Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 08.04.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28966

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 3 – (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 4 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 5 – (1) 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/4/2014

28966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

26/5/2017

30077

2

3

Sayfa

 

EK-1

 

MERKEZ TEŞKİLATI

 

Kadro Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Genel Müdür

Bakan

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

İç Denetçi

Genel Müdür

-

Sağlık Denetçisi

Genel Müdür

-

Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

Avukat ve İlgili Diğer Personel

Genel Müdür

-

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Genel Müdür

-

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Tabip, Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı,

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Mali Hizmetler Uzmanı, Savunma Uzmanı, Mali Hizmet Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şef, Memur ve Diğer Personel

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

(Değişik:RG-26/5/2017-30077) EK-2

 

TAŞRA TEŞKİLATI

 

Kadro Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Baştabip

Vali

Genel Müdür

Sağlık denetleme, gemiadamları sağlık, tele sağlık ve seyahat sağlığı merkezlerinde görevli personel,

Baştabip

Kaymakam / Vali

Müdür(İlçe)

Kaymakam

Vali

Müdürlükte Görevli Personel(İlçe)

Müdür

Kaymakam

 

 

Sayfa