Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 29.03.1998 Resmî Gazete Sayısı: 23301

HÂKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcıların giymeye mecbur oldukları resmi kıyafete ilişkin esas ve usulleri belirler.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 66'ncı maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun 94'üncü maddesi dışında kalan hâkim ve savcıları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 112'nci maddesine göre düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Cübbeler

 

Cübbelerin Şekli

Madde 4- (Değişik:RG-24/6/2016-29752)

Adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan hâkim ve savcıların, resmi kıyafeti Şekil 1 de görülen tipte siyah parlak kumaştan yapılmış, geniş reglan kollu, düğmesiz cübbedir. Bu cübbelerin yakalarından başlamak üzere ön kısımları ile iki kol ağızlarında ve sert yaka kısmının iç ve dışında;

a) Ceza mahkemelerindeki hâkimler ile savcılar için kırmızı,

b) Hukuk mahkemelerindeki hâkimler için yeşil,

c) İdari yargı hâkimleri için gri,

renkli saten bulunur.

Savcılar için ayrıca cübbenin ön yüzünde, sağ omuzdan sarı bir düğme ile başlayıp göğüs orta kısmı hizasında biten ve sarkık bir şekilde duran sarı simden yapılmış geniş örgü kordon bulunur.

Bölge adliye mahkemesi başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile bölge idare mahkemesi başkanı; bölge adliye ve idare mahkemesi daire başkanları ve üyeleri ile bölge adliye mahkemesi savcılarının resmi kıyafeti Şekil 4 te görülen tipte siyah kumaştan yapılmış, yaka kenarlarında ve kol ağızlarında üçer adet sarı şerit bulunan, model uygulama şal yaka ve geniş reglan kollu düğmesiz cübbedir. Bu cübbelerin yakaları ile iki kol ağızlarının iç ve dışında;

a) Bölge adliye mahkemesi başkanı, Cumhuriyet başsavcısı, ceza dairesi başkanı ve üyeleri ile savcılar için kırmızı,

b) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi başkanı ve üyeleri için yeşil,

c) Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanı ve üyeleri için gri,

renkli saten bulunur.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları ile savcılar için ayrıca cübbenin sağ ön parçasının göğüs ortasında yakanın hemen yanında yer alan sim sarı düğmenin altından çıkan ve sağ kol altında yer alan dikişte biten, üçlü sarkık biçimde (kısa, orta, uzun) duran sarı simden yapılmış örgü kordon bulunur.

Cübbelerin Yaka ve Kolları

Madde 5 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-24/6/2016-29752)

Adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan hâkim ve savcıların cübbe yakaları sert ve dik olup yaka üzerine;

a) Adli yargıda mahkeme başkanı ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı ile idari yargı mahkeme başkanları için Şekil 2 de belirtildiği gibi tüm yakayı çeviren,

b) Adli ve idari yargıda diğer hâkim ve savcılar için Şekil 3 te belirtildiği gibi yakanın sadece üst ve yan kenarlarına,

defne dalı biçiminde sarı sırma desen işlenir.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılardan;

a) Bölge adliye mahkemesi başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile bölge idare mahkemesi başkanı için Şekil 5 te belirtildiği gibi her ikisi de etek ucuna kadar devam eden yaka kenarları üstüne ve iki kol ağız kenarları üstüne ikişer adet,

b) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daire başkanları için Şekil 6 da belirtildiği gibi dıştaki etek ucuna kadar içteki bel altında bitecek şekilde yaka kenarları üstüne iki, iki kol ağız kenarları üstüne birer adet,

c) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daire üyeleri ile savcıları için Şekil 7 de belirtildiği gibi yaka kenarları üstüne ve iki kol ağız kenarları üstüne birer adet,

Şekil 8 deki gibi defne dalı biçiminde sarı sırma desen işlenir.

Cübbelerin Giyileceği Zaman ve Yerler

Madde 6- Cübbeler duruşmalarda ve adli yıl açılış törenlerinde giyilir. Adalet Bakanlığında görevli hâkim ve savcılar adli yıl açılış törenlerinde son görev unvanlarına ait cübbeyi giyebilirler

Cübbenin Altına Giyilecek Kıyafet

Madde 7- Bu Yönetmelikte yazılı cübbeler, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğ'in" 5'inci maddesinde belirtilen kıyafetin üzerine giyilir.

Kullanma Süresi

Madde 8- Cübbelerin kullanılma süresi 5 yıldır. Cübbeler Adalet Bakanlığınca sağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük, Yürütme

 

Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 9- Hâkim ve savcıların kıyafetlerini düzenleyen yönetmeliklerin, bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- (Değişik:RG-24/6/2016-29752)

Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.

 

Sayfa

 

 

(Değişik:RG-3/8/2016-29790)

 

 

 

 

 

 

(Değişik:RG-3/8/2016-29790)

(Değişik:RG-3/8/2016-29790)

 

  

(Değişik:RG-24/6/2016-29752) Şekil 4

 

Bölge adliye mahkemesi başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile bölge idare mahkemesi başkanı; bölge adliye ve idare mahkemesi daire başkanları ve üyeleri ile bölge adliye mahkemesi savcıları

Sayfa

(Ek:RG-24/6/2016-29752)

 

(Ek:RG-24/6/2016-29752)

 


 

 


 

(Ek:RG-24/6/2016-29752)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek:RG-24/6/2016-29752) Şekil 8

 

Bölge adliye mahkemesi başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile bölge idare mahkemesi başkanı; bölge adliye ve idare mahkemesi daire başkanları ve üyeleri ile bölge adliye mahkemesi savcıları

 

 

Sayfa