Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 08.05.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28994

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kapsam

MADDE 2 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

İKİNCİ BÖLÜM

Perakende Satış Sözleşmesi

Perakende satış sözleşmesi başvurusu

MADDE 5 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sözleşmenin imzalanması

MADDE 6 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Perakende satış sözleşmesinin kapsamı

MADDE 7 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sözleşmenin süresi ve sona erme

MADDE 8 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sözleşme taraflarının diğer hak ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesinin imzalanması

MADDE 10 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Perakende Satış Hizmetleri ve Sayaç Okuma

Tüketim miktarının tespiti, okuma ve fatura dönemleri

MADDE 11 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Ödeme bildirimi

MADDE 12 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata tespiti

MADDE 13 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmemesi halinde tüketim miktarının tespiti

MADDE 14 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Zamanında ödenmeyen borçlar

MADDE 15 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Elektriğin kesilmesi ve kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanması

MADDE 16 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Tüketici hizmetleri merkezi

MADDE 17 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

İhbar ve şikâyet başvuruları

MADDE 18 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ile tüketici hakları ve zararların tazmini

MADDE 19 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Serbest Tüketiciler

Serbest tüketici kapsamı

MADDE 20 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Serbest tüketicilerin listesinin yayımlanması ve kayıtlarının tutulması

MADDE 21 – (Mülga:RG-16/9/2015-29477)

Serbest tüketicilerin hak ve yükümlülükleri

MADDE 22 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 23 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kamuoyunun bilgilendirilmesi

MADDE 24 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Serbest tüketici limitindeki indirimin belirlenmesi

MADDE 25 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi

Kaçak elektrik enerjisi tüketimi

MADDE 26 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kaçak elektrik enerjisi kullanımı tespit süreci

MADDE 27 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kaçak elektrik tüketim miktarının hesaplanması

MADDE 28 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kaçak elektrik tüketim miktarının hesaplanmasında ve faturalamada esas alınacak süre

MADDE 29 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kaçak elektrik enerjisinin faturalandırılması

MADDE 30 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Ödeme

MADDE 31 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Usulsüz elektrik enerjisi tüketimi

MADDE 32 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

ALTINCI BÖLÜM

Güvence Bedeli

Güvence bedelinin talep edilmesi

MADDE 33 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güvence bedelinin hesaplanması

MADDE 34 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güvence bedelinin verilme şekli

MADDE 35 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güç değişikliğinde fark güvence bedelinin verilmesi

MADDE 36 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güvence bedelinin iadesi

MADDE 37 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güvence bedeli alınmayan tüketiciler

MADDE 38 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

YEDİNCİ BÖLÜM

Sayaçlar

Genel hükümler

MADDE 39 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sayaç yeri

MADDE 40 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sayaç kontrolü

MADDE 41 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

(Değişik başlık:RG-20/10/2016-29863)

Tüketicilerin Korunması ve Desteklenmesi

Tüketicilerin korunması

MADDE 41/A – (Ek:RG-20/10/2016-29863) (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Bildirimler

MADDE 42 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

 

DOKUZUNCU BÖLÜM (4)

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 43 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 44 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Talep birleştirme suretiyle serbest tüketici niteliği kazanma

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

            Faturalarda tekil koda yer verilmesi 

          GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-25/2/2016-29635) (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

____________

(1) 16/9/2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 12 nci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiş, diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 (3)  4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(4) 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere bölüm başlığı eklenmiştir.

(5) 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’’ ile bu Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri 1/7/2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlükten kalkar.

 

(Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5) Ek-1

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/5/2014

28994

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

18/3/2015

29299

2.       

16/9/2015

29477

3.

25/2/2016

29635

4.

4/8/2016

29791

5.       

20/10/2016

29863

 

 

Sayfa