Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 25.04.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29694

ASKERÎ YARGI HÂKİM ADAYLARI İLE AVUKAT VE NOTER ADAYLARININ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDEKİ MESLEK ÖNCESİ

EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenecek meslek öncesi eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adayları için ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, barolar veya Türkiye Noterler Birliğince talep edilmesi halinde verilecek meslek öncesi eğitim sırasında, Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenen eğitim programlarının konuları, eğitim süreleri, eğitimin yapılacağı yer ile eğitimin yapılmasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili hususları kapsar.

(2) Askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının kendi kanunlarına göre tâbi oldukları staj hükümleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Askerî yargı hâkim adayı: 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümlerine tabi olan hâkim adaylarını,

c) Avukat adayı: 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 15 ilâ 27 nci maddeleri hükümlerine göre avukatlık staj listesine yazılanları,

ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

d) Daire Başkanı: Meslek Öncesi Eğitim Daire Başkanını,

e) Eğitim Merkezi Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanını,

f) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,

g) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

ğ) Noter adayı: 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 ilâ 21 inci maddeleri hükümlerine göre noterlik staj listesine kaydedilenleri,

h) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

Eğitimin amacı

MADDE 5 – (1) Eğitimin amacı, adayların yükseköğrenimde elde ettikleri bilgilerden meslekleriyle ilgili olanların genel olarak tekrarı ve bu bilgileri mesleklerinin ifasında kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Eğitimin süresi ve yeri

MADDE 6 – (1) Eğitimin süresi;

a) Askerî yargı hâkim adayları için Milli Savunma Bakanlığının,

b) Avukat adayları için Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baronun,

c) Noter adayları için Türkiye Noterler Birliğinin,

talepleri dikkate alınarak, 3 ayı geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının eğitimleri Eğitim Merkezi Başkanlığında ayrı ayrı yaptırılır.

Eğitim konuları

MADDE 7 – (1) Eğitim konuları, uzun vadeli eğitim planına göre hazırlanan o yılki eğitim planı çerçevesinde;

a) Askerî yargı hâkim adayları için Milli Savunma Bakanlığının,

b) Avukat adayları için Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baronun,

c) Noter adayları için Türkiye Noterler Birliğinin,

görüşleri dikkate alınarak Eğitim Merkezi Başkanlığınca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Yapılmasına İlişkin Esaslar

Eğitimin verilmesi

MADDE 8 – (1) Eğitim, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre belirlenen konularda ders, seminer, sempozyum, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla verilir.

Eğitim konu ve programlarının hazırlanması,  değiştirilmesi ve öğretim elemanlarının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Eğitim Merkezi Başkanlığınca hazırlanan program dönem başlamadan önce Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(2) Durum ve koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre eğitim programının değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulunca Eğitim Merkezi Başkanlığına yetki verilebilir.

(3) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan program doğrultusunda öğretim elemanlarının isimleri Başkan tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Eğitime Katılım ve Adaylar Hakkında Düzenlenecek Rapor

Sorumluluk

MADDE 10 – (1) Adaylar, eğitim süresi içinde ders, seminer, sempozyum, konferans şeklinde düzenlenen benzeri etkinliklere düzenli olarak devam etmek ve Akademi tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadırlar.

(2) Eğitime, ilgili mevzuat hükümlerine göre haklı bir mazereti bulunmaksızın katılmayanlar ile eğitim sırasında Akademi tarafından belirlenen kurallara aykırı davrananların durumu ilgilinin kurumuna bildirilir.

Eğitime katılım

MADDE 11 – (1) Eğitim programına katılacakların sayısı ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, barolar veya Türkiye Noterler Birliğiyle yapılacak işbirliği sonucu belirlenir.

(2) Bunlardan;

a) Askerî yargı hâkim adaylarının listesi Milli Savunma Bakanlığınca,

b) Avukat adaylarının listesi Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baroca,

c) Noter adaylarının listesi Türkiye Noterler Birliğince,

belirlenir.

(3) Bu listeler eğitimin başlama tarihinden 15 gün önce Başkanlığa gönderilir.

Rapor

MADDE 12 – (1) Her adayın, Akademideki eğitimi sırasında görevini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarısı ile görevine bağlılığına ilişkin konuları içeren bir rapor Eğitim Merkezi Başkanı ve Daire Başkanı tarafından düzenlenir.

(2) Aday hakkında düzenlenen raporlar arasında farklılık bulunması halinde Başkan tarafından bu farklılıkların değerlendirildiği ayrı bir rapor düzenlenir.

(3) Bu madde hükümlerine göre düzenlenen raporlar, eğitim sonunda ilgililerin bağlı oldukları kurumlara gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgililerin tabi oldukları mevzuat hükümleri ve Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 2/6/2007 tarihli ve 26540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

 

 

Sayfa