Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 07.11.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29525

GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile güvenliğinin temini için, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin denetim ve belgelendirilmesinde ilgili tarafların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek ya da bakım ve onarımları yapılacak olan gemi ve su araçlarına uygulanır.

(2) (Değişik:RG-6/4/2019-30737) Askeri gemi ve su araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)

(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve  655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

b) Bakım-onarım: (Mülga ibare:RG-6/4/2019-30737)(…)  gemi ve su araçlarının tekne bünyesi ve donatımında gerçekleştirilen boya, sac, elektrik işçiliği ile ana makine ve tüm yardımcı makinelerin bakım-onarımı gibi işlemleri,    

c) Boyutlandırma: Kaplama ve perde kalınlıkları, posta, kemere, boyuna elemanlar gibi tekne yapısal elemanlarının gerekli mukavemeti sağlayabilmesi için sahip olması gereken ölçülerinin hesaplanmasını,

ç) Denetim görevlisi: İdare adına proje ve belge denetimi ile gemi üzerinde inşa ve tadilat denetimi yapacak gemi inşaatı mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaatı ve deniz mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinden mezun olan İdare personelini,

d) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

e) GMO: Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını,

f) GSVP: Gemi Sanayi Veritabanı Programını,

g) İç sular: Tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

ğ) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

h) Klas kuruluşu: Gemi ve su araçlarının asgari güvenlik gereklerinin sağlanması, denizlerde can ve mal güvenliğinin temini ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gemi ve su araçlarının yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında, gemi ve su araçlarının test, muayene veya denetimi ile onay ve belgelendirme hizmetlerini İdare adına yerine getirmek üzere, İdarenin belirlediği konularda yetki verilmiş ulusal ve yabancı kuruluşlar ile tanınmış kuruluşları,

ı) Kontrol mühendisi: Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat işlerinin projeye uygun yapımından sorumlu ve 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesine sahip olan gemi mühendisini,

i) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Liman Başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarını,

j) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,

k) Nihai proje: İlk başvuru sırasında hazırlanan projelerde inşa veya tadilat sonunda bir farklılık varsa, söz konusu farklılıkların da işlendiği ve gemi ve su aracının inşa veya tadilat sonundaki son şeklini gösteren projeyi,

l) Proje mühendisi: 6/12/2006 tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

m) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı,

n) (Değişik:RG-8/3/2020-31062) Tadilat: Gemi ve su araçlarının tam boyu, genişliği ya da derinliğinden herhangi birinin değişmesini veya gros tonilatosunun bir yıl içinde yüzde beşten fazla değişmesini veya güverte sayısı ya da direk sayısından en az birinin artmasını veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı ya da tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,

o) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu,

ö) (Değişik:RG-6/4/2019-30737)  Tanınmış klas kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde tanımlanan tanınmış klas kuruluşunu,

p) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım-onarım faaliyetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,

r) Tesis: 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte belirlenmiş tesis tanımını,

s) Türk Bayrağı çekebilecek gemi ve su araçları: İnşasına başlanan ve inşa süresinin sonunda Türk Bayrağı çekecek gemi ve su araçlarını,

ş) (Değişik:RG-6/4/2019-30737) Yeni gemi ve su aracı: 7/2/2016 tarihinden sonra inşa izin belgesi alan veya inşa izni alma zorunluluğu olmayıp bu tarihten sonra Türk gemi sicilleri ve Bağlama Kütüğünden birisine kayıt edilmiş olan gemi ve su aracını,

t (Değişik:RG-6/4/2019-30737) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu: Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde İdare tarafından yetkilendirilen klas kuruluşunu,

u) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi,

ü) Yolcu gemisi: 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnşa veya Tadilat İzinleri ve Takibi

Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk Bayraklı gemiler

MADDE 5 – (Değişik:RG-6/4/2019-30737)  

(1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak Türk Bayraklı olan;

a) İnşa veya tadilat tamamlandığında tam boyu 12 metre ve üzerinde olan,

b) Boyuna bakılmaksızın yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla olan,

c) Kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçen,

gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi Liman Başkanlığından izin alır.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki diğer gemi ve su araçlarına gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisinin isteğine bağlı olarak Liman Başkanlığınca izin belgesi düzenlenir.

(3) Tüm gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatları tesiste yapılır. Boyu 2,5 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarının inşa bilgileri ile tadilat tamamlandığında tam boyu 12 metre ve üzeri olan gemi ve su araçlarına ait tadilat bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak GSVP’ye girilmesi zorunludur.

(4) GSVP üzerindeki bilgi ve belge girişlerine dair usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir. GSVP girişleri bu usul ve esaslar çerçevesinde ilgililer tarafından kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde yapılır.

(5) İnşa için “Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenilecek Belgeler” başlıklı Ek-1’de; tadilat için “Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenilecek Belgeler” başlıklı Ek-2’de belirtilen projeler ve belgeler, Liman Başkanlığına elektronik veya fiziksel olarak sunulur. İzin başvuruları en fazla 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(6) Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır. İnşa ve tadilatın başlama tarihleri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP’ye girilir ve işlemin başladığına dair tespit yapılması için klaslı gemi ve su araçlarında yetkilendirilmiş klas kuruluşuna, diğer gemi ve su araçlarında Liman Başkanlığına başvuruda bulunulur. Gemi veya su aracının omurgasının projeye uygun olarak kızağa konulması veya en az 50 tonluk kısmının montajının ya da tahmin edilen toplam inşa malzeme ağırlığının yüzde birinden küçük olanının yapılmış olması gemi inşasının başlangıcı olarak kabul edilir. İnşanın bir yıl, tadilatın altı ay içerisinde başladığına yönelik yetkilendirilmiş klas kuruluşu veya İdare tarafından tespit yapılmaması durumunda belge geçersiz olur.

(7) Projelerin, meslek odasınca verilmiş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan proje mühendisince imzalanması ve GMO’nun meslekî denetiminden geçirilmesi zorunludur. GMO, bu Yönetmelik gereği meslekî denetimden geçirdiği plan ve proje onayları ile ilgili kayıtları tutmak, bunlarla ilgili İdare tarafından istenilen bilgileri GSVP’ye girmek ve İdarenin istediği durumlarda meslekî denetime ilişkin kayıtlarını sunmak zorundadır. Klaslı gemi ve su araçlarında meslek odası denetimi aranmaz; ancak bu durum projelerin, meslek odasınca verilmiş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan proje mühendisince imzalanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Klassız gemi ve su araçlarında Liman Başkanlığına sunulan plan, proje ve hesaplar Liman Başkanlığınca onaylanır.

(8) Yabancı menşeli proje ve belgeleri sunan kişi, proje müellifinden projenin kullanılması konusunda gerekli izinleri aldığını belirten taahhütnameyi Liman Başkanlığına sunar. Liman Başkanlığı projeleri inşa kuralları bakımından inceleyip değerlendirir.

(9) Proje ve dokümanlar için istenilen meslekî denetim ve klas onayı; sadece inşa izni verilmesi aşamasında ilk hazırlanan projelerden ve belgelendirme aşamasında ise nihai projelerden istenir. İnşa dönemindeki ara değişimler için meslekî denetim ve klas onayı istenmez.

(10) İzin belgesi üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda bilgi değişiklikleri gemi sahibi veya temsilcisi tarafından bildirilmek zorundadır. Bu durumda mevcut izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilerek yeni izin belgesi düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgeler için yapılan başvurularda değişen bilgileri içeren belgelerin sunulması yeterlidir.

(11) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe Türk Bayraklı gemi veya su araçlarının inşa ve tadilatlarında klaslıolma zorunluluğu; gemi ve su aracının projelerinin yetkilendirilmiş klas kuruluşunca onaylanması, inşa ve tadilatın tüm unsurları kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş klas kuruluşu denetiminde yapılması, inşa ve tadilat sonunda yetkilendirilmiş klas kuruluşunca beş yıllık klas sertifikası düzenlenmesi ile bu sertifikanın geçerliliğinin beş yıl boyunca korunmasıdır. Klaslı olma zorunluluğu;

a) 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi veya su araçlarından;

1) İnşa veya tadilat bitiminde tam boyu 24 metre ve üzerinde olanların inşa veya tadilatlarında,

2) Tam boyu 24 metre ve üzeri olan mevcut gemi ve su araçlarının yolcu sayılarının tadilatlı veya tadilatsız olarak 12 yolcuyu geçmesi durumunda,

b) Balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilerinden;

1) İnşa veya tadilat bitiminde tam boyu 50 metre ve üzerinde olanların inşa ve tadilatlarında,

2) Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan yeni balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilerinin tadilatlı veya tadilatsız olarak diğer cinslere geçiş taleplerinde,

3) İnşa ve tadilat sonucunda tam boyu 24 metre ve üzerinde olup 50 metrenin altında olan balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilerinde (ç) bendinde belirtildiği şekilde,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan diğer gemi ve su araçlarından;

1) İnşa bitiminde tam boyu 24 metre ve üzerinde olanların inşalarında,

2) Tadilatları sonucunda tam boyu 24 metre ve üzerinde olan yeni gemi ve su araçlarının tadilatlarında,

3) Tadilatları sonucunda tam boyu 50 metre ve üzerinde olan mevcut gemi ve su araçlarının tadilatlarında,

uygulanır.

ç) (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen gemilerin sadece tekne kısmı klas gözetiminde inşa veya tadil edilir. Tekne kısmı haricindeki diğer unsurların inşa ve tadilatı İdarenin gözetiminde tamamlanır. Tekne inşasının veya tadilatının bitimi aşamasında yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından tekne inşasının veya tadilatının klas gözetiminde ve klas kurallarına göre yapıldığını belirtir uygunluk yazısı sunulur ve inşa veya tadilat bitiminde klas sertifikası istenmez. İnşanın veya tadilatın geri kalan aşamaları için kontrol mühendisi atanır ve on altıncı fıkrada belirtilen usule göre en az bir kez denetime tabi tutulur.

(12) Klas zorunluluğu bulunmayan tam boyu 24 metre altı gemi ve su araçlarının tadilatsız yolcu kapasitesi artırımı başvurularında “Gemi ve Su Araçlarının Yolcu Kapasitesi Artırımı Başvurusunda İstenilecek Belgeler” başlıklı Ek-3’te listelenen proje ve dokümanlar Liman Başkanlığına sunulur. Liman Başkanlığı yapacağı inceleme sonucunda yeni kapasiteyi belirler.

(13) Klassız inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yapılıp yapılmadığı denetim görevlisi tarafından takip edilir. Yapılacak denetimler için; şekli İdare tarafından belirlenen Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu iki nüsha olarak düzenlenir. Takip formunun bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisince muhafaza edilir.

(14) Kontrol mühendisi, Liman Başkanlığınca belirlenecek periyotlarda yapılacak denetimlerin zamanında yapılabilmesi için Liman Başkanlığına başvurulmasından sorumludur. Bu başvuru yazılı olarak yapılır.

(15) Liman Başkanlığı tarafından denetimin tarihi, kontrol mühendisine ve tesise denetimden en az 2 gün önce elektronik posta veya faks yoluyla bildirilir. Kontrol mühendisi, denetim görevlisi tarafından bildirim yapılan tüm denetimlerde bulunmak zorundadır.

(16) Takip formunda belirtilen denetimler; yeni inşa veya tadil edilen gemi ve su araçlarında en az iki defa yapılır. Usulüne uygun bildirim yapıldığı halde kontrol mühendisinin denetimde bulunmadığı veya denetim raporunu imzalamadığı durumlarda, bu hususun denetim raporunda belirtilmesi koşulu ile yapılan denetim geçerli sayılır. İnşa veya tadilat izni zorunluluğu bulunmayıp gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi isteğine bağlı olarak düzenlenmiş izin belgeleri için de inşa ve tadilat denetimleri yapılır.

(17) Klaslı inşa veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın uygun biçimde yapılıp yapılmadığı yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından takip edilir ve kontrol mühendisi şartı aranmaz.

(18) Boyuna bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinde ve tam boyu 12 metre ve üzeri diğer gemi ve su araçlarında; bu Yönetmelik gereği tadilat kapsamına girmeyen ancak gemi ve su aracının genel yerleşim planında değişikliğe sebep olan işlemler, gemi sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılmadan önce Liman Başkanlığına bildirilir. Yeni genel yerleşim planı, mesleki denetimden geçirilmiş ve gemi klaslı ise ilgili yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından bilgi alındı kaşesi vurulmuş olarak Liman Başkanlığı onayına sunulur. Gemi ve su aracının cinsi, büyüklüğü ve yapılan işleme bağlı olarak Liman Başkanlığınca talep edilen stabilite ve denge yeterliliği gibi gerekler sağlanır ve bunlarla ilgili plan, proje ve belgeler Liman Başkanlığına sunulur.

Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki yabancı bayraklı gemiler

MADDE 6 – (Değişik:RG-6/4/2019-30737)  

(1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak olan yabancı bayraklı gemi ve su araçlarından tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının inşa ve tadilat bilgileri GSVP’yekaydedilir. Tesis sahibi veya temsilcisi inşa veya tadilata başlamak için Liman Başkanlığından izin alır.

(2) GSVP girişleri tesis, yetkilendirilmiş klas kuruluşu veya Liman Başkanlığı tarafından yapılır. GSVP üzerindeki bilgi ve belge girişlerine dair usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir. GSVP girişleri bu usul ve esaslar çerçevesinde ilgililer tarafından kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde yapılır. İnşa için Ek-1 (b)’de istenen belgeler, tadilat için Ek-2 (b)’de istenen belgeler tesis sahibi veya temsilcisi tarafından Liman Başkanlığına sunulur. Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır.

(3) Gemi ihraç amaçlı yapılıp yapı halindeki gemilere özgü sicile kayıt ettirilmesi durumunda bu sicile kayıtlı olduğu sürece Türk Bayraklı gemi olarak kabul edilir. Bu gemilere 5 inci maddede belirlenen kurallar uygulanmaz. Geminin ihraç edilmeyip Türk Bayrağı çekmesi durumunda 7 nci maddede belirlenen ihraç edilemeyen gemilere yönelik kurallar uygulanır.

(4) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa veya tadil edilecek tam boyu 12 metre ve üzerinde olan gemi ve su araçları yetkilendirilmiş veya tanınmış klas kuruluşlarının klasında inşa veya tadil edilir.

(5) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa veya tadil edilecek gemi ve su araçlarının sözleşmelerinde veya yazılı beyanlarında, klassız olarak sadece ilgili bayrak kurallarına göre inşa veya tadil edileceğine dair özel bir hüküm olması halinde bu gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatında klas zorunluluğu aranmaz.

Yurt içinde ve serbest bölgelerde ihraç amaçlı başlayıp, ihraç edilemeyip Türk Bayrağı çekecek olan gemiler

MADDE 7 – (1) İhraç amaçlı inşa veya tadil edilen veya inşasına başlanan gemi ve su araçlarında ihraç edilmeyerek Türk Bayrağı çekilmesi durumlarında, ihraç edilmeme sebeplerini gösteren belge Liman Başkanlığına sunulur.

(2) Bu gemilere, Türk Bayrağı çekileceği belirlenen tarihten itibaren 5 inci maddede Türk Bayraklı gemiler için belirlenmiş kurallar uygulanır.

(3)(Ek:RG-6/4/2019-30737) Sözleşme veya yazılı beyanlarına dayanarak klassız olarak ihraç amaçlı inşa veya tadil edilen ya da inşasına başlanan gemi ve su araçlarının ihraç edilmeyerek Türk Bayrağı çekilmesi durumlarında 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan, idari para cezası haricindeki hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım-Onarım

Bakım-onarım

MADDE 8 – (1) İç sular hariç tam boyu (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri tesiste, balıkçı barınağında veya yat limanlarında yapılmak zorundadır.

(2) Gerekli can, mal, yangın ve çevre güvenliğinin aldırılması kaydıyla tam boyu (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  15  metre altı gemi veya su araçlarının kara sörveyi işlemleri İdareden izin almak kaydıyla Liman Başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilir.

(3) İç sulardaki tüm gemi ve su araçlarının bakım-onarımları ile kara sörveyleri tesiste, balıkçı barınağında, yat limanlarında veya İdareden izin almak kaydıyla ilgili Liman Başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilir.

(4) Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk ve yabancı bayraklı, tüm gemi ve su araçlarının bakım-onarımları hakkında (Mülga ibare:RG-6/4/2019-30737) (…) GSVP üzerinden gerekli bilgi girişleri yapılır. Bakım-onarımın, balıkçı barınakları veya yat limanlarında yapılması durumunda buraların işleticileri, tesiste yapılması durumunda tesis sahibi veya temsilcisi, Liman Başkanlığının uygun gördüğü yerde yapılması durumunda ise Liman Başkanlığı GSVP üzerinden gerekli bilgi girişlerini yapar.

(5) (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  GSVP bilgi girişleri Liman Başkanlığı tarafından takip edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

 

Gemi ve su aracı sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 9 – (Değişik:RG-6/4/2019-30737)

(1) Türk Bayraklı gemi ve su aracının sahibi veya temsilcisi, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım aşamasında;

a) Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için Liman Başkanlığından izin belgesi alınması,

b) Klassız gemi ve su araçlarının inşası veya tadilatı için veya tekne kısmının klas gözetiminde inşa veya tadilatı yapılan balık avlama ve balıkçı yardımcı gemilerinde İdarenin gözetiminde inşa veya tadil edilecek kısımları için kontrol mühendisi atanması,

c) Gemi veya su aracının sahibinin değişmesi halinde yeni sahibi veya temsilcisi, izin belgesindeki diğer bilgilerden birisinin değişmesi halinde ise mevcut sahibi veya temsilcisi tarafından yeni izin belgesi alınması için 15 iş günü içerisinde Liman Başkanlığına bildirilmesi,

ç) Gemi veya su araçlarının tesis dışında yapılacak bakım onarım faaliyetleri için ilgili Liman Başkanlığından bakım onarımın yapılacağı yer hakkında izin alınması ve bakım onarımın Liman Başkanlığınca GSVP’ye girişinin sağlanması amacıyla gerekli bilgilerin Liman Başkanlığına sunulması,

d) 5 inci maddenin on sekizinci fıkrasında belirlenen bildirimin yapılması ve gerekli belgelerin sunulması,

konularında İdareye karşı sorumludur.

Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 10 – (Değişik:RG-6/4/2019-30737)

(1) Tesis sahibi veya temsilcisi, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarım aşamalarında;

a) Tesisinde, Liman Başkanlığından gerekli izin belgesi alınmamış inşa veya tadilat işlemlerine müsaade etmemesi,

b) Tesisinde yapılmak üzere alınmış inşa ve tadilat izni ile ilgili olarak, işlemlerin başlangıç tarihlerinin GSVP’ye girilmesi ve tespit yaptırmak için Liman Başkanlığına başvuruda bulunulması,

c) Gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarımına dair yetkisi dâhilindeki bilgilerin GSVP girişinin yapılması,

ç) (c) bendinde belirtilen bilgilerin değişmesi halinde 15 iş günü içerisinde bilgilerin GSVP sisteminde güncellenmesi,

konularında İdareye karşı sorumludur.

Kontrol mühendisinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Kontrol mühendisi, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı aşamasında;

a) Gemi ve su araçlarının projeye uygun inşa veya tadil edilmesi ve öngörülen malzeme ve işçilik detayları ile inşa aşamasında meydana gelen kural değişikliklerinin projeye dâhil edilerek uygulanması,

b) Klassız gemi ve su araçlarının denetimleri konusunda Liman Başkanlığı ile koordineli olarak belirlenmiş periyodik denetimlerin idare tarafından zamanında yapılabilmesini sağlamak amacıyla denetim öncesi hazırlık yapmak, Liman Başkanlığına davette bulunmak ve denetimlere iştirak etmek, 

c) Proje, belge ve dokümanlarda yer almayan inşa veya tadilat değişikliklerini Liman Başkanlığına bildirmek,

konularında İdareye karşı sorumludur.

(2) Kontrol mühendisi, aynı süre içinde en fazla beş adet gemi ve su aracının inşa ve tadilatında kontrol mühendisi olarak çalışma yetkisine sahiptir.

(3) Kontrol mühendisi verdiği hizmetlere yönelik olarak, GMO tarafından yayınlanmış mevzuata göre yetkilendirilmiş olmalı ve bu mevzuat içeriğine uygun hizmet üretme sorumluluğu nedeniyle İdareye ve GMO’ya karşı sorumludur.

Yetkilendirilmiş klas kuruluşunun yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı aşamasında;

a)(Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737) 5 inci maddenin on birinci fıkrasında belirlenen klas zorunlulukları kapsamında olan veya donatanın isteğine bağlı olarak klaslı olan gemi ve su araçlarının inşa ve tadilat denetimlerini yapmak,

b) Bu Yönetmelik gereğince yetkilendirilmiş kuruluş denetiminde inşası ve tadilatı zorunlu olan gemi ve su araçlarından izin alınmamış olanlara, klas sözleşmesi yapılması ve izin başvurusunda sunulan proje onay işlemleri hariç olmak üzere klaslama işlemlerine yönelik hizmet verilmemesi,

c) Klas kuralları yanında uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat ve İdarenin kurallarının uygulanması,

ç) Bu Yönetmelik gereği bilgi aldığı veya onayladığı plan ve projeler ile ilgili kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili İdare tarafından istenilen bilgileri GSVP’ye girmek (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  ve güncellemek,

konularında İdareye karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 13 – (1) Serbest bölgelerde yapılan işlemler, serbest bölge müdürlüğü koordinasyonunda yapılır.

(2) (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden bu Yönetmelik kapsamına giren tam boyu 12 metre ve üzeri teknelerin; inşalarında, Ek- 1’de listelenen proje ve dokümanlar ile inşa izni alınması yeterlidir, inşa kontrolleri ve klaslı inşa edilmeleri istenmez.

(3) Gemi ve su araçlarından bu Yönetmelik gereği Liman Başkanlığına sunulması gereken tüm proje, hesap ve dokümanların, gemi ve su aracının teknik kütük dosyasında bulundurulması ilgili Liman Başkanlığınca sağlanır. (Ek cümle:RG-6/4/2019-30737)  Bu proje, hesap ve dokümanların elektronik ortamda sunulması ve saklanmasına yönelik uygulama, ilgili veri tabanının hazırlanmasını müteakip İdare tarafından belirlenir.

(4) İnşa veya tadilat bitiminde (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi tarafından, klaslı inşa ve tadilat zorunluluğu olanlar için inşa veya tadilatın klaslı olarak tamamlandığına dair belge, nihai proje ve mevzuatta istenilen diğer belgelerinin Liman Başkanlığına sunulmasından sonra ölçme, belgelendirme ve tescil işlemlerine başlanır.

(5) İnşa veya tadilat sonucu yapılan ölçümlerde, mevzuata, plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde uygunsuzluk düzeltilinceye kadar tonilato belgesi düzenlenmez.

(6) (Mülga ibare:RG-6/4/2019-30737)(…) askeri veya kamu idaresince hurdaya ayrılan gemi veya su araçlarının belgelendirilebilmesi için, tam boyu 24 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının klaslı olması gerekir. Tam boyu 24 metre altı olan gemi ve su araçlarına ise denetim görevlileri tarafından kondisyon bakımından denetim yapılır ve denetim sonuçları rapor halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne sunulur. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan gemi ve su araçları belgelendirilmesi için Ek-2’de listelenen projelerin sunulması zorunludur.

İdari para cezaları ve yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerine aykırı hareket edenler ile sorumluluklarını yerine getirmeyen ilgililere;

a) Gemi veya su aracı sahibi veya temsilcilerinden, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  1000 TL,

2) (Mülga ibare:RG-6/4/2019-30737)  

3) (d) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  100  TL,

b) Tesis sahibi veya temsilcilerinden, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  1000 TL,

2) (b) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  100  TL,

3) (c) (Mülga ibare:RG-6/4/2019-30737) (…) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  200   TL,

4) (ç) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  100  TL,

c) Kontrol mühendislerinden, 11 inci maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendine aykırı hareket edene (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  1000  TL,

2) (b) veya (c) bendine aykırı hareket edene (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  1500  TL,

ç) (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737) Yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından 12 nci maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  400  TL,

2) (b) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  800   TL,

3) (c) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG-6/4/2019-30737)  800   TL,

idari para cezası uygulanır.

(2) (Değişik:RG-6/4/2019-30737) Bu Yönetmelik hükümleri gereği klas sertifikalı olarak inşa veya tadil edilmek veya tekne kısmının klaslı olarak inşa veya tadil edilme zorunluluğu olan gemi ve su araçlarından; inşa veya tadilatına klas nezareti olmaksızın başlanan ya da tamamlananlar için para cezasının yanında bu Yönetmelikteki gerekliliğine göre klas sertifikası veya uygunluk yazısı şartı da aranır.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri gereği (Değişik:RG-6/4/2019-30737)  GSVP girişleri yapılması zorunlu bakım onarım işlemlerinde; bildirim yapılmadan bakım onarım yapılması veya tamamlanması durumunda, gemi ve su araçlarının belgelendirilebilmesi için idari para cezasının yanında sörvey gereklerini yerine getirmesi zorunludur.

(4)(Değişik:RG-6/4/2019-30737)  Bu Yönetmelik kapsamında olup;

a) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatına devam edilen,

b) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatı bitirilen,

c) Gerekli inşa veya tadilat denetimleri yapılmadan inşa veya tadil edilen,

ç) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden inşa süresi içerisinde Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamı dışına çıkan,

gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatlarına devam edebilmeleri için idari para cezasının ödenmiş olmasının yanında, gemi ve su aracının mevcut durumunun uygunluğuna yönelik tespit yapılır.

(5) (Ek:RG-6/4/2019-30737)  Bu maddenin dördüncü fıkrası gereği yapılacak tespit için;

a) 5 inci maddenin on birinci fıkrası kapsamında klaslı inşa zorunluluğu olan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarında yetkilendirilmiş klas kuruluşundan alınmış yazı sunulacaktır.

b) 5 inci maddenin on birinci fıkrası kapsamında sadece tekne kısmının yetkilendirilmiş klas kuruluşu gözetiminde olması zorunlu olan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarında tekne inşasının klas kurallarına uygunluğuna ilişkin yetkilendirilmiş klas kuruluşundan alınmış yazı sunulacaktır.

c) 5 inci maddenin on birinci fıkrası kapsamında klaslı inşa zorunluluğu bulunmayan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarında inşa izin belgesi veya tadilat izin belgesi düzenlenmesine yönelik gerekli sörveyler İdarece yapılacaktır. Bu kapsamdaki gemilere, birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları iki katı şeklinde uygulanır.

ç) Yabancı bayraklı gemi ve su araçlarında ise sözleşmelerinde veya yazılı beyanında klassız olarak sadece ilgili bayrak kurallarına göre inşa veya tadil edileceğine dair özel bir hüküm olmaması halinde yetkilendirilmiş veya tanınmış klas kuruluşundan alınmış yazı sunulacaktır.

d) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında teknelerde CE uygunluk işareti gereklilikleri İdarece kontrol edilecektir.

(6) (Ek:RG-6/4/2019-30737)   Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında projelere uygunluğu tespit edilen gemi ve su araçlarından inşa ve tadilatı devam edenlerin işlemlerine, 5 inci madde hükümlerine uygun olarak devam edilir, inşa ve tadilatı tamamlanmış olanların GSVP girişi yapılarak doğrudan belgelendirilmesi yapılır.

(7) (Ek:RG-6/4/2019-30737)  9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen kişilerin aynı kişi olması ve bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kabahatlerden birinin bu kişi tarafından işlenmesi halinde ilgilisine tek bir idari para cezası uygulanır.

İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin hükümler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik ile düzenlenen idarî yaptırım kararları, İdare merkez teşkilatında Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında Liman Başkanlıklarınca verilir.

(3) Bu Yönetmelik ile düzenlenmiş idarî para cezaları tahsil edilmeden ilgilisine yeniden denetim ve belgelendirme yapılmaz.

(4) Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idarî para cezası uygulanır. Ancak, bir eylem ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde, kabahatlere öngörülen cezalardan ağır olanı uygulanır.

(5) Verilen idarî para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

(6) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.

Sorumlu hizmet birimi

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında İdarece yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 5/6/2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi İnşa Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçları için alınmış izin ve belgeler geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/11/2015

29525

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

15/1/2019

30656 (Mükerrer)

2.

6/4/2019

30737

3.

8/3/2020

31062

 

 

 

Sayfa