Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 11.04.1984 Resmî Gazete Sayısı: 18369

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (Değişik:RG-19/01/1994-21823) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin görev, yetki, sorumluluk, seçilme ve atanma şartları, çalışma usul ve esasları, teftiş, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve eğitim işleriyle (Kontrolörler Kurulunun yapısını) belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

“Kontrolörler Kurulunun yapısını” ibaresi (iptal:  Danıştay 5. Dairesinin 26.12.1996 tarih ve Esas: 1994/1670, Karar: 1996/4030 sayılı Kararı)

Hukuki Dayanak

Madde 3- (Değişik:R.G-19/01/1994-21823) Bu Yönetmelik 14/2/1985 tarih ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11/g ve 38 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (Değişik:R.G-19/01/1994-21823) Yönetmelikte geçen;

Bakan                        : İçişleri Bakanını,

Bakanlık                    : İçişleri Bakanlığını,

Genel Müdür            : Mahalli İdareler Genel Müdürünü,

 Kontrolör                  : (Değişik:RG-16/06/2004-25494) Mahalli İdareler Başkontrolörü, Mahalli İdareler Kontrolörü ve Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörünü,

Büro                           : Başkanlığın Bürosunu,

Eleme Sınavı      : (Ek:R.G.29/5/2009-27242) Bu Yönetmelik kapsamındaki mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü kadrolarına atanacaklar için Bakanlıkça yapılacak giriş sınavından önce ÖSYM’ce yapılan sınavı,

Giriş Sınavı                : (Ek:R.G.29/5/2009-27242)  Eleme sınavından sonra Bakanlıkça yapılacak tek aşamalı sözlü sınavını veya iki aşamalı yazılı ve sözlü sınavı,

Sınav Kurulu             : (Ek:R.G.29/5/2009-27242) Giriş sınavını yapan kurulu,

İfade eder.

Kuruluş

Madde 5- (Değişik:RG-19/01/1994-21823)) (İptal: Danıştay 5. Dairesinin 26.12.1996 tarih ve Esas: 1994/1670, Karar: 1996/4030 sayılı Kararı.)

.........

Kontrolörler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar.

..........

(Değişik:RG-19/01/1994-21823)) (İptal: Danıştay 5. Dairesinin 26.12.1996 tarih ve Esas: 1994/1670, Karar: 1996/4030 sayılı Kararı.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontrolörlüğe Alınmada Usul ve Esaslar (Değişik bölüm başlığı:R.G.29/5/2009-27242)

Kontrolörlüğe giriş

Madde 6 — (Başlığı ile değişik:R.G.29/5/2009-27242)

Kontrolörlüğe, mahalli idareler stajyer kontrolörü olarak girilir. Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğüne atanabilmek için 7 nci maddede belirtilen şartları taşımak, eleme ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı olarak yapılır.

Sınavın şekli, tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, sınav konuları, sınavın yeri ve zamanı, atama izni alınmış boş stajyer kontrolör kadrolarının sayı, sınıf ve dereceleri, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, belirlenen KPSS taban puanı, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.

Sınavın iki aşamalı yapılması halinde; başvurular tamamlandıktan sonra, ilanda yer alan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen boş kadro sayısının en fazla yirmi katı kadar aday puan sıralamasına tabi tutularak, ilanda belirtilen sayı kadar aday yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.

Sınavın tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısının yine ilanda belirtilen katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava alınır.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça ilan edilir.

 

ŞARTLAR

Genel ve Özel Şartlar

Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavı şartları 

Madde 7- (Değişik:R.G.29/5/2009-27242)

Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan A grubu Kamu Personel Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek puan türü ve taban puanının üzerinde KPSS puanı almış olmak,

gerekir.

Sınav Konuları

Madde 8- (Değişik:R.G.29/5/2009-27242)

Giriş sınavı tek aşamalı sözlü sınavı ya da iki aşamalı yazılı ve sözlü sınavı olarak aşağıda gösterilen konu gruplarından yapılır.

a) Türkçe, Kompozisyon.

b) Türk İnkılâp Tarihi.

c) Ekonomi;

1) Ekonomiye Giriş,

2) Makro Ekonomi,

3) Türkiye'nin Ekonomik yapısı.

ç) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukuku, İdari Yargı, İdari Teşkilat,

3) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

4) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

5) Ceza Hukuku,

6) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku.

d) Maliye;

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,

2) Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları,

3) Bütçe,

4) Vergi Usul Hukuku.

e) Muhasebe;

1) Genel Muhasebe,

2) Envanter ve Bilanço,

3) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

f) Yabancı Dil;

1) İngilizce,

2) Almanca,

3) Fransızca,

dillerinden biri.

Sözlü sınavda, adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü, ifade kabiliyeti, temsil yeteneği vasıfları da göz önünde bulundurulur.

Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğüne alınma

Madde 9- (Başlığı ile değişik:R.G.29/5/2009-27242)

Giriş sınav kurulu, sınavların düzenlenmesi ve yürütülmesi, tutanaklar, değerlendirme, sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Giriş sınav kurulu: Yazılı ve/veya sözlü sınavı yürütecek olan sınav kurulu Personel Genel Müdürünün başkanlığında, Mahalli İdareler Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı veya Yardımcısı ve kıdemli iki Başkontrolörün katılımı ile teşekkül eder. Sınav kurulu Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur.

Sınav kurulu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Bakanlıkça yapılması durumunda, sınav sorularının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, değerlendirilmesi ve yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin işleri yürütür.

Sınavlarla ilgili iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

b) Sınavların yürütülmesi: Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir. Yazılı ve sözlü sınav 8 inci maddede belirtilen konuları ihtiva eder. Yazılı sınav; ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılabileceği gibi Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

c) Soruların hazırlanması: Yazılı sınavın sınav kurulu tarafından yapılması halinde; sınav kurulu, sınavı klasik veya test usullerinden birini veya her ikisini de kullanarak yapar. Bu durumda yazılı sınav soruları sınav kurulunca hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra sorular ve cevapları ayrı zarfta olmak üzere mühürlenir ve sınav kurulu başkanına teslim edilir. Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir.

ç) Yazılı sınavın yapılış şekli: Sınav, ilan olunan yerde ve saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi ile bir kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav gözlemcilerine ibraz etmek zorundadırlar.

Sınava; içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılmasından sonra, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılmasıyla başlanır. Sınavda, sınav kurulu başkanınca yeteri kadar gözlemci görevlendirilir.

Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar, sınava kabul edilmezler.

Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmediği belirlenerek, varsa sınav disiplinini bozucu davranışlar, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi gibi hususları içeren bir tutanak düzenlenir.

Sınav sonunda, toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar bir zarf içerisine konulur, zarf kapatılıp mühürlendikten ve sınav gözlemcilerince imzalandıktan sonra tutanakla sınav kurulu başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması halinde; adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı sınava tabi tutulurlar.

d) Sözlü sınavın yapılış şekli: Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar. Adaylar yazılı sınavı kazanma sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının ilanda belirtilen katı kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınav kurulu tarafından en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilir.

e) Yazılı sınavın değerlendirilmesi: Yazılı sınavın sınav kurulunca yapılması halinde, değerlendirme sınav kurulunca yapılır. Her konu grubu için tam not 100 dür. Klasik yazılı sınavda; adayların her konu grubundan 50 puandan az olmamak üzere almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınır. Test usulü ile yapılan sınavlarda ise değerlendirme önceden hazırlanan cevap anahtarına göre yapılır. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, not ortalamasının 70 den aşağı olmaması gerekir. Yapılan değerlendirme sonucunda; en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan yazılı sınav sonuçları, liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı sınavın ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması halinde; değerlendirme yapılacak protokol çerçevesinde sınavı gerçekleştiren kurumca yapılır.

f) Sözlü sınavın değerlendirilmesi: Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 70 den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından her aday için alınan aritmetik ortalamalar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak sözlü sınavının başarı listesi oluşturulur.

g) Kesin başarı listesi: Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapıldığı takdirde; yazılı ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalaması tespit edilerek Sınav Kurulunca en yüksek puandan başlamak üzere kesin başarı listesi oluşturulur ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Her iki aşamada da alınan puanın 70 den az olmaması şarttır. Bu sıralamaya tabi tutulanların puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; Sınav kurulu tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak giriş sınavı kesin başarı listesi oluşturulur. Kesin başarı puanı, sözlü sınavda alınan nottur.

ğ) Sınav sonuçlarının duyurulması: Sınavı kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Durum, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

h) İtiraz: Giriş sınavına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

ı) Belgelerin saklanması: Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavında başarı gösteren adayların, sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise 2 yıl saklanır.

 

STAJYERLİK

 

 Stajyer Kontrolörlüğe Atanma (Değişik :RG-16/06/2004-25494) 

Madde 10 —

Giriş sınavını kazananlar başarı listesindeki not sırasına ve boş kadro sayısına göre Mahalli İdareler Genel Müdürü’nün teklifi ve Bakanlık onayı ile mahalli idareler stajyer kontrolörü olarak atanırlar.

Stajyerlik Döneminde Deneme ve Yetiştirme (Değişik :RG-16/06/2004-25494) 

Madde 11 — (Değişik :RG-16/06/2004-25494)  Stajyer Kontrolörlüğe atananlar üç yıl süre ile mülkiye müfettişleri, başkontrolör ve kontrolörlerin refakatinde stajyerlik süresi geçirirler. Mülkiye müfettişleri, başkontrolör ve kontrolörler, yanlarında çalışan stajyer kontrolörlerin yeterlilik durumunu gösterir rapor düzenlerler.

Bir yıllık stajyerlik dönemini başarı ile tamamlayan stajyer kontrolöre, yanında çalıştıkları mülkiye müfettişi ve kontrolörlerin görüşleri de alınarak Bakanlıkça re’sen teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yetkisi verilebilir."

Yeterlik Sınavı

Madde 12- (Değişik :RG-16/06/2004-25494)  Stajyer kontrolörler üçüncü yılın sonunda mesleki konularda sözlü olarak bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Sınav kurulunda, sınavdaki başarı derecesi ile çalışkanlığı, verimliliği, becerisi, tutum ve davranışları, kişiliği birlikte değerlendirilerek stajyer kontrolörlerin başarı veya başarısızlıkları tesbit edilir."

 

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 13- (Değişik:RG-07/01/1993-21458)  Yeterlik Sınav Kurulu bir Müsteşar Yardımcısı'nın başkanlığında Mahalli İdareler Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı ve kıdemli bir Başkontrolör’ün katılması ile teşekkül eder.

Stajyerlik Süresi İçinde Göreve Son Vermek (Değişik :RG-16/06/2004-25494) 

Madde 14 — (Değişik :RG-16/06/2004-25494)  Stajyer kontrolörlerden, mesleğin gerektirdiği karakter ve nitelikler ile bağdaşmayacak durum ve davranışları tespit edilenler, Genel Müdürün teklifi ve Bakan’ın onayı ile yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Stajyerlik Süresi Sonunda Başarısızlık (Değişik :RG-16/06/2004-25494) 

Madde 15 — (Değişik :RG-16/06/2004-25494)  Stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavlarında başarı gösteremeyen veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörler, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar."

ATAMA

Kontrolörlüğe Atanma

Madde 16- Yeterlik sınavında başarı gösterenler Mahalli İdareler Genel Müdürü’ nün teklifi ve Bakanlık onayı ile kontrolörlüğe atanırlar.

Mesleki Kıdem ve Sınıflandırma

Madde 17- (Değişik :RG-16/06/2004-25494)   Mahalli İdareler Kontrolörlüğünde meslek kıdemi esastır. Stajyerlik süresi dahil, kontrolörlükte 10 yıl çalışanlar Başkontrolör unvanını alırlar. Bu unvanın alınmasında başarılı olma şartı aranır."

Kontrolörlükten Başka Göreve Atanma ve Geri Dönüş (Değişik :RG-16/06/2004-25494)  

Madde 18- (Değişik :RG-16/06/2004-25494)   Kontrolörler kendi istekleri halinde il özel idare müdürlüklerine, belediye başkan yardımcılıklarına ve Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolarına Bakanlık onayı ile nakledilebilirler.

Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmayacak durumları, Mülkiye Müfettişleri veya Kontrolörlerce yapılacak inceleme veya soruşturma sonucunda tespit edilenler Bakanlık birimlerindeki diğer görevlere atanabilirler.

Kontrolörlüğe atananlar kıdem sırasına göre meslek tablosuna kaydedilirler.

Kıdem sırasında esas, yeterlik sınavlarının tarihleri ile, bu sınavlarda kazanılan dereceler ve meslekte geçirilen sürelerdir.

Kontrolörlük mesleğinden; çekilmek veya başka kamu görevlerine atanmak suretiyle ayrılanlar; boş kadro bulunduğu, meslekten ayrı kaldıkları süre içindeki sicillerinin olumlu olduğu ve kontrolörlük mesleği şeref ve onurunu zedeleyici bir harekette bulunmadıkları anlaşıldığı takdirde ve Bakan’ın uygun görmesi üzerine bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki usulle yeniden Kontrolörlüğe atanabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KONTROLÖRLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Görev Alanı

Madde 19- Mahalli idareler ile bunlara bağlı özel kanunla veya Belediye Kanununa göre kurulmuş katma bütçeli işletme ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşların ve bunların kurdukları veya katıldıkları birlikler kontrolörlerin görev alanı içindedir.

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından olanların başkanı bulundukları mahalli idarelerin tarh, tahakkuk ve tahsilat dışındaki iş ve işlemlerde kontrolörler, teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar.

Görevler

Madde 20- Kontrolörler

A. Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen görev alanı içinde yıllık normal teftişler ile iş, işlem ve personel hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,

B. Mülki idare amirlerinin başkanı bulunduğu mahalli idarelerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini teftiş ve denetlemeye tabi tutmak

C. Teftişini yaptıkları birimlerin genel yönetim durumları, mevzuatın uygulanması, memur ve halkla münasebetler konularında inceleme araştırma yapmak, düşünce ve tavsiyelerini raporla bildirmek,

D. Eylem ve işlemlerini teftiş ettikleri memurlar hakkında edindikleri bilgi ve kanaatlerine göre kısa ve açık birer gizli rapor düzenlemek ve ilgili mahalli idarenin yürütme organına vermek,

E. Teftişe tabi bütün birimlerin çalışma alanlarına giren konuları yurt içinde ve dışında müstakilen veya mülkiye müfettişleri ile birlikte incelemek ve araştırmak,

F. Kurulmalarına karar verilen yeni belediyelerin hizmete geçiş için zorunlu muhasebe kayıtlarını başlatmak ve diğer hazırlık işlerinde yardımcı olmak,

G. İl mahalli idareler kontrolörlerini hizmet gereklerine göre  en iyi şekilde yetiştirmek,

H. İhtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerini teftiş etmek ve denetlemek,

İşlerinde Bakanlıkça görevlendirilirler.

Yetki ve Sorumlulukları

Madde 21- Kontrolörler

A. Gerekli gördükleri her türlü defterlerle, kayıt, belge, bilgilerin ilgili dairelerden istemek görmek ve bunların örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun sübut delillerini teşkil edenlerinde asıllarını almak, (asılları alınan belgelerin kontrolör tarafından onaylı örneği dairesine verilir.)

B. Birimlerin kasa, anbar ve dolaplarını saymak, incelemek ve gerekirse mühür altına almak,

C. Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde sayılan kuruluşların Mülki İdare Amirliği Sınıfı dışındaki amir ve memurları hakkında İçişleri Bakanlığının izni ile soruşturma yapmak ve bunlardan görevi başında kalmalarında sakınca görülenlerin görevden uzaklaştırılmaları  için yetkili mercilere teklifte bulunmak,

D. Görevleri ile ilgili konularda gerek bulundukları yerlerdeki gerek bu yerlerin dışında bulunan resmi ve özel bütün kuruluş, makam ve şahıslarla yazışma yapmak,(İçişleri Bakanlığına bağlı merkez daireleri, diğer Bakanlıklar ve bunlara bağlı merkez daireleri ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün aracılığı ile yazışma yapılır.)

Yetkilerine sahiptirler.

Kontrolörlerin Yapamıyacakları İşler

Madde 22- Kontrolörler;

A. Teftiş, inceleme ve araştırma ile görevli oldukları daire ve kurumlarda görevlilerin yürütme işlerine karışamazlar.

B. İncelemek için el koydukları defterler ve kağıtlar üzerinde  düzeltme yapamazlar veya bunlara yazı yazamazlar.( Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren ve kontrolör tarafından tarih ve imza koymak suretiyle yapılabilecek işaretler bu yasağın dışındadır.)

C. Teftiş edecekleri yerleri ve yapacakları işleri başkalarına bildiremezler.

D. Görevlerinden dolayı duydukları ve öğrendikleri gizli hususlarla yaptıkları soruşturmanın safahatını açıklayamazlar.

E. Teftiş, inceleme, ve soruşturma ile  görevli bulundukları sırada doğrudan doğruya veya dolaylı olarak soruşturma ve teftişle ilgili memur ve şahısların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış- veriş’ te bulunamazlar, borç para alıp veremezler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

A- GENEL ESASLAR

Yıllık Normal Teftiş Programları

Madde 23- Yıllık normal teftiş programları Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce müştereken hazırlanarak İçişleri Bakanının onayına sunulur.

Bu programların düzenlenmesinde teftişe tabi daireler ve kurumların yılda bir teftişi asıldır. Gerekli görülen hallerde bu süre değiştirilebilir.

Teftiş programlarında kurumların hangi kontrolörler tarafından teftiş edileceği ve teftişe hangi tarihte başlanacağı belirtilir ve program kontrolörlere duyurulur.

Oturma Merkezleri ve Diğer İller Teftişleri

Madde 24- Yıllık Normal Teftiş Programları;

A- Oturma merkezleri teftişleri,

B- Diğer iller teftişleri

Olmak üzere iki kısımda uygulanır. Oturma merkezleri teftişlerinin, diğer illerdeki teftişlerini bitiren kontrolörler tarafından yapılması asıldır.

Teftişin Süre Yönünden Kapsamı

Madde 25- Teftişler;

A- Mali birimlerde, önceki teftişin bittiği tarihten içinde bulunulan mali yılın başına kadar,

B- Diğer birimlerde, önceki teftişin bittiği tarihten yeni teftişin sonuna kadar,

C- Yeni kurulan birimlerde, kuruluş tarihinden başlamak üzere yukarıdaki bendlerde belirtilen tarihlere kadar,

Geçen süreleri kapsar.

Uzun süreden beri teftiş edilmemiş birimlerin teftişinde, teftişin süre bakımından kapsamı, verilen emirde belirtilir.

Teftiş sırasında suç tesbit edildiği ve aynı suçun geçmiş yıllarda da işlendiğinden şüphe olunduğu takdirde bu sürelere bağlı kalınmaksızın geçmiş yıllar işlemleri de teftiş edilir.

Oturma Merkezlerinin Tesbiti

Madde 26– Oturma merkezleri Mahalli İdareler Genel Müdürünün teklifi ve Bakanın onayı ile tesbit edilir.

Kontrolörlerin Oturma Merkezlerinin Tesbiti

Madde 27– Her Kontrolörün oturma merkezi Mahalli İdareler Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile tesbit edilir.

İnceleme-Soruşturma İşlerinde Çalışacak Kontrolörler

Madde 28– Gerektiğinde özel teftiş, inceleme ve soruşturma, yurt içinde inceleme ve araştırma işlerinde görevlendirilecek kontrolörler yıllık normal teftiş programlarının düzenlenmesinden önce Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce seçilirler.

Normal teftişle görevli kontrolörlere Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce gerekli görülen hallerde özel teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri verilebilir.

Genel Müdüre Yardım İşlerinde Görevlendirilecek Kontrolörler

Madde 29–  (Mülga:RG-19/01/1994-21823)  

Kontrolörlerin Görev Yerlerinin Değiştirilmesi

Madde 30– Yönetmeliğin 23, 28, 29 uncu maddelerine göre görevlendirilen kontrolörlerin görevleri ve görev yerleri gerekli görülen hallerde görevlendirilmelerindeki usule göre her zaman değiştirilebilir.

Genel Müdüre Yardım İşlerinde Görevlendirilen Kontrolörlerin Görevleri

Madde 31– (Mülga:RG-19/01/1994-21823)  Kontrolörlerin Çalışmalarının Takip Edilmesi

Madde 32 – Teftiş Kurulu Başkanı ve Mahalli İdareler Genel Müdürü gerekli görülen hallerde kontrolörlerin çalışmalarını görev yerlerinde takip edebilir, bu çalışmalar mülkiye müfettişlerine de takip ettirebilir.

Teftiş, İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Onaylarının Alınması

Madde 33 – Yıllık normal teftişler dışında mahalli idareler kontrolörlerine yaptırılacak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaya ilişkin Bakan onayı alma işlemleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yapılır.

B   TEFTİŞE DAİR ESASLAR

Teftiş Konuları

Madde 34 – Teftiş konuları bu yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan teftiş birimlerine kanun, tüzük, yönetmelik, hükümet kararları ve genel emirlerle verilen görevlerle, bunların amir ve memurlarının genel iş ve yürütümleri ve başkanlık ettikleri komisyonların her türlü karar ve işlemleridir.

Grup Teftişlerinin Düzenlenmesi

Madde 35 – Yıllık normal teftiş programları bir başkan ve yeteri kadar kontrolörden kurulacak teftiş gruplarınca veya grup esasına bağlı kalınmadan görevlendirilecek kontrolörlerce uygulanır.

Ancak, görev mıntıkasında görevli mülkiye müfettişi bulunması halinde grup başkanlığı görevi mülkiye müfettişi tarafından yürütülür.

Kontrolörler oturma merkezleri dışındaki il, ilçe ve kasabalarda bulunan birimlerin teftişinde 6 ayı geçmemek üzere çalıştırılabilirler. Ancak, verilmiş olan teftiş programının bitirilmesi şarttır.

Teftiş programı dışında kontrolörlere verilecek özel teftiş, inceleme ve soruşturma, inceleme ve araştırma görevleri ile ilgili olarak oturma merkezi dışında geçecek süreler 6 aylık süreye dahil edilmez.

İl Merkezindeki Birimlerin Teftişi

Madde 36 – Görev verildiğinde, il merkezindeki birimlerin teftiş programı genel teftiş programında gösterilmemişse grup başkanı tarafından düzenlenerek ilgili kontrolöre duyurulur ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu programların bütün birimlerin teftişleri aynı zamanda bitirilecek şekilde düzenlenmesi asıldır.

Gerektiğinde il merkezindeki birimlerin teftiş programı Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce müştereken düzenlenebilir.

İlçe teftişlerini bitiren kontrolör İl merkezinde kendisine verilen işleri tamamladıktan sonra grup başkanının belirteceği şekilde programını bitirememiş kontrolöre yardım eder.

Bir ilin teftiş programı bitirilmeden diğer ilin teftişine başlanamaz.

Teftiş Süreleri

Madde 37 – Kasabaların birim sayısı ve iş hacmine göre bir kontrolör tarafından en az 5, en çok 10 günde teftiş edilmesi asıldır. Küçük belediyelerin teftişinde bu süre 7-20, büyük ilçe belediyelerinde ise 20-30 gündür.

Bu sürelerin yetmeyeceği anlaşılırsa durum gerekçesi ile birlikte Mahalli İdareler Genel Müdürüne ve grup başkanına bildirilir.

Grup Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 38 – Grup başkanı grubun temsilcisidir. Bu sıfatla;

A– Gruptaki kontrolörlerle sürekli şekilde temas kurar, gerektiğinde toplantılar yaparak çalışmaları düzenler, kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirlerin uygulanmasında ve anlaşılmasında birliği sağlar.

B– Kontrolörlerin çalışmalarını, teftiş rapor ve layihalarını yerinde ve süresinde düzenleyip ilgililere verilmesini takip eder, genel davranışları ile ilgilenerek gerekirse Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bilgi verir.

C– Grup başkanı mülkiye müfettişi olduğu takdirde, durum Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

 

C) ÖZEL TEFTİŞE DAİR ESASLAR

Tanımlama

Madde 39– Özel teftişler yıllık normal teftiş programları dışında yapılan teftişlerdir. Özel teftişler Mahalli İdareler Genel Müdürünce görevlendirilecek kontrolöre yaptırılır.

Bu teftişler;

A– Bakanın re’sen yazılı veya sözlü emri,

B– Bakanlık merkez kuruluşuna dahil veya bağlı dairelerle il valilerinin istemesi ve Bakanın emri,

C– Yıllık normal teftiş sonuçlarının denetlenmesi amacıyla Mahalli İdareler Genel Müdürünün istemesi ve Bakanın onayı,

İle yapılır.

Özel Teftişin Süre ve Birimler Yönünden Kapsamı

Madde 40– Özel teftiş emrinde teftiş edilecek birimlerle, servisler ve teftişin süre bakımından kapsamı açıkça belirtilir.

Özel teftiş görevi birden çok kontrolöre verilmiş ise, bu yönetmeliğin grup teftişlerine dair hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEFTİŞE DAİR İŞLEMLER

İlk İşlemler

Madde 41– Kontrolörler, veznesi, kasası, kıymetli evrakı ve ambarı bulunan birimlerin kasalarını, kıymetli evraklarını ve gerekli gördükleri halde ambarlarını sayarak işe başlarlar.

Aynı gün içinde hesapların incelenmesi veya sayımların yapılması mümkün olmadığı yada bitirilemediği taktirde kasa ve ambar, kontrolör tarafından mühürlenir, bunlarla ilgili belge ve kayıtlara el konularak saklanır. Ertesi günü işe devam olunur. Sayım ve inceleme sonuçları bir tutanakla tespit olunur.

Mali Birimlere Öncelik Verilmesi

Madde 42- Teftişlerde mali birimlerin teftişine öncelik verilir.

Önceki Teftiş Sonuçlarının Araştırılması

Madde 43 – Teftişe başlanırken ilkin önceki teftişteki tenkit ve tavsiyelerin ne ölçüde yerine getirildiği araştırılır. O tarihe kadar tamamlanmayan veya düzeltilmeyen konular teftiş rapor ve layihalarında belirtilir. Ayrıca ilgili memurların açıklamaları yerinde ve yeter görülmediği takdirde konuların önemine göre sorumluları hakkında usulüne uygun olarak soruşturma yapılır.

Teftişin Memurun Huzuru ile Yapılması

Madde 44 – Teftişin hizmetin aksatılmaksızın ilgili memurun huzuru ile yapılması asıldır.

Kontrolörler yararlı görürlerse teftiş başlamadan önce meselelerin tespiti ve teftiş bittikten sonra da teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi yönünden ilgili memurlarla toplantı yapabilirler.

Teftiş Layiha ve Raporları

Madde 45 – Teftiş layiha ve raporları kısa, açık, teftiş edilen birimin hizmet kalitesine, verimine ve etkenliğine dair konularla bunların çözümlenmesine yarayacak tedbirleri kapsayacak şekilde düzenlenir. Önemli olmayan şekle dair hususlar memura sözlü olarak açıklanır.

Teftiş Sırasında Yapılan Soruşturma

Madde 46 – Teftiş sırasında, kontrolör tarafından tespit olunan veya ihbar ve şikayet üzerine el konulan soruşturma konuları ile yapılmakta olan idari, cezai, inzibati ve hukuki kovuşturma işlemleri teftiş layiha ve raporlarında belirtilir.

Kontrolörler, teftişleri sırasında ortaya çıkarttıkları veya ihbar ve şikayet yoluyla el koydukları inceleme ve soruşturma konularını ve ilgili memurun kimliğini Bakanlığa (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne) ve grup başkanlığına bildirirler.

Grup başkanları kendilerine verilen veya gönderilen ihbar ve şikayet yazılarını ilgili birim veya servisi teftiş eden kontrolöre verirler ve Bakanlığa (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) de bildirirler.

Teftiş sonuçlarına göre ilgili memurlar hakkındaki takdir, ödül ve ceza istekleri için ayrı rapor düzenlenebilir.

Zamanaşımı Hali

Madde 47 – Teftiş sırasında zamanaşımı yada hakkın düşmesinden dolayı idareye zarar vereceği tespit olunan konular teftişin sonu beklenmeksizin bir raporla takiple yükümlü makama bildirilir ve raporun iki örneği de İçişleri Bakanlığına gönderilir. Ayrıca bu durum teftiş layiha ve raporlarında belirtilir.

Teftiş Rapor ve Layihalarının Düzenlenmesi

Madde 48– Kontrolörler mecburiyet olmadıkça layiha ve raporlarını yerinde düzenleyerek ilgili memur ve makamlara verirler.

Layiha ve raporların ne yolda işleme tabi tutulacağı son maddelerinde açıklanır.

Mülkiye Müfettişleri ile Birlikte Görev Verilmesi

Madde 49– Mülkiye müfettişleri ile kontrolörler müşterek teftiş görevi verilmesi halinde grup başkanı olan müfettişin yapmış olduğu görev dağıtımına göre birimlerle ilgili teftişi yapanlar layiha ve raporda ayrı ayrı belirtilir.

Teftiş Layihalarının Cevaplandırılması

Madde 50– Teftiş layihasını alan memur tenkit ve tavsiyeler hakkındaki açıklama ve düşüncelerini layihanın özel yerinde madde sırasına göre yazarak imzalar. Memur layihayı cevaplandırdıktan sonra birinci ve varsa ikinci derece amirleri ile, ilgisine göre bucak müdürü veya kaymakam ve vali de görüş ve düşüncelerini layihanın özel yerlerine yazarlar.

Cevaplama süresi, layihanın verildiği günden itibaren yedi gündür.

Eylem ve işlemleri teftiş edilen memur layihalarının süresinde cevaplandırılmasını ve iki nüshasının kontrolöre gönderilmesini sağlar.

Cevaplandırılmış layihaları alan kontrolör, ileri sürülen görüş ve düşünceleri inceleyerek bunlar hakkındaki son düşüncelerini layihanın özel yerlerine yazdıktan sonra bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmek üzere iki nüsha olarak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderir.

Teftiş Rapor ve Layihalarının İncelenmesi

Madde 51– Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gelen rapor ve layihalar Genel Müdürlükçe incelenip, rapor ve layihalardaki tenkit ve tavsiyeler uyulmayan hallerde durum gerekçeli olarak kontrolöre bildirilir. Ve bu yazının bir örneği de rapor ve layiha ile birlikte ilgili mahalli idare birimine gönderilir.

Mülkiye müfettişleri ile birlikte yapılan teftişlerde düzenlenen layiha ve raporların incelenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılarak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne sonuç intikal ettirilir.

Teftiş Raporu ve Layihalarının Merkezde Değerlendirilmesi

Madde 52 – Teftiş rapor ve layihaları incelenerek kontrolörün tenkit ve tavsiyelerine uygun görülenlerin yerine getirilmeleri, birimlerine bildirilir. Sorumlu memurlar bu bildiriden itibaren bir ay içinde hata ve noksanlıklarını düzeltmek ve tamamlamakla, birim amirleri ile mahalli mülki amirlerde teftiş sonuçlarının yerine getirilmesini sağlamakla mükelleftirler.

Teftiş rapor ve layihaları, kontrolörlerin değerlendirilmeleri de göz önünde bulundurulur.

Teftiş Sonuçlarından Bakanlığa Bilgi Verilmesi

Madde 53– Valilikler teftiş layiha ve raporlardaki tenkit ve tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlayarak kesin sonuçtan Bakanlığa bilgi verirler.

Teftiş Rapor ve Layihalarının Birimlerde Saklanması

Madde 54– Teftiş rapor ve layihaları Bakanlık ve diğer mercilerden verilen bunlarla ilgili emir ve yazılarla birlikte işleme tabi tutularak ilgili birimlerce özel dosyasında saklanır.

Teftiş Defteri ve İşlemleri

Madde 55– Her teftiş biriminde ve gerekli hallerde servislerinde Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün 18 inci maddesinde tanımlanan birer “Teftiş Defteri” bulunur.

Bu defterin her sayfası numaralı ve mühürlü olacak ve son sayfaya yaprak adedi yazılarak mühür ve imza ile tasdik olunacaktır.

Kontrolörler teftişe başlayıp bitirdikleri tarihleri, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri teftiş layiha veya raporunun tarih ve sayısının, teftiş edilen memurun görevini, adını ve soyadını bu deftere yazarak imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleri de işlem ve eylemleri teftiş olunan amir veya memur tarafından söz konusu defterlerin özel bölümüne yazılarak imzalanır.

Görevden ayrılan memur teftiş defterine 52 nci maddede söz edilen teftiş dosyası ile birlikte yeni gelen memura devretmekle, yeni giren memurda bu defter ve dosyayı isteyip almakla mükelleftir.

Gizli Sicil Notu

Madde 56– Kontrolörler eylem ve işlemlerinin teftiş ettikleri memurlar hakkında örneğine uygun bir sicil notu düzenleyerek, gizli tezkiyelerini de tezkiye amirlerince dikkate alınmak üzere kurum amirine verirler.

Personel Mükellefiyeti

Madde 57– Teftiş inceleme, araştırma ve soruşturma işleri ile ilgili personel,

A-  Saklamakla ve yönetmekle görevli oldukları her türlü değerlerle iş ve işlemlere dair açık ve gizli bütün belge, bilgi, kayıt ve defterlerin istendiğinde görevli kontrolöre göstermek,

B– Kontrolörün sorularını cevaplandırmak, sayma, tesbit etme ve inceleme işlerine yardım etmek,

İle mükelleftirler.

Bu mükellefiyetlerini hiçbir sebeple geciktiremezler. Kontrolörün teftişe başlamasından itibaren teftişe tabi memurlar kendi servislerinin teftişi bitinceye kadar yıllık izin kullanamazlar. İzin vermeye yetkili merciler bu hususu dikkate almak mecburiyetindedirler.

 

ALTINCI BÖLÜM

İNCELEME VE ARAŞTIRMA

 

İnceleme ve Araştırma Konuları

Madde 58– Kontrolörler görev alanlarına giren konularda ve kuruluşlarda inceleme ve araştırma yapmak üzere Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce görevlendirilebilirler.

Kontrolörler teftişleri sırasında görev alanlarına giren konuları inceleyip araştırabilecekleri gibi, bu konularda özel araştırma yapılması için Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne teklifte bulunabilirler.

İnceleme ve Araştırma Raporu

Madde 59– İnceleme ve araştırma sonuçları bir raporla Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Bu raporların birer nüshası yürütmeyle ilgili birime Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilir. Raporların uygulanmasından alınan sonuçlar yürütme ile ilgili birim tarafından Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bildirilir.

İnceleme Raporları

Madde 60– Kontrolörler teftişe tabi bütün birimlerin hizmet ve çalışmaları ile ilgili alanlarda ve bu birimlerde mevzuatın uygulanışında bir konunun eleştirilmesini gerekli gördükleri taktirde düşüncelerini Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bildirmek için inceleme raporu düzenlerler. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kontrolörün düşünce ve tavsiyelerine katılmamışsa durumu kontrolöre bildirir.

Raporların Yayınlanması

Madde 61– İnceleme ve araştırma raporlarından Bakanlıkça uygun görülenler yayınlanır.

Hizmet içi Eğitimde Görev Almak

Madde 62– Kontrolörler teftiş sırasında eylem ve işlemlerinin teftiş ettikleri memurların eğitimlerine ağırlık vermekle birlikte teftişe tabi bütün birimlerin görevlerinin hizmet içi eğitimleri amacıyla düzenlenecek programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılırlar.   

 

YEDİNCİ BÖLÜM

MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ İLE MÜNASEBETLER

 

Kontrolör Çalışmalarına Yardımcı Olma ve Yol Gösterme

Madde 63- Mülkiye müfettişleri programına dahil il, ilçe ve servislerde çalışmakta olan kontrolörlerin karşılaştıkları meselelerde ve hizmet akışındaki tıkanıklıklarda onlara yardımcı olurlar ve yol gösterirler.

Müşterek Grup Merkezlerinde Grup Başkanlığı

Madde 64- Mülkiye müfettişleri ile aynı grupta çalışan kontrolörlerin grup başkanlığı görevi müfettişten grup başkanı tarafından yürütülür.

Birlikte Çalışma

Madde 65- Teftiş programları gereğince kontrolörler, mülkiye müfettişleri ile birlikte aynı birimde çalışmaları halinde, o birimdeki mülkiye müfettişine tabi olarak çalışmalarını yürütürler.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Mali Hakların Ödenişi

Madde 66- Kontrolörler her türlü özlük hakları ve yollukları ile PTT ve diğer taşıma giderlerini her ay başında çekle mal sandıklarından alırlar.

Aylık Cetveller

Madde 67- Hesapların ay sonuna kadar kapatılması ve aylık çalışma, haketme cetvellerinin en geç sonraki ayın 15 inci gününe kadar Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır.

İzinler

Madde 68- Yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni verilip kullanılmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kural ve usullere uyulur.

Kontrolörler, ulusal bayramlar ve genel tatillerle hafta tatillerini yol masrafı istememek kaydıyla diledikleri yerlerde geçirebilirler. Bu takdirde tek başına çalışanlar ve grup başkanları Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, gruba dahil olanlarda grup başkanına bilgi verirler.

Yıllık izinlerin oturma merkezlerinin teftişi sırasında kullanılması asıldır.

Layiha, Rapor Ve Formlar, Açık ve Kapalı Haberleşme

Madde 69- Teftiş rapor ve layihaları, inceleme ve araştırma, gizli sicil raporları, soruşturma rapor ve fezlekeleri, aylık çalışma ve haketme cetvelleri ile yıllık istatistik çizelgelerinin formları ve açık ve kapalı haberleşme hususlarında "İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma ve Soruşturma Yönetmeliklerine Dair İzahname" hükümleri uygulanır.

İnceleme ve Soruşturma İşleri

Madde 70- Kontrolörler tarafından yapılacak inceleme ve soruşturma işlemlerinde "Mülkiye Müfettişleri Tarafından Yapılacak İnceleme ve Soruşturmaya Dair Yönetmelik" in ilgili hükümleri uygulanır.

Kontrolörlerin Sicil Amirleri

Madde 71- Mahalli idareler kontrolörlerinin sicil amirleri birinci derecede Mahalli İdareler Genel Müdürü, ikinci derecede Müsteşar ve üçüncü derecede de Bakan'dır.

Kontrolörlere Verilen Araç Ve Gereçler

Madde 72- Kontrolörler görevde bulundukları sürece kullanmak üzere kendilerine verilen araç ve gereçleri iyi ve temiz kullanmak, kontrolörlükten ayrıldıklarında geri vermekle mükelleftirler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 73- 6/6/1980 tarih ve 17009 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinde söz konusu edilen 22/5/1983 tarih ve 18054 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar 26/5/1974 tarih ve 14897 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İçişleri Memurluğuna Atanacaklar İçin Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 74- Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 75- Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

Sayfa