Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 23.09.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28063

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzey görev: Aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanını,

c) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki görevlerin gruplandırılması ve gruplar içerisindeki alt görev gruplarının sıralanmasını,

d) (Mülga:RG-25/2/2018-30343)

e) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında dikkate alınan hizmet sürelerini,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

ı) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Grupları ile Aranacak Şartlar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi görevler aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Müdür,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef,

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

1) Uzman,

c) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) İdari Hizmetler Grubu:

1) Memur, dava takip memuru, arşiv memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför,

ç) Yardımcı Hizmetler Grubu:

1) Dağıtıcı, Hizmetli.

(2) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mühendis, mimar, mütercim-tercüman, istatistikçi, grafiker, kütüphaneci, hemşire, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresi ve eğitim şartlarını taşımak,

b) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7(Değişik:RG-25/2/2018-30343)

(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Müdür yardımcısı kadrosunda en az iki, unvan değişikliğine tabi kadrolarda (teknisyen ve hemşire hariç) veya uzman kadrosunda en az dört yıl veya şef kadrosunda en az altı yıl çalışmış olmak,

b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Uzman kadrosunda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda (teknisyen ve hemşire hariç) en az iki yıl veya şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Şef kadrosunda en az iki yıl veya memur, dava takip memuru, arşiv memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, şoför, teknisyen veya hemşire kadrolarında ise en az dört yıl çalışmış olmak,

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanlar için ise en az altı yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

3) Memur, dava takip memuru, arşiv memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, şoför, teknisyen veya hemşire kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

d) Memur, dava takip memuru, arşiv memuru, santral memuru ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

e) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az iki yıl hizmet süresine sahip bulunmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet sürelerinin, sınav açılacağı ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az altı ayının Kurumda geçmiş olması gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları şarttır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Mühendis, mimar, istatistikçi veya grafiker kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mütercim-Tercüman, kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) TOEFL sınavından en az 250 puan veya IELTS sınavından en az 7 puan almak.

c) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla ilgili duyuru, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Başkan tarafından uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları, sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Kurum internet sitesinden duyurulur. Duyuruda, atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu duyuru üzerine, Kurum personelinden son başvuru tarihi itibarıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, ilan edilen farklı unvanlı kadrolardan sadece birini tercih etmek suretiyle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunur. Anılan Daire Başkanlığı, başvuran adaylara ilişkin bilgileri sınav kurulunun değerlendirmesine sunar ve sınav kurulunca belirlenen sınava katılma şartlarını taşıyan ve taşımayan personele ait listenin Kurum internet sitesinde duyurulmasını sağlar. Aylıksız izinde bulunan Kurum personelinin de başvuruda bulunarak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılması mümkündür. Ancak, aday memur statüsündeki Kurum personeli ile diğer kurumların personeli görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamaz.

(3) (Mülga:RG-25/2/2018-30343)

(4) (Mülga:RG-25/2/2018-30343)

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav konuları

MADDE 11 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-25/2/2018-30343)

(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav konuları, atama yapılacak görevin niteliği ve görev alanıyla ilgili konular dikkate alınmak suretiyle sınav kurulu tarafından belirlenir ve sınav duyurusunda belirtilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav konuları

MADDE 12 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-25/2/2018-30343)

(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personel, yazılı sınavı müteakip sınav kurulu tarafından belirlenecek tarihte;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

konularından sözlü sınava tabi tutulur.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Unvan değişikliği yazılı sınavı ise, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınav usulü sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav, yalnızca sınav açılan kadro için geçerlidir ve sınavda başarılı sayılabilmek için yüz puan üzerinden en az altmış puan alınmış olması gerekir.

(2) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Yazılı sınavda başarılı bulunan personel, Kurum tarafından yapılacak sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınava, en yüksek puan alandan başlanılmak üzere atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar personel çağrılabilir. Son sıradaki personel ile aynı puana sahip olanların tamamı da sınava alınır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Sınav kurulu, sınav sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere başarı puanlarını bir tutanak ile tespit eder. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Sınavda başarılı olanların sayısı duyurulan kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan personelden başlamak üzere duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar personel başarılı kabul edilerek asıl olarak belirlenir. Ancak başarı puanında eşitlik olması durumunda, başarı listesinin oluşturulmasında sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. Ayrıca, sınavda başarılı olmak şartıyla, en fazla asıl aday sayısı kadar personel de başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır. Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve gerektiğinde ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

(5) Sınavda başarılı olan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında saklanır.

Sınav kurulu

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere Başkan tarafından görevlendirilecek beş asil üyeden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. Sınavlara, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(2) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(3) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 15(Değişik:RG-25/2/2018-30343)

(1) Sınav kurulu, sınava katılacak personelin tespiti, sınav konularının belirlenmesi, sınavın yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütmekle görevlidir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Sınav sonuçları, sonuç tutanağının sınav kurulu tarafından düzenlenmesini müteakip beş iş günü içerisinde Kurum internet sitesinde duyurulur.

(2) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) İlgililer, sonuçların duyurulmasını takip eden beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, sınav kurulu tarafından değerlendirilir; gerek görülen itiraz dilekçeleri sınavı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazananların, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atamaları yapılır.

(2) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içerisinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında haklarında herhangi bir ön inceleme veya soruşturma yapılanlar ön inceleme veya soruşturmanın atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) Aynı görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin yazılı isteği ve atanılacak kadro için aranılan şartları taşımak şartıyla diğer görevlere atamaları Kurumca ihtiyaç duyulması halinde yapılabilir.

(2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda meslek personeli olarak belirtilen personel ile anılan Kanunun geçici 8 inci maddesinin son fıkrası kapsamında bulunan personelin müdür kadrosuna atanmasında, bu kadro için aranılan şartların taşınması kaydıyla, Kurumda belirli süre çalışmış olma ve sınav şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kurum ve kuruluşlardan bu Yönetmelikte belirtilen;

a) Müdür kadrosuna yapılacak naklen atamalarda bu Yönetmelik ile söz konusu kadro için belirlenen Kurumda belirli süre çalışmış olma ve sınav şartı dışındaki şartların tamamı aranır.

b) Diğer kadro unvanlarıyla aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılacak atamalarda, bu Yönetmelik ile atama yapılacak kadro için belirlenen Kurumda belirli süre çalışmış olma şartı ile sınav şartı dışındaki şartlar aranır.

(2) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Açıktan atamalar

MADDE 20 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde yapılacak atamalar hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolar ile unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak açıktan atamalarda, bu Yönetmelik ile atama yapılacak kadro için belirlenen hizmet süresi ve sınav şartı dışındaki şartlar aranır.

Doktora öğrenimini bitiren personelin ataması

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel hakkında, atanılacak görev için bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ayrıca doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2011

28063

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

25/2/2018

30343

2

3

 

Sayfa