Yazdır 
ASKERÎ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ

ASKERÎ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ KISIM

Askerî Yargıtayın

Kuruluşu, Genel İlkeler ve Çalışma Usulleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Genel İlkeler

Amaç ve Kapsam

Madde 1(Değişik:RG-5/10/2012-28432) 27/6/1972 tarih ve 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan bu İçtüzüğün amacı;

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve Üyeleri, Başsavcı Başyardımcısı ile yardımcıları ve tetkik hâkimleri ile personelin yetki, görev ve sorumluluklarını, Askerî Yargıtayın iç düzeni ile karar organları ve idarî birimler ve kalemlerin çalışmasını, seçimlerin yapılmasını, tutulması zorunlu kayıt ve defterler ile basılı kağıtlar ve bunların kullanılışını ve Askerî Yargıtay Kanununda düzenlenmeyen hususların uygulamasını sağlamaktır.

Kuruluş

Madde 2 - Askerî Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Askerî Yargıtay; Başkanlık, Başsavcılık ve kanunda öngörülen sayıda Daire ve kurullar ile idarî birimler ve kalemlerden oluşur.

Askerî Yargıtayın kadroları, Askerî Yargıtay Kanunu ve bu İçtüzükle belirlenen hizmet özellik ve gerekleri dikkate alınarak, Millî Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

Temsil ve Vekâlet

Madde 3 - Askerî Yargıtay’ı Başkan temsil eder.

(Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Görevin boşalması veya Başkanın hukukî veya fiilî nedenlerle görevinde bulunmaması hâllerinde kendisine İkinci Başkan, onun yokluğunda da en kıdemli Daire Başkanı vekâlet eder.

Kurullara Katılmada Öncelik

Madde 4 - Askerî Yargıtay Genel Kurulu, Daireler Kurulu ve Başkanlar Kuruluna katılmak, Daire Başkanları ve Üyelerin başta gelen görevlerindendir.

Duruşmada Bulunanların Görüşmelere Katılma Zorunluluğu

Madde 5 - Bir işin duruşmasında bulunmuş olan Başkan ve Üyelerin kurul kadrolarında değişiklik, izin ve hastalık gibi nedenler dışında o işin görüşüldüğü kurulda yer alması zorunludur.

Kurullara Başkanlık

Madde 6 - Askerî Yargıtay Genel Kurulu ile Daireler Kurulu ve Başkanlar Kuruluna Başkanın, başkanlık etmesi asıldır. Başkanın bulunmadığı ya da başkanlık etmediği hâllerde İkinci Başkan, onun da bulunmadığı hâllerde en kıdemli Daire Başkanı başkanlık eder.

Daire Başkanlarına Vekillik ve Bu Sıfatla Kurullara Katılma

Madde 7 - Dairelere, Daire Başkanının başkanlık etmesi asıldır. Ancak, vekillik görevini yapmak koşullarından birinin gerçekleşmesi hâlinde; kıdemli üye dairede ve  diğer kurullarda başkana vekillik eder.

(Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432) Dairedeki en kıdemli üyenin Daireler Kurulunda sözcü üyelik görevini yürütüyor olması, dairesi başkanlığına vekâlet etmesine engel değildir.

Başkanlar Kuruluna Katılma Zorunluluğu

Madde 8 - Yasal özürleri olmadıkça İkinci Başkan ve Daire Başkanları, Başkanlar Kuruluna katılmak zorundadırlar.

Başkanların izinli olmaları veya yasal özürleri hâlinde, İkinci Başkan yerine en kıdemli Daire Başkanı, Daire Başkanı yerine o dairenin  kıdemli üyesi kurula katılır.

Görüşmelerin Gizliliği

Madde 9 - Kurullarda görüşmeler gizlidir. Görüşmelerde Başkan, Üyeler ve görevli Tetkik Hâkimleri dışında kimse bulunamaz.

Hâkim adayları bu görüşmelerde bulundurulabilirler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyeliğin Boşalması, Üye Seçimi ve Atanmalar

Üyeliğin Boşalması ve Seçim

Madde 10 - Ölüm veya emeklilik, üyelik hukukundan vazgeçme nedeniyle başka göreve atanma, disiplin ve soruşturma sonucu görevden uzaklaştırılma, sağlık ve diğer nedenlerle üyeliğin boşalması hâllerinde, Askerî Yargıtay Üyeleri, en az yarbay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun, mevcut üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.

Üyeliğin bir veya daha fazla boşalması hâlinde, boşalan üyelikler için yapılacak seçimin zamanını ve seçilecek üye sayısını Genel Kurul bir kararla belirler. (Ek cümle:RG-5/10/2012-28432) Karar tarihi ile seçim tarihi arasında en az 10 gün süre bulunması zorunludur.

Seçimin zamanı ve seçilecek üye sayısının belirlenmesini müteakip, seçilme niteliğine sahip askerî hâkimlerin isim listeleri ve gerekli görülen diğer bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı’ndan veya gerektiğinde Kuvvet Komutanlıklarından ivedi bir yazı ile istenir. Listelerin gecikmesi halinde Başkanlıkça diğer kaynaklardan yararlanılarak isim tespiti cihetine gidilir.

Askerî Yargıtay Kanununun 2 ve 6 ncı maddeleri gereğince Daire ve üye sayısında artırım yapıldığı hâllerde de yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre seçim yapılır.

Seçimin Şekli

Madde 11 - Seçimler Genel Kurul salonunda yapılır. Seçim için gerekli mühürlü ve imzalı oy pusulalarının düzenlenmesi, tebligat işleri ile diğer hazırlıklar, Başkanlıkça yürütülür.

Aday listeleri seçimden en az üç gün önce üyelere dağıtılır.

Genel Kurul tarafından seçimlere geçilmesinden önce, kendi üyeleri arasından üç kişilik seçim kurulu oluşturulur.

Oy pusulalarının toplanması, oyların sayımı ve seçim tutanağının düzenlenmesi bu kurulca yapılır.

(Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432) İzin ve istirahat gibi sebepler oy kullanmaya engel teşkil etmez. Bu üyeler, Genel Kurulda hazır bulundukları takdirde oy kullanabilirler.

Seçim tutanağında, seçim gün ve saati, seçime katılan Genel Kurul Başkan ve Üyelerinin rütbe, ad ve soyadları, seçime katılamayanların özürlerinin ne olduğu, tur adedini ve her turda alınan oy sayıları yer alır.

Seçim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenerek, Başkan ve Üyelerce imzalanıp, Başkan tarafından mühürlendikten sonra, üçü Millî Savunma Bakanlığı’na gönderilir ve biri de özel dosyasında saklanır.

Seçimlerde kullanılan oy pusulaları, seçim tutanaklarının imzalanmasından sonra seçim kurulunca yok edilir.

Diğer Seçimler

Madde 12 -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Askerî Yargıtay Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen kuruluşlara, Askerî Yargıtay Başkan ve Üyeleri arasından yapılacak seçimler; üyeliğinde herhangi bir nedenle boşalma olan kuruluşun Başkanlığınca Askerî Yargıtay Başkanlığı’na bildirilmesi üzerine, en kısa sürede yukarıdaki kurallara göre yapılır. (Ek cümle:RG-5/10/2012-28432) Ancak anılan kanunlarda seçim yöntemi için özel bir düzenleme yapılmışsa bu hükümler uygulanır. Boşalmanın adlî tatile rastlaması hâlinde aday belirlenmesi tatil sonrasına bırakılır.

Sonuçlar Askerî Yargıtay Başkanı tarafından derhal ilgili yerlere bir yazı ile bildirilir.

Atanma

Madde 13 - Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları, Askerî Yargıtay Üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.

(Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Boşalan makama atama yapılıncaya kadar bu görevlerin, rütbe ve kıdem sırasına göre en kıdemli üye tarafından vekâleten yürütülmesine Başkanlar Kurulunca karar verilir. Atama, bu makamlara atanmaya hak kazanılıp, vekâlet edilen tarihten geçerli olmak üzere bir ay içinde yapılır.

Atanma Şekli 

Madde 14 - Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları ile Askerî Yargıtay Üyeliğine seçilen askerî hâkimlerin atanmaları, Genelkurmay Başkanlığı’nın teklifi üzerine Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalayıp, Cumhurbaşkanı’nın onaylayacağı müşterek kararname ile yapılır. Anılan kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır.

Başsavcı Başyardımcısı ve Yardımcılarının Atanmaları

Madde 15 - Başsavcı Başyardımcısı, Albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler arasından Başsavcı tarafından gösterilecek üç aday içinden Millî Savunma Bakanı’nca seçilerek usulüne göre atanır.

Başsavcı yardımcıları, kanunda öngörülen nitelikleri haiz askerî hâkimler arasından Başsavcı tarafından boş yerin üç katı olarak gösterilen adaylar arasından seçilerek, Askerî Hâkimler Kanunu hükümlerine göre usulünce atanırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Görev ve Yetkiler

Başkanın Görevleri

Madde 16 - Başkanın görevleri şunlardır:

a) Askerî Yargıtay'ı temsil etmek,

b) Askerî Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak, Dairelerin çalışmaları hakkında gerekli gördüğü bilgileri istemek,

c) Askerî Yargıtay kurullarına başkanlık etmek, kurul gündemlerini hazırlatmak,

d) Askerî Yargıtay Üyeleri arasından genel sekreteri seçmek,

e) Askerî Yargıtay Başkanları, Başsavcısı ve Üyelerinin gerektiğinde Yüksek Disiplin Kuruluna sevkleri için gerekli işlemleri yapmak,

f) (Değişik:RG-5/10/2012-28432) Askerî Yargıtay’a ait önemli geçici işlerde veya Başkanlık ettiği kurullarda dosya incelemek üzere Askerî Yargıtay üyelerini veya tetkik hâkimlerini görevlendirmek,

g) Askerî Yargıtay memur ve idarî görevlilerini denetlemek ve denetletmek, hizmetin gereklerine göre uygun göreceği yerlerde ilgili Daire Başkanlarının görüşlerini de alarak görevlendirmek,

h) Dava dosyalarını Dairelere ve Daireler Kurulu sözcü üyelerine havale etmek,

ı) Örnek olabilecek nitelikteki Daireler Kurulu kararlarını ayırarak, çoğaltıp Başsavcıya, İkinci Başkana ve Daire Başkanları ile Üyelere dağıtımını sağlamak,

j) Başsavcılık tarafından yapılacak itirazlarda, on beş günlük süreyi belirlemek üzere, itiraz tebliğnamesini içeren dosyanın Genel Sekreterlikçe alındığı tarihi onaylamak,

k) Daire Başkanlarını, Dairesinin kararlarına yönelik direnme veya itirazdan haberdar etmek,

1) Daireler Kurulunca, askerî hâkim veya yardımcıları için verilen notları içeren fişleri, Genel Sekreterliğe vererek, belirlenen zamanda notların birleştirilmesi suretiyle meslekî sicil belgelerini düzenlemek,

m) Askerî tetkik hâkimleri ile Askerî Yargıtay Daireler Kurulunda görevli sivil tetkik hâkimlerine kendi kanun ve yönetmelikleri gereğince sicil belgesi düzenlemek, Dairelerden gelenlerle birlikte Adalet Bakanlığına göndermek,

n) Kendisine bağlı idarî birimlerdeki personele sicil vermek,

o) Askerî Yargıtay Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

İkinci Başkanın Görevleri

Madde 17 - Başkanın görevleri şunlardır:

a) Yokluğunda Başkana vekâlet etmek,

b) Askerî Yargıtay Kanununda belirtilen kurullara katılmak,

c) Başkanın diğer görevleri nedeniyle yerine getiremeyip devrettiği görevleri ile, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Daire Başkanlarının Görevleri

Madde 18 - Daire Başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Dairesinin kuruluna başkanlık etmek,

b) (Değişik:RG-5/10/2012-28432) Dairenin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını, işlerin çabuk ve iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlar arasındaki tutarsızlıkların giderilmesini sağlamak ve daireye verilen dava dosyalarını (duruşmalı olanlar dâhil) işlerin niteliğine ve dosyaların büyüklüğüne göre dengeli olarak üyelere dağıtmak,

c) Dairenin toplantı günlerini tayin etmek, gündemi düzenlemek ve en az bir gün önceden üyelere duyurmak, 

d) Dava dosyalarının tetkik ve görüşülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazmayacağı kararların taslaklarını yazacak üyeyi belli etmek,

e) Sözcü üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılan karar  taslağını gerektiğinde görmek ve görüşlerini bildirmek,

f)  Hukukî bir meselede Dairesinin yerleşmiş bir içtihadından veya Daireler Kurulunun veya diğer bir Dairenin yerleşmiş içtihadından ayrılmak istemesi hâlinde veya Daire ile Daireler Kurulu kararları veya Daireler Kurulu kararları arasında aykırılık gördüğünde bu konudaki içtihatların birleştirilmesi için durumu Başkanlığa sunmak,

g) Askerî hâkim ve yardımcıları hakkında verilen not fişlerini, her ayın sonunda bu fişlere göre düzenlenen cetvel ile birlikte Başkanlığa göndermek,

h) Askerî tetkik hâkimleri ile Dairelerde görevli sivil tetkik hâkimlerine kendi kanun ve yönetmelikleri gereğince sicil belgesi düzenlemek ve göndermek,

ı) Dairesinde toplantı ve karar için yeterli üye adedini sağlamak amacıyla durumu Askerî Yargıtay Başkanlığına bildirmek,

j) Daire kalem görevlilerini denetim ve gözetim altında bulundurmak,

k) (Ek:RG-5/10/2012-28432) Dairesinin ilk yargı yeri olarak Başkanlar Kurulunca belirlenmesi hâlinde, Kurul üyelerini belirleyip içlerinden birisini sözcü üye olarak tayin ederek onun raportörlüğünde soruşturma evresine ilişkin bütün belgelerin incelenmesini ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre iddianamenin kabul ya da iadesine karar verilmesini sağlamak,

l) (Ek:RG-5/10/2012-28432) Dairesinin ilk yargı yeri olarak baktığı davalarda tensip ve duruşma hazırlığı için gerekli işlemleri yapmak, duruşma gününden Askerî Yargıtay Başsavcılığını haberdar etmek, duruşmaları yönetmek, hüküm ve kararlara ait gerekçeleri kendisi yazmayacaksa taslağı yazacak üyeyi belli etmek,

Üyelerin Görevleri

Madde 19 - Üyelerin görevleri şunlardır:

a) Kendilerine verilen dava dosyalarını inceleyip, kurulda sözcülüğünü yapmak,

b) Bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oy vermek,

c) Görevlendirildikleri hâllerde karar ve taslaklarını yazmak,

d) Daire Başkanının bulunmadığı hâllerde kıdem esasına göre başkanlık görevi yapmak,

e) Askerî Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya ilgili o1duğu konularda Askerî Yargıtay Başkanının verdiği işleri yapmak,

f) Askerî Yargıtay Kanunu ve bu İçtüzük ile diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapmak,

Kurulların Görevleri

Madde 20 - Daireler, Daireler Kurulu, Genel Kurul, Başkanlar Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kurulu, görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Askerî Yargıtay Kanununa ve diğer kanunlarda gösterilen esaslara göre yaparlar.

(Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Askerî Yargıtay Genel Kurulu, askerî yargıyı veya askerî hâkimleri ilgilendiren kanun taslak ve tasarıları hakkında Millî Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile diğer bakanlık ve kurumların istemi üzerine görüşlerini bildirir. Bildirilecek görüşün Genel Kurulda belirlenmesine esas olmak üzere, Başkan tarafından uygun görülecek sayıda üyeden oluşan bir komisyon oluşturulabilir. Bu takdirde komisyon tarafından hazırlanacak rapor, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa verilir. Görüş istenen kanun taslak ve tasarılarının konusu askerî yargıyı ve askerî hâkimleri dolaylı da olsa ilgilendirmiyorsa, Başkan bu durumu ilgili bakanlık veya kuruma bildirebileceği gibi, görüş bildirilmesini gerekli görüyorsa aynı usulle Genel Kurulun görüşünün belirlenmesini sağlar.

(Ek fıkra: RG-6/1/2004-25338) Askerî Yargıtay Genel Kurulu, ayrıca, Askerî Yargıtay’ı ilgilendiren konularda ilke kararı alabilir, Askerî Yargıtay Onur Günü programlarının esas ve ilkelerini belirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdarî Birimler

Genel Sekreter

Madde 21 - Askerî Yargıtay Genel Sekreteri, üyeliğe ait bütün hak ve yetkileri saklı kalmak üzere, Başkan tarafından üyeler arasından seçilir.

Genel Sekreterin izinli veya özürlü olması hâllerinde Başkan diğer bir üyeyi geçici olarak görevlendirebilir.

Genel Sekreter, Başkan tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

Genel Sekretere zorunluluk olmadıkça, dosya verilmez ve dairesi kuruluna katılmaz.

Başkan, gerekli gördüğü konularda Genel Sekretere yazışmalarda kendi adına imza yetkisi verebilir.

Genel Sekreter, kadro ve kuruluşunda gösterilen hizmet bölümlerinin amiridir.

Genel Sekreterin Görevleri 

Madde 22 - Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Başkana ait (Daire Müdürlüğü idarî işleri dışında) idarî işleri İçtüzük ve Başkanlık direktifleri doğrultusunda yürütmek,

b) Genel Kurul ve Başkanlar Kurulu toplantıları için gündem ve diğer işlerin yürütülmesinde Başkana yardım etmek,

c) İçtihatları Birleştirme Kuruluna sevk edilecek dosyaları incelemek, gündemini ve raporunu hazırlamak ve en az 15 gün önce üyelere dağıtımını sağlamak, Başkanın görevlendirmesi hâlinde kararı yazmak,

d) Dava dosyalarının, Dairelere ve Daireler Kurulu sözcü üyelerine dağıtımında Başkana yardım etmek,

e) Yüksek Disiplin Kurulunun yazı işlerini yürütmek,

f) Genel Sekreterlik emrinde bulunan hizmet bölümlerinde görevli personeli, Başkanın bilgisi altında lüzum gördüğü hizmetlerde çalıştırmak, izin istemleri hakkında özel kanun ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

g) İtiraz tebliğnamesini içeren dosyaların Genel Sekreterlik bürosuna teslim edildiği tarihi işaret ile Başkanın onayına sunmak,

h) Başkanın emir ve direktifleri doğrultusunda tasnif ve yayın işlerini yürütmek (Genel Sekreterin bu görevi yürütmesinde gerekli personel ve malzeme Başkanlıkça sağlanır),

ı) Daireler ve Daireler Kurulunca, askerî hâkim ve yardımcıları ile sivil hâkimlere verilen notları birleştirmek ve ayrıca yetkili amirlerce düzenlenen sicil belgelerinin süresinde ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak.

Genel Sekreterlik Hizmet Bölümleri

Madde 23 - Genel Sekreterlik hizmet bölümleri, Askerî Yargıtay  teşkilât ve kadrolarında gösterilir.

Genel Sekreterlikte Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 24 - Genel Sekreterlikte aşağıda yazılı defter ve dosyalar tutulur:

Defterler

a- Başsavcılıktan gelen ve Daireler ile Daireler Kurulu sözcü üyelerine havale olunan dosyaların kaydına mahsus defter ,

b- İçtihatları Birleştirme Kuruluna sevk edilen işlerin kaydına mahsus esas ve karar defteri,

c- Gündem ve talik defteri,

d- İç ve dış dağıtım zimmet defteri,

e- Yüksek Disiplin Kurulu kayıt ve karar defteri,

f-  Askerî Yargıtay Başkanlık esas defteri,

g- (Ek:RG-5/10/2012-28432) Başkanlar Kurulu Esas ve Karar Defteri,

Dosyalar

a- İç, dış emirler ve genelgeler dosyası,

b- Gizli emir ve genelgeler dosyası,

c- Seçim işleri dosyası,

d- İçtihatları birleştirme kararları dosyası,

e-  Genel Kurul toplantı tutanak ve kararlar dosyası,

f- Başkanlar Kurulu toplantı tutanak ve kararlar dosyası,

g- Yüksek Disiplin Kurulu karar dosyası,

h-  Askerî hâkim ve yardımcıları ile adliye hâkimlerine Daireler ve Daireler Kurulunca verilen not fişleri ve bunlara ait cetveller dosyası,

Daire Müdürü

Madde 25 - Daire Müdürü Askerî Yargıtay Başkanına bağlıdır. Daire Müdürünün yokluğunda kendisine vekâlet edecek kişi Başkan tarafından seçilir.

Daire Müdürü, görevine giren hizmetlerin görülmesinde Genel Sekreter ile birlikte koordineli çalışma yapar. Anlaşmazlık halinde Başkanın emir ve direktifleri doğrultusunda hareket edilir.

Daire Müdürünün Görevleri

Madde 26 - Daire Müdürünün görevleri şunlardır:

a- Nöbet, emniyet, muhafaza, bakım, onarım ve temizlik işleri ile alarm işlerini düzenlemek ve kontrol etmek,

b- İstihbarata karşı koyma ve emniyet raporları ile diğer personel raporlarını göndermek,

c- Ayrılan, katılan personelin kıt'a özlük dosyalarının   gönderilmesi  ve getirilmesi işlemlerini sağlamak,

d- Personele ait tayin, terfi ve intibak hizmetleri ile sicil işlerini takip ve kontrol etmek,

e- (Değişik:RG-5/10/2012-28432) Büro malzeme ve ihtiyaçlarına ilişkin hizmetleri sağlamak ve yürütmek,

f) Makam ve servis araçlarının faal olarak hizmete devamını ve ikmalini sağlamak,

g) Personelin, maaş ve özlük haklarına ilişkin işleri yürütmek,

h) Kadro ve bütçe ihtiyaçlarını belirleyip, hazırlamak,

ı) Başkanın isteğine göre brifing hazırlamak,

j) Seferberlik hazırlıkları ile ilgili işleri yürütmek.

Daire Müdürlüğü Hizmet Bölümleri

Madde 27 - Daire Müdürlüğü hizmet bölümleri, Askerî Yargıtay teşkilât ve kadrolarında gösterilir.

Daire Müdürlüğünde Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 28 - Daire Müdürlüğünde Silâhlı Kuvvetler Dosyalama Yönergesi, Karargâh Hizmetleri Yönergesi ve diğer Yönergeler ile emirlerde istenen defter ve dosyalar tutulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tetkik Hâkimliği

Tetkik Hâkimlerinin Görevlendirilmesi

Madde 29 - (Değişik: RG-6/1/2004-25338)

Askerî Yargıtay Başkanlığı emrinde ve Daireler Kurulu ile Dairelerde görev yapmak üzere tetkik hâkimi bulunur.

Askerî Yargıtay Kanununa göre askerî veya adliye hâkimlerinden atanan ya da görevlendirilen tetkik hâkimlerinin çalışacakları görev yeri ve kurullar, Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.

Tetkik Hâkimlerinin Görevleri

Madde 30 - Tetkik hâkimleri, Daireler Kurulu ve Daire Başkanları tarafından kendilerine verilen evrak ve dosyaları imza karşılığında kalem başkâtibinden (yazı işleri müdüründen) alırlar.

Kendilerine havale edilen dava dosyalarını uygun süre içersinde inceleyip, Daireler Kurulu ve Dairelerin duruşmalı dava dosyaları ile ilgili iddia ve savunmalarla kararın dayandığı gerekçeleri, bütün delilleri ve kanun yollarına başvuru nedenlerini tebliğname aşamalarına ait dosya özetini kapsayan hazırlıklarını yaparak, gerekli raporlarını düzenlerler.

Daire ve Daireler Kurulunun görüşmelerinde ve Dairenin duruşmalı işlerinde hazır bulunurlar, hazırladıkları raporları okurlar, gerekli açıklamayı yaparlar. Raporlar tetkik hâkimi tarafından tarih atılıp imzalanmak suretiyle kurul başkanına verilir. Bu raporlar kurulca imzalanan karar ile birlikte sıra numarasına göre ayrı bir kartonda saklanır.

Tetkik hâkimleri, kurul başkanlarınca başka birisi görevlendirilmedikçe, inceleyip sözcülüğünü yaptıkları dosyaya ait kararın taslağını hazırlarlar ve kurul başkanlarınca bu konuda verilen diğer işlemleri yaparlar.

Askerî Yargıtay Kanununa 11.12.1981 tarih ve 2563 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 nci madde gereğince adliye hâkimleri arasından görevlendirilen tetkik hâkimleri, sıkıyönetim komutanlıkları askerî mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak aynı şekilde görev yaparlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Kurulların Çalışması

Dairelerin Çalışması

Madde 31 - Daireler bir Başkan ile dört Üyenin katılmasıyla toplanır; oybirliği sağlanamadığı hallerde kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylar sözcü üye ve onu takiben en kıdemsiz üyeden başlanılarak toplanır. Başkan herhalde oyunu en son kullanır. (Ek cümle:RG-5/10/2012-28432) Dairelerin ilk yargı yeri olarak baktığı davalarda ise oylar en kıdemsiz üyeden başlanılarak toplanır.

(Ek fıkra: RG-6/1/2004-25338) Görüşme ve duruşmalara katılacak üyeler, adlî yıl başında, bir adlî yılı kapsayacak biçimde dönüşümlü listeler hâlinde daire başkanınca saptanır. Önceden saptanan üyelerin mazereti nedeniyle kurula katılamamaları hâlinde kurul; görüşmelere katılmayan diğer üyelerin en kıdemlisinden başlanarak tamamlanır. Daha önce Dairede incelenmiş olan dosyalar, mümkün oldukça önceki kurul üyelerince incelenir.

Görüşmeye katılan Başkan ve üyelerin adları mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy yazısı kararların asıl ve örneklerinde gösterilir.

(Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Karşı oy gerekçesini ayrıca yazmak isteyen üye, bunu en geç kararın yazılmasından itibaren bir hafta içinde Kurul Başkanına vermek zorundadır.

Çoğunluk ve azınlık görüşlerinde karşı düşünceyi küçültücü üslûp kullanılamaz.

(Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432) İlk yargı yeri olarak bakılacak davalarla ilgili iddianamenin kabul ve iadesi kararları, Başkanlar Kurulu kararına bağlı soruşturma dosyasının Daire Başkanlığına teslimini müteakip 15 gün içinde verilir. İddianamenin kabulü kararı verilmesi ile birlikte davanın tensibi yapılarak duruşma için gerekli hazırlıklar tamamlanır. Belirlenen duruşma gününden duruşmada iddia makamını teşkil edecek olan Başsavcılık haberdar edilir. İddianamenin iadesine karar verilmesi hâlinde soruşturma dosyası, iddianameyi düzenleyen askerî savcıya gönderilmek üzere Askerî Yargıtay Başkanlığına teslim edilir.

Dosyaların Dağıtılması

Madde 32 - Dosyalar görevlilere, Daireye geliş ve esas defterindeki sıra numaralarına göre verilir. Ancak Başkan gerektiğinde bu sırayı değiştirmeye yetkilidir. Acele işler ve Başkanın yaptığı değişiklik dışında bu sıra bozulmaz.

Dosyaların görevlilere dağıtılması Daire Başkanının uygun göreceği şekilde ve zamanda yapılır .

Herhangi bir nedenle 7 günden fazla görevinden ayrılan görevlilere dosya verilmez. Ancak bu görevlilerin tetkikinden geçmiş olup da, acele işlerden sayılmayan dosyalar bu kayıttan istisnadır.

Dosyaların ve ilişiği belgelerin dağıtımı zimmetle olur.

Görevlilerce İşin İncelenmesi ve Takriri

Madde 33 - Askerî Yargıtay incelemesi için görevlilere verilen dosyalar bekletilmeksizin görev, temyiz veya itiraz edilebilir nitelikte bulunup bulunmadığı, temyiz isteminin veya itirazın süresinde olup olmadığı ve diğer noksanlıklar yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Beliren duruma göre bu dava dosyaları Daire kurulunda öncelikle ele alınır .

Görevliler kendilerine verilen işi daha önceden belirlenen haftanın belli günlerinde Daire kuruluna takrir ederler.

Görüşmeler sonucunda verilen kararlar bir belgeye yazılarak Başkan ve Üyelerce imza edilir. Bu belge karar yazılıp imzalanıncaya kadar görevlilerce saklanır.

Ayrıca takrir edilen işlerin gündeminde, her işin karşısında verilen kararların niteliği Başkan tarafından yazılır. Bu çizelgeler özel kartonunda saklanır.

Görüşmeler tamamlanınca görevli sözcü üyeler veya tetkik hâkimleri verilen kararın taslağını uygun zaman içerisinde hazırlayıp Başkana verirler ve kararın yazımı için Başkan tarafından verilen diğer işlemleri ayrıca yerine getirirler.

Dairelerde Görüşmelerin Yöntemi

Madde 34 - Dairelerde görüşmeleri Başkan yönetir. Görevli sözcü üye veya tetkik hâkimleri açıklamalarını yaptıktan sonra Kurulca gerekli görülmesi hâlinde, düşüncelerini gerekçesi ile sunarlar. Eksik kalan yönler bulunursa, Başkan veya Üyelerce açıklama istenerek bu husus görevliye tamamlattırılır. Yönteme ilişkin konuşma istemleri esas konusundaki konuşmalardan önce yapılır.

İnceleme konusunun önceki aşamalarında azınlıkta kalan üyeler sonraki aşamalarda oy kullanmak zorundadırlar. Çekimser oy kullanılamaz. Görüşmelerin yeterliği konusunda çıkan uyuşmazlık, kurulda bulunanların çoğunluk oyu ile çözümlenir.

Konunun daha ayrıntılı araştırılması gerekli görülürse, görüşme ertelenir. Erteleme nedeniyle kurulun sonraki toplantılarına ve evveliyatlı dosyaların görüşmelerine engelleri bulunmadıkça aynı üyeler katılır. Daire Başkanı oyunu en son kullanır.

Daireler Kurulunun Çalışması

Madde 35 - Daireler Kurulu, Askerî Yargıtay Başkanının Başkanlığında, İkinci Başkan, Daire Başkanları, kararına itiraz edilen veya direnilen Daire hariç olmak üzere Dairelerden ikişer üyenin katılması ile kurulur.

(Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432) Dairelerin ilk yargı yeri olarak baktığı davalar hakkında temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna hükme ve esaslı kararlara katılan Daire Başkan ve üyeleri katılamaz. Bu hâllerde Daireler Kurulu toplanamazsa noksan üyeler diğer dairelerden tamamlanır. Bu takdirde noksan üyeleri belirleyecek Başkanlar Kurulu, temyiz incelemesine katılamayacak olan daire başkanları ve üyeler bulunmaksızın toplanır. Bir daireyi temsil edecek üye bulunmaması halinde diğer dairelerdeki en kıdemli üye bu Daireyi temsil eder.

(Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432) Askerî Yargıtay Kanununun 38 inci maddesine göre seçilmiş ve dava açılmasına karar vermiş olan soruşturma kurulunda görev yapanlar, bu davaya bakan Daire Kuruluna ve temyiz incelemesi yapacak Daireler Kuruluna katılamaz.

(Ek fıkra: RG-6/1/2004-25338)  Kurula katılacak üyeler, adlî yıl başında, bir adlî yılı kapsayacak biçimde dönüşümlü listeler hâlinde Başkan tarafından saptanır. Önceden saptanan üyelerin mazereti nedeniyle kurula katılamamaları hâlinde kurul; o dairenin sırada olan en kıdemli üyesinden başlanarak tamamlanır. Daha önce Daireler kurulunda incelenmiş olan dosyalar, mümkün oldukça önceki kurul üyelerince incelenir.

Başkanın kurula katılamaması halinde İkinci Başkan kurula başkanlık eder. Bu takdirde kararına itiraz edilen veya direnilen daireden inceleme konusu kararın alınmasına katılmamış bir üye kurula katılır.

(Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Askerî Yargıtay daire sayısının yükselmesi veya indirilmesi sonucu kurulun üye sayısı çift sayılı olduğu takdirde, kararına itiraz edilen veya direnilen daireden inceleme konusu kararın alınmasına katılmamış bir ya da iki üye kurula katılır.

Daireler Kurulunda oybirliği sağlanamadığı takdirde kararlar oyçokluğuyla verilir.

(Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Oylar, görevlendirilmişse sözcü üye ve onu takiben en kıdemsiz üyeden başlanılarak toplanır. Başkan herhalde oyunu en son kullanır .

Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adları mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy yazısı kararların asıl ve örneklerinde de gösterilir.

(Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Karşı oy gerekçesini ayrıca yazmak isteyen üye, bunu en geç kararın yazılmasından itibaren bir hafta içinde Kurul Başkanına vermek zorundadır.

Çoğunluk ve azınlık görüşlerinde karşı düşünceyi küçültücü nitelikte üslûp kullanılamaz.

(Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Başkanlar Kurulunca, Daireler Kurulunda sözcü üyelik yapmak üzere yeteri kadar üye ya da raportör tetkik hâkimi  seçilir. Sözcü üyeler ya da tetkik hâkimlerinin görev süreleri Başkanlar Kurulunca belirlenir. Sözcü üyeler ya da tetkik hâkimleri, Başkanlar Kurulunca gerekli görüldüğünde değiştirilebilirler.

Başkanlar Kurulunca zorunlu nedenler olmadıkça seçilen üyelerin katılma tarihleri esas alınıp, en eski üyeden başlanarak sözcü üye seçilir .

En az 1 yıl Genel Sekreterlik yapan üyeler, Daireler Kurulu sözcü üyeliği yapmazlar. 

Daireler Kurulunda Dosyaların Dağıtılması

Madde 36 - Dosyalar görevlilere Daireler Kuruluna geliş ve esas defterindeki sıra numaralarına göre verilir. Ancak Başkan gerektiğinde bu sırayı değiştirmeye yetkilidir.

Acele işler ve Başkanın yaptığı değişiklik dışında bu sıra bozulmaz.

Dosyaların görevlilere dağıtılması Başkanın uygun göreceği şekil ve zamanda yapılır .

Herhangi bir nedenle on beş günden fazla görevinden ayrılan görevlilere bu süre içerisinde dosya verilmez. Ancak daha önce bu görevlilerin tetkikinden geçmiş olup da, acele işlerden sayılmayan dosyalar bu kayıttan istisnadır. Dosyaların ve ilişiği belgelerin dağıtımı zimmetle olur.

Görevlilerce İşin İncelenmesi ve Takriri

Madde 37 - Askerî Yargıtay incelemesi için Daireler Kuruluna verilen dosya1ar, görevliler tarafından bekletilmeksizin görev, temyiz veya itiraz edilebilir nitelikte bulunup bulunmadığı, temyiz isteğinin veya itirazın süresinde olup olmadığı ve diğer noksanlıklar yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Beliren duruma göre bu dava dosyaları Daireler Kurulunda öncelikle incelenip karara bağlanır.

Görevliler kendilerine verilen işi, daha önceden haftanın belirlenen günlerinde Daireler Kurulunda takrir ederler.

Görüşmeler sonucunda verilen kararlar bir belgeye yazılarak kurul başkanı ve üyelerce imza edilir. Bu belge karar yazılıp imzalanıncaya kadar görevlilerce saklanır. Ayrıca, Başkan oylama sonuçlarını gündemi belirleyen çizelgede gösterir. Karar yazılıncaya kadar bu çizelge Başkan tarafından saklanır.

Görüşmeler tamamlanınca görevli sözcü üyeler veya tetkik hâkimleri verilen kararın taslağını uygun zaman içerisinde hazırlayıp kurul başkanına verirler ve kararın yazımı için kurul başkanınca verilen diğer işlemleri yerine getirirler.

Sözcü üyenin bu görevinin devamı süresince Dairesi tarafından kendisine dosya verilmez ve zorunlu nedenler dışında Dairesi kuruluna katılmaz.

Daireler Kurulunda Görüşmelerin Yönetimi

Madde 38 - Daireler Kurulunda görüşmelerin açılması ve yönetimi, kurul başkanına aittir.

Toplantı açıldıktan sonra yoklama yapılır, toplantı için Başkan tarafından  gündemde, önceden belirlenen üyelerin tamam olduğu saptanırsa gündeme geçilir.

Görüşmeye sözcü üye ve tetkik hâkiminin konuyu açıklamasıyla başlanır. Sözcünün açıklamaları sözü kesilmeksizin dinlenir. Noksan kalan yönler olursa Başkan ve üyelerce açıklama istenerek bu hususlar görevliye tamamlattırılır.

Açıklama tamamlandıktan sonra konu hakkında konuşmak isteyen üyelere istem sırasına göre söz verilir.

Yönteme ilişkin konuşma istemleri esas üzerindeki konuşmalardan önceye alınır.

Kurul başkanından söz alınarak konuşulur.

Soruların yöneltilmesi Başkana karşı yapılır. Kurul Başkanı görevliye açıklamaları yaptırır.

Görüşmeler sırasında karşılıklı tartışma yapılamaz. Konuşmakta olan üyenin sözü başka bir üye tarafından kesilemez.

Konu dışında ve tekrar niteliğinde konuşma yapılamaz. Uyarılmasına rağmen bu tutumunu sürdüren üyenin sözü Başkan tarafından kesilir. Üyenin ısrarı hâlinde anlaşmazlık kurulca çözülür.

İnceleme konusunun daha önceki aşamalarında azınlıkta kalan Başkan ve Üyelerin sonraki aşamalara katılıp oy kullanması zorunludur.

Çekimser oy kullanılamaz.

Kendisine ileri sürmediği bir görüş yakıştırılan üye, görüşmelerin her aşamasında söz isteyebilir. Başkanın söz vermemesi halinde üye direnirse, kurulun oyuna başvurularak çözüme gidilir.

Görüşmelerin yeterliliğini Kurul Başkanı takdir eder. Ancak konunun aydınlığa kavuşması için görüşmelerin sürdürülmesi üyeler tarafından istenip de Kurul Başkanı bu isteğe katılmaz ise, bu konu kurulda bulunanların oylarıyla çözülür. Kurul Başkanı oyunu en sonra kullanır.

Genel Kurulun Çalışması

Madde 39 - Askerî Yargıtay Genel Kurulu Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan, Daire Başkanları ile mevcut üyelerin tamamından kurulur. Genel Kurul mevcut üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır. Kararlar oyçokluğuyla verilir. Oyların eşit1iği halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları çoğunluk oyu sayılır. Özel hükümler saklıdır.

Genel Kurulun Toplanma Şekli

Madde 40 - Askerî Yargıtay Başkanı, Genel Kurulu her zaman toplantıya çağırabileceği gibi, üye tamsayısının beşte birinin veya Başsavcının, İkinci Başkanın veya Daire Başkanları çoğunluğunun; nedenlerini belirterek yapacakları yazılı başvuru üzerine de bu başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde Genel Kurulu toplar.

Genel Kurul gündemsiz toplanamaz. Gündem Başkanlıkça duyulan ihtiyaca veya yapılan tekliflere göre düzenlenir.

Genel Kurulun sözcülüğü ve yazı işleri, Genel Sekreter tarafından yürütülür.

Üyeler toplanma tarihinden en az üç gün önce gündemden haberdar edilir.

Genel Kurulda Görüşmelerin Yönetimi

Madde 41 - Genel Kurulda görüşmelerin yönetimi Başkana aittir.

Görüşmelerin yönetiminde, yukarıda Daireler Kurulu görüşmelerinin yönetimine ilişkin olarak belirlenen hususlar aynen geçerlidir.

Teklif maddelerinin görüşülmesinde ilk söz teklif sahiplerine aittir.  

Gündemlerde gündem dışı tekliflere ait bir madde bulunur.

Görüşmelerde Başkan görüşünü önceden bildirmez.

Gündeme göre söz alan üyeler, en az birer defa konuştuktan sonra, yeterlik öneri veya önergesi Başkan tarafından oylanır, görüşmeler tamamlanınca esas konu oylanarak bir karar verilir.

Gündemdeki konuların görüşülmesi sona erince, gündem dışı öneriler varsa bunların görüşülüp görüşülmeyeceğine veya bir sonraki toplantıya bırakılmasına  Genel Kurulun çoğunluğunca karar verilir.

Oylar en kıdemsiz üyeden başlanarak toplanır. Başkan oyunu en sonra kullanır.

Genel Kurul toplantılarındaki görüşmelerin özeti, Genel Sekreter tarafından bir tutanağa geçirilir. Düzenlenen tutanak Genel Sekreterlikçe daktilo edilerek kurula katılan Başkan ve Üyelere imzalatılır. Bu tutanak özet1erine düşüncelerinin yanlış veya yetersiz bir şekilde geçirildiğini gören üye, tutanağın düzenlenmesinden itibaren bir hafta içinde tutanağın altına açıklama yapabilir. Bu suretle tamamlanan tutanak özet1eri Genel Sekreterlikçe özel dosyasında saklanır. Üyeler her zaman bu dosyaları inceleyebilirler.

İçtihatları Birleştirme Kurulu

Madde 42 - İçtihatları Birleştirme Kurulu, Askerî Yargıtay Kanununun 30 ve 31 inci maddelerinde yazılı esaslar dairesinde Genel Kurulun toplanmasıyla oluşur.

İçtihatları Birleştirme Kurulunun sözcülüğünü Genel Sekreter yapar.

İçtihatların birleştirilmesi başvurusundan itibaren en geç bir ay içerisinde sözcü tarafından rapor hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Sözcü üyenin kişisel düşüncesi raporda belirtilir.

Raporu alan Başkan Genel Kurulu en geç 2 ay içinde toplantıya çağırır.

Sözcü üye tarafından hazırlanan rapor örnekleri belirlenen görüşme gününden en az on beş gün önce Kurul Başkan ve Üyelerine Genel Sekreterlikçe dağıtılır.

Kararlaştırılan günde Genel Kurul toplanır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise sonraki toplantı gün ve saati Kurul Başkanınca belirlenir.

Kurul Başkanı toplantıyı açtıktan sonra sözcü üye, konu hakkında gerekli açıklamalarda bulunur.

Başkanın doğrudan doğruya istemi veya Askerî Yargıtay Başsavcısı ile Daire Başkanlarının başvurusu üzerine içtihatların birleştirilmesine gelinmesi hâlinde sözcü üyenin açıklamasından sonra konunun esası üzerinde görüşmelere başlanır.

Diğer merci ve kişilerin başvuruları hâlinde ise, ön sorun olarak içtihatların birleştirilmesi yoluna gitmenin gerekip gerekmediği hususları görüşülüp, mevcut üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir. Oylama içtihatların birleştirilmesi gerektiği yolunda sonuçlanırsa, sözcü üye esasa ilişkin görüş ve düşüncelerini açıklar.

(Ek fıkra: RG-6/1/2004-25338) İçtihatları birleştirme kararlarının değiştirilmesi ve kaldırılması hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

Görüşmelerde Genel Kurul çalışma esaslarına göre söz alan üyelerin, konuşmaları bittikten veya görüşmelerin yeterliliği kararlaştırıldıktan sonra oylamaya gidilir.

İçtihatları Birleştirme Kurulunda kararlar oyçokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı tarafın oyu çoğunluk oyu sayılır.

Bu toplanma ve kararlarda Askerî Yargıtay Başsavcısı hazır bulunur. Görüşme ve oylamaya katılır.

Oylar en kıdemsiz üyeden başlanarak toplanır, Başkan oyunu en sonra kullanır.

İçtihadı birleştirme kararlarına karşı oy kullananlar, kararın yazıldığı tarihten başlamak üzere on gün içerisinde ayrı ayrı veya birlikte karşı oy gerekçelerini yazarak Genel Sekreterliğe verirler .

Kurul toplantılarıyla ilgili özet tutanakların tutulması, imzaya açılması, karar ve gerekçenin daktilo edilmesi, çoğaltılması ve imzalattırılması Genel Sekreterlikçe sağlanır.

Kararın bir örneği Resmî Gazetede yayımlanmak üzere Başkan tarafından ilgili yere gönderilir.

Başkanlar Kurulu

Madde 43 - Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulu; Başkan, İkinci Başkan ve Daire Başkanlarından oluşur.

Başkan, Başkanlar Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Kurulda kararlar oyçokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları çoğunluk oyu sayılır.

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür.

Yüksek Disiplin Kurulu

Madde 44 - Askerî Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu, Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanlarından oluşur .

Kurulun toplantı yeter sayısı, üye tamsayısı veya bir eksiğidir. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Kurula sevk edilen kişinin lehine olan oylar geçerli olur.

Kurula sevk edilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılamaması sonucu kuru1 üye sayısı beşten az olursa, konu Genel Kurulda incelenir. Genel Kurulun kararı kesindir.

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür.

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları ile üyeleri hakkında gerekli soruşturma, Askerî Yargıtay Kanununun 34 ve sonraki maddeleri hükümlerine göre yapılır ve gerekli kararlar alınır.

Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilen bir konuda kurulca gerek görülüp bir kişinin görevlendirilmesi hâlinde bu kişinin raporunu Kurul Başkanlığına vermesi üzerine Kurul Başkanı toplantı gününü belirler ve raporla birlikte soruşturma evrakının birer örneğini üyelere dağıtır.

Dağıtımdan en az on beş gün geçmedikçe toplantı yapılamaz.

Hakkında soruşturma yapılanın istemi veya Yüksek Disiplin Kurulunun gerekli görmesi hâlinde kendisinin Kurulda dinlenmesine karar verilir. İlgili istediği takdirde vekili aracılığı ile de yazılı veya sözlü savunmasını yapabilir. 

Yüksek Disiplin Kurulu toplantı ve görüşmeleri gizlidir. Oylama gizli yapılır. Karar ilgiliye gizli olarak tefhim edilir. Ancak; karar ilgilinin veya vekilinin yokluğunda verilmiş ise, Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgiliye tebliğ olunur.

Kesinleşen kararlara ilişkin işlemler, Kurul Başkanı tarafından yerine getirilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Daire ve Daireler Kurulu Kalem Teşkilâtı ile Buralarda ve İdarî

 Birimlerde Tutulacak Defter ve Dosyalar

 

Daire Başkâtibinin (Yazı İşleri Müdürünün) Görevleri

Madde 45 - Dairelerin başkâtipleri (yazı işleri müdürleri) kalem teşkilâtındaki memurların amiri olup, görevleri şunlardır:

a) Daire Başkanının emir ve talimatı altında, kalem teşkilâtındaki memurların çalışmalarını, mesaiye devamlarını kontrol ve takip etmek, görevle bağdaşmayan durumlarını Başkana bildirmek,

b) Kurul gündemini en az bir gün önceden hazırlayıp, Başkana imzalatarak üyelere dağıtmak,

c) Başkan başka türlü emretmedikçe, kararların sırasına göre ve bekletilmeden daktilo edilmesini sağlamak, karar taslağını hazırlayan sözcü üye veya tetkik hâkimine gösterip, imzası veya kontrolünü sağladıktan sonra Başkan ve diğer üyelerin imzasına sunmak,

d) İşi biten dosyaların bekletilmeden Başsavcılığa gönderilmesini sağlamak,

e) Ara kararlarını ilgili yerlere zamanında göndermek,

f) Duruşma günü tebliğine dair işlemlerde, sözcü üye veya tetkik hâkiminin kontrolünü sağladıktan sonra, buna ilişkin evrakı zamanında ilgili yerlere göndermek,

g) Tahliye veya infazın durdurulmasına ilişkin işlemlerde en süratli bir şekilde evrakın ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

h) Defter ve diğer kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını, karar  ve yazıların dosyalanmasını sağlamak, 

ı) Başkan, üye ve tetkik hâkimi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, üye ve tetkik hâkimlerinin verdiği görevlere ilişkin hususlarda görüş ayrılığı olursa, durumu Başkana iletip onun vereceği emir doğrultusunda görevi yürütmek.

i) (Ek:RG-5/10/2012-28432) İnfazı tamamlanan dava dosyalarına ilişkin olarak, arşiv işlemlerini askerî mahkemelerde uygulanan mevzuat hükümlerine göre yürütmek.

Diğer Memurlar

Madde 46 - Daire Kalem teşkilâtındaki diğer memurlar, Başkan, üye ve tetkik hâkimleri ve başkâtip (yazı işleri müdürü) tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Daire Kalemlerinde Tutulacak Defler ve Dosyalar

Madde 47 (1) - Daire kalemlerinde aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur:

a) Defterler;

1- Genel Evrak Kayıt Defteri,

2- (Değişik:RG-5/10/2012-28432) Kanun Yolu İncelemesi Esas Defteri,

3- (Değişik:RG-5/10/2012-28432) İlk Yargı Yeri Esas Defteri, 

4- (Ek:RG-5/10/2012-28432) (1) Kanun Yolu İncelemesi Karar Defteri,

5- (Ek:RG-5/10/2012-28432) (1) İlk Yargı Yeri Karar Defteri,

6- Gündem ve Talik Defteri, (1)

7- Zimmet Defteri, (1)

8- Üye ve Tetkik Hâkimi Zimmet Defteri, (1)

9- Fihrist Defteri, (1)

b)  Dosyalar;

1- Karar Dosyası,

2- Gündem Dosyası,

3- Hâkim ve Yardımcılarına Verilen Not Fişleri ve Bunlara Ait Cetvel Dosyası,

4- Askerî Yargıtay Dairelerinde Görevlendirilen Hâkimler Hakkında Düzenlenen Not ve Sicil İşlemlerine İlişkin Evrak Dosyası,

5- İstatistik Dosyası,

6- Emir ve Genelgeler Dosyası,

7- Yazışma Dosyası,

c) Daire Başkanlığınca hizmet özellik ve gerekleri dikkate alınarak tutulması emredilen diğer defter ve dosyalar da ayrıca tutulur.

Daireler Kurulu Kalem Teşkilâtı

Madde 48 - Daireler Kurulu başkâtibi (yazı işleri müdürü) kalem teşkilâtındaki memurların amiri olup, görevleri şunlardır:

a) Askerî Yargıtay Başkanının emir ve talimatı altında, kalem teşkilâtındaki memurların çalışmalarını, mesaiye devamlarını kontrol ve takip etmek, görevle bağdaşmayan durumlarını Başkana bildirmek,

b) Daireler Kurulu gündemini hazırlayıp Başkana imzalatmak, raporların daktilo edilmesini sağlamak,

c) Gündemi ve raporları, Daireler Kurulu toplantısına katılacak üyelere toplantı gününden en az 2 gün önce dağıtmak,

d) Kararların Başkan tarafından başka türlü emredilmedikçe sırasına göre  bekletilmeksizin daktilo edilmesini sağlamak, karar taslağını hazırlayan sözcü üye veya tetkik hâkimine gösterip, imza veya kontrolünü sağladıktan sonra kurul başkanı ve diğer üyelerin imzasına sunmak,

e) İşi biten dosyaların veya ara kararlarının bekletilmeden ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, 

f) Tahliye veya infazın durdurulmasına ilişkin işlemlerde en süratli bir şekilde evrakın ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

g) Defter ve diğer kayıtların düzen1i bir şekilde tutulmasını, karar ve yazıların dosyalanmasını sağlamak,

h) Başkan, üye ve tetkik hâkimleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, üye ve tetkik hâkimlerinin verdiği görevlere ilişkin hususlardaki tereddütleri Başkana iletip, onun vereceği emir doğrultusunda görevi yürütmek,

Diğer Memurlar

Madde 49 - Daireler Kurulu kalem teşkilâtındaki diğer memurlar, Başkan, Üye, tetkik hâkimleri ve başkâtip (yazı işleri müdürü) tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Daireler Kurulu Kaleminde Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 50 - Daireler Kurulu kaleminde aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur:

a) Defterler;

1- Genel Evrak Kayıt Defteri,

2- Daireler Kuruluna Havale Edilen Dosyaların Kaydına Mahsus Esas Defteri,

3- Karar Defteri,

4- Zimmet Defteri,

5- Sözcü Üye ve Tetkik Hâkimi Zimmet Defteri,

6- Fihrist Defteri,

b) Dosyalar;

1- Karar Dosyası,

2- Rapor Dosyası,

3- Gündem Dosyası,

4- Hâkim ve Yardımcılarına  Ait Not Fişleri  ve  Bunlara Ait  Cetvel Dosyası,

5- Askerî  Yargıtay  Daireler  Kurulunda  Görevlendirilen  Hâkimler Hakkında Düzen1enen Not ve Sicil İşlemlerine İlişkin Evrak Dosyası,

6- Emir ve Genelgeler Dosyası,

7- Yazışma Dosyası,

Diğer Defter ve Dosyalar

Madde 51 - Daire, Daireler Kurulu ve diğer idarî birimlerde, Askerî Yargıtay Başkan1ığınca hizmet özellik ve gerekleri dikkate alınarak tutulması uygun görülen defter ve dosyalar ayrıca tutulur. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kalemler İle İlgili Müşterek Hükümler

Kalemlerde Dosya İncelemesi ve Örnek Çıkarılması

Madde 52 – (Değişik:RG-5/10/2012-28432)

Kanun yollarına başvurulması nedeniyle Askerî Yargıtay’a gönderilen dava dosyalarının müdafi ve katılan vekilince incelenmesi ve örnek alınması, Dairelerde Daire Başkanının, Daireler Kurulunda İkinci Başkanın izniyle yazı işleri müdürü veya görevlendireceği bir kalem personelinin yanında ve gözetiminde gerçekleştirilir. Müdafi ve katılan vekili, bütün tutanak ve belgelerin örneklerini gerekli giderleri karşılayarak harçsız olarak alabilir. Müdafi ve vekilin onanmasını istediği örnekler için 492 sayılı Harçlar Kanunu (1) sayılı Tarife gereğince hesaplanan harcın Maliye Veznesine yatırılması sağlanır.

Kanun yolu evresinde vekâletnamesi olmaksızın davayı alıp almayacağı konusunda kanaat edinebilmek isteğiyle başvuran avukatın ve görevlendirdiği stajyerinin dava dosyasını incelemesine izin verilir.

Askerî Yargıtay Dairelerinin iddianamenin kabulü kararı vererek ilk yargı yeri olarak bakmaya başladığı dava dosyalarının ve bu davalara ilişkin muhafaza altına alınmış delillerin, sanık ve müdafi, katılan ve vekili, mağdur ya da şikâyetçi ile suçtan zarar gören ve vekillerince veya görevlendirilmiş avukat stajyerlerince incelenmesi ve örnek alınması, Daire Başkanının izniyle yukarıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir.

Dava dosyalarından örnek alınması, yazı işleri müdürü ya da kalem personelinin gözetim görevini yapabilecek olanağı elde etmiş olması koşuluna bağlı olup bu işlemlerle ilgili olarak Dairelerde Daire Başkanı, Daireler Kurulunda İkinci Başkan tarafından, savunma hakkı gözetilerek verilecek talimat uygulanır.

Kanun yollarına başvurulması nedeniyle Askerî Yargıtay’a gönderilen ve aşama itibarıyla Genel Sekreterlikte bulunan dava dosyalarının incelenmesi ve örnek alınması, Genel Sekreterin iznine bağlıdır.

Dosyaları incelemek ve örnek almak isteyen ilgililerin, kimliklerini ve durum gerektiriyorsa vekâletname, görevlendirme veya yetki belgesini göstermeleri zorunludur.

Kalem Personeli İle İlgili Yasaklar

Madde 53 - Kalem personeli dosyaların geçirdiği işlem ve kararlar hakkında hiç bir açıklama yapamazlar ve sözcü üye ile tetkik hâkimlerinin raporları ve tebliğnamelerin içeriği hakkında bilgi veremezler.

Büroların Denetim ve Gözetimi

Madde 54 - Karar organlarının kalemleri ve idarî birimlerin büroları, bağlılıklarına göre Askerî Yargıtay Başkanı ile Daire Başkanlarının denetim ve gözetimi altındadır.

Askerî Yargıtay Başkanı kendisine doğrudan bağlı kalemlerin ve büroların denetim ve gözetimini  II.Başkan veya Genel Sekretere yaptırabilir. Bu denetim yılda en az bir kez olmak üzere yaptırılır ve sonucu bir raporla Başkana sunulur.

Evrakın Alınması

Madde 55 - Dava dosyalarından ayrı olarak, Askerî Yargıtay Başkanlığına gelen evrak, evrak memurluğunca teslim alınıp, kaydı yapıldıktan sonra ilgili yerlere havale edilmek üzere Başkana arz edilir .

Dosyaların Dağıtımı

Madde 56 - Askerî Yargıtay Başkanı veya görevlendirmesi halinde İkinci Başkan, Başsavcılıktan tebliğname ile gelen dava dosyalarını, haftanın belirli günlerinde mevcut üye ve tetkik hâkimi sayısını da dikkate alarak Dairelere dağıtır.

İtiraz veya direnmeye ilişkin tebliğname ile gelen dava dosyalarını, Daireler Kurulunda görevli sözcü üye ve tetkik hâkimlerini belirleyerek Daireler Kurulu Kalemine verir.

Dağıtılan dosyalar ilgili kalem teşkilatında tutulan Genel Evrak ve Esas Defterlerine kaydedilerek, TUTUKLU, AÇIKLI veya DURUŞMALI gibi işaretlerde noksanlık bulunması hâlinde bunlar da tamamlanarak başkâtip (yazı işleri müdürü) tarafından kurulların başkanlarına arz edilir.

Dairelerde dosyaların üye ve tetkik hâkimlerine, Daireler Kurulunda görüşülecek işler için ise sözcü üye ve tetkik hâkimlerine dağıtım zamanının ve dosyaların seçiminin takdiri Daire veya Daireler Kurulu Başkanına aittir.

Herhangi bir nedenle yedi günden fazla görevinden uzaklaşan üye ve tetkik hâkimlerine dosya verilmez ve Dairelere dosya dağıtımında bu husus dikkate alınır. Ancak, daha önce bu üye veya tetkik hâkiminin incelemesinden geçmiş olup da, ivediliği olmayan dosyalar bundan müstesnadır .

Dosya dağıtılması veya mevcudun hesaplanmasında adli tetkik hâkimlerinin sadece sıkıyönetim mahkemelerinden verilen kararlara ilişkin dava dosyalarına ait incelemede bulunabilecekleri hususu da göz önünde bulundurulur.

Gündem Hazırlanması

Madde 57 - Üye ve tetkik hâkimleri kendilerine havale edilen işlerin gündeme alınmasını kalem başkâtiplerinden (yazı işleri müdürlerinden) isterler. Başkâtipler (yazı işleri müdürleri) Daire veya Daireler Kurulunun Başkanı ile görüştükten sonra verilecek emre göre gündeme kesin şeklini verirler.

Karar ve Yazıların Kontrol Sorumluluğu

Madde 58 - Daire ve Daireler Kurulu kararları ve diğer yazılar, yazan memurlar ve başkâtip (yazı işleri müdürü) tarafından kontrol edilir. Noksansız ve hatasız yazıldığı parafeleriyle belirlenir.

Defterlerin Numaralanması ve Onaylanması

Madde 59 - Dairelerde, Genel Sekreterlikte ve Daireler Kurulunda tutulacak defterlerin her sayfasına, kullanılmadan önce sıra numaraları yazılır ve sayfaların bitiştiği yerin üst kısmı mühürlenir. Defterlerin birinci ve son sayfalarına da kaç sayfadan ibaret olduğu yazılıp ilgili birim başkanı tarafından imzalanır ve mühürle onaylanır .

Bir defter dolmadan yenisine geçilemez.

Defterlerin Tutulma Şekli

Madde 60 - Defterlerin mürekkepli kalemle tutulması zorunludur.

Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir, doğrusu yazılır ve altı imzalanır.

Teşkilât

Madde 61 - Daire ve Daireler Kurulu ve idarî birimlerin kalem teşkilâtı Askerî Yargıtay Başkanlığının kadro ve kuruluşunda gösterilir.

 

İKİNCİ KISIM

Askerî Yargıtay Başsavcılığı

Kuruluş, Genel İlkeler ve Çalışma Usulleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Askerî Yargıtay Başsavcılığının Bütünlüğü

Madde 62 - Askerî Yargıtay Başsavcılığı; Askerî Yargıtay Başsavcısı, Başsavcı Başyardımcısı ve yeteri kadar başsavcı yardımcısı ile bir bütündür. Çalışmaları bu temel ilkeye göre yürütülür.

(Değişik fıkra: RG-6/1/2004-25338) Askerî Yargıtay Başsavcısı, geçici olarak görevden herhangi bir nedenle ayrıldığında, kendisine Başsavcı Başyardımcısı, onun yokluğunda ise en kıdemli askerî hâkim başsavcı yardımcısı vekâlet eder. Ancak bu vekâlet, Başsavcının Askerî Yargıtay üyeliği sıfatından doğan görev ve yetkilerinde geçerli değildir.

(Ek fıkra: RG-6/1/2004-25338) Askerî Yargıtay Başsavcılığı makamının boşalması hâlinde, bu makama atama yapılıncaya kadar en kıdemli üye Başsavcılığa vekalet eder.

Başsavcının Görevleri

Madde 63 - Askerî Yargıtay Başsavcısı, Başsavcı Başyardımcısı ve Başsavcı yardımcıları ile Başsavcılık kalem teşkilatı personelinin sicil amiri olup, görevleri şunlardır:

a) Askerî Yargıtay Başsavcılığını temsil etmek,

b) Askerî Yargıtay Başsavcılığının genel yönetim işlerini yürütmek,

c) Temyiz ve itiraz edilen karar ve hükümlere ait dava dosyalarını tetkik ile tebliğnameye bağlayıp, Askerî Yargıtay Başkanlığına sunmak,

d) İncelenen dava dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden Askerî savcılar ile yardımcılarına not vermek,

e) Genel Kurul toplantılarına ve içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak,

f) Daire kararlarına karşı itiraz hakkını kullanmak,

g) Kararların düzeltilmesi ve hükümlerin açıklanması talebinde bulunmak,

h) Yargılamanın yenilenmesi hakkındaki taleplerini tebliğnameye yazarak Askerî Yargıtay Başkanlığına sunmak,

ı) (Değişik:RG-5/10/2012-28432) Millî Savunma Bakanının kanun yararına bozma ve yazılı emir istemini tebliğnameye yazarak Başkanlığa sunmak,

j) Duruşmalı incelemelerde bizzat veya Başsavcı Başyardımcısı veyahut dosyayı tetkik eden yardımcısı ile birlikte hazır bulunmak veya Başsavcı Başyardımcısını veya Başsavcı yardımcılarından herhangi birisini görevlendirmek,

k) Askerî Yargıtay Dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak görev yaptığı hallerde bizzat veya Başsavcı Başyardımcısı veyahut dosyayı tetkik eden yardımcı ile birlikte hazır bulunmak veya Başsavcı Başyardımcısı veya Başsavcı yardımcılarından herhangi birisini görevlendirmek,

l) Başsavcılığa bağlı kalem görevlilerini denetlemek veya denetletmek,

m) Adlî ara verme süresi içinde tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen diğer işlere bakmak üzere nöbetçi kalacak Başsavcı Başyardımcısını veya Başsavcı yardımcılarını Millî Savunma Bakanlığına ve Askerî Yargıtay Başkanlığına bildirmek, adlî ara verme süresi dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrılması hâlinde Başkanlığa bilgi vermek,

n) Başsavcı Başyardımcısı ve Başsavcı yardımcıları ile kalem teşkilâtındaki personelin izin istekleri hakkında özel kanun ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

o) Başyardımcı ile yardımcıların sicilleri ile askerî savcı ve savcı yardımcıları hakkında verilen notları ve buna ait cetvelleri meslekî  sicillerine esas olmak üzere ilgili yerlere göndermek,

p) Hâkimler ve Savcılar Kanununun 30 uncu ve buna istinaden çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre sıkıyönetim askerî savcılıklarında görevli cumhuriyet savcı ve yardımcılarının not fişleri ile Askerî Yargıtay Başsavcılığında görevlendirilen cumhuriyet savcıları için düzenlenecek meslekî sicil belgelerini Adalet Bakanlığına göndermek,

r) Kanunlar ve bu İçtüzükle verilen diğer görevleri yapmak,

Başsavcı Başyardımcısı ve Görevleri

Madde 64 - Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı, Başsavcı yardımcıları ile Başsavcılık Kalem Teşkilâtı personelinin amiri ve sicil üstü olup, bunların görevlerini gereği gibi yapmalarından Başsavcıya karşı sorumludur.

Başsavcı Başyardımcısının görevleri şunlardır:

a) Başsavcının vereceği adlî ve idarî bütün işleri yürütmek,

b) Başsavcı yardımcılarını ve kalem teşkilâtını Başsavcının emirlerine göre idare ve kontrol etmek, kalem teşkilâtındaki iş bölümünü düzenlemek,

c) Gelen dava dosyalarını, kalem teşkilâtı genel evrak kayıt defterine ve esas defterine, gerekirse bilgisayara kaydı yapıldıktan sonra, Başsavcının vereceği emre göre, haftanın belirli gününde yardımcılara dağıtmak, tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen işlere ait dava dosyalarını bekletmeden dağıtmak (Herhangi bir nedenle görevinden on beş günden fazla uzak kalan yardımcılara dosya verilmez. Ancak evvelce kendisinden geçmiş ve acele olmayan işlere ait dosyalar dönüşlerine kadar bekletilebilir),

d) Başsavcı yardımcıları tarafından incelenen dosyaları gerektiğinde yardımcının başvurusu veya kendisinin isteği üzerine birlikte inceleyerek sonuca varmak, anlaşmazlık halinde durumu Başsavcıya arz etmek ve vereceği emre göre hareket etmek,

e) Başsavcı yardımcıları tarafından incelenen dosyalar hakkında düzenlenen tebliğnameleri kontrol ve parafe ederek Başsavcının incelemesine hazırlamak,

f) Tebliğnameye kısmen veya tamamen aykırı çıkan veya tereddüt yaratan Daire kararlarına karşı itiraz yoluna gidilip gidilmemesini kararlaştırmak üzere haftanın evvelce belli edilen gün ve saatinde Başsavcı yardımcılarını toplayıp, tartışarak karara varılmasını sağlamak, kararlarda oybirliği olmaması halinde durumu Başsavcıya arz etmek ve Başsavcının emirlerine göre hareket etmek,

g) Bütün bu incelemelerde Başsavcılık görüşünün aynı doğrultuda olmasını ve içtihat birliğini sağlamak, bu amaçla örnek kararların özetlerini Başsavcının direktifine göre dağıtmak,

h) Karara bağlanan dosyaları Başsavcı yardımcılarının tetkikinden sonra kontrol ve parafe ederek Başsavcının incelemesine hazırlamak,

ı) Başsavcının belirleyeceği sınırlar içinde, yapılan yazışmaları imzalamak,

j) Kanunlar ve bu İçtüzükle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Başsavcı Yardımcılarının Görevleri

Madde 65 - Başsavcı yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine verilen dosyaların tutuklu, açıklı ve kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen işleri ve acele olduğuna kanaat getirdiği dosyaları sırası ile gecikmeye meydan vermeden inceleyip tebliğnameye bağlamak,

b) Başsavcı ve Başsavcı Başyardımcısı tarafından verilen diğer adlî ve idarî işleri yapmak,

c) Dava dosyalarını zimmet defteri ile alıp, yine zimmet defteri ile Başsavcılık kalemine teslim etmek,

d) Başsavcı Başyardımcısının belirleyeceği sıraya göre, Dairelerin duruşmalarına katılarak, Başsavcılık düşüncesini bildirmek,

e) Kanunlar ve bu İçtüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

Askerî Yargıtay Kanununa 11.12.1981 tarih ve 2563 sayılı kanunla eklenen Ek-3 üncü madde gereğince görevlendirilen Cumhuriyet savcıları da sıkıyönetim askerî mahkemelerinden verilen kararlara ilişkin olarak aynı şekilde görev yaparlar.

Başsavcılık Kalem Teşkilâtı

Madde 66 - Başsavcılık kalem teşkilâtı, Askerî Yargıtay Başsavcılığı kadro ve kuruluşunda gösterilir.

Askerî Yargıtay Başsavcılığı Başkâtibinin (Yazı İşleri Müdürünün) Görevleri

Madde 67 - Başsavcılık başkâtibi (yazı işleri müdürü), kalem teşkilâtındaki işlerden Başsavcı ve Başyardımcıya karşı sorumlu ve kalem teşkilâtındaki personelin amiri olup, görevleri şunlardır:

a) Başsavcı ve Başsavcı Başyardımcısından aldığı emirleri yerine getirmek ve işlerin zamanında yapılmasını sağlamak,

b) Kalem teşkilâtındaki memurların çalışmalarını, mesaiye devamlarını izlemek, görevle bağdaşmayan hâllerini ilk amiri olan Başsavcı Başyardımcısına bildirmek,

c) Kalem teşkilâtındaki memurların başvurularını zamanında Başsavcı Başyardımcısına iletmek,

d) Başsavcı veya Başsavcı Başyardımcısı tarafından başka türlü emredilmedikçe, tebliğname taslaklarının sırasına göre ve bekletilmeden daktilo edilmesini sağlamak, ilgili yardımcının kontrol parafesini aldıktan sonra Başsavcı Başyardımcısının parafesine, daha sonra da Başsavcının imzasına sunmak,

e) İşi biten dosyaları zamanında yerlerine göndermek,

f) Salıverme, tutuklama müzekkeresinin geri alınması veya infazın durdurulması gibi ivediliği olan işlerde, gerekli işlemleri emir ve talimata uygun olarak öncelikle yerine getirmek,

g) Açıklı, tutuklu, duruşmalı ve infazın durdurulmasına ilişkin işlerde, bu hususların işaret veya damgalarını tebliğnamelerde göstermek,

h) Defter ve kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını, Başsavcılık işlemlerine ait tüm belge ve yazıların dosyalanmasını sağlamak,

ı) (Ek:RG-5/10/2012-28432) Askerî Yargıtayın ilk ve son yargı yeri olarak baktığı davalarla ilgili suç eşyaları hakkında 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği hükümlerine göre görev ve işlemleri yapmak, suç eşyası esas defteri ve kasa defterini tutmak.

Diğer Memurlar

Madde 68 - Başsavcılık kalem teşkilatındaki diğer memurlar, Başsavcı, Başsavcı Başyardımcıları, yardımcılar ve başkâtip (yazı işleri müdürü) tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başsavcılık Kalem Teşkilâtında Tutulacak Defter ve Dosyalar

Defter ve Dosyalar

Madde 69 (2) - Başsavcılık kaleminde aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur: 

A) Defterler;

1) Genel Evrak Kayıt Defteri (Başsavcılığa gelen ve giden her türlü evrak geliş ve gidiş tarihleri ile gördüğü işlem belirtilecek şekilde yazılır),

2) Esas Defteri (Gelen dosyalar, sanıklara ve yüklenen suçlarına göre bu deftere kayıt edilerek, dava aşamaları işlenir),

3) Zimmet Defterleri:

a. Başsavcı Yardımcıları Zimmet Defteri (Başsavcı yardımcılarına verilen dosya ve diğer evrakın kaydına mahsus olup, ilgili evrak ve dava dosyası kaydedilerek imza karşılığında yardımcılara verilir).

b. Başkanlık ve Daireler Zimmet Defteri (Başsavcılıktan Başkanlığa ve Dairelere gönderilen evrakın kaydına mahsus zimmet defterine ilgili evrak kaydedilerek, adı geçen Makamların Genel Sekreterine veya kalemine imza karşılığında verilir).

c. Dış Zimmet Defteri (Başsavcılıktan Askerî Yargıtay dışına sevk edilecek evrak kaydedilerek, imza karşılığında Askerî Yargıtay Genel Evrak Kalemine teslim edilir).

4 ) Fihrist Defteri

5) (Ek:RG-5/10/2012-28432)(2) İlk yargı yeri olarak bakılan kovuşturmalara ait suç eşyası esas defteri,

6) (Ek:RG-5/10/2012-28432)(2) İlk yargı yeri olarak bakılan kovuşturmalara ait emanet kasa defteri,

7) Bilgisayar sistemine geçildiğinde yukarıdaki kayıtlar ve dosya ile ilgili bilgiler bilgisayara geçirilir ve dosyanın takibi bilgisayar ile yapılır. (2)

B) Dosyalar;

1) Tebliğname Dosyası,

2) İtirazlar Dosyası,

3) İçtihatları Birleştirme Dosyası,

4) Noksanlıkların Giderilmesi İçin İade Edilen Dava Dosyalarına Ait Yazışma Dosyası,

5) Savcı ve Yardımcılarına Verilen Not Fişleri ve Bu Fişlere Ait  Cetvel Dosyası,

6 ) Genel Yazışma Dosyası,

7) Emir ve Genelgeler Dosyası,

8) Adayların Staj İşlemleri ile İlgili Evrak Dosyası,

9) Personel İşlemlerine Ait Yazışma Dosyası,

10) Duruşmalı Davalara Ait Tebligat Dosyası.

Diğer Defter ve Dosyalar

Madde 70 - Başsavcılık kaleminde, hizmet özellik ve gerekleri dikkate alınarak Başsavcı tarafından emredilen diğer defter ve dosyalar da ayrıca tutulur.

Defterlerin Numaralanması ve Onaylanması

Madde 71- Başsavcılıkta tutulacak defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra numaraları yazılır ve sayfaların bitiştiği yerin üst kısmı Başsavcılık mühürü ile mühürlenir. Defterlerin birinci ve son sayfalarına da kaç sayfadan ibaret olduğu yazılıp Başsavcı Başyardımcısı tarafından imzalanır ve mühürle onaylanır.

Bir defter dolmadan yenisine geçilemez.

Defterlerin Tutulma şekli :

Madde 72 - Defterlerin mürekkepli kalemle tutulması zorunludur.

Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir, doğrusu yazılır ve altı imzalanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dosyaların Dağıtım ve Kalem Teşkilatına İlişkin Diğer Hususlar

Başsavcılık İşlerinde Sıra

Madde 73 - Askerî Yargıtay Başsavcılığında dosyalar, kanun gereği öncelikle incelenmesi gereken işler hariç olmak üzere, esas defterindeki sıraya göre incelemeye tabi tutulur. Ancak, Başsavcı bu sırayı değiştirmeye yetkilidir.

Başsavcılık Kalem Teşkilâtının Denetim ve Gözetimi

Madde 74 - Başsavcılık kalem teşkilâtı, Başsavcının devamlı denetim ve gözetimi altındadır. Başsavcı bu denetim ve gözetim görevini, Başsavcı Başyardımcısı ve yardımcılarından birine yaptırabilir. Bu denetim yılda en az bir kez olmak üzere yaptırılır ve sonucu bir raporla sunulur.

Dosyaların Dağıtımı

Madde 75 - Başsavcı Başyardımcısı gelen dava dosyalarını haftanın belirli günlerinde Başsavcı yardımcılarına dağıtır. Dosyaların özellikleri gözetilerek, dağıtımın adil esaslara göre olmasını sağlar ve bu konuda gerekirse karşılaştırmaya imkan verecek şekilde cetvel düzenler.

İş durumu veya Başsavcı yardımcılarının miktarı veya işin özelliğine göre Başsavcının emir ve talimatı doğrultusunda veya kendi isteği üzerine Başsavcı Başyardımcısı da dosya dağıtılacaklar şümulüne dahil edilebilir.

Dosya dağıtılmasında, Askerî Yargıtay Başsavcılığında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına, sadece sıkıyönetim mahkemelerinden verilen kararlara ilişkin dava dosyalarının verilebilmesi hususu göz önünde bulundurulur .

Tebliğname ve Yazıların Kontrol Sorumluluğu

Madde 76 - Tebliğnameler ve diğer yazılar daktilo edildikten sonra, tebliğname ve yazıyı yazan memurlar ile başkâtip (yazı işleri müdürü) tebliğname ve yazının hatasız ve noksansız yazılıp yazılmadığını kontrol ederek, bu hususu her ikisi de tebliğname ve yazıya ait belgeleri parafe etmek suretiyle belirtirler.

Diğer Hususlar

Madde 77 - Kalemlerde dosya incelemesi ve örnek çıkarılması; kalem personeli ile ilgili yasaklar ve kalemlerin çalışma usulleri ve sorumluluğuna ilişkin olarak, yukarıda diğer bölümlerde karar organları ve idarî birimlerin kalem teşkilâtları için konulan esaslar, Başsavcılık kalem teşkilâtı için de geçerlidir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Adlî Ara Verme

Adlî Tatil Süresi

Madde 78 - (Değişik:RG-5/10/2012-28432)

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri, Başsavcı Başyardımcısı ile yardımcıları ve tetkik hâkimleri, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda gösterilen adli ara vermeden yararlanırlar.

Adli ara vermeden yararlananlara o yıl için ayrıca yıllık izin verilmez.

Adlî Ara Vermede Bakılacak İşler

Madde 79 - Adlî ara verme süresi içinde tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen diğer işlere bakılır.

Kalacak Başkan, Üye ve Tetkik Hâkimleri ile Başsavcı Yardımcılarının Belirlenmesi

Madde 80 - Adlî ara vermede nöbetçi kalacak Daire veya Daireler ile üyeler Genel Kurulca belirlenir.

Nöbetçi kalacak Daire veya Dairelerde üye noksanlığı olması hâlinde, diğer Dairelerden nöbetçi kalacağı belirlenen üyeler, nöbetçi Daire veya Dairelerde görevlendirilirler.

(Değişik fıkra:RG-5/10/2012-28432) O yılın iznini zorunlu nedenlerle adli ara vermeden önce kullananların nöbetçi kalmaları zorunludur. Bu şekilde izin kullananların, kullandıkları izin süresi kadarı adli ara verme süresinden düşülür.

Genel Sekreter ile Daireler Kurulu Sözcü Üyeleri, üyesi bulundukları Daireler ile nöbete tabi olurlar.

Tetkik hâkimlerinin nöbet işleri de yukarıda belirtilen esaslara göre belli edilir.

Bu dönemde nöbetçi kalacak Başsavcı yardımcıları ise Başsavcı tarafından belirlenir.

Bu konudaki Genel Kurul kararı her yılın Nisan ayında alınır ve Başsavcılığa da bildirilir. Başsavcılıkça yapılacak belirlemeler de aynı ay içerisinde yapılır.

Adlî Ara Vermede Başkanlığa Vekâlet

Madde 81 - Başkan ile İkinci Başkanın adlî ara vermeden birlikte faydalandıkları hâllerde, nöbetçi Dairelerin başkanlarından kıdemli olanı; bir Dairenin nöbetçi kalması halinde ise o Dairenin Başkanı, Askerî Yargıtay Başkanlığına vekâlet eder.

Bakanlığa Bilgi verme

Madde 82 - Adlî ara verme süresi içerisinde nöbetçi kalacak Dairelerin Başkan ve Üyeleriyle tetkik hâkimlerinin isimleri Askerî Yargıtay Başkanlığınca, Başsavcı Yardımcılarının isimleri Başsavcılıkça Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

Adlî Ara Vermede Genel Sekreterlik İşleri

Madde 83 - Adlî ara vermede bir Dairenin nöbetçi kalması hâlinde o Daire Başkanınca, birden çok Dairenin nöbetçi kalması hâlinde ise kıdemli Daire Başkanınca nöbetçi kalacak üyelerden birisi, Genel Sekreterlik işlerine bakmak üzere görevlendirilir.

Adlî Ara Vermede Dosya Dağıtımı

Madde 84 - Adlî ara verme süresi içerisinde, ancak tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen diğer işlere ait dosyalar inceleme yapılmak üzere, yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda nöbetçi Daire veya Dairelere dağıtılır.

Bunların dışında kalan diğer dosyalar ise, adlî ara verme süresi sona erdikten sonra dağıtılmak üzere, Genel Sekreterlik kaleminde bekletilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İzin İşlemleri

İzin Verme Yetkisi

Madde 85 - Askerî Yargıtay'da izin verme yetkisini haiz makamlar şunlardır:

a) İkinci Başkana, Daire Başkanlarına, Genel Sekreter ve Daire Müdürüne Askerî Yargıtay Başkanı,

b ) Başsavcı Başyardımcısına Başsavcı,

c) Daireler Kurulu sözcü üye ve tetkik hâkimleriyle kalem personeline İkinci Başkan,

d) Daire üyeleriyle tetkik hâkimlerine ve Daire kalem personeline Daire Başkanları,

e) Genel Sekreterlik personeline Genel Sekreter,

f) Daire Müdürlüğü personeline Daire Müdürü,

g) Başsavcı yardımcıları ile Başsavcılık kalem teşkilatı personeline Başsavcı Başyardımcısı tarafından izin verilir.

Ancak; Daire üyelerine verilen izin, kurulları toplanma ve müzakere nisabı için Başkanlar Kurulunca geçici üye görevlendirilmesini gerektirdiği hâllerde, izin verilmeden önce Daire Başkanlarınca zorunlu ve haklı bir nedenin varlığı hakkında Askerî Yargıtay Başkanına bilgi verilip, olurunu sağlamak gerekir.

Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Diğer izinler

Madde 86 - Adlî ara vermeden yararlanamayanların yıllık izin, mazeret izni ve diğer izin hakları 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu ile bunlara ilişkin mevzuata göre saklı olup, anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak bu haklarını kullanabilirler.

(Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432) Genel mazeret izni, adli ara verme süresi dışında olmak üzere 15 gündür.

(Ek fıkra:RG-5/10/2012-28432)  15 günlük genel mazeret, kanuni mazeret ve diğer izin hakları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve buna ilişkin mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde verilir.

Yıllık İzinlerin Kullanılma Biçimi

Madde 87 - a) İzin verme yetkisini haiz makamlarca adlî ara vermeden yararlanmayanların yıllık izinlerinin, kurulların düzenli bir şekilde çalışmasına imkan verecek şekilde kullandırılması plânlanıp yürütülür.

b) İzin verme yetkisini haiz makamlarca, nöbetçi kalmayan Daireler ile Daireler Kurulu, Genel Sekreterlik ve Daire Müdürlüğü personelinin izin işlemleri adlî ara verme süresince her bölümde bir memur kalacak şekilde planlanıp yürütülür.

c) Adlî ara vermeden yararlanamayan Başsavcı yardımcıları ile kalem teşkilâtının izin işlemleri ve planlanması, yukarıdaki esaslara aykırı düşmeyecek şekilde Başsavcılık tarafından yürütülüp, yerine getirilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Dergi Çıkarma

Madde 88 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-6/1/2004-25338)

Daireler Kurulu Başkanı ile Daire Başkanları; Daireler Kurulu ve Dairelerden verilen ve örnek olabilecek nitelikteki kararlardan birer adedini özetleriyle birlikte kararların yazılıp imzalandığı ayın sonunda en geç on gün içinde, yayıma esas olmak üzere Genel Sekreterliğe gönderirler.

Askerî Yargıtay Başkanlığınca, her yıl sonunda, örnek kararları ihtiva eden ve bunun dışında meslekî yazılara da yer verilen bir dergi çıkarılır.

Bu dergi ile ilgili diğer esaslar, Başkanlar Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulun onayına sunulan  ‘Askerî Yargıtay Yayım ve Yayın Yönergesinde gösterilir.

Yargıtay Adına Bilgi Verme ve Komisyonlara Katılma

Madde 89 - Her türlü basın ve yayın araçlarına, Askerî Yargıtay ve Askerî Yargıtay uygulamalarıyla ilgili bilgi ve demeçler, Askerî Yargıtay Başkanı veya yetkili kılacağı bir görevli tarafından verilebilir.

Askerî Yargıtayın temsil edileceği toplantı ve komisyonlara katılacaklar, Askerî Yargıtay Kanununun 17’nci maddesinin 6 no.lu bendi hükümleri gereğince Askerî Yargıtay Başkanınca belirlenir.

Yargıtay Binasında Yerleşim Düzeni

Madde 90 - Askerî Yargıtay binasında yerleşim düzeni, Askerî Yargıtay Başsavcısı ile koordine edilmek suretiyle Askerî Yargıtay Başkanınca sağlanır.

Askerî Yargıtay Başkanı  yerleşim düzeninin sağlanmasında;

a- Askerî Yargıtay birimlerinden her birine özgü hizmetin zaman kaybına yer vermeden güvenlikle yürütülmesi,

b- Birimlerin birbirleriyle olan ilişkisini hizmet gereklerine en uygun şekilde sürdürebilmesi,

c- Avukatların ve iş sahiplerinin, görevlilerin görevlerini yapmalarına engel olmaksızın, işlerini ivedilik ve kolaylıkla izlemelerine imkan verilmesi,

d- Odaların kişilere tahsisinde önceliğin; Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan, Daire Başkanları, Genel Sekreter, Daire Üyeleri, Daire Müdürü, Başsavcı Başyardımcısı, Tetkik Hâkimleri, Başsavcı Yardımcıları ve diğer personel sırasına göre tanınması,

İlkelerini göz önünde bulundurmak zorundadır.

Yurtdışına Gönderilecek Üyelerin Belirlenmesi

Madde 91- a) Bilimsel araştırma, meslekî temas veya bilgi ve görgüyü arttırmak amacıyla Askerî Yargıtaya ayrılan bütçe faslından yurtdışına gönderilecek Askerî Yargıtay Üyeleri Başkanlar Kurulunca belirlenir.

(Değişik cümle:RG-5/10/2012-28432) Başkanlar Kurulunca bu amaçla yurtdışına gidecek üyelerin belirlenmesinde Askerî Yargıtay üyeliğine başlama tarihi, daha önce Askerî Yargıtay’a ayrılan bütçe faslından üye sıfatıyla yurtdışına gönderilmiş olup olmadığı, yaş haddi veya kadrosuzluk nedenleriyle emekliye ayrılma tarihleri ve istekli olup olmadıkları dikkate alınır. Diğer hususlar yönünden önceliğe hak kazanıp da bunu kullanmak istemeyenler daha sonraki dönemler için yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar, ancak bunların öncelik sırası ve zamanının belirlenmesi Başkanlar Kurulunun takdirine aittir.

b) Askerî Yargıtaya ayrılan bütçe faslından yurtdışında yapılacak kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılara katılacak üyelerin belirlenmesi de Başkanlar Kurulunun kararıyla yapılır. Ancak; öncelik tespitine ait yukarıdaki (a) bendi hükümleri burada uygulanmaz.

Başkanlar Kurulunca, bu amaçla gönderilecek üyelerin belirlenmesi için; bu konulardaki toplantı nedeniyle davet yapılmış ise bunun içeriği, böyle toplantılara diğer emsal kurumlardan katılacakların makam ve memuriyet sıfatları, makam ve memuriyet sıfatı yönünden herhangi bir sınırlama olmayan hâllerde üyelerin bu konuda daha önce bilimsel çalışması olup olmadığı ve özellikle toplu olmayan katılmalarda üyelerin gidecekleri ülkede toplantı veya inceleme için yeterli  dil bilgileri olup olmadığı gibi  özellikler dikkate alınır.

Gerekirse bu özelliklerin belirlenmesi yönünden, üyeden kurula yazılı bildirimde bulunması istenebilir.

c) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen amaçlarla yurtdışına gönderilen üyeler, yurda dönüşlerini derhal başkanlığa bildirirler ve en geç iki ay içinde inceleme veya izlenimlerinin sonuçlarını içeren raporlarını Başkanlar Kuruluna intikal ettirilmek üzere, Genel Sekreterliğe verirler. Toplu göndermelerde müşterek çalışma sonucu hazırlanacak rapor aynı yönteme uygun olarak verilir.

d) Bu maddedeki üye deyimi; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerini ifade eder.

Kıyafet

Madde 92 - (Değişik:RG-6/1/2004-25338)

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkan ve üyeleri ile tetkik hâkimleri, Başsavcı Başyardımcısı ve yardımcıları duruşmalı işlerde;

Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ceza dairelerinden seçilmiş Birinci Başkan Vekili, ceza dairelerinin başkan ve üyeleri ve tetkik hâkimleri ile Yargıtay savcılarının özel kıyafetlerini taşırlar.

Üyelerin cüppe giyme töreni dışındaki törenlerde cüppe giymesi, Başkanlar Kurulunun kararına bağlıdır.

Kıyafetler yukarıda belirlenen şekle bağlı kalınarak Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde gösterilir.

Göreve Başlama

Madde 93 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-6/1/2004-25338)

Askerî Yargıtay Üyeliğine seçilenler, ant içerek göreve başlarlar.

Seçilen üye ya da üyelerin ant içmeleri ve cüppe giymeleri, Askerî Yargıtay Başkanlığınca düzenlenecek bir törenle yapılır. Törene, Askerî Yargıtay Başkanı tarafından uygun görülen askerî ve mülkî protokole dahil zevat ve makam sahipleri de davet edilebilir.

Ant içme töreninden sonra yeni seçilen üye ya da üyelerin özgeçmişi TRT ve haber ajansları kanalıyla kamuoyuna duyurulur.

Ant metni aşağıdaki gibidir:

‘Seçilmiş olduğum Askerî Yargıtay üyeliğini, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak yerine getireceğime, görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, adaletin gerçekleşmesi uğrunda bütün varlığımı ortaya koyarak var gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.’

Ant içme töreninde üyeye, sembol ve rozeti de Başkan veya tensip edeceği makam sahibi tarafından tevdi edilir.

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, 2’nci Başkanı, Daire Başkan ve Üyeleri ile Onursal Başkan ve Üyelere Genel Sekreterlikçe düzenlenip Askerî Yargıtay Başkanı tarafından onaylanan ve bu statülerini belirten kimlik kartı verilir.

Onur Günü

Madde 94 - Askerî Yargıtayın Kuruluş yıldönümüne rastlayan her yılın Nisan ayının altıncı günü Askerî Yargıtay onur günüdür. Ertelemeyi zorunlu kılan nedenler dışında, anılan kuruluş yıldönümü vesilesiyle o dönem içinde emekliye ayrılmış olan Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve Üyeleri onuruna, Başkanlar Kurulunca uygun görülecek yerde düzenlenen törenle kendilerine metni bu İçtüzüğe ekli bulunan ''Onur Belgesi'' ile geçmiş hizmetlerinin onurunu simgeleyen birer şilt verilir. Ayrıca; emekliye ayrılan Başkan ve Üyelere, Başkanlar Kurulu kararıyla uygun görülecek bir tarihte birer armağan verilebilir.

Emekliye ayrılmadan ölen Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanı ve üyelerinin onur belgeleri ve şiltleri eşlerine veya eşleri yoksa çocuklarına verilir .

Onursal Üyelerle İlişki

Madde 95 - Emekliye ayrılmak suretiyle onursal üye sıfatını kazanmış olan Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanı ve Üyelerine, Askerî Yargıtay ile ilişkilerini sürdürebilmeleri amacıyla yerleşim düzeni imkan verdiği takdirde kurum binası içinde uygun bir yer ayrılır.

Askerî Yargıtaya Ait Sembolleri Belirleme

Madde 96 - Askerî Yargıtay amblemi, sembolü, tanıtma bayrağı, rozet ve benzeri malzeme ve yazıların esas ve şekilleri Genel Kurulca belirlenir.

Bütçeye Ödenek Koymak

Madde 97 - Askerî Yargıtayın Yüksek Mahkeme olmasından kaynaklanan temsili giderleri ile Onur Günü ve diğer genel giderleri bütçeye konacak ödenekten karşılanır.

Kararların İnternet ve İntranet’de Yayını

Madde 98 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-6/1/2004-25338)

Askerî Yargıtayın tanıtımı, karar örnekleri, ilgili mevzuat ile karar sorgulama programının internet ve intranet üzerinden yayınlanması Başkanlıkça sağlanır.

İçtüzüğün Değiştirilmesi

Madde 99 - Askerî Yargıtay İçtüzüğünün değiştirilmesini Askerî Yargıtay Başkanı doğrudan doğruya isteyebileceği gibi, Genel Kurul mevcut üye sayısının 1/5'i veya Başsavcı veya Daire Başkanları, değişiklik istedikleri konular hakkındaki metinlerini gerekçeleri ile birlikte ve yazı ile Askerî Yargıtay Başkanı’ndan isteyebilirler. Başkan bu istekleri Genel Kurulun toplanacağı gün ve saati belirterek en az on beş gün önceden bütün üyelere duyurur.

Genel Kurul, İçtüzüğün kabulünde izlediği yöntem ile değişiklik isteğini görüşür ve karara bağlar. Değişiklik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu İçtüzüğün yurtdışına gidecek üyelerin tespitine dair 91 inci maddesinin (a) fıkrası hükümlerindeki öncelik, daha önce Askerî Yargıtay bütçe faslından yurtdışına gitmiş olan Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı veya yardımcılarından üye seçilenler yönünden kullanılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2- 6 Nisan 1990 tarihinden evvel emekliye ayrılmış Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan, Daire Başkanı ve Üyelere; görevde iken vefat edenlerle emekli olduktan sonra vefat edenlerin eşlerine veya çocuklarına onur belgesi verilmesi esas ve usulleri Başkanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Yürürlük

Madde 100 - Askerî Yargıtay Kanununun 26’ncı maddesi gereğince hazırlanan bu İçtüzük Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

____________

(1) 5/10/2012 tarihli ve 28432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük”ün 13 üncü maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının “Defterler” bendine (3) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere (4) ve (5) numaralı alt bentler eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

(2) 5/10/2012 tarihli ve 28432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük”ün 17 nci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının “Defterler” bendine (4) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere (5) ve (6) numaralı alt bentler eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

 

İçtüzüğün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/7/1990

20589

İçtüzükte Değişiklik Yapan İçtüzüklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

6/1/2004

25338

2.       

5/10/2012

28432

 

 

Sayfa

 

ONUR BELGESİ ÖRNEKLERİ

 

 

 

 

Örnek 1

 

ASKERİ YARGITAY ONUR BELCESİ

 

Askeri Yargı hizmetlerinin tüm aşamalarında hukukun üstünlüğü ilkesine inanarak görevini şerefle tamamlayıp emekliye ayrılan,

 

Askeri Yargıtay …………………………………………………………………………

 

Sayın …………………………………………………………………………………….

 

Her zaman takdirle anılacak çalışma ve katkıları nedeniyle Askeri Yargıtay adına şükran ve saygı duygularıyla sunulmuştur.

 

Askeri Yargıtay Başkanı

 

 

Sayfa

 

Örnek 2

 

ASKERİ YARGITAY ONUR BELGESİ

 

Askeri Yargı hizmetlerinin tüm aşamalarında hukukun üstünlüğü ilkesine inanarak görevini şerefle sürdürürken vefat eden,

 

Askeri Yargıtay ………………………………………………………………..

 

Sayın …………………………………………………………………………..

 

Her zaman takdirle anılacak çalışma ve katkıları nedeniyle Askeri Yargıtay adına şükran ve saygı duygularıyla sunulmuştur.

 

Askeri Yargıtay Başkanı

 

Sayfa