Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 22.11.2000 Resmî Gazete Sayısı: 24238

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124’üncü maddesi ve 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”in değişik 16’ncı maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

 

Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi

Madde 4- İdarenin bağlı bulunduğu ilgili Bakan ile Genel Müdür, görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

İdarenin merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin sicil amirleri, astlık üstlük sıralamasına göre aynı zamanda disiplin amirleridir. Disiplinin amirlerinin kimler olacağı Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, idare merkez teşkilatında Genel Müdür, diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridir.

 

Başka Yerde Görevlendirilenlerin Disiplin Amirleri

Madde 5- Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 6- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel müdürü yürütür.

Sayfa

EK-1

(Değişik:RG-15/9/2011-28055)

 

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

MERKEZ TEŞKİLATI

 

 

 

 

BİRİMLER VE PERSONEL

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1)

 

Genel Müdürlük

 

 

 

a)

Genel Müdür

Bakan

 

 

b)

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

 

c)

Diğer personel

Genel Müdür

 

2)

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı

 

 

 

a)

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

 

 

b)

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

 

c)

Diğer personel

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

3)

 

Hukuk Müşavirliği

 

 

 

a)

1. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

 

 

b)

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

 

c)

Avukat

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

 

ç)

Diğer personel

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

4)

 

Daire Başkanlıkları

 

 

 

a)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

b)

Şube Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Araştırmacı (ö), Daire Tabibi, Diş Tabibi, Daire Tabipliğinde görevli personel

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

 

c)

Diğer personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

ç)

Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı personel

Sivil Savunma Uzmanı

Daire Başkanı

Sayfa

EK-2

(Değişik:RG-15/9/2011-28055)

 

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

TAŞRA TEŞKİLATI

 

 

 

 

BİRİMLER VE PERSONEL

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1)

 

Şube Müdürlükleri (İL)

 

 

 

a)

Şube Müdürü

Vali

Genel Müdür

 

b)

Diğer personel

Şube Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

2)

 

Şube Müdürlükleri (İLÇE)

 

 

 

a)

Şube Müdürü

Kaymakam

Vali

 

b)

Diğer personel

Şube Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

 

Sayfa