Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 28.12.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24977

MESLEKİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA

MESLEKİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA

 FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİYLE İLGİLİ

 GELİRLERE VE HARCANMASINA İLİŞKİN

ESAS VE USULLER

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

 

 

                Amaç

                Madde 1- Bu düzenlemenin amacı; çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılacak gelirler ve gelirlerin harcama esas ve usullerini belirlemektir.

 

                Kapsam

                Madde 2-  Bu esas ve usuller, mesleki öğretim kurumları ile 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre çıraklık, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hizmet ve faaliyetlerine gelir sağlayan kurum ve kuruluşları kapsar.

 

                Yasal Dayanak

                Madde 3- Bu esas ve usuller, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin A,B,C ve D fıkraları ile 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin (j) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

                Tanımlar

                Madde 4- Bu esas ve usullerde geçen;

                Kanun: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu,

                Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

                Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

                Saymanlık: Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünü,

                Öğretmen: İşletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve öğretim görevini yürütenleri,

                Usta Öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi,

                İşletmelerde Mesleki Eğitim: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını,

                Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını,

                İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Gelirlerin Takibi ve Tahsili

 

 

Gelirler

                Madde 5- Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinde kullanılacak gelirleri, 3308 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin (a) fıkrasında sayılan kaynaklar teşkil eder.

 

Gelirlerin Takibi ve Tahsili

                Madde 6- Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

a) 3423 sayılı Kanuna göre kurulan döner sermaye işletmelerinin yıllık kârlarından üretimi teşvik primi olarak dağıtılan miktar çıkarıldıktan sonra kalan miktar, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlar bünyesindeki diğer döner sermaye işletmelerinin yıllık kârlarının tamamı, kârın elde edildiği yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar,

b) Bakanlığa bağlı kurumlarda, eğitim-öğretimde üretilen malların Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılan satışlarından elde edilen gelirler, satışın yapıldığı ayı takip eden ay  sonuna kadar,

c) Bakanlıkça işletmelerde meslek eğitimi kapsamına alınan ve 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen sınırlar içerisinde beceri eğitimi yaptırmak zorunda olduğu halde, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin aynı kanunun 24 üncü maddesi gereğince beceri eğitimine almadıkları her öğrenci için eğitim süresince ödemekle yükümlü oldukları eğitime katılma paylarını ilgili oldukları ay içerisinde,

Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına yatırılır.

                d) Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılan bu paralara ait belgenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

e) 3308 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin (a) fıkrasında sayılan gelirler ile mesleki eğitime katılma payı olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılan tutarlar, Maliye Bakanlığınca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diğer yandan Bakanlık Bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Yılı içerisinde harcanamayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Saymanlık hesabına yatırılan gelirlerin takip ve tahsili Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca takip edilir. Bu gelirlerin takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelirlerin Kullanım Alanları İle Kullanım Esas ve Usulleri

 

Gelirlerin Kullanım Alanları

Madde 7- Saymanlık hesabında toplanan tutarlar, 3308 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin (b) fıkrasında sayılan çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kullanılır.

 

Ek Ücret Ödenmesi

Madde 8- Gelirler toplamının % 25’ni aşmamak üzere, Bakanlığa bağlı çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görevli  kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere asli görevleri dışında, okulda ve işyerlerinde yapılan eğitimle ilgili faaliyetleri için  maaş ve ücretlerine ilave olarak ek ücret ödemesi yapılır.

Okul ve kurumlarda fiilen eğitim-öğretimin yapılmadığı yaz tatilleri ile 7 günden fazla izinli veya raporlu olunan aylar için ek ücret ödemesi yapılmaz. Ancak, işletmelerde meslek eğitimine devam eden okul ve kurumların, branşı atölye ve  meslek dersi olan müdür ve müdür yardımcıları ile işletmelerde meslek eğitiminde görevlendirilen atölye ve meslek dersi öğretmenlerine tatil dönemlerinde de ek ücret ödemesi yapılabilir.

 

Ek ücret ödemelerinin aylık tutarının hesaplanmasında,

a) İşletmelere öğrenci gönderen okul ve kurumun branşı atölye veya meslek dersi olan müdür ve müdür yardımcıları ile işletmelerde yapılan meslek eğitiminde görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenlerine 300 gösterge rakamını,

b) Okulda ve kurumlarda yapılan meslek eğitimi ile geliştirme ve uyum kursu veya meslek kurslarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmeleri ile usta öğreticilere 200 gösterge rakamını,

geçmemek üzere her yıl Bakanlıkça tespit edilecek gösterge rakamının, ödemenin yapıldığı yılın Ocak ayındaki memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarlar esas alınır.

Ödemeler, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, ilgili okul ve kurum müdürlüklerince düzenlenen ek ücret bordrolarına istinaden altışar aylık dönemler halinde yılda iki defa yapılır.

 

Huzur Hakkı Ödenmesi

Madde 9- İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye ve işletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları ile kalfalık-ustalık sınavlarıyla ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenleri ile işyeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcisi üyelerine, bu sınavların yapıldığı okul veya kurumlarda sınav komisyonu başkanlığı yapan müdür veya vekillerine branşlarına bakılmaksızın huzur hakkı ödenir.

A) İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye ve uzmanlığından yararlanmak üzere başkan tarafından yazılı olarak davet edilen müşavir  üyelere o yılın Aralık ayında toplantıların sekreterya hizmetlerini yürüten kurum tarafından,

B) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavları ile mesleki eğitim merkezlerinde  üç dönem halinde yapılan kalfalık-ustalık sınavlarında görev yapan sınav komisyonu üyeleriyle sınav komisyonu başkanlarına o yılın Ekim ayında sınavın yapıldığı okul veya kurum tarafından,

düzenlenecek  bordrolara göre  huzur hakkı ödemeleri yapılır.

 

Huzur Hakkı ödemelerinin hesaplamasında;

a) İl Mesleki Eğitim Kurulu üyelerine, yılda üç defadan fazla olmamak üzere katıldıkları her bir toplantı için 300 gösterge rakamının,

b) Sınav komisyonunda görev yapan işyeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcilerine her bir sınav dönemi için 500 gösterge rakamının,

c) Sınav komisyonunda başkan olarak görev yapan okul veya kurum müdür/müdür vekiline her bir sınav dönemi için 300 gösterge rakamının,

d) Sınav komisyonunda görev yapan okul veya kurumun meslek dersi öğretmenlerine her bir sınav dönemi için 250 gösterge rakamının,

ödemenin yapıldığı yılın Ocak ayındaki memur aylıklarına uygulanan  katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarlar esas alınır.

 

                 Diğer Ödemeler

Madde 10- Elde edilen gelirlerle yapılacak diğer her türlü mal ve hizmet alımlarında, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 11- 5/8/1990 tarihli ve 20596 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 1990/40, 1990/41 ve 1991/12 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 12- Bu Esas ve Usuller, 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13- Bu Esas ve Usullerle ilgili hükümleri, Milli Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 

 

 

 

 

Sayfa

 

Sayfa