Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 31.03.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28250

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJE DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJE YÖNETMELİĞİ(1)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığınca, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik proje destek programlarının oluşturulması ve yürütülmesine (Ek ibare:RG-30/4/2016-29699) , gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları veya gençlik toplulukları ile ortak projeler yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (Değişik:RG-13/9/2019-30887)

(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü ve 190 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (Değişik:RG-30/4/2016-29699)

 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Birim: Bakanlık merkez teşkilatında yer alan harcama birimlerini,

ç) Genel Müdürlük: Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünü,

d) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,

e) Komisyon: Proje tekliflerini değerlendirmek üzere asgari daire başkanı düzeyinde, Bakanlık farklı hizmet birimleri temsilcilerinden Bakan onayıyla belirlenen en az beş kişiden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonunu,

f) Ortak proje: Bakanlığın gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları veya gençlik topluluklarıyla birlikte uyguladığı veya Bakanlığın mali desteğiyle proje yürütücüsünün yaptığı gençliğe yönelik etkinlik ve çalışmaları içeren, belirli bir amacı, bütçesi ve süresi olan bütünü,

g) Proje desteği: Proje destek programı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere Bakanlık tarafından sağlanan katkıyı,

ğ) Proje destek programı: Gençlik ve spor projelerini desteklemek üzere; amacı, kapsamı, destek türleri ve unsurları, destek tutarı, destek oranı ve her bir programa mahsus şartları Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanan gençlik ve spor projelerini desteklemek amacıyla Genel Müdürlük tarafından yürütülen programı,

h) Proje kontrolörü: Bakanlıkça düzenlenen proje yönetimi veya değerlendirilmesi eğitimlerine katılan Bakanlık ve bağlı kuruluşlar personelinden görevlendirilenler ile alanında uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Bakanlık tarafından uygun bulunanları,

ı) Proje koordinatörü: Proje yürütücüsünün temsile yetkili organı, en üst yöneticisi veya temsilcisi tarafından proje hazırlık, çalışma ve faaliyetlerini koordine etmekle ve proje kapsamında proje yürütücüsünü temsil etmekle görevlendirilen kişiyi veya kişileri,

i) Proje teklifi: Proje teklif çağrıları kapsamında veya ortak proje yürütme talebi ile sunulan projeleri,

j) Proje teklif çağrısı: İlgili proje destek programı kapsamında proje tekliflerini toplamak amacıyla yapılan duyuruyu,

k) Proje uygulama ortağı: Bakanlıkla ortak proje yürüten gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları ve gençlik topluluklarını,

l) Proje yürütücüsü: Proje teklifini sunan ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları ve gençlik topluluklarını,

ifade eder.

Proje destek programları

MADDE 4 – (1) Eğitim, kültür, araştırma, sanat, bilim, girişimcilik, spor, gönüllülük, hareketlilik, katılım, sosyal uyum ve Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda, kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri ve stratejik planlarda belirlenen hedef ve öncelikler dikkate alınarak, Bakan onayıyla bölgesel, ulusal veya uluslararası proje destek programları oluşturulabilir.

(2) Proje destek programlarının her biri için tahsis edilen yıllık bütçe Bakan onayıyla belirlenir. Ulusal veya uluslararası diğer kaynaklardan sağlanan fonlar, proje destek programları için kullanılabilir.

(3) (Değişik:RG-30/4/2016-29699) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça desteklenebilecek ya da ortak yürütülebilecek proje sayısı, projenin türüne göre ayrılmış olan bütçe ödeneğiyle sınırlıdır.

(4) Proje destek programlarının süresi, proje teklif çağrıları sayısı ve tarihleri Bakanlıkça belirlenir.

(5) Proje tekliflerinin kabul edileceği tarih aralığı, yerler ile Bakanlık mali katkısının alt ve üst sınırları ve proje teklifinde bulunabilecek proje yürütücüleri proje destek programında belirtilir.

(6) Proje destek programları, raporlama ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip kapatılır. Programın etkileri, sonuçları ve başarılı projeler kamuoyuyla paylaşılır. Programların tanıtımı, başarılı örneklerin paylaşılması ve sonuçların yaygınlaştırılması amacıyla program bütçesinden ödenek ayrılır.

(7) Genel Müdürlük, proje destek programlarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmekle görevli ve sorumludur. Gerek görüldüğü hallerde, proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi, sözleşme imzalanması, projelerin izlenmesi ve denetlenmesi, sonuç raporlarının alınması, durdurulması ve iptaline ilişkin iş ve işlemler il müdürlükleri eliyle yürütülebilir.

Proje tekliflerinin sunulması, değerlendirilmesi ve kabulü

MADDE 5 – (1) Proje teklifleri, ilgili proje destek programında belirlenen başvuru formu ve ekleri kullanılarak proje teklif çağrı dönemi içinde proje koordinatörünce Bakanlığa sunulur.

(2) Birden fazla proje yürütücüsü ortaklık beyannamesi imzalayarak proje teklifinde bulunabilir ve proje desteğinden yararlanabilir. Bu durumda, proje ortakları bir veya birden fazla proje koordinatörü belirler. Proje ortakları, projenin yürütülmesinden ve doğacak sorumluluklardan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(3) Genç grupları ve gençlik topluluklarının proje tekliflerinde; genç grupları için il müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinden, gençlik toplulukları için bünyesinde bulundukları eğitim kurumlarından, proje gerçekleştirme kapasitelerini ve uygunluklarını gösteren belge istenebilir. Belgenin içeriği ve uygunluk şartları proje destek programında belirtilir.

(4) Proje destek programlarında belirlenen tutarın üzerindeki proje tekliflerinde; proje yürütücüsünün idari ve mali yeterliliği aranabilir.

(5) Proje teklifleri ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmeyi geçen her proje teklifi, iki proje kontrolörünce ayrı ayrı içerik değerlendirmesine tabi tutulur. Kontrolörler tarafından verilen puanların ortalaması içerik değerlendirme puanıdır. İki değerlendirme arasında 20 puandan fazla fark bulunması halinde proje teklifi, üçüncü bir proje kontrolörü tarafından değerlendirilir. Bu durumda en yüksek iki puanın ortalaması içerik değerlendirme puanıdır.

(6) Proje kontrolörleri, ön değerlendirme ve içerik değerlendirmesine ilişkin formları elektronik ortamda doldurur. Ayrıca formların çıktısını alıp imzalayarak Genel Müdürlüğe gönderir.

(7) İçerik değerlendirmesi sonunda, 100 tam puan üzerinden ortalama 50 ve üzeri puan alan proje teklifleri Komisyona sunulur.

(8) Proje destek programı çerçevesinde desteklenecek projeler, ülke sathına dengeli dağılım, cinsiyet eşitliği, dezavantajlılık gibi hususlar ile kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri, stratejik planlar gibi belgelerdeki hedef ve öncelikler dikkate alınarak Komisyon tarafından değerlendirilerek Bakan onayıyla belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(9) Proje yürütücüsünün idari-mali yeterliliğine ve proje tekliflerinin ön ve içerik değerlendirmesine ilişkin kriterler proje destek programında belirtilir.

Projelerin yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Desteklenecek proje teklifleri belirlendikten sonra proje yürütücüsü ile Bakanlık arasında sözleşme imzalanır.

(2) Proje desteği ayni veya nakdi olabilir. Ayni destek talebinin olması halinde, bu desteğin mali karşılığı proje bütçesinde belirtilir. Desteklenen her bir proje için proje yürütücüsü tarafından ayrı bir proje hesabı açılır ve hesap bilgileri Bakanlığa iletilir. Proje nakdi destek tutarı sözleşme çerçevesinde Bakanlık tarafından ilgili hesaba aktarılır.

(3) Proje desteği, proje amacı dışında kullanılamaz. Sözleşmede gösterilen proje başlangıç ve bitiş tarihleri dışında yapılan harcamalar ödenmez. Mücbir sebeplerle projenin sözleşmede belirtilen sürelerde bitirilememesi halinde proje süresi bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Proje süresinin uzatılması kabul edilmişse bu tarihlerde yapılan harcamalar ödenebilir. Proje amacı veya proje teklifi ve sözleşmede belirlenen faaliyetler dışında kullanılan proje desteği onbeş gün içinde Bakanlığa iade edilir. İade edilmediği takdirde kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre proje yürütücüsünden tahsil edilir.

(4) Proje destek programı çerçevesinde proje desteği talep edilen projenin tamamı veya bir bölümü için ulusal ve uluslararası kaynaklardan destek, yardım veya hibe sağlanmışsa veya sağlanacaksa proje teklifinde belirtilir. Proje destek tutarı, bu şekilde sağlanan destek, yardım veya hibe tutarı düşülerek belirlenir. Projenin öncesinde, yürütülmesi sırasında ve tamamlanmasından sonra, projenin Bakanlık tarafından desteklenen kısmı veya bölümleri için başka bir kaynaktan destek, yardım veya hibe sağlandığı tespit edildiği takdirde haksız olarak alınan tutar onbeş gün içinde Bakanlığa geri ödenir. Geri ödenmediği takdirde kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre proje yürütücüsünden tahsil edilir.

(5) Projelerin Bakanlık tarafından desteklendiğini gösterir her türlü yazı, logo ve benzeri işaretlerin, projenin yürütüldüğü yerlerde, projelere ilişkin internet sitelerinde, proje kapsamında yaptırılan promosyon malzemelerinde ve proje kapsamında oluşturulan kitap, broşür, sesli ve görsel materyal ve benzerlerinde yer alma şekline ilişkin görünürlük kuralları proje destek programında belirlenir.

Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren proje kapsamında yapılan faaliyetler ve projenin geldiği aşamayı gösteren gelişme raporları üçer aylık dönemler halinde proje yürütücüsü tarafından Genel Müdürlüğe sunulur.

(2) Proje kontrolörü; projeleri, sözleşme hükümlerini, proje takvimini, görünürlük kurallarını ve bu Yönetmelikte yer alan diğer hususları dikkate alarak izler ve denetler. İzleme ve denetlemeler gerektiğinde yerinde yapılabilir. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltmeleri yapması sağlanır.

Projelerin sonuçlanması

MADDE 8 – (1) Proje sonuç raporu, proje bitiş tarihinden itibaren en geç iki ay içinde proje yürütücüsü tarafından elektronik ortamda düzenlenir ve imzalı çıktısı Bakanlığa iletilir. Sonuç raporuna proje kapsamında yapılan giderleri kanıtlayan belgelerin asılları veya yasal nedenlerle başka kurumlara teslim edilen veya edilmesi gereken belgelerin onaylı suretleri eklenir.

(2) Proje kontrolörü, proje sonuç raporunu, ekindeki harcama belgelerini ve yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgeleri inceler ve değerlendirmelerini içeren raporunu Bakanlığa sunar. Proje kontrolörü tarafından hazırlanan raporda, proje desteği olarak ödenen toplam tutarla uygun görülen harcamaların toplam tutarı karşılaştırılır. Uygun görülen harcamaların proje desteği olarak ödenen tutardan fazla olması halinde fark tutarı proje yürütücüsüne ödenir. Uygun görülen harcamaların proje desteği olarak ödenen tutardan daha az olması halinde fark tutarı proje yürütücüsü tarafından onbeş gün içinde Bakanlığa geri ödenir. Bu tutar, süresinde geri ödenmediği takdirde kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre proje yürütücüsünden tahsil edilir.

(3) Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. Projelere ilişkin yazılı, görsel ve sesli ve benzeri fikri ve sınai haklara konu olabilecek her türlü proje çıktısı Bakanlık tarafından süresiz ve bedelsiz olarak kullanılabilir.

Projelerin durdurulması ve iptali

MADDE 9 – (1) Kabul edilebilir mazeret olmaksızın gelişme raporları gönderilmeyen projeler ve inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ile mücbir sebeplerle yürütülmesi geçici olarak olanaksız hale gelen projeler geçici olarak durdurulabilir. Durdurma sürecinde yapılan harcamalar ödenmez. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

(2) Mücbir sebeplerle yürütülmesi olanaksız hale gelen projeler ile proje yürütücüsünün kusur veya ihmali sonucunda yürütülemeyeceği anlaşılan projeler iptal edilir. İptal tarihine kadar proje yürütücüsüne proje desteği olarak ödenen toplam tutarla uygun görülen harcamaların toplam tutarı karşılaştırılır. Uygun görülen harcamaların proje desteği olarak ödenen tutardan fazla olması halinde fark tutarı proje yürütücüsüne ödenir. Uygun görülen harcamaların proje desteği olarak ödenen tutardan daha az olması halinde fark tutarı proje yürütücüsü tarafından onbeş gün içinde Bakanlığa geri ödenir. Bu tutar, süresinde geri ödenmediği takdirde kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre proje yürütücüsünden tahsil edilir.

(3) Kusur veya ihmalleri sonucunda projeleri iptal edilen proje yürütücüleri üç yıl süreyle proje destek programlarına başvuramaz ve devam eden diğer projeleri sona erdirilebilir.

Ortak proje

EK MADDE 1 – (Ek:RG-30/4/2016-29699)

(1) Bakanlık, gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları ve gençlik toplulukları ile ortak projeler yürütebilir.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar, Bakanlığın görev alanında yürütmeyi planladığı proje, faaliyet ve çalışmalar için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin temininde kullanılmak üzere ortak proje yürütme teklifini başvuru formunu doldurarak Bakanlığa sunar.

(3) Ortak proje yürütme teklifleri Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan projeler ile projeyi yürütecek birim Bakanlık onayı ile kesinleşir. Gerçek ve tüzel kişiler, gençlik grupları ve gençlik topluluklarının talebi üzerine gerçekleştirilecek ortak projelerde tarafların yükümlülükleri komisyon kararı ile belirlenir. Bakanlıkça yapılan ortak proje yürütme tekliflerinde komisyon kararı aranmaz.

(4) Ortak projeler iki yöntemle yürütülür:

a) Birlikte uygulama yöntemi; Bakanlık ile proje uygulama ortağının yükümlülükleri bir sözleşme ile belirlenir. Taraflar sözleşmedeki yükümlülüklerini sözleşme hükümlerine göre kendi imkân ve usulleri çerçevesinde yerine getirirler.

b) Mali destek yönteminde; ortak projenin giderleri için Bakanlık, proje uygulama ortağına bu amaçla tefrik edilen bütçe ödeneğini dikkate alarak, komisyon kararında belirtilen tutarda mali destek sağlar.

(5) Birlikte uygulama yöntemiyle yürütülen ortak projelerde projenin yürütülmesine, izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin hükümler de sözleşmede belirtilir. Mali destek yöntemiyle yürütülen ortak projeler, proje destek programı çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür, izlenir ve denetlenir.

(6) Bu Yönetmelikte, projenin yürütülmesine, izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin olarak proje yürütücüsü için belirtilen hükümler proje uygulama ortağı için de geçerlidir.

(7) Ortak projelere ilişkin olarak bu Yönetmelikte Bakanlık tarafından görevlendirilen birim tarafından yapılacağı belirtilenler dışında kalan iş ve işlemler Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Tereddütlerin giderilmesi

EK MADDE 2 – (Ek:RG-30/4/2016-29699)

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

_______________________

(1)              30/4/2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliğinin adı Gençlik Ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir.                            

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/3/2012

28250

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

30/4/2016

29699

2

13/9/2019

30887

3

 

 

Sayfa