Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 26.10.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28096

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında bir kadroya ilk defa, açıktan veya naklen atanacaklar için açılacak sınavları, sınav konularını, (Değişik ibare:RG-8/2/2014-28907) (1)  sınav komisyonlarının/kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar (Mülga ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) (…), halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler (Mülga ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) (…) ve Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) katılacaklar hakkında uygulanır.

(2) Müfettiş, müfettiş yardımcısı, Diyanet işleri uzmanı, Diyanet işleri uzman yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atanacaklar; vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklar ile bu unvanların kariyer basamaklarına atanacaklar; görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Cami görevlileri: İmam-hatip ve müezzin-kayyımları,

ç) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS): Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla Başkanlıkça yapılan veya yaptırılan sınavı,

d) Sınav: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar (Mülga ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) (…) ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü (Mülga ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) (…) sınavı,

e) Sözlü sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek, (Değişik ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını, ifade ve temsil yeteneğini ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile yapılan sınavı,

f) Taşra teşkilatı: Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas merkezi müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini,

g) (Mülga:RG-8/2/2014-28907)(1)

ğ) (Değişik:RG-18/6/2014-29034) Yarışma sınavı: Halen cami görevlisi olarak veya bir üst görevde çalışmakta olan veya daha önce bu görevleri yapmış olup Başkanlık teşkilatında çalışanlardan cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atanmak üzere müracaat edenler için yapılacak sınavı,

h) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Yazılı Sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek maksadı ile yapılan sınavı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlara Dair Genel Esaslar

 

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Sınavlara dair temel esaslar şunlardır:

a) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanmak isteyenler 2 nci maddedeki istisnalar hariç 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve bu Yönetmelik esaslarına göre sınava tabi tutulurlar.

b) Görev veya görev yerlerini değiştirmek için açılan sınavlara katılmak isteyen cami görevlileri, kariyer unvanlar için yapılacak sınavlara katılmak isteyen personel ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilmek için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girmeleri ve Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır.

c) Sınavlarda gizlilik esastır.

ç) (Mülga:RG-8/2/2014-28907)(1)

d) (Değişik:RG-18/6/2014-29034) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları, sonuçların ilân tarihinden itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.

e) Hakkında hüküm bulunmayan sınav sonuçları müteakip sınav ilan tarihine kadar geçerlidir.

f) Atama yapıldığı sırada askerde bulunanların sınav sonuçları, terhis tarihinden itibaren otuz gün süreyle geçerlidir.

Sınavlar ve sınavları açacak merciler

MADDE 6 – (1) Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi (Değişik ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.

(2) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Değişik ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) görevli bulunanlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda sınav açılır.

(3) Başkanlık taşra teşkilatında bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, (Değişik ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) Valiliklerce uygun görülecek zamanlarda sınav yapılır.

(4) Cami görevlisi kadrolarından münhal bulunan yerler için her ayın ilk Salı günü müftülüklerce yarışma sınavı yapılır.

(5) (Mülga:RG-8/2/2014-28907)(1)

Sınavların ilanı

MADDE 7 – (1) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavlara ilişkin duyurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

(2) Halen görevde olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar için yapılacak sınavlar ve bu sınavlar sonucu atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, (Mülga ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) (…) ve sayısı, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce, sınav Başkanlık merkezinde yapılacaksa, Başkanlıkça; taşrada yapılacaksa, (Değişik ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) Valiliklerce, uygun görülecek vasıtalarla ilân edilir.

(3) (Değişik:RG-18/6/2014-29034) Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavları, Başkanlıkça yapılacaksa Başkanlık, müftülükçe yapılacaksa ilgili müftülük tarafından sınav başvuru süresinin bitiminden önce on beş gün süre ile Başkanlık internet sayfasında ilan edilir. Resmî tatiller ile cumartesi ve pazar günleri on beş günlük ilân süresinden sayılır.

(4) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) yeri, tarihi, konuları ile diğer hususlar sınav tarihinden en az (Değişik ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) otuz gün önce Başkanlık web sayfasında yayımlanır (Mülga ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) (…).

(5) Sınava gireceklerde aranan şartlar ilanda belirtilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

 

Müracaat

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Sınav başvuruları, Başkanlıkça sınav duyurularında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

(2) (Ek:RG-18/6/2014-29034)(2) Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavlarına müracaatlar, her ayın son Salı günü mesai bitiminde sona erer.

(3) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Müracaatlarda ilgilinin beyanı ve başvuru esnasında verdiği bilgiler esas olup zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar ilgiliden belge talep edilmez.

(4) Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilir.

(5) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.

(6) Müracaat evrakında eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz ve bu durum kendilerine bildirilir.

Sınav komisyonları/kurulları ve görevleri

MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/2/2014-28907)(1)

(1) Başkanlıkça açılan sınavlarda sınavı yapacak komisyonlar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile bir başkan ve en az iki asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) (Değişik:RG-18/6/2014-29034) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü sınav kurulunca yapılır. 25/10/2011 tarihli ve 28095 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerince (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal bulunan cami görevliliği kadroları için açılacak sınavlar Başkanlıkça da yapılabilir. İl müftülüğü sınav kurulu, valilik onayı ile il müftüsü, müftü yardımcısı veya ilçe müftüsünün başkanlığında il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, eğitim görevlileri ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.

(3) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezince açılan sınavları yapacak olan komisyon, dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim görevlisi ve/veya uzmanlar arasından ilgili müdürün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(4) Sınav komisyonlarına/kurullarına, atama yapılacak kadronun özelliğine göre gerektiğinde başka kuruluşlardan üye alınabilir.

(5) Sınav komisyonlarında/kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

(6) Sınav komisyonu/kurulu başkan veya üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınavına katılamazlar. Bu kişilerin sınavında yedek üye/üyeler görev alır.

(7) Sınav komisyonları/kurulları, sınavı düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmakla görevlidir.

Sınav konuları ve sorular

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenler için;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

konularından sorular sorulur.

(2) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),

b) Arapça,

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı),

ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

alanlarından sorular sorulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan konularda yazılı ve sözlü sınavlara katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın elektronik sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır ve bu hususa sınav ilanında da yer verilir.

(4) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri için otuzar, (ç) bendi için on puan üzerinden yapılır.

(5) (Mülga:RG-8/2/2014-28907)(1)

(6) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Bu maddede belirtilen unvanların dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda, Başkanlıkça belirlenecek konularda ve atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun sorular sorulur.

(7) Aynı görev için sınava girenlere, farklı öğrenim seviyesinde de olsalar, görevin gerektirdiği seviyede sorular sorulur.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Sınavların sorumluluğu sınavı yapan komisyona/kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu/kurulu başkanı sorumludur.

(2) Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. (Mülga cümle:RG-8/2/2014-28907)(1) (…)

Tutanaklar

MADDE 12 – (Mülga:RG-8/2/2014-28907)(1)

Değerlendirme

MADDE 13 – (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1)

(1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav komisyonu/kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

a) Yazılı yapılmış ise yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

b) Sözlü sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

c) Sözlü sınav puanı sınav komisyonu/kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

ç) Yazılı ve sözlü sınava katılanların nihai puanları, yazılı ve sözlü sınav puan ortalamaları alınarak tespit edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavların puanları tespit edilirken küsuratlar da dikkate alınır.

d) (Mülga:RG-18/6/2014-29034)

Başarı sıralaması (Değişik başlık:RG-8/2/2014-28907)(1)

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınır. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla yazılı sınav yapılmış ise yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir.

(2) Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanır. (Mülga cümle:RG-8/2/2014-28907)(1) (…)

(3) (Mülga:RG-18/6/2014-29034)

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

MADDE 15 – (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1)

(1) Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları sınavı açan merci tarafından sınavın bitim tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir ve sınava katılanlara uygun vasıtalarla duyurulur.

(2) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların, tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde, sınavı açan yere müracaat etmeleri istenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

(2) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) Bu itirazlar, sınavı açan birim tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 18 – (1) Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen süre içinde müracaat edenlerin atamaları (Değişik ibare:RG-8/2/2014-28907)(1) başarı sırasına göre yapılır.

(2) (Değişik:RG-8/2/2014-28907)(1) (Ek ibare:RG-18/6/2014-29034) Yarışma sınavı hariç Sınav açılan unvanlarda, atama işleminden sonra çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara, müteakip sınav ilan tarihine kadar başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılabilir.

(3) (Mülga:RG-18/6/2014-29034)

Cami görevliliğine naklen atama

MADDE 18/A – (Ek:RG-18/6/2014-29034)

(1) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar şu esaslara göre yapılır:

a) Cami görevliliği münhal kadrolarına müracaat edenlerin naklen atamalarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde;  MBSTS puanının yüzde kırkı, EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan toplam puan esas alınır.

b) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alınması esastır. Ancak EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu ile EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan ayrı ayrı en az 70 puan şartı aranmaz.

c) Cami görevliliği münhal kadrolarına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılır. Bu puanın eşit olması halinde sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana ve öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilir.

ç) (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara tek müracaat olması halinde bu madde hükümlerine bağlı kalınmaksızın sadece MBSTS puanı esas alınarak naklen atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bunun dışında kalanların sınav belgeleri sınavı yapan mercilerin arşivlerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan sınavlarda başarı gösterenlerin hakları, bu Yönetmelikteki esaslara göre yapılacak sınavlara kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

 

 ____________________

(1)         Bu değişiklik 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2)         Bu değişiklik ile 8 inci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2011

28096

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

7/2/2014

28907

2.

18/6/2014

29034

3.

8/7/2019

30825 Mükerrer

 

EK-1

(Değişik:RG-18/6/2014-29034)  

CAMİ GÖREVLİLERİ

NAKİL DEĞERLENDİRME FORMLARI

 

Adı Soyadı

 

Görev Yeri ve Unvanı

 

T.C. Kimlik No

 

Sicil No

 

 

(A)   YARIŞMA SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No

Sınav Konuları

Puan Değeri

Adayın Puanı

1

KUR’AN-I KERİM

Yüzüne okuma

30

 

Meal bilgisi

5

 

Tecvid bilgisi ve meharic-i huruf

15

 

Ses/Seda/Makam

5

 

Ezber bilgisi

20

 

2

Hitabet

15

 

3

Mesleki Temsil

10

 

 

TOPLAM

100

 

 

(B)   MÜKTESEP/NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No

Müktesepler/Nitelikler

Puan Değeri

Toplam Puan Değeri

Adayın Puanı

1

İmam Hatip Lisesi

10

10

 

2

Ön Lisans

5

5

 

3

Diğer Lisans

5

5

 

5

İlahiyat Fakültesi

10

10

 

6

Yüksek Lisans

2

2

 

7

Hafızlık

8

8

 

8

İhtisas Kursu/Aşere, Takrib, Tayyibe     

5

5

 

9

Tashih-i Huruf

3

3

 

10

YDS ve denkliği kabul edilen yabancı dil belgeleri (C) ve üstü seviyeler için

2

2

 

11

10 (on) yıla kadar her bir görev yılı için

3

30

 

12

10 (on) yıldan 30 (otuz) yıla kadar her bir görev yılı için

1

20

 

TOPLAM

100

 

 

(C)   NAKİL DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No

Değerlendirme Kıstasları

Adayın Puanı

Oranı

Naklen Atamaya Esas Nihai Puan

1

MBSTS puanı

 

%40

 

2

Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu Puanı

 

%40

 

3

Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu Puanı

 

%20

 

TOPLAM

%100

 

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TASDİK OLUNUR.

 

…. /.... /…..

İmza ve Mühür

 

Not: Bu form, sınavın yapıldığı müftülükçe tasdik edilecektir.

 

Sayfa