Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 24.06.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29752

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN

TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele göre ilave fiyatın uygulanabilme koşulları ile her bir başvuru kapsamında uygulanacak ilave fiyat miktarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aksam: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna ekli II Sayılı Cetvelde yer alan mekanik ve/veya elektro-mekanik teçhizatı,

b) (Değişik:RG-9/6/2017-30091) Aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da sistem tedarikçisine serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alan aksamı ve/veya bütünleştirici parçaları imal eden sanayi işletmelerini,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen temel parçaları,

d) Bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranı: Bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesinde yer alan ilgili aksama ait bütünleştirici parçanın söz konusu aksam içindeki yüzdelik oranını,

e) Elektrik üretim şirketi: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten ve Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiyi,

f) Elektrik üretim tesisi: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üreten tesisi,

g) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) Kanun: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,

h) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca sermaye şirketlerine geçerli tebligata esas elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ı) Sertifika uygunluk belgesi: TSE tarafından verilen ve bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki “Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesi”nde yer alan aksam ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların, kapsamında bulunduğu standartlara veya kriterlere uygunluğunu gösteren belgeyi,

i)                Sistem tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine, imal ettiği ve/veya satın aldığı aksamı ve/veya bütünleştirici parçayı sistem bütünlüğüne monte etmek suretiyle elektrik üretim tesisini kısmen veya tamamen kuran şirketi,

j)                TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

k) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu,

l)                Yeminli Mali Müşavir (YMM): 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri uyarınca, yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden kişileri,

m) Yerli aksam: Elektrik üretim tesisinde kullanılan aksama ait yurt içinde imal edilen bütünleştirici parçaların aksam içindeki oranlarının toplamının en az % 55 olduğu aksamı,

n) Yerli imalat durum belgesi: Bu Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan belgeyi,

o) Yerli imalat tespit heyeti: Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya bütünleştirici parçanın üretim yerinde imal edildiğini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulan heyeti,

ö) Yerli katkı ilave fiyatı: Bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesinde yer alan bir aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların yerli aksam içindeki oranlarının ayrı ayrı toplanması sonucu elde edilen oranın, Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen yerli katkı ilavesi ile çarpımı sonucunda elde edilen fiyatı,

p) (Ek:RG-9/6/2017-30091) Kapasite Artışı: Lisansa derç edilen mekanik kurulu güçteki artış miktarını,

r) (Ek:RG-9/6/2017-30091) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM): Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösterenlerin faydalanabileceği fiyat, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,

s) (Ek:RG-9/6/2017-30091) Yerli Katkı Oranı: 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesinde geçen oranı,

ş) (Ek:RG-9/6/2017-30091) Yerli Malı Belgesi: Yerli Malı Tebliği kapsamında düzenlenen ve ürünün yerli katkı oranının en az %51 olduğunu gösteren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Katkı İlave Fiyatı Başvurusunun Yapılması ve Değerlendirilmesi

Yerli katkı ilave fiyatı başvurusunun yapılması

MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-9/6/2017-30091) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden bir sonraki takvim yılında ilk kez yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, içinde bulunulan yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvurmak zorundadır. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü saklı olmak üzere, birinci fıkra kapsamındaki başvuru sahipleri, başvuru dilekçeleri ekinde aşağıdaki belgelerin asıllarını veya Bakanlıkça onaylanmış örneğini ya da noter onaylı suretini sunmak zorundadır:

a) Ek-2’de yer alan başvuru formu,

b) (Mülga:RG-9/6/2017-30091)(1)

c) Başvuru yapılan üretim tesisinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için ayrı ayrı hazırlanan Ek-4’ te yer alan Yerli İmalat Kullanım Belgesi,

ç) Ek-6’da veya Ek-7’de yer alan TSE tarafından düzenlenen Sertifika Uygunluk Belgesi.

(3) (Değişik:RG-9/6/2017-30091) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi geçici kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki belgeler 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(4) (Değişik:RG-9/6/2017-30091) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış ve üçüncü fıkra kapsamındaki değişiklikleri yapmamış olan ve bir sonraki dönemde de faydalanmak isteyen başvuru sahipleri tarafından, santrale ait yerli ekipmanlarda veya yerli aksam oranlarında herhangi bir değişiklik olmadığına dair Ek-3’te yer alan beyan yazısı ve beyan yazısında imzası bulunanlara ait imza sirkülerleri her yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, beyan yazısı değerlendirmeye alınmaz.

Yerli katkı ilave fiyatı başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-9/6/2017-30091) 1 Ağustos tarihine kadar yapılmış olan lisanslı elektrik üretim tesislerine ait başvuruların evrak kontrolü yapılarak, eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15 Eylül tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 30 Eylül tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(2) Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından oluşturulan Yerli İmalat Tespit Heyeti, bu Yönetmelik kapsamında başvuruya ait yapılan inceleme sürecinde üretim tesisine ait geçici kabul tutanağı, aksam ve/veya bütünleştirici parçaya ait fatura, irsaliye ve benzeri belgeleri başvuru sahibinden gerektiğinde talep edebilir.

(3) Başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahiplerine bildirilir.

Yerli katkı ilave fiyatının hesaplanması

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-28/7/2017-30137) Yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine ödenecek Yerli Katkı İlave Fiyatının beş yıllık uygulama süresi, 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş tarihe kadar kısmen veya tamamen işletmeye girmiş veya girecek olan üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin lisansına derç edilen ilk kurulu gücün;

a) Tamamının işletmeye girmesi halinde, tamamen işletmeye giriş tarihinden itibaren,

b) Kısmen işletmeye girmesi halinde, YEKDEM’e ilk katıldığı tarihten itibaren,

başlatılır ve Yerli Katkı İlave Fiyatı aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır.

 

 

 

(2) Bu formülde geçen;

YKİF: Yerli Katkı İlave Fiyatını (ABD Doları cent/kWh),

AİO: Yönetmelik Ekindeki Bütünleştirici Parçanın Aksam İçindeki Oranını (%),

YKİ: 5346 Sayılı Kanuna ekli II Sayılı Cetveldeki Yerli Katkı İlavesini (ABD Doları cent/kWh),

n: Aksam İçerisinde Yerli İmal Edilen Bütünleştirici Parça Sayısını,

ifade eder.

(3) Tesisin herhangi bir ünitesinde kullanılan herhangi bir aksam için, bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranı tesiste kullanılan tüm üniteler için aynı olmak zorundadır. Bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranının aynı olmaması durumunda üniteler arasındaki en düşük yerli aksam oranı dikkate alınarak yerli katkı ilave fiyatı hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Belgelerinin Düzenlenmesi

Yerli imalat kullanım belgesinin düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Başvuru yapılan üretim tesisinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için yerli imalat kullanım belgesi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan Yeminli Mali Müşavir tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Elektrik üretim tesisinde kullanılan her bir aksam ve/veya bütünleştirici parça için ayrı ayrı düzenlenir.

b) Her bir aksam ve/veya bütünleştirici parçaya ait fatura ve irsaliye veya irsaliyeli fatura ve Yeminli Mali Müşavir tarafından gerekli görülen diğer belgeler üretici firma tarafından ibraz edilir.

c) Yeminli Mali Müşavir fatura ve irsaliye veya irsaliyeli faturada yer alan ekipmanların sahada kullanıldığını tespit ederek Ek-4 ile “Elektrik Üretim Tesisinde Kullanılan Aksam/Bütünleştirici Parçaya Ait Bilgi Tablosu" başlıklı Ek-4 Lahika-1’i ve “Yerinde Tespit Tutanağı” başlıklı Ek-4 Lahika-2’yi düzenler.

ç) 30 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek olan elektrik üretim tesisleri için 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki belgeler aynı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki tarihe kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. İlgili aksamların kullanıldığı tesislerin kurulumlarının 30 Eylül tarihine kadar gerçekleşmemesi durumunda, EK-4 Lahika-2’deki YMM tarafından hazırlanacak olan Yerinde Tespit Tutanağı 31 Ekim tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmak zorundadır.

d) Başvuru sahibi tarafından, kurulumdan sonra kontrolü mümkün olmayan aksamın ve bütünleştirici parçaların kontrolü için ünitelerin montajı aşamasında YMM bilgilendirilir ve bu parçalar için yerinde tespit yapılır.

e) (Değişik:RG-9/6/2017-30091) Yerli İmalat Kullanım Belgesinin ekinde aşağıdaki belgelere yer verilmesi zorunludur:

1) Aksam/bütünleştirici parçaya ait irsaliye ve fatura bilgi tablosu,

2) YMM Faaliyet Belgesi,

3) Yerli İmalat Kullanım Belgesinde imzası olanlara ait imza sirkülerleri,

4) Sistem Tedarikçisine ait Ticaret Sicil Belgesi sureti,

5) Yerinde Tespit Tutanağı,

6) Yerli Malı Belgesi.

Sertifika uygunluk belgesinin alınması

MADDE 8 – (1) Türk Standardları Enstitüsü veya TS EN ISO/IEC 17065 “Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen aksama veya aksama ait standardın olmadığı durumlarda aksamın imalatında kullanılan bütünleştirici parçalara ait uluslararası standartlara veya Türk Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu belirten Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası veya benzeri sertifikalar aksam veya bütünleştirici parça tedarikçisi tarafından temin edilir.

(2) Aksam ve bütünleştirici parça tedarikçisi tarafından, aksama ve/veya bütünleştirici parçalara ait bu sertifikalar, kapsamında bulunduğu standartlara uygunluğu değerlendirilmek üzere EK-5’teki başvuru dilekçesi ile birlikte TSE’ye sunulur.

(3) TSE, sunulan ilgili sertifikaların uygunluğunu, standart kapsamını, geçerlilik süresini, sertifikayı düzenleyen kurumun akreditasyon durumlarını bu Yönetmelik kapsamında değerlendirir ve değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar için EK-6’da veya EK-7’de yer alan Sertifika Uygunluk Belgesini düzenler.

(4) Başvuru sahibi, “Yurt içinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesi”nde yer alan ve üretim tesisinde kullanılan aksam ve aksamı oluşturan bütünleştirici parçalara ilişkin TSE tarafından düzenlenen Sertifika Uygunluk Belgesini ilgili aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçisinden alarak Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvuru esnasında sunar.

(5) (Ek:RG-20/9/2019-30894) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılmak üzere ilk defa üretimi gerçekleştirilmiş, Tip Belgelendirmesine başlanmış ancak Tip Belgelendirmesi tamamlanmamış aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için birinci fıkrada yer alan ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar  (Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası) temin edilinceye kadar, başvuru sahibi belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan (Prototip Belgesi, Tasarım Doğrulama Sertifikası, Tasarım Esaslı Değerlendirme Sertifikası, İmalat Uygunluk Sertifikası, Son Değerlendirme Sertifikası ve benzeri) biri veya birkaçını Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile birlikte TSE’ye; Ek-5/Lahika-1’deki taahhütnameyi Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu kapsamda TSE tarafından üçüncü fıkraya göre düzenlenecek Sertifika Uygunluk Belgesi, başvuru sahibi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) (Ek:RG-20/9/2019-30894) Beşinci fıkraya göre başvuru yapanlar, Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa yaptıkları başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde birinci fıkrada yer alan sertifikaları tamamlayıp Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile TSE’ye müracaat ederek üçüncü fıkra kapsamında TSE’den nihai Sertifika Uygunluk Belgesini alır ve dördüncü fıkra kapsamında Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde 9 uncu maddenin beşinci fıkrasındaki ve Ek-5/Lahika-1’de yer alan taahhütnamedeki cezai hükümlere göre işlem tesis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurt İçi İmalatın Denetlenmesi

Yurt içi imalatın denetlenmesi

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-9/6/2017-30091) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksam/bütünleştirici parçaların üretimi ve/veya montajına ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde, Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yapılabilir veya yaptırılabilir. Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim tesislerinde inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleştirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden Bakanlık ya da Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvuru sahibi tarafından bildirilir. Bunlar fotoğraf, video vb. araçlarla desteklenerek başvuru sahibi tarafından Bakanlık ya da Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa raporlanır. Yerli İmalat Tespit Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Bakanlık ya da Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yerli katkı ilave fiyatından yararlanan üretim tesislerinde kurulu gücünde herhangi bir artış olması veya modernizasyon ya da yenileme olması durumunda, bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranlarının toplamının azaltılmaması esastır. 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre tesislerinde yenileme yapacak lisans sahipleri bu durumu yenileme işlemlerinin başlangıç aşamasında Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(3) (Değişik:RG-9/6/2017-30091) Bu Yönetmelik kapsamında işlem yapan Yeminli Mali Müşavir, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde sorumludur.

(4) Yerli katkı ilave fiyatından yararlanan elektrik üretim tesislerinin ünitelerinde ikinci fıkrada öngörülen usule uyulmadan modernizasyon, yenileme ve tadilatlar yapıldığının tespit edilmesi halinde lisans sahibi tüzel kişiler, bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz, ödenmiş tutarlar genel hükümler kapsamında geri alınır.

(5) (Değişik:RG-9/6/2017-30091) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti halinde, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz ve ödenmiş tutarların yasal faizleri ile birlikte geri alınması ve bu kapsamdaki ilgili tüzel kişiler hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilir.

(6) (Ek:RG-9/6/2017-30091) Yerli İmalat Tespit Heyeti, Bakanlık tarafından oluşturulur. Bakanlık, gerekli görmesi halinde bu konuda ihtisas sahibi kurum/kuruluşları görevlendirebilir. Fakat, bu kurum ve kuruluşlar söz konusu faaliyeti bir başka kurum/kuruluş aracılığıyla yaptıramaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-9/6/2017-30091)

(1) 1/11/2018 tarihine kadar EK-1’de yer alan Jeneratör ve Güç Elektroniği aksamı için EK-8’deki “Yerli İmalat Durum Belgesi” yerine EK-4’teki Yerli İmalat Kullanım Belgesinin Lahikaları içinde yer alan “Yerli Malı Belgesi”; Jeneratör ve Güç Elektroniği aksamı dışındaki aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için EK-4’teki Yerli İmalat Kullanım Belgesinin Lahikaları içinde yer alan “Yerli Malı Belgesi” yerine EK-8’deki “Yerli İmalat Durum Belgesi” sunulur.

(2) EK-1’de Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “3.1.Rotor ve Nasel Gruplarını Taşıyan Kule” bütünleştirici parçasının 3.1.(b)’de tanımlanan iç donanım için yerli imalat şartı 1/11/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) (Ek:RG-28/7/2017-30137) EK-1’de Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “Kule Bağlantı Elemanları” bütünleştirici parçasının Kule parçalarını birbirine bağlamada kullanılan bağlantı elemanları (Kule-Kule) için yerli imalat şartı 1/11/2018 tarihine kadar aranmaz.

Sertifika uygunluk süreci devam eden rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-20/9/2019-30894)

(1) 2020 yılına ilişkin olarak 8 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesisleri için yapılacak başvurular, 4 üncü madde ve 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte, 11 Ekim 2019 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Söz konusu başvurulardan eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15 Ekim 2019 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 25 Ekim 2019 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

_____________

(1)     Bu değişiklik 1/11/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/6/2016

29752

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

9/6/2017

30091

2.

28/7/2017

30137

3.       

20/9/2019

30894

 

 

 

Sayfa