Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 02.12.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28130

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

En üst disiplin amiri

MADDE 4 – (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, bütün personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu tüm yetkileri bütün personel hakkında doğrudan kullanabilir.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri ekli listede gösterilmiştir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ

 

A – Merkez Teşkilatı

 

 

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

a) Telekomünikasyon İletişim Başkanı

Kurum Başkanı 

 

b) Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı 

 

c) Müşavir

Kurum Başkanı

 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

a) Daire Başkanı

Telekomünikasyon İletişim Başkanı

Kurum Başkanı

b) Müşavir

Telekomünikasyon İletişim Başkanı

Kurum Başkanı

c) Diğer Personel

Daire Başkanı

Telekomünikasyon İletişim Başkanı

Hukuk Müşavirliği

a) Birim Amiri

Kurum Başkanı 

 

b) Diğer Personel

Birim amiri

Kurum Başkanı

Müdürlükler (Doğrudan Kurum Başkanına Bağlı Olanlar)

 a) Birim Amiri

Kurum Başkanı 

 

 b) Diğer Personel

Birim Amiri

Kurum Başkanı

Müdürlükler (Kurum Başkan Yardımcısına Bağlı Olanlar)  

a) Birim Amiri

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı 

b) Diğer Personel

Birim Amiri

Kurum Başkan Yardımcısı

Müdürlükler (Daire Başkanına Bağlı Olanlar) 

a) Birim Amiri

Daire Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

b) Diğer Personel

Birim Amiri

Daire Başkanı

Daire Başkanlıkları (Doğrudan Kurum Başkanına Bağlı Olanlar)

a) Birim Amiri

Kurum Başkanı

 

b) Diğer Personel

Birim Amiri

Kurum Başkanı

Daire Başkanlıkları (Kurum Başkan Yardımcısına Bağlı Olanlar)

a) Birim Amiri

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

b) Diğer Personel

Birim Amiri

Kurum Başkan Yardımcısı

 

B – Taşra Teşkilatı

          

a) Bölge Müdürü

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

b) Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Kurum Başkan Yardımcısı

c) Diğer Personel

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

 

 

Sayfa