Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 26.07.1999 Resmî Gazete Sayısı: 23767

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR MASÖRÜ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; spor masörlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenecek eğitim programları ile spor masörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; bütün spor dalları için yetiştirilecek spor masörlerinin eğitim programları, bu programların uygulaması ile spor masörü görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Spor Masörü : Spor masajı konusunda tıbbi ve genel   bilgilere sahip olan, spor masajını belirli esaslara göre bir doktor veya fizyoterapistin denetimi altında uygulayan kişiyi,

Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

Eğitim Programı : Spor masörü kurs ve seminerleri ile bu programdaki eğitimde verilecek dersleri, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Kurs düzenleme

Madde 5- Spor masörü eğitim kursları, gençlik ve spor il müdürlükleri ile spor kuruluşlarının, eğitim ve öğretim kurumları ve spor alanında hizmet veren diğer kurum ve kuruluşların istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak Üniversitelerin işbirliği ve teknik desteği ile Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca düzenlenir.

Spor masörü kurslarına katılacaklarda aranan şartlar

Madde 6- Spor masörü eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az lise ve dengi okul  mezunu olmak,

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek  bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,

e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak .

Spor masörü eğitim programı

Madde 7- Spor masörü eğitim programında uygulanacak dersler (EK-1) de  gösterilmiştir. Kurs süreleri gerekli hallerde Genel Müdürlük Makamının onayı ile Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca uzatılabilir.

Öğretim elemanlarının tespiti

Madde 8- Spor masörü kurslarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

Sınav ve değerlendirme

Madde 9- Spor masörü kursları sınavında kursiyerler derslerin özelliklerine göre  sözlü veya  yazılı veya hem yazılı hem de sözlü sınava tabi tutulurlar. Derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretim elemanları tarafından değerlendirilir.

Eğitim programındaki tüm dersler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olabilmek için temel eğitim derslerinin sınavından en az 60 puan, özel eğitim derslerinden en az 70 puan almak zorundadır.

Temel eğitim derslerinin sınavlarında en fazla 4 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan kurslarda başarısız oldukları derslerden doğrudan sınava katılma hakkına sahiptir.           

Özel eğitim programı spor masajı dersinden kalanlar bu programa yeniden katılıp başarılı olmaları halinde belge alabilirler.

İki yıl içinde bu derslerin sınavına katılmayanlar yeniden bütün kurs ve dersleri tekrarlamak zorundadırlar.

Belge verilmesi ve sınıflandırılması

Madde 10- Spor masörü kursunu başarı ile bitirenlere Genel Müdürlükçe “Spor Masörü Belgesi” (EK-2) verilir.

Lisans verilmesi

 Madde 11-  (Değişik:RG-20/1/2008-26762)

Spor masörü belgesi alanlara Daire Başkanlığınca (Ek-3)’deki lisans verilir. Lisanslar veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir Daire Başkanlığınca vize edilir. Ancak, üç yıl içinde en az bir bilimsel spor aktivitesine katıldığını belgeleyemeyenlerin lisansları vize edilmez. Lisanslarını vize ettirmeyenler veya lisansları vize edilmeyen masörler ile lisanslarını çıkarmayanlar görev alanları içerisinde masörlük yapamaz.

Yurtiçi ve yurtdışından alınan belgeler

Madde 12- Yurtiçi ve yurtdışından alınan belgelerin değerlendirilmesi Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yapılır. Denkliği uygun görülenlere Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile spor masörü belgesi verilir.

Belge ve lisansın geçersiz sayılması

Madde 13- Federasyonlarca ve gençlik ve spor il müdürlüklerince, bu Yönetmelikte belirlenen görev alanları dışında çalıştıkları tespit edilen ve  mesleğin prensip ve ahlak kurallarına uymayan masörlerin belgeleri  Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile geçersiz sayılır. Masörlük belgesi iptal edilenlerin lisansları da iptal edilmiş sayılır.

Seminer düzenlenmesi

Madde 14- (Değişik:RG-20/1/2008-26762)

Daire Başkanlığınca iki günden az olmamak kaydıyla spor masörlüğü gelişim seminerleri düzenlenir. Üç yıl içerisinde bu seminerlerin herhangi birisine katılmayan veya herhangi bir spor aktivitesine katıldığını belgelemeyen masörlerin vizesi yapılmaz.

Görev alanları

Madde 15- Spor masörleri il spor merkezlerinde, temel sporcu yetiştirme kurslarında, özel spor salonlarında, spor takımlarında  rekreasyon ve sportif amaçlı faaliyetlerde, turistik tesislerde bir doktor veya fizyoterapistin nezaretinde spor masörü olarak görev alabilirler.  Spor masajı dışında fizik tedavi ajanlarını kullanamaz, tedavi edici egzersiz programları belirleyemez ve uygulayamaz, manipülasyon yöntemlerini kullanamaz, reçete yazamaz, enjeksiyon yapamaz, sütür ve agraf koyamaz.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yabancı uyruklu masör çalıştırılması

Madde 16- Genel Müdürlük yabancı masör çalıştırılmasına izin verebilir. Bunların şartları her başvuruya göre ayrı ayrı değerlendirilir ve uygun görülenlere Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel müdürün onayı ile spor masörü belgesi verilir.

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümü ve dengi okulları mezunları    

Madde 17- (Değişik:RG-20/1/2008-26762)

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksekokullarında, uzmanlık alanında spor masajı dersini pratik ve uygulamalı olarak gördüğünü belgeleyenlere spor masörü belgesi verilir.

Muafiyet

Madde 18- (Değişik:RG-20/1/2008-26762)

Üniversitelerin tıp fakülteleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulları ile beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar spor masörlüğü kurslarında temel eğitim derslerinden muaf tutulurlar..

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükten masörlük belgelerini alanlar Yönetmelik esasları dahilinde faaliyetlerine devam ederler.

Ancak bir yıl içinde bu Yönetmelikte yer alan eğitim ve denklikle ilgili gerekli şartları yerine getirip denkliklerini yaptıramadıkları, yeni spor masörlüğü belgesini almadıkları taktirde, spor masörlüğü yetki ve belgeleri geçersiz kabul edilir.

Yürürlük

Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme  

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

   

 

 

SPOR MASÖRÜ EĞİTİM PROGRAMI

 

Derslerin Adı :

 

 

a) TEMEL EĞİTİM DERSLERİ

Süresi/Saat

Spor Fizyololjisi

12

Spor Anatomisi

12

Sporcu Beslenmesi

4

Spor Psikolojisi

4

Genel Antrenman Bilgisi

8

Sporcu Sağlığı

4

Doping

2

Genel Spor Bilgisi

3

Spor Yaralanmalarında İlk Yardım

ve  Rehabilitasyon

6

TOPLAM

55

 

b) ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

 

 

Spor Masajı

45

GENEL TOPLAM

100 Saat

 

Sayfa