Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 06.03.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28225

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-3/6/2015-29375)

(1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında çalışan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Geçici olarak asıl görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri, bu Yönetmelik ekinde belirtilen geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin ve üst disiplin amirleridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2012

28225

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

3/6/2015

29375

2.       

 

 

3.       

 

 

 

Sayfa