Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 11.10.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28792

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığı hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınavlarının şekli ve uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Başkanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) Giriş Sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

d) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

f) Müsteşar: Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarını,

g) Sınav Komisyonu: Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav Komisyonunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

 

Sınav Komisyonunun oluşumu

MADDE 4 – (1) Sınav Komisyonu, Müsteşar veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Müsteşar Yardımcıları, hukuk müşavirleri veya avukatlar arasından Müsteşar tarafından belirlenecek iki üye ile 1. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

Giriş Sınavı

MADDE 6 – (1) Bakanlığa ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına Giriş Sınavı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.

(2) Sınav Komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test ya da klasik veya test usulünde yapılabilir. Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş Sınavı duyurusu

MADDE 7 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş Sınavı başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak,

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Giriş Sınavı başvuru işlemleri

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlık internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf,

d) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya Bakanlıkça da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Başkanlıkça yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Başkanlıkça, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 11 – (1) Giriş Sınavının yazılı olarak yapılması halinde sorular, genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere hazırlanır.

(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.

(3)Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınava çağrı

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adayların; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

(2) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş Sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını veya yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav notunu esas alarak başarılı olanların listesini belirler. Ayrıca, Giriş Sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısına kadar yedek liste tespit edilebilir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi Başkanlığa gönderilir.

(2) Başarı listesi Bakanlık ilan panosunda ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç bildirilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlıkça saklanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim

 

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,

d) Mal bildirimi.

Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanma

MADDE 18 – (1) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanırlar.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılan hukuk müşaviri ve avukatların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanların yerine, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

Bildirim

MADDE 19 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

 

Sayfa