlik (Mülga ibare:RG-2/4/2013-28606) (…) müdürlükleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri.

(Ek fıkra:RG-21/11/2015-29539) Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında genel hükümler uygulanır.

Atamaları Adalet Komisyonlarınca Teklif Edilenler Dışındaki Memurların Atamalarında İstenecek Belgeler

Madde 32 — Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki memurların atamalarında, adalet komisyonu muvafakat kararı, hizmet cetveli, sicil özeti, önceki atama kararları ile sicil ve denetim elemanları raporları hariç bu Yönetmeliğin 30 ve 31 inci maddelerinde sayılan diğer belgeler istenir.

Bölgeler

Madde 33 — (Değişik birinci fıkra:RG-2/4/2013-28606) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları Ek-4’te gösterilen birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. İnfaz ve koruma başmemurları, müdürlük teşkilâtı olmayan ceza infaz kurumlarında da çalışabilirler. Yukarıda sayılanlar dışındaki memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.

Bölge esasına göre atamaya tâbi olanlar;

a) Kendisinin (Mülga ibare:RG-9/5/2006-26163) (…) nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddî ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerine,

atanamazlar.

Ancak (Değişik ibare:RG-21/11/2015-29539) nüfusa kayıtlı olduğu ilçe hariç olmak üzere toplam nüfusu bir milyonu aşan yerler bu hükmün dışındadır. 

Bölge Esasının Uygulandığı Hallerde Hizmet Süreleri

Madde 34(Değişik birinci fıkra:RG-2/4/2013-28606) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları için en az hizmet süreleri; üçüncü bölgede dört, ikinci bölgede altı, birinci bölgede sekiz yıldır. İnfaz ve koruma başmemurlarının müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarındaki görev süresi, üçüncü bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

Atamalar üçüncü bölgeden başlanmak suretiyle yapılır. Ancak herhangi bir sebeple bu bölgeye ataması yapılmayıp da, birinci veya ikinci bölgeye ataması yapılmış olanlar, bu bölgelerde en az iki yıl görev yaptıktan sonra alt bölgelere atanabilirler.

Bölgelerde hizmet süresini bitirenler, sicilleri ile denetim elemanları raporlarının olumlu olması halinde, üst bölgelere atanmaya hak kazanırlar.

Hizmet gereği ve mazerete dayalı atamalarda, zorunlu hizmet süreleri tamamlanmadan her zaman naklen atama yapılabilir. Hizmet gereği atamalar alt bölgelere de yapılabilir.

Bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgedeki zorunlu hizmet süresinden indirilir.

Bölgelerden herhangi birinde iki yılını dolduranlar istekleri ile aynı veya alt seviyedeki bölgelere ya da Bakanlıkça resen aynı bölge seviyesinde başka bir yere atanabilirler.

Yılda toplam 90 günü geçen geçici görev süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesi kapsamına girmeyen görevden uzakta geçen süreler ile aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ile cezaevlerindeki toplu isyan, firar gibi asayişi bozan durumlar ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın naklen atamalar yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde yukarıdaki hükümler uygulanır. Bu fıkra hükmüne göre nakledilen yerdeki hizmet süreleri, üçüncü bölgeden başlanmak suretiyle alt bölgelerde geçmiş sayılır.

Geçici görevlendirmelerde çalışılan süre, geçici görevli oldukları yere ait bölge hizmetinden sayılır.

Mazeret nedenleriyle ataması yapılanlar, mazeretlerinin kalkmasından sonra durumlarına uygun ve eksik kalan bölge hizmetlerini tamamlayacakları yerlere atanabilirler.

(Değişik onbirinci fıkra:RG-2/4/2013-28606) İdare memuru kadrosuna açıktan atamalar, ikinci veya üçüncü bölgedeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yapılır. İhtiyaç halinde birinci bölgelerdeki cezaevlerine de atama yapılabilir. Atandıkları yerde en az iki yıl görev yapan idare memurları, ihtiyaç durumuna göre müdürlük teşkilâtı bulunmayan ilçe ceza infaz kurumu ve tutukevlerine atanabilirler.

(Değişik onikinci fıkra:RG-2/4/2013-28606) Ceza infaz kurumu ve tutukevi ikinci müdürlüğünden ilk defa birinci müdür olarak atamalar ve denetimli serbestlik müdürlüklerine, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere müdür olarak atamalar üçüncü bölgelere yapılır. İhtiyaç halinde başarısı tespit edilen ve alt bölgelerdeki hizmetini tamamlayarak birinci ve ikinci bölgelerde görev yapan ikinci müdürler, ikinci bölgedeki birinci müdürlük görevine atanabilirler. Birinci bölgelerdeki birinci müdürlük ve denetimli serbestlik müdürlükleri görevlerine, ilk defa birinci müdür ve denetimli serbestlik müdürü olarak atama yapılamaz.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğüne Atama

Madde 35 — Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde şube müdürlüğüne atanabilmek için,

a) (Değişik:RG-2/4/2013-28606) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri veya denetimli serbestlik müdürlüklerinde en az on yıl müdür veya müdür yardımcısı olarak görev yapmış olmak,

b) Tüm sicillerinin ortalaması ve son iki yıl sicili iyi olmak,

c) Son beş yıl içinde uyarma hariç disiplin cezası almamış olmak,

d) (Mülga:RG-9/5/2006-26163)

e) Son beş yıl içinde denetim elemanlarınca düzenlenen gizli raporlarında zayıf almamış olmak

gerekir.

Bu koşulları taşıyanlar arasından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün teklifi ve Bakan Onayı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerine şube müdürü ataması yapılabilir. 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Müdürü İle Denetimli Serbestlik (Mülga ibare:RG-6/5/2014-28992) (…) Müdürü Kadrolarına Naklen, Açıktan ve Yeniden Atama (Değişik başlık:RG-9/5/2006-26163)

Madde 36(Değişik birinci fıkra:RG-9/5/2006-26163) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürü ile denetimli serbestlik (Mülga ibare:RG-2/4/2013-28606) (…) müdürü kadrolarına açıktan ve başka kurumlardan naklen atama yapılamaz. Ancak ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde müdür veya denetimli serbestlik (Mülga ibare:RG-6/5/2014-28992) (…) müdürü olarak görev yapmış ve kendi istekleriyle bu görevden ayrılmış olanlar yeniden müdür olarak atanabilirler.

Müdürlük teşkilâtı bulunan ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine bir adet birinci müdür ile yeteri kadar ikinci müdür atanır.

İkinci müdürler arasından bu görevde en az iki yıl çalışmış olmaları şartıyla hizmetleri ve sicil durumlarına göre başarılı bulunanlar, Bakanlıkça birinci müdür olarak atanabilecekleri gibi, birinci müdürler arasından bu görevde kalmasında sakınca görülenler ile hizmetleri ve sicil durumlarına göre başarısız bulunanlar veya meslek onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranış içerisinde olanlar, ikinci müdür olarak atanabilirler. 

Bu Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Başka Kurumlardan Naklen veya Açıktan Yeniden Atama

Madde 37 — İdare memurları ile infaz koruma memurları hariç bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen veya açıktan yeniden atanabilmek için,

a) (Mülga:RG-9/5/2006-26163)

b) Muvafakat alınmış olması,

c) Bütün sicil raporları not ortalamasının iyi olması,

d) (Mülga:RG-16/4/2008-26849)

e) (Mülga:RG-9/5/2006-26163)

f) İlgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

g) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması,

h) (Değişik:RG-9/5/2006-26163)Cezaevi öğretmenliği için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinin (a) alt bendinde sayılan şartları taşıyor olması,

gerekir.

Daha önce zabıt kâtipliği kadrosunda çalışmış olanların, zabıt kâtipliği kadrosuna açıktan yeniden atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 6 ncı bendindeki şartlar aranmadan, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları yeterli kabul edilir. 

Ceza İnfaz Kurumları Muhasebe Yetkilisi Kadrolarına Atama (Değişik başlık:RG-9/5/2006-26163)

Madde 38(Ek birinci fıkra:RG-9/5/2006-26163) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa göre Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tabi tutulan ve bu eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika alanlar arasından aynı kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde atama yapılır.

Görevde Yükselme Yönetmeliği uyarınca görevde yükselme eğitimine çağrılma şartlarını taşıyan cezaevi kâtibi, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru veya ambar memurları; cezaevi müdürünün görüşü ve Cumhuriyet başsavcılığının teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ve 175 inci maddeleri uyarınca, boş bulunan (Değişik ibare:RG-9/5/2006-26163) muhasebe yetkilisi kadrosuna Bakanlık tarafından vekâleten atanabilirler.

Bakanlık dışındaki kurumlarda çalışan saymanlar, bu Yönetmelikte belirtilen ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görev yapacak personelde aranacak şartları taşımaları kaydı ile cezaevi (Değişik ibare:RG-9/5/2006-26163) muhasebe yetkilisi kadrosuna naklen atanabilirler.

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri (Değişik ibare:RG-9/5/2006-26163) muhasebe yetkilisi kadrolarına, isteğiyle görevden ayrılanlar hariç, açıktan veya saymanlık dışında başka bir görevden naklen atama yapılamaz. 

Müdürlük Teşkilâtı ve İdare Memuru Bulunmayan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kadrosuna Vekaleten Atama

MADDE 39 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-9/5/2006-26163)

Müdürlük teşkilâtı ve idare memuru bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevlerine idare memurluğuna vekaleten atama işlemi Bakanlık onayı ile tamamlanır.

Aynı Düzey Görev Olarak Kabul Edilen Unvanlar Arası Atama

Madde 40 - (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 6/2/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamı dışında kalan; memurluk ve zâbıt katipliği ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, cezaevi kâtipliği ile ambar memurluğu gibi aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen şartların bulunması hâlinde, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler için ilgili komisyonun uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla unvan değişikliği yapılmak suretiyle naklen atama yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile Denetimli Serbestlik (Mülga ibare:RG-2/4/2013-28606) (…) Müdürlüklerinde Görev Yapan Memurların Bir Başka Görevi Yürütmek Üzere Görevlendirilmeleri veya Atanmaları

MADDE 41 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-9/5/2006-26163)

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik (Mülga ibare:RG-2/4/2013-28606) (…) müdürlüklerinde çalışan memurların bulundukları görevde başarısız olmaları veya o görevi yapmalarında sakınca görülmesi veya ihtiyaç duyulması veya başarılı olup da diğer şartlardan birini veya birkaçını taşımamaları hâllerinde aynı unvan, kadro, sınıf ve maaşını muhafaza etmek kaydıyla bulundukları yerde başka bir görevi yürütmek üzere geçici görevlendirilmeleri veya başka bir yere bu maksatla atamaları yapılabilir.

Ceza infaz kurumları ve (Değişik ibare:RG-14/7/2012-28353) tutukevleri ile denetimli serbestlik (Mülga ibare:RG-2/4/2013-28606) (…) müdürlüklerinde görev yapan personel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra adliyelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulması hâlinde mülhakat dışı ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık oluru ile geçici olarak görevlendirilebilir.

Kadro Nakil Yasağı

Madde 42 — Taşra için tahsis edilmiş kadrolar merkeze alınamaz. Merkezdeki kadroların taşra teşkilâtına tahsisi ve taşra teşkilâtı kadrolarının başka yerlere tahsisi Bakanlık onayı ile yapılır. 

Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatılmaları

Madde 43 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunup askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgisine göre Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarına başvurmaları ve başvurma tarihinden itibaren azamî otuz gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur. 

Bakanlık Onayına Tâbi Olan Adalet Komisyonu Kararları

Madde 44 — Adalet komisyonlarının;

a) (Değişik:RG-9/5/2006-26163) 657 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci maddelerine göre; adaylık devresi içinde göreve son verme, adaylık süresinin sonunda başarısız sayılma kararları,

b) 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca; Devlet memurluğundan çekilme isteğinin kabulüne ve çekilme isteğinde bulunulmuş sayılmasına ilişkin kararları,

c) 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi uyarınca; Devlet memurlarının, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi hâllerinde ilgilinin memurluğunun sona erdirilmesine ilişkin kararları,

d) 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi gereğince; ilk defa Devlet memurluğuna atanmaya ilişkin teklif kararları ile açıktan yeniden atama teklif kararları,

e) (Mülga:RG-9/5/2006-26163)

f) İnfaz ve koruma başmemurluğu kadrolarına, adalet komisyonu merkez ve mülhakatından naklen ve terfian atanan memurlarla ilgili atama kararları,

g) (Mülga:RG-9/5/2006-26163)

h) Adalet komisyonları merkez ve mülhakatında unvan veya sınıf değişikliği yapılmak suretiyle gerçekleştirilen naklen atama kararları,

onaylanmak üzere ilgisine göre, Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Yukarıda sayılan adalet komisyonu kararları Bakanlıkça onaylanmadıkça ilgilinin görevi ile ilişkisi kesilmez ve yeni görevine başlatılamaz. 

Bakanlık Onayına Tâbi Olmayan Adalet Komisyonları Kararları

Madde 45 — Adalet komisyonlarınca yargı çevresi içinde unvan veya sınıf değişikliği olmadan yapılan naklen atama ve kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin verilen kararlar (Ek ibare:RG-9/5/2006-26163) izin ve aslî memurluğa atanmaya ilişkin kararlar Bakanlık onayına tâbi olmayıp Bakanlıktaki kayıtlara işlenmek üzere ilgilinin dilekçesi ve hizmet cetveli ile birlikte ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Adalet Komisyonlarının Merkez ve Mülhakatı Dışına Yapılacak Naklen Atamalar

Madde 46 — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesine göre personelin ilgili adalet komisyonlarının teklifi üzerine veya gerekli görülmesi hâlinde bulundukları komisyon merkez ve mülhakatı dışında bir göreve naklen atama yetkisi resen Adalet Bakanlığına aittir.

Adlî Teşkilât ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Kapatılması Nedeniyle Atama

Madde 47 — Adlî teşkilât veya ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin kapatılması halinde bu yerlerde görevli personel, Bakanlıkça kadro, ihtiyaç ve ilgilinin sicil durumuna göre başka yerlere resen atanırlar. 

Bu Yönetmelik Kapsamındaki Memurlar ile İlgili Bilgiler ve Münhal Kadroların Bildirilmesi

Madde 48 — Adalet komisyonları ile Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı olarak çalışan personelin görev yaptığı yer, adı soyadı, unvanı, tahsili, kadrosu, kazanılmış hak aylık derecesi ile o yerdeki münhal kadroları gösterir liste, bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı, bölge idare mahkemesi başkanlığı veya Adlî Tıp Kurumu Başkanlığınca Bakanlık kayıtlarıyla karşılaştırılmak üzere her yıl (Değişik ibare:RG-9/5/2006-26163) Şubat ayı sonunda ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. (Ek cümle:RG-14/7/2012-28353) Ayrıca, personelin görev yaptığı yer ve birimi ile tüm özlük bilgileri Ulusal Yargı Ağı Projesinde (UYAP) tutulan personel bilgi sistemine ilgisine göre Bakanlık, bağlı kuruluş veya adalet komisyonlarınca girilir ve bu bilgilerdeki değişiklikler sisteme işlenir.

Diğer Hükümlerin Uygulanması

Madde 49 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ve "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

Engellilik Durumu Nedeniyle Atama

Ek Madde 1 –(Ek:RG-21/11/2015-29539)

İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkanları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır.

(Ek üçüncü fıkra:RG-30/6/2018-30464) Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle naklen atanmayı talep etmesi halinde, naklen atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasında bu Yönetmeliğin 29, 33 ve 34 üncü madde hükümleri saklıdır.

Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri Şube Müdürleri ve İdari Personelin Atamaları

Ek Madde 2 – (Ek:RG-21/11/2015-29539)

Personel eğitim merkezlerinde şube müdürlüğüne atanabilmek için 16/11/2015 tarihli ve 29534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirlenen şartlara ek olarak;

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, bilgi işlem müdürü ile bunlarla aynı düzeydeki unvanlarda en az beş yıl süre ile görev yapmış olmak,

b) Son beş yıl içinde uyarma hariç disiplin cezası almamış olmak,

c) Son beş yıl içinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

d) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

gerekir.

Bu koşulları taşıyanlar arasından Eğitim Dairesi Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ile Bakanlıkça personel eğitim merkezlerine şube müdürü ataması veya görevlendirmesi yapılır.

Şube müdürlüklerinde görev yapan idari personelin, Eğitim Dairesi Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça ataması veya görevlendirmesi yapılır.

Ek Madde 3 – (Ek:RG-30/6/2018-30464)

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.

Geçici Madde 1— Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce atama işlemleri başlatılmış olanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-2/4/2013-28606)

33 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bölge esası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları yönünden 1/4/2016 tarihine kadar uygulanmaz.

Geçici Madde 3 – (Ek:RG-14/5/2016-29712)

Bu Yönetmeliğin 22/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan yazı işleri ve idari işler müdürlerinden bu unvanlarda;

a) İki yıldan az hizmet süresi bulunanlar, iki yılını tamamlamaları halinde üçüncü, dördüncü veya beşinci bölgeye,

b) İki yıldan fazla beş yıldan az hizmet süresi bulunanlar ikinci veya üçüncü bölgeye,

c) Beş yıldan fazla dokuz yıldan az hizmet süresi bulunanlar birinci veya ikinci bölgeye,

ç) Dokuz yıldan fazla hizmet süresi bulunanlar birinci bölgeye, bunlardan birinci bölgede bulunanlar ise başka bir birinci bölgeye,

atanırlar.

Bu personel daha sonra yapılacak nakil kararnamelerinde bulundukları bölgelerin hizmet sürelerine tâbi olur.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-6/12/2016-29910)

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun geçici 10 uncu madde hükmü gereği 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, 30/6/2017 tarihine kadar Bakanlıkça ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilirler.

Bu madde kapsamında belirlenen pozisyonlar ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce olmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilir.

Adaylar sözlü sınava, ilan edilecek başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi, uzman erbaş olarak çalıştığını gösterir hizmet belgesiyle birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınav birimine veya mahalli cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.

Adaylar sadece bir adalet komisyonuna başvurabilirler. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.

Başvurusu kabul edilen tüm adaylar boy kilo ölçümüne alınır. Başvurusu kabul edilen adayların boy ve kilo ölçme işlemleri sınavı yapacak adalet komisyonu tarafından yapılarak sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ilan edilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir. Sözlü sınavda başarılı bulunanlar en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınav puanlarına göre sıralanır ve ilan edilirler. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenir.

30/6/2017 tarihine kadar boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından yerleştirme yapılabilir. Aynı komisyon içerisinde yedek aday listesinde yerleştirilebilecek aday bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılabilir. Herhangi bir komisyon tarafından başarılı bulunan ancak sözleşme imzalama işlemlerinden feragat edenler ve sözleşme imzaladığı halde göreve başlamayanlar ile herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar merkezi yedek yerleştirme kurasına katılamazlar.

Sınavı yapacak adalet komisyonları, sınava başvuru, başvuru formu, merkezi kura ve sınava ilişkin diğer hususlar sınav ilanı ile belirlenir.

Sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları ile bu maddede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmeliğin, 2992 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesiyle çelişmeyen hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 50 — 15/10/1991 tarihli ve 21022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

Madde 51 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 52 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

____________

(1) Bu değişiklikle 14 üncü maddesinin  birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Sayfa