Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 24.11.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28477

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarda ve uluslararası resmi veya özel eğitim ve araştırma kuruluşlarında, staj yapmak, bilgilerini artırmak veya lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/doktora) yapmak suretiyle yetiştirilmek üzere Bakanlıkça yurt dışına gönderilecek personelin seçilmesine ve bu personelin söz konusu programlar süresince tabi olacakları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek olan Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Kurul: Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli belirlemek amacıyla kurulan Yurt Dışı Eğitim Kurulunu,

ç) Müsteşar: Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarını,

d) Personel: Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını,

e) Yurt dışı eğitimi: Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin takip ettiği lisansüstü öğrenim ve staj ile bilgilerini artırmaya yönelik programları,

ifade eder.

Yurt dışı eğitiminin esasları

MADDE 5 – (1) Yurt dışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Yurt dışı eğitimi konuları, Bakanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak belirlenir.

b) Yurt dışında devlet imkanları, dış burs veya teknik işbirliği programları çerçevesinde yüksek lisans ve/veya doktorasını tamamlamış olanlar değişik konuda dahi olsa aynı düzeyde yurt dışı eğitim programlarına katılamazlar.

c) Dış burs veya teknik işbirliği programlarında eğitim kurumunun belirlenmiş olması hariç lisansüstü öğrenimi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tespit edilen üniversitelerin dışındaki üniversite veya yüksek okullara personel gönderilmez.

ç) 24 üncü madde kapsamında geri çağrılmış olanlar tekrar yurt dışına gönderilmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı Eğitim Kurulu ve Kurulun Görevleri

Yurt Dışı Eğitim Kurulu

MADDE 6 – (1) Yurt Dışı Eğitim Kurulu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında toplam 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Personel Dairesi Başkanı Kurulun daimi üyesidir. Kurulun diğer iki asıl üyesi ile yedek üyeleri ise müsteşar yardımcıları, birim amirleri ile genel müdür yardımcıları ve daha önce yurt dışı eğitim veya staj programlarını tamamlamış olan Gençlik ve Spor Uzmanları arasından Müsteşarca belirlenir.

(2) Kurul, gerektiğinde görüşlerini almak üzere, ilgili birim amirlerini toplantıya çağırabilir.

(3) Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını en az üç üyenin aynı yöndeki kararı ile alır.

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Gelecek mali yıl içerisinde bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek amacıyla, yurt dışına gönderilecek Bakanlık personelinin sayısını, sınıfını, yaptırılacak öğrenimin veya stajın konusunu, süresini, gönderilecek ülkeleri ve uluslararası kuruluşları belirlemek,

b) Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjan ve 9 uncu maddede belirtilen kriterler çerçevesinde, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli yarışma sınavı veya seçme suretiyle belirlemek,

c) Lisansüstü eğitimi için yurt dışına gönderilen personelin öğrenim konusunun değiştirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,

ç) Önemli bir hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programına ara vermek durumunda kalıp bu hususu belgelendiren personelin öğrenim sürelerinin uzatılmasına veya yurda geri dönmelerine karar vermek,

d) 24 üncü madde kapsamına girdiğine karar verilen personeli yetkili disiplin kuruluna bildirmek,

e) Bakanlığa tanınan kontenjan çerçevesinde yüksek lisans öğrenimine gönderilen personelin eğitim süresinin en çok altı aya, doktora düzeyindekilerin bir yıla, diğerleri için ise program süresinin 1/3'üne kadar uzatılmasına karar vermek,

f) Bakanlığa tahsis edilen dış kaynaklı burs ve teknik işbirliği programlarına katılacak personeli belirlemek,

g) Yurt dışı eğitimle ilgili diğer konularda karar vermek.

Personel Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri

MADDE 8 – (1) Personel Dairesi Başkanlığının yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri şunlardır:

a) Bakanlık birimlerinin taleplerini de dikkate alarak hazırlanan ve Kurulca onaylanan yurt dışı eğitim kontenjan talebini Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,

b) Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığa tahsis edilen yurt dışı eğitimi kontenjan listesini Bakanlık birimlerine duyurmak,

c) Yurt dışı eğitime gönderilecek personelin Kurulca belirlenmesini müteakip, seçilen personelin yüklenme senedi, muteber imzalı müteselsil kefalet senedi, yurt dışı aylığı, yolluk, sağlık sigortası, eğitim göreceği yerdeki öğrenim ücretinin ödenmesi gibi işlemleri yürütmek,

ç) Kurul toplantılarına ilişkin sekretarya hizmetlerini yerine getirmek,

d) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak Bakan veya Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Personelin eğitime gönderileceği üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve Bakanlık ile benzer görev alanına sahip yabancı kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışma ve görüşmeleri yapmak, işbirliğine yönelik çalışmaları yürütmek,

b) Yurt dışı eğitimde olan personel ve öğrenim gördükleri eğitim kurumlarından eğitimin başlangıcı, devamı ve bitimi safhalarında periyodik bilgiler almak, değerlendirmek, gerekli görülenleri Personel Dairesi Başkanlığına bildirmek,

c) Yurt dışı eğitime ilişkin tespit ve önerilerini Kurula sunmak,

ç) Yurt dışı eğitim imkanları hakkında bilgilendirici çalışmalar yapmak,

d) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak Bakan veya Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelde Aranacak Şartlar, Kontenjan Tespiti, Kontenjan Tahsisi, Duyuru,

Başvuru ve Adayların Belirlenmesi

Personelde aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek olanlardan;

a) Lisansüstü eğitim ve uluslararası kuruluşlarda staj amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olması,

2) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler başlığı altında bulunan (A) bendinin (11) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolarda adaylık dahil en az 4 yıl çalışmış ve başvuru sırasında Bakanlık kadrolarında fiilen çalışıyor olması,

3) Son başvuru tarihinden önceki üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olması,

4) Askerlikle ilgisi bulunmaması,

5) 40 yaşını tamamlamamış olması,

6) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olması,

7) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve Bakanlık tarafından uygun bulunan yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından kabul belgesi almış olması,

8) 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yabancı dil puanına sahip olması,

9) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, ilgili mevzuat çerçevesinde geri çağrılmamış olması,

şartları aranır.

b) Bilgilerini artırmak amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olması,

2) (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen personel için (a) bendinde belirtilen kadrolarda adaylık dahil en az 4 yıl çalışmış ve başvuru sırasında Bakanlık kadrolarında fiilen çalışıyor olması, diğer personel için adaylık dahil en az 6 yıl Bakanlık kadrolarında çalışmış ve başvuru sırasında fiilen çalışıyor olması,

3) Son başvuru tarihinden önceki üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olması,

4) Askerlikle ilgisi bulunmaması,

5) Daha önce bu bent hükümlerinden yararlanmamış olması,

6) 50 yaşını tamamlamamış olması,

7) Kurulca belirlenecek dil puanına sahip olması,

şartları aranır.

(2) Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gerekir.

(3) Belirtilen şartları taşıyan personelden ilan tarihinde askerlik görevini yapmakta olup da yurt dışına gidiş tarihinde askerlik görevini bitirecek olanlar da başvuruda bulunabilirler.

Kontenjan tespiti

MADDE 10 – (1) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar, takip eden mali yılda yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelin; sayısı, öğrenim veya staj konusu, gönderileceği ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, Bakanlığın bütçe olanakları ve birim amirlerinin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurulca belirlenir ve en geç Mart ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Staj eğitim kurumlarının belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Staj yaptırılacak hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarla uluslararası resmi ve özel kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından belirlenir.

(2) Ancak, Türkiye'nin üyesi olduğu ve bünyesinde dış temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlar için Dışişleri Bakanlığının görüşü aranmaz.

Duyuru

MADDE 12 – (1) Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjan ve gerekli diğer bilgiler ile Kurul tarafından tespit edilen uluslararası kuruluşlardaki staj ve kurslara ilişkin bilgiler personele duyurulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığınca tüm birimlere bildirilir. Birimler durumu üç iş günü içerisinde imza karşılığında tüm ilgili personele duyurur.

Başvuru

MADDE 13 – (1) Tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyenler, yapılan duyuru üzerine, bağlı oldukları birimlere on beş gün içerisinde yazılı başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, on beş gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.

Adayların belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Her yıl Mayıs ayının sonuna kadar toplanan Kurul, adaylar arasından yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecekleri;

a) Staj, yüksek lisans veya doktora konularını,

b) Kabul alınan üniversiteyi,

c) Hizmet süreleri ve kıdemlerini,

ç) Yabancı dil düzeylerini

dikkate alarak, yarışma sınavı veya seçme suretiyle tespit eder. Tahsis edilen kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için yeni bir duyuru yapılır. 12 nci maddeye göre yapılacak başvuruları değerlendirmek için Kurul en geç Temmuz ayında yeniden toplanır.

(2) Kurul, Şubat, Mayıs ve Temmuz aylarındaki olağan toplantısı dışında, Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak da toplanabilir.

Kayıt

MADDE 15 – (1) Üniversite veya yüksek öğretim kurumlarına kesin kayıtlarının yapılması hususunda tüm işlemler ve gereken tüm belgeler ilgili personel tarafından; kayıt ücretlerinin ödenmesi ve öğrenim giderlerinin karşılanmasıyla ilgili taahhütlerde bulunulması da Bakanlık tarafından sağlanır.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 16 – (1) Kesin kayıtların yapılmasından veya kesin kayıt safhasına kadar tüm işlemlerin yerine getirilmesinden sonra; taahhütname ve kefalet senedi, vize, pasaport, uçak bileti ve harcırah işlemlerini tamamlayan personel yurt dışına gönderilir.

Yurt dışı eğitiminin izlenmesi

MADDE 17 – (1) Yurt dışına gönderilen personel dönemler itibarıyla genel başarı durumunu belgelemek üzere derslerin not dökümünü, dönemin bitiş tarihini takip eden bir ay içerisinde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına bildirir.

(2) Ders notları ve personelin gönderdiği diğer raporlar gerekli görülen hallerde Kurula intikal ettirilir.

(3) İntikal ettirilen konularda Kurul gerekli değerlendirmeyi yapar. İlgili personelin dönem ortalamasındaki başarı düzeyi üniversitenin kabul ettiği başarı düzeyinden düşük olması halinde bu durum ilgiliye ve bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir.

(4) Yurt dışı eğitim programına gönderilenler, eğitim gördükleri programdan mezun olduklarına dair belgeyi (diploma, sertifika ve benzeri belgeler) Personel Dairesi Başkanlığına ibraz etmek zorundadırlar. Belge ibraz edilmediği takdirde ilgiliden yurt dışı eğitimi için yapılan tüm ödemeler kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Buna ilişkin hususlar taahhüt senedinde yer alır.

Eğitim konusu ve eğitim kurumunu değiştirme

MADDE 18 – (1) Bakanlık tarafından yurt dışına gönderilen personelin eğitim konusunu ve eğitim kurumunu değiştirmemesi esastır.

(2) Ancak kabul edilebilir bir gerekçesi olması halinde, ilgilinin eğitim planında öngörülen konusunu ve eğitim kurumunu ek süre ve maliyete neden olmayacak şekilde değiştirebilmesi, bağlı bulunduğu birimin olumlu görüşü ve Kurul kararına bağlıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

Sağlık sigortası ve tedavi giderleri

MADDE 19 – (1) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen personel, ilgili ülkedeki sağlık sigortası imkanlarından yararlandırılır. Bu sigortayla ilgili tüm giderler Bakanlık tarafından karşılanır. Sağlık sigortası kapsamı dışında kalan tedavi giderleri ve personelin ölümü halinde cenaze giderleri 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir.

Yıllık izin

MADDE 20 – (1) Yurt dışı eğitimde bulunan personel; izinlerini dönem tatillerinde kullanır. Göreve başlanıldığında, öğrenimde geçen sürelerle ilgili olarak ayrıca yıllık izin talebinde bulunulamaz.

Adres bildirme

MADDE 21 – (1) Yurt dışına bir aydan uzun süre ile eğitime giden personel; öğrenime başladığını belirten eğitim kurumu yazısını, ikametgah adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim veya öğrenim görülecek kurum adresi, telefon ve faks numaralarını eğitim mahalline varışından itibaren, adres değişikliklerini ise değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Rapor ve tez verme

MADDE 22 – (1) Yurt dışı eğitimine başlayan personel başlama raporunu, eğitimin devamında değerlendirme raporunu, eğitimin tamamlanmasından sonra da sonuç raporunu aşağıdaki esaslar dâhilinde ve süresi içerisinde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına gönderir.

a) Başlama Raporu: Yurt dışına üç aydan fazla süre ile gönderilen personel tarafından eğitime başlanıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde gönderilmesi gereken rapordur. Bu rapor; eğitim programı, dönem süreleri, alınacak dersler ve krediler, sınav ve benzeri konulardaki bilgileri kapsamak üzere üniversiteden alınan belge ile bildirilmesi gereken diğer görüşleri içerir.

b) Değerlendirme Raporu: Eğitim süresi bir yıl ya da daha fazla olan personelin dönemler itibarıyla ve yeni dönemin başlama tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına göndermesi gereken rapordur. Bu raporda önceki dönem boyunca alınan derslerin başarı durumu, yeni dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, dönem boyunca alınacak dersler ve krediler gibi hususlar yer alır. Ayrıca değerlendirme raporuna üniversiteye devam ettiğini gösterir belgenin ve varsa üniversitenin hazırlamış olduğu benzer raporların eklenmesi zorunludur. Herhangi bir dönem itibarıyla ve Bakanlığın izni olmaksızın eğitime başlamadığı anlaşılanların yurt dışı eğitim ile ilgili ödemeleri kesilir ve haklarında disiplin hükümleri uygulanır.

c) Sonuç Raporu: Yurt dışı eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönen personelin görevine başladıktan sonra bir ay içinde vermesi gereken rapordur. Bu raporda ilgilinin katıldığı yurt dışı eğitim faaliyetlerinin sonuçları, hazırlanan tez, alınan belgeler, ihtisas yapılan konudaki genel bilgi ve görüşler ile yurt dışı eğitim programları ile ilgili gözlemleri, görüş, düşünce ve değerlendirmeleri yer alır.

ç) Yurt dışına eğitime gönderilenlerden eğitim süresi üç aydan az olanlar sadece sonuç raporu hazırlar.

(2) Makul veya mücbir sebep olmaksızın raporlarını süresi içerisinde, yeterli ve eksiksiz bir şekilde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına bildirmeyenler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

(3) Personel tarafından gönderilen raporların birer nüshası, dosyalarına konulmak üzere Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Göreve başlama

MADDE 23 – (1) Yetiştirilmek amacıyla bütçe imkanlarıyla veya dış burslara dayanılarak yurt dışına gönderilen personel, eğitim süresinin veya tabi oldukları programın bitiminden itibaren yol süresi hariç on beş gün içerisinde Bakanlıktaki görevine başlamak zorundadır.

(2) Eğitim gören personelin göreve başlamadaki mehil müddetinin hesabında yurt dışı eğitim kurumundan alınan programın bitiş tarihini gösteren yazıdaki tarih esas alınır.

(3) Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geri Çağrılma ve Zorunlu Nedenlerle Yurda Geri Dönme

Personelin geri çağrılması

MADDE 24 – (1) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelden;

a) Türk vatandaşlığının ve görevin, şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunduğu resmi makamlarca belgelendirilenler,

b) Hukuki ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen ve geciktirenler ile eğitim planındaki yer, kurum, kuruluş veya çalışma konusunu izinsiz değiştirenler,

c) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,

ç) Devam ettiği eğitim kurumlarından kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında ticari ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunanlar,

e) Eğitimleri ile ilgili konularda yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler,

yetkili disiplin kurulu kararı ile geri çağrılırlar.

(2) Bu maddeye göre geri çağrılanlara yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

(3) Söz konusu eylemleri gerçekleştirenler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin hükümleri uygulanır.

Zorunlu nedenlerle yurda geri dönme

MADDE 25 – (1) 24 üncü maddede belirtilen haller dışında; hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programını gerçekleştiremeyeceğini belgelendirmiş olan personel, Kurul kararı ile yurda döner. Bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mecburi hizmete ilişkin hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2017 tarihine kadar, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde belirlenen hizmet süreleri, aday memurluğun tamamlanmış olması ve üç yıl hizmet süresinin bulunması şartıyla Kurulca yeniden tespit edilebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesine göre Bakanlık kadrolarına atananların, öğretim üyeliği ve araştırma görevliliğinde geçen süreleri 9 uncu maddenin uygulanmasında değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Sayfa