Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28956

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş sınavının şekli ve uygulanmasını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,

b) Genel Müdür: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

ç) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

d) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Sınav Komisyonu: Hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Giriş sınavı

MADDE 4 (1) Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılması planlanan azami kadro sayısının beş katından fazla olamaz. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli, Genel Müdürlükçe belirlenecek asgari KPSSP3 puanı ve yılı, atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, sınava girebileceklerin sayısı, sınav konuları, sınavın şekli, yeri ve zamanı, başvuru evrakının temin edileceği yerler ve başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gereklidir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 7 (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

c) Üç adet vesikalık fotoğraf.

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) Özgeçmiş.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

Başvuru usulü

MADDE 8 (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde Genel Müdürlük internet sitesinden yapılabilir.

(2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 9 (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Başkanlık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan azami kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlük internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

(2) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi sınav saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

Sınav Komisyonu

MADDE 10 (1) Sınav Komisyonu, bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, daire başkanı ve üstü yöneticiler, hukuk müşaviri ve/veya avukatlar arasından Genel Müdür onayı ile belirlenen başkan dahil beş asıl üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin katılamadıkları durumlarda yedek üyeler belirlenme sıralarına göre sınav komisyonuna katılırlar.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Giriş sınavının şekli

MADDE 11 (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.

Sınav konuları

MADDE 12 (1) Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Ticaret Hukuku.

d) Medeni Usul Hukuku.

e) İcra ve İflas Hukuku.

f) İdare Hukuku.

g) İdari Yargılama Hukuku.

ğ) Ceza Hukuku.

h) Ceza Usul Hukuku.

ı) İş Hukuku.

(2) Genel Müdürlük gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınav

MADDE 13 (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, 12 nci maddede belirtilen sınav konularından Genel Müdürlük tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde veya çoktan seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de aynı yöntemlerle yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavın Genel Müdürlük tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlattırılır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir. Yazılı sınav İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar Genel Müdürlük internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

(5) Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 14 (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ve duyuru panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;

a) 12 nci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(4) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sonuçlar; her bir Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilen notlar ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gösterilir.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi

MADDE 15 (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlük internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanabilir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 17 (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Bildirim

Atama işlemleri

MADDE 18 (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde;

a) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi ile avukatlık kadrosuna yapılacak atamalarda ruhsatnamenin onaylı bir örneği,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Mal bildirimi,

ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine Genel Müdürlük tarafından hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Sınavda başarılı olup süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenler ile atanma isteminden vazgeçenler, atanıp da görevine başlamayanlar veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla, yedek listeden atama yapılabilir.

(4) Gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Bildirim

MADDE 19 (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, atama işleminden itibaren otuz gün içerisinde DPB e-uygulama sistemi üzerinden Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 20 (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

 

Sayfa