Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 20.08.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28741

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere mazbut vakıfların gelirlerinden verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

b) Vakıflar meclisi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini,

c) Bölge müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

ç) Öğrenci: Yurt içinde öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

d) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

e) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Verilme Şartları, Başvuru ve Bursun Kesilmesi

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

(2) (Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının (Değişik ibare:RG-12/10/2017-30208) %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. (Ek cümle:RG-5/12/2017-30261) Bu öğrencilere burs miktarının iki katına kadar ödeme yapılabilir.

Başvuru

MADDE 6 – (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl 15 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre Ek-1’deki formu doldurarak başvuruda bulunurlar.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları

MADDE 7 – (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Burs verilme süresi

MADDE 8 – (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

Burs verilen öğrencilerin takibi

MADDE 9 – (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak ilgili bölge müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Burs başvurusu ile ilgili yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’deki değerlendirme kriterine göre değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil ve yedek öğrenci belirlenerek Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.

(2) Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ilin bölge müdürlüğüne ve öğrencinin başvuru esnasında beyan etmiş olduğu mail adresine bildirilir.

(3) Bölge müdürlüklerince öğrenci bursları öğrenciler tarafından bildirilecek banka hesap numaralarına yatırılır.

Akademik başarı ve özel eğitim yardımı

MADDE 11/A – (Ek:RG-18/11/2014-29179) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/6/2016-29744)

(1) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, bu Yönetmelik uyarınca bir öğretim döneminde verilen toplam yükseköğrenim burs miktarının beş katını geçmemek kaydıyla özel eğitim yardımı verilebilir.

(2) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan;

a) Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden, her akademik yıl bitiminde, kendi sınıfında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, dönem sonu sınavlarında bütünlemelere kalmamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk % 10’luk dilime girmeyi başaran öğrencilere; her bir öğrenci için bir öğretim döneminde verilen toplam yükseköğrenim burs miktarının beş katına kadar olan tutarlarda,

b) Üniversitelerin tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden, akademik yıl bitiminde en az 58 kredi almış ve tüm almış olduğu dersleri bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlayarak not ortalaması 100 üzerinden 80 ve üzeri olan öğrenciler ile yurtiçi ve yurtdışı yatay geçişlerle Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerin tıp fakültelerine geçiş yapan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan öğrencilere, eğitim ücretlerinin % 50 ve üzeri oranlarına tekabül eden tutarlarda,

akademik başarı bursu verilebilir.

(3) Verilecek olan akademik başarı ve özel eğitim yardımına dair usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Bursun kesilmesi ve tahsili

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

Ç) Süresi içerisinde öğrenci belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde öğrencinin bursu kesilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2013

29179

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

18/11/2014

29179

2.

11/01/2016 

29590 

3.

16/6/2016

29744

4.

12/10/2017

30208

5.       

5/12/2017

30261

 

Sayfa