Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 20.07.1989 Resmî Gazete Sayısı: 20227

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HEMEN-KAZAN OYUNU YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tertip edilen hemen-kazan oyununa ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik hükümleri hemen-kazan oyununa ilişkin kural, bilet satış, ikramiye, başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemler ile diğer hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (Değişik:RG-6/9/2019-30880)

Bu Yönetmelik 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

Hemen-Kazan Oyunu: İdarece bastırılan biletlerin özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ve belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunmasıyla bilet hamiline ikramiye kazandıran şans oyununu,

Bilet: Hemen-Kazan adıyla anılan piyango biletlerini,

Satış Merkezi: Hemen-Kazan biletlerinin, bayilere veya perakende satışına yetkili Milli Piyango İdaresi ile başbayileri veya bunların yetkili teşkilatını,

Başbayi: Hemen-Kazan biletlerini toptan almaya, bayilere veya perakende satmaya yetkili gerçek veya tüzel kişiyi,

Bayi: Hemen-Kazan biletlerini satış merkezlerinden alarak perakende satmak ve İdarece belirlenecek şart ve esaslar içinde ikramiye ödemek ve sabit ya da gezici olarak faaliyet göstermek üzere İdarece bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

Ruhsat: Bayilik faaliyetlerini yürütmek üzere İdare tarafından izin ve yetki verildiğini belirten belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Biletlerle İlgili İşlemler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Hemen-Kazan Oyunu Planları

 

Oyun Planları

 MADDE 5- İdare tarafından tertiplenmesine karar verilen hemen-kazan oyununa ilişkin olarak; bilet adedi, belirli sayıdaki bilette hangi ikramiyelerin ne miktarda bulunacağı, toplam ikramiye tutarı ve bilet birim perakende satış fiyatı ile belirleyici diğer hususların yer aldığı oyun planları hazırlanır.

 Planların Hazırlanması ve Onayı

 MADDE 6- Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulan hemen-kazan oyunu plan taslağı, Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer.

Oyun planları taslağının hazırlanmasında, Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde diğer birimlere de görev verebilir.

 Onaylanmış olan hemen-kazan oyunu planlarında değişiklik yapılmasına veya iptal edilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.  

İKİNCİ BÖLÜM
Hemen-Kazan Oyununa İlişkin Kurallar

 

Oyunun Uygulanması

MADDE 7- Hemen-Kazan oyunu; İdarece bastırılan biletlerin oyun çeşidine göre üzeri özel bir madde ile veya diğer şekilde kapatılmış olan kısımlarının kazınması ya da açılması suretiyle belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde bilet hamiline ikramiye kazandırma esasına dayalı bir şans oyunudur.

Oyunun Tertip Hakkı

MADDE  8- Türkiye'de her ne şekilde olursa olsun karşılığı nakit olmak üzere hemen-kazan oyunu tertip hakkı münhasıran İdareye aittir. Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler hakkındaki hükümler saklıdır.

 Yukarıdaki fıkra hükmünü ihlal ederek, karşılığı nakit olmak üzere hemen kazan oyunu tertipleyenlerin bu faaliyetleri ile bunlara dair ilan ve reklamlar, İdarenin talebi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından derhal durdurularak, bu faaliyetlere ait bilet veya kuponlar toplattırılır. Bu işlemlerin yapılması, ilgililer hakkında cezai kovuşturma yapılmasına engel teşkil etmez.

 İkramiye Kontrol Numarası

 MADDE  9- Biletlerin ön yüzünde 7'nci maddede belirtilen ikramiyeyi gösteren kazınması ya da açılması gereken kapalı kısmın dışında, yine özel kaplama maddesiyle kapatılmış ikramiye kontrol numarası bulunur.

 İkramiye kontrol numarasını örten kaplama maddesinin üzerine bu kısmın kazınması halinde biletin geçersiz olacağı ya da ikramiye ödenmeyeceğine dair ihtar yazılır.

 Söz konusu ihtar yazılı kısım İdare tarafından kazınarak açılır. İdare, ikramiye kontrol numarası bulunan bu bölümün satış merkezlerince ya da bayilerce hangi hallerde ve hangi şartlarla kazınarak açılabileceğini belirlemeye yetkilidir. .

 İdarenin veya İdarenin yetki verdiği başbayiler ya da bayilerin dışındaki kişilerce bu kısmın kazınarak açılması halinde hiçbir surette ikramiye ödenmez.

 İkramiye Kontrol Listeleri

 MADDE  10 - İkramiye kontrol numaralarını içeren liste bilgisayar tarafından düzenlenerek İdarece güvenlikli olarak muhafaza edilir.

 Kontrol sırasında ikramiyeli biletlerdeki kontrol numaraları bu listedeki numaralarla karşılaştırılır. İdare, satış merkezlerini bilgisayar ağından faydalandırarak bu karşılaştırma işlemini yaptırılabilir.

 İdare, biletlerdeki ikramiyeleri ikramiye kontrol numarası ile karşılaştırmak suretiyle kontrol etmeleri için bayilere yetki verebilir.

 İkramiye Ödenme Esasları

 MADDE  11- (Değişik:R.G- 26/06/1990-20529) İdare Şubeleri, başbayiler ve bayilerce bilete ikramiye ödenebilmesi için; bu Yönetmelik hükümlerine ve bilette belirtilen kurallara göre ikramiye isabet etmiş olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır.

İkramiye Ödeme Süresi

 MADDE 12- İkramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez.

 İkramiyelerin Ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hemen-Kazan Oyunu Biletlerinin Basımı ve Sevk İşlemleri

 

Biletlerde Bulunması Gereken Hususlar

 MADDE 13- Biletlerde asgari aşağıda belirtilen hususlar bulunur:

a) İdare tarafından çıkartıldığı ve hemen-kazan oyunu bileti olduğuna ilişkin ibare.

 b) Seri numarası,

c) Üzeri kapatılmış bulunan ve kazınmayacağına dair ihtar yazılı olan ikramiye kontrol numarası,

d) İkramiyeye esas olacak rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunduğu üzeri kapalı kazınacak kısım,

e) ikramiye planı,

f) Perakende satış fiyatı,

g) İdare Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünün imzası,

h) Bilet satış ve ikramiye ödenmesine dair önemli kurallar.

 Biletlerin ebadı, tanıtım resimleri ve mizanpajı ile biletlerde bulunacak diğer hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

 Biletlerin Basımı ve Dağıtımı

 MADDE 14- Biletlerin baskı işlerinin tam bir güvenlik içinde, kontrol altında ve zamanında yapılması için gerekli bütün önlemler İdare tarafından alınır.

 Biletler güvenlikli baskı, uygun kapasite ve teknolojik imkanlar dikkate alınarak yurtiçinde veya yurtdışında bastırılır.

 Bastırılan biletler bilet dağıtım planları dikkate alınarak satış merkezlerine ve gerektiğinde bayilere sevkedilir.

 Sevk, İade ve Nakil Halinde Kaybolan Biletler

MADDE 15- İdare tarafından sevk edilen veya İdareye iade edilen ya da satış merkezleri arasında nakledilen biletlerin kaybolması halinde, İdarece gerekli araştırma ve inceleme yapılarak, doğan zararın tazmini için yasal yollara başvurulur.

 Gerekli görülen hallerde kaybolduğu, çalındığı veya sair surette irade dışında elden çıktığı anlaşılan biletlere ait seri numaraları ve belirleyici diğer hususlar uygun yayın araçları ile kamuoyuna, satış merkezlerine ve bayilere duyurularak bu biletlere ilişkin ikramiyelerin ödenmeyeceği ilan edilir.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satışlar ve İadeler

Başbayilere Bilet Satışı

MADDE 16- İdarece biletlerin başbayilere satışına ilişkin esaslar, verilecek komisyon ve bilet bedellerinin tahsil şekli, başbayilik protokolü ile belirlenir.

Bayilere Bilet Satışı

MADDE 17- Biletler, bayilere satış merkezleri tarafından toptan (Mülga ibare:RG-6/9/2019-30880) (…) olarak satılır.

İdarece aksi belirtilmedikçe, satış merkezleri kendilerine bağlı olan bayilerin bilet ihtiyaçlarını karşılamak kaydıyla, diğer bayilere de bilet satışı yapabilirler.

Perakende Bilet Satışı

MADDE 18- Biletlerin perakende satışı bayiler tarafından yapılır. Satış merkezleri de perakende satış yapabilirler.

Biletlerin perakende satış fiyatı, üzerlerinde yazılı olan değerlerdir. Biletler perakende satış fiyatının (Mülga ibare:RG-6/9/2019-30880) (…) üstünde bir fiyatla satılamaz.

(Ek: R.G- 26/05/1990-20529) 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamaz.

Oyunun Yürürlükten Kaldırılması

MADDE 19- İdare; tür, şekil, figür, motif, ebat ve diğer nitelikler itibariyle yürürlükte bulunan hemen-kazan oyununu yürürlükten kaldırabilir. Bu takdirde oyunun türü ve yürürlükten kaldırılış tarihi uygun yayın araçları ile kamuoyuna duyurulur.

Biletlerin İadesi

MADDE 20- Başbayiler ve bayiler satamadıkları biletleri iade edemezler. Ancak 19 uncu maddeye göre oyunun yürürlükten kaldırılması veya başbayilik ve bayilik iptali ya da olağan dışı durumlarda İdare başbayi ve bayilerin ellerinde bulunan biletleri geri alabilir.

Biletlerin geri alınma süresi 19 uncu maddeye göre yapılacak duyuruda belirtilir.

Basım hatası taşıyan biletler yenileri ile değiştirilir ya da satış fiyatı üzerinden İdarece geri alınır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

İkramiye Ödemeleri

 

İkramiye Ödeme Yetkileri

MADDE 21- İkramiyeler, satış merkezleri ve bayilerce ödenir. İdare, ikramiye ödeme limitlerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

Bilet İbrazı Zorunluluğu

MADDE 22- Biletler, hamiline aittir. İkramiye bileti ibraz edene ödenir. Kaybolduğu beyan edilerek, ikramiye talebinde bulunanların başvuruları dikkate alınmaz.

İkramiye ödemesi yapılacak gerçek kişinin kanuni ehliyeti haiz ve reşit olması gerekir. Tüzel kişilerin bu şartları taşıyan temsilcilerine ödeme yapılır.

İkramiye ödemesi ancak bir yargı kararına istinaden durdurulabilir. Bu gibi hallerde ikramiye hakkında yargı kararına göre işlem yapılır.

İkramiyesi Ödenmeyecek Biletler

MADDE 23- Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte ya da tahrif edilmiş olan veya kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı kısmı kazınmış olan yahut ikramiye ödeme süresi geçmiş, iptal edilmiş veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmez.

(Değişik R.G-27/05/2000-24061)  Ancak, ikramiyeleri gösteren kısmından ya da başka yerinden yırtılmış ikramiyeli biletlerin satış şubelerimize ibrazı halinde, peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihliler tarafından doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen diğer biletlerde de Genel Müdürlükçe karar verilir.

Sahte ve Tahrif Edilmiş Biletler

MADDE 24- Piyango bileti niteliğinde olan hemen-kazan biletlerini tahrif ve taklit edenlerin bu fiilleri, milli paralar hakkında işlenen bu gibi cürümlere ait cezalara tabi olduğundan, satış merkezleri ile bayiler ikramiye ödemeleri sırasında, sahte veya tahrif edilmiş biletleri tespit etmeleri halinde, bileti ibraz eden kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmak zorundadırlar.

Bu madde hükmü, ikramiyeleri ödenmiş olmakla birlikte, İdare merkezinde veya İdarece yetkili kılınan satış merkezlerinde yapılan kontrol sırasında tespit edilen sahte ve tahrifli biletlerin ikramiyelerini alanlar hakkında da uygulanır.

İkramiye Ödemeleri

MADDE 25(Değişik: R.G-08/04/1993-21546) İdare, satış merkezleri ve ödeme limitlerine göre bayiler, talihliler tarafından ibraz edilen biletlerdeki ikramiyeleri ödemek zorundadır. İkramiye ödemesi sırasında talihli, bilet almaya zorlanamaz.

İdare, bayi ödeme yetkisi içindeki ikramiyelerin bizzat bu biletleri satan bayiler tarafından talihlilere ödenmesini zorunlu tutabilir. Bu durumda bayi ödeme yetkisi içinde bulunan ikramiye tutarı, bayilere ve başbayilere nakden veya bilet bedellerinden mahsup yoluyla kısmen veya tamamen peşin olarak ödenebilir.

Yukarıdaki fıkra hükmünün uygulanmasında, perakende bilet satışı yapan satış merkezleri de bayi addolunur.

Ödeme yetkisi içinde bulunan bir ikramiye, bayi tarafından ödenmediği takdirde, talihlinin başvurusu ve konunun incelenmesi sonucunda İdare şubeleri ya da başbayilerce ödenir. Bu şekilde ödenen ikramiyeler ilgili bayilerden İdarece veya başbayilerce tahsil olunur.

İkramiye ödemesi sırasında ibraz edilen ikramiyeli biletin bu yönetmelikle belirtilen ikramiye ödeme esas ve şartlarını haiz olup olmadığı incelenir. Satış merkezleri ve bayiler ikramiye ödemelerinden doğan her türlü İdare zararından haksız ödeme yapılan talihliler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

İdare, peşin ödenen ikramiyeleri teminat altına almak üzere, bayilerden teminat mektubu ve/veya müteselsil kefalet isteyebilir.

Peşin ödeme ile ilgili usul ve esaslar İdarece belirlenir.

Bayi ödeme yetkisinin üzerinde ikramiye taşıyan biletlerin ibrazı halinde, ilgili satış merkezince talihlinin kimliği belirlenerek hüviyet fişi düzenlenir ve ikramiyesi ödenir.

Vergi Bağışıklığı ve Menfaat Yasağı

MADDE 26- İkramiyeler hiçbir vergi resim ve harca tabi olmadığından ilgililere ödenirken, herhangi bir kesinti yapılmaz. Satış merkezleri ve bayiler ikramiye ödemelerinde talihlilerden her ne ad altında olursa olsun nakdi veya ayni hiçbir menfaat sağlayamazlar.

İkramiye Ödeme Primleri

MADDE 27- (Değişik: R.G-08/04/1993-21546)  Bayilere, ödeme yetkileri içindeki ikramiyelerin peşin olarak ödenmesi halinde ayrıca ikramiye ödeme primi verilmez. Bunun dışındaki hallerde ikramiye ödeme primi İdarece belirlenir.

İkramiyeleri Ödenen Biletler Hakkında İşlemler

MADDE 28- (Değişik: R.G  08/04/1993-21546)

a) Bayiler tarafından ikramiyeleri ödenen biletler:

Bayi ödeme yetkisi içinde bulunan ikramiyelerin bizzat bu biletleri satan bayiler tarafından talihlilere ödenmesinin zorunlu tutulması ve bu ikramiyelerin İdarece bayilere peşin olarak ödenmesi halinde: ikramiyesi bayiler tarafından ödenen biletler, satış merkezlerine ibraz edilmeksizin bayilerce imha edilir. Peşin ikramiye ödenmesi sisteminin uygulanmaması halinde ise ikramiyeli biletler hakkında yapılacak işlemler İdarece belirlenir.

Satış Merkezleri tarafından ikramiyeleri ödenen biletler: 

Bayi ödeme yetkisinin üzerinde ikramiye taşıyan biletler, satış merkezleri tarafından ikramiyeleri ödendikten sonra, seri numaralarına, ikramiyeyi gösteren kazınmış kısımlarına ve kazınmaması gereken özel kısımdaki sayıya zarar gelmeyecek şekilde en az bir yerinden delinmek suretiyle iptal edilerek muhafaza altına alınır. Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ödeme yetkisini aştığı için bayilerce ödenmeyen biletler hakkında da bu bent hükümleri uygulanır.

İkramiyesi ödenmiş biletlerin kaybolması halinde bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

İkramiyeleri ödenmiş ve iptal edilmiş biletler hakkında satış merkezlerince yapılacak işlemler İdare tarafından belirlenir.

İkramiyesi ödenmiş biletlerin kaybolması halinde bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Bayilik Faaliyetlerine İlişkin Hükümler

 

Bayilerce Bilet Alışları

MADDE 29- (Mülga cümle:RG-6/9/2019-30880) (…) Bayilere bilet satışında, ilgili satış merkezince bilet satış bordrosu düzenlenir. Fatura yerine geçerli olan bu bordronun bir nüshası bayiye verilir.

Bayiler satış merkezlerinden diledikleri miktarda bilet satın alabilirler. Ancak, İdare bu konuda tahdit koymaya yetkilidir.

Bayi Komisyonu

MADDE 30- Bayilere satılan bilet tutarı karşılığında İdarece belirlenen miktarda komisyon peşin olarak ödenir.

Bayi komisyonu, biletin üzerinde yazılı perakende satış fiyatına göre bulunan satış tutarından Katma Değer Vergisi ve benzeri yükümlülükler düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden hesaplanır. Bayi komisyonundan diğer yasal yükümlülükler stopaj suretiyle tahsil edilir.

Biletlere İşaret veya İbare Konulamaması

MADDE 31- Bayiler satışa sundukları biletler üzerine İdarece izin verilenler dışında herhangi bir işaret veya ibare koyamazlar. İdare, bayilere özel araç ve gereç kullandırmaya yetkilidir.

 Bilet Satış Yerleri

MADDE 32- Seyyar bayiler yurdun her yerinde, sabit bayiler ise yalnızca İdareye bildirmiş oldukları iş yerlerinde bilet satışı yapabilirler.

(Ek: R.G-26/05/1990-20529) Şu kadar ki, seyyar bayiler ilk ve orta öğretim kurumlarının önlerinde ve buralara giriş-çıkış yerlerinde hiçbir surette bilet satamazlar.

Başbayilik ve Bayilik Verilmesi ve Ruhsat ile İlgili Hükümler

MADDE 33- Hemen-Kazan oyunlarına ilişkin olarak başbayilik ve bayilik ile ilgili hususlarla, bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlar hakkında; 01.06.1988 tarih ve 19829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Ancak, İdare münhasıran hemen-kazan oyunlarına ait biletleri satmak üzere başbayilik ve bayilik verebilir. Bunlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

Biletlerin Hukuki Niteliği

MADDE 34- İdarece çıkartılan hemen-kazan biletleri, Milli Piyango biletlerinin sahip olduğu tüm hukuki nitelikleri haizdir.

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek:RG-8/4/1993-21546)

Bayi ödeme yetkisi içinde bulunan ikramiyelerin bizzat bu biletleri satan bayiler tarafından talihlilere ödenmesinin zorunlu tutulması ve bu ikramiyelerin bayilere peşin olarak ödenmesi şeklindeki uygulamaya, hangi tür ve seri numaralı biletlerle başlanacağı İdarece belirlenerek kamuoyuna duyurulur. Yeni uygulamaya tabi olacak biletlerden önce tedavüle sürülmüş bulunan biletler hakkında önceki uygulamaya devam olunur.

Yürürlük

MADDE 35- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

 

Sayfa