Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 31.12.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29222

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI SATIŞ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılan kültür kitapları ve ders kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak veya yardımcı olacak basılı, görsel dijital materyallerinin eğitim ve Türk millî eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserlerin satışı ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kültür kitapları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitaplarının, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve dijital materyallerinin eğitim ve Türk millî eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin satışını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin uyması gereken hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 52, 53, 54 ve 55 inci maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakanlık yayını: Telif hakkı Bakanlığa ait olan her türlü kitap, dergi, ansiklopedi, görsel ve dijitali,

c) Ders kitabı: Bakanlıkça, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında okutulması uygun bulunan kitabı,

ç) Döner sermaye: Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermayesini,

d) Eğitim aracı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki eğitim materyalini,

e) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) Kültür yayını: Eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, düşünce, spor ve benzeri yayınları,

g) Yayınevi: Millî Eğitim Yayınevlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satış ve Dağıtım

Satış bedelinin belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Bakanlık yayınlarının satış fiyatı, Döner Sermayenin teklifi Genel Müdürlüğün onayı ile belirlenir. Toptan satışlarda azami %50, perakende satışlarda ise azami %30 indirim uygulanır.

(2) Bakanlık yayınları, bedeli karşılığı satılır, indirimli satışı veya ücretsiz dağıtımı Bakanlık onayı ile belirlenir.

(3) Ancak Bakanlıkça satın alınarak ücretsiz dağıtımı yapılan Bakanlık yayını ders kitabı, eğitim aracı ya da materyalinin satış fiyatı Döner Sermaye tarafından belirlenir.

(4) Bakanlık yayınları, yurt içi veya yurt dışından talep eden kişiler ile resmî veya özel kurum ve kuruluşlara Döner Sermaye tarafından toptan veya perakende satılır. Perakende veya toptan satışlarda azami altı eşit taksitle ödeme yapılabilir. Vadeli toptan satışlarda ise satılan ürün karşılığı bono ve banka teminat mektubu verilmesi zorunludur.

(5) Satılan her türlü ürünün taşıma ücreti alıcıya aittir.

(6) Bakanlık yayınları, Bakanlığa bağlı mevcut yayınevlerinde satılır. İhtiyaç duyulması hâlinde Bakanlık onayı ile yeni yayınevleri de açılabilir.

Yayınların iadesi

MADDE 6 – (1) Bakanlık yayınlarına ait toptan, perakende ve taksitli satışlarda iade kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikle, 23/3/1983 tarihli ve 17996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ders kitaplarının iadesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık yayınları satış izin belgesi bulunan bayilerin; Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğünden 2013 yılında toptan aldığı ders kitaplarından, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında okutulma süresi devam eden kitapların, bir defaya mahsus olmak üzere tamamı, öğretimden kaldırılan ders kitaplarından ise 2013 veya 2014 yılında en son fatura ile satın alınan kitap miktarının % 50'si iade alınır. İade alınan kitapların bedellerinin tespitinde, alış faturalarında gösterilen bedel esas alınmak suretiyle bayilerin;

a) İade edecekleri kitaplar için iade faturası düzenlemeleri ve düzenleyecekleri bu faturalarda, iade edecekleri kitapların listesini, sayılarını ve her kaleme ait alış faturalarının tarih ve sayılarını belirtmeleri, ayrıca alış faturalarının bir örneğini de iade faturalarına eklemeleri,

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden en geç otuz (30) gün içerisinde iade faturaları ile birlikte banka hesap IBAN numaralarını belirtir dilekçe ile müracaat etmeleri

hâlinde iade alınan kitapların bedeli, Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğünün bütçe imkânları dâhilinde müracaat tarihini izleyen altı ay içerisinde ödenir.

(2) Herhangi bir şekilde yıpranmış, bozulmuş, üzerine bir ticarethanenin veya şahsın ismi yazılmış veya damgası basılmış, fiyatı kazınmış, silinmiş, karalanmış kitaplar iade alınmaz.

Telif haklarının devri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinden önce okutulmak üzere kabul edilen ve telif hakkı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne ait olan ders kitaplarının iş ve işlemleri okutulma süreleri bitene kadar adı geçen Müdürlükçe yürütülmeye devam edilir. Kültür yayınları ise bütün hakları ile Bakanlık Döner Sermayesine devredilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Sayfa