Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 19.02.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27851

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ VE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan her türlü taşınır ve taşınmazların satılması,  kiraya verilmesi ve bunlar üzerine reklam alınması suretiyle değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada belirtilen usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı, 29 uncu ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürünü,

c) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ç) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı esas ve usuller çerçevesinde, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

d) İhale dokümanı: İhale konusu işe ilişkin idari, teknik, özel şartnameler ile gerekli diğer belge ve bilgileri, 

e) İhale onay belgesi: İhaleye çıkılması hususunun ihale yetkilisince onaylandığını gösteren belgeyi,

f) İhale yetkilisi: Yönetim Kurulunu,

g) İstekli: İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişileri veya ortak girişimleri,

ğ) Kira: Taşınır ve taşınmazlar ile hakların belli bir bedel ve süre karşılığında kullandırılmasını,

h) Kiracı: Kira ihalesi üzerinde kalan ve kendisi ile sözleşme imzalanan isteklileri,

ı)  Müşteri: Üzerine ihale yapılan istekliyi,

i) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

j) Reklam: Taşınır ve taşınmazlar üzerinde veya internet sayfasında bir ürünün, hizmetin, faaliyetin, kurumsal kimliğin sesli, görüntülü veya yazılı olarak tanıtımını,

k) Satış: Taşınır ve taşınmazlar ile hakların satışını,

l) Sözleşme: İdare ile ihale üzerinde kalan istekli arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

m) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

n) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri,

o) Tahmini bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,

ö) Uygun bedel:  Bedeli tahmin edilen ihalelerde tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğini,  bedel tahmini yapılamayan ihalelerde ise teklif edilen bedellerin en yükseğini,

p) Yönetim Kurulu: İdare Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, İhale Yetkilisi ve İhaleye Katılım Kuralları   

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, amacı doğrultusunda en uygun şartlarda satış,  kiraya verme ve reklam işlerinin yapılması, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

İhale yetkilisi

MADDE 5 – (1) İhale yetkilisi Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, bu yetkisini Genel Müdüre devredebilir.

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası bildirmeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu tüzel kişiliğini temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d) İşin gereğine göre İdare tarafından ihale dokümanı ile tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

gerekir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

a) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ile bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç şirketleri.

d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

e) İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

(2) Birinci fıkradaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları İdareye gelir kaydedilir.  Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı İdareye gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Sözleşme yapılanların ise sözleşmeleri feshedilerek kesin teminatları İdareye gelir kaydedilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 8 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında ihalelerde kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 7 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak.

(2) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, İdare tarafından o ihaleye ve yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar İdare tarafından yapılacak sonraki ihalelere iştirak ettirilmezler.

Şartnameler

MADDE 9 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri İdarece hazırlanır.

(2) Şartnamelerde işin mahiyetine göre bulunacak özel ve teknik şartların yanında aşağıda belirtilen hususlardan ilgili olanlara yer verilir.

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.

b) İlgili birimin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati, tekliflerin verileceği yer ve tekliflerin geçerlilik süresi.

ç) Taşınmazın tapu kayıtlarına göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüz ölçümü, hisse durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada ve parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve durumu.

d) Tahmini bedel, geçici ve kesin teminat miktarları ile teminatlara ilişkin şartlar.

e) Taşınır ve taşınmazların teslim etme, teslim alma şekil ve şartları ile gecikme hâlinde uygulanacak cezalar.

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler.

g) İhalenin 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadığı, İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespit etmekte ve ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde serbest olduğu.

ğ) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde ihale yetkilisi tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği.

h) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ı) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları.

i) Satış bedelinin tahsil şekil ve şartları.

j) İhtilafların çözüm şekli.

k) Şartnamede belirtilmeyen hususlarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı.

l) Tebligatın müşteriye ne şekilde ve ne zaman yapılmış sayılacağı.

m) İdarenin izni olmadan ihalenin başkasına devredilemeyeceği.

n) İsteklilere talimatlar.

o) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken esas ve usuller ile tekliflerin geçerlilik süresi.

ö) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanması süreci dâhil uygulanması gereken esas ve usuller.

p) Ödeme şartları.

r) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dâhil olacağı.

s) Müşterinin 48 inci maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmemesi hâlinde geçici teminatın İdareye gelir kaydedileceği.

ş) Gerekli görülebilecek diğer hususlar.

(3) Şartnamelerin de yer aldığı ihale dokümanın onaylı suretleri İdarece takdir edilecek bedel karşılığında veya bedelsiz olarak isteklilere verilir. İhale dokümanı İdarede bedelsiz incelenebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

Tahmini bedelin tespiti

MADDE 10 – (1) Tahmini bedel, İdare tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere tespit edilir veya ettirilir.

(2) Tahmini bedelin tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek odası gibi kuruluşlar ile kurumsallaşmış özel sektör kuruluşlarından veya bilirkişilerden araştırılarak belirlenmiş fiyatlar,      

b) İdare veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının daha önce gerçekleştirdiği benzer işlerde ortaya çıkan fiyatlar,

esas alınır.

(3) İdare, tahmini bedelin tespitinde ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilir.

(4) Tahmini bedel, dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel, gerektiğinde ihale komisyonu tarafından incelettirilebilir.

Bedelin tahmin edilememesi

MADDE 11 – (1) Bedel tahmininin mümkün olmadığı durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ile bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

İhale onay belgesi

MADDE 12 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır ve bu belge ihale yetkilisi tarafından imzalanır. Bu belgede; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa tahmini bedeli, ihalede uygulanacak usul, yapılacak ise ilanın şekli ve adedi, alınacak ise geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, ihale dokümanının bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığında verilecekse bedelin ne kadar olacağı belirtilir.

İhale komisyonları

MADDE 13 – (1) İhale yetkilisi tarafından, biri başkan olmak üzere tek sayıda ve en az üç kişiden oluşacak şekilde asıl üyeler ile yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle ihale komisyonu oluşturulur. İhale komisyonunun İdare personelinden oluşturulması esastır. Ancak, İdarede yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması hâlinde ihale yetkilisinin onayı ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarından ihale komisyonuna üye alınabilir. İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

(2) İhale yetkilisi, resen veya ihale komisyonunun talebi üzerine komisyon çalışmalarına yardımcı olmak ve kararlara katılmamak şartı ile İdare içinden veya dışından gereği kadar uzman ve teknik personel görevlendirebilir.

İhale komisyonlarının çalışması

MADDE 14 – (1) İhale komisyonları üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri birbirlerine vekâlet edemezler. İhale komisyonu üyeleri kararlarda çekimser kalamazlar. Karşı oy kullanan üye, gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

(2) İhale komisyonu başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) İhale komisyonları teklif veya başvuru ekinde yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri isteyebilir.

(4) İhale komisyonu başkan ve üyelerinin kararlarını etkileyecek yönde görevlerine müdahale edilemez ve herhangi bir telkinde bulunulamaz.

(5) İhale komisyonu başkan veya üyelerinin hastalık, izin gibi sebeplerle toplantıya katılamamaları hâlinde belirlenen yedek üyelerin katılması zorunludur.

İhale işlem dosyası

MADDE 15 – (1) İhalesi yapılacak her iş için İdare tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada; ihale onay belgesi, varsa tahmini bedele ait tutanak, şartname ve ekleri, yapılmışsa ilana ilişkin belgeler, sözleşme taslağı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) İstekliler tarafından sunulan teklifler, isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri, müşteri ile imzalanan sözleşme ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları ile ihale süreci ile ilgili diğer belgeler de bu dosyaya konulur.

İhalenin ilanı ve ilanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 16 – (1) İhale konusu işler aşağıda belirtilen esas ve usullere göre duyurulur.

a) Tahmini bedeli 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile belirlenen parasal limitin altında olan ihaleler, İdare merkezi ve ihaleye konu taşınır veya taşınmazın bulunduğu yerdeki İdare şubesi veya Bakanlık birimlerine ait ilan panolarında en az yedi gün süreyle,

b) Tahmini bedeli (a) bendinde belirtilen limit ve üzerinde ancak, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile belirlenen parasal limitin altında olan ihaleler, ihalenin yapılacağı veya ihaleye konu taşınır veya taşınmazın bulunduğu yerde çıkan gazetelerin birinde en az bir defa,

c) Tahmini bedeli  (b) bendinde belirlenen limit ve bu limitin üzerindeki ihaleler, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel ve/veya Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerden birisinde,  ayrıca ihale yetkilisince gerek görülmesi durumunda Resmî Gazete’de en az bir defa,

ihale tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir. İlan sürelerinin hesabında ihale günü dikkate alınmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ilanlar İdarenin internet sayfasında ayrıca yayımlanır. 

(3) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İhale konusu işin adı, niteliği, yeri ve miktarı.

b) İlgili birimin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yer.

ç) İhale usulü ile ihalenin yapılacağı yer, tarih ve saat.

d) Geçici teminat tutarı ile varsa tahmini bedel.

e) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği.

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

ğ) Telgraf, faks veya elektronik posta ile yapılacak başvuruların geçersiz olacağı ve posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan başvuruların dikkate alınmayacağı.

h) İhalenin 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadığı, İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya bir bölümünü yapmakta serbest olduğu ve ihale iptali nedeniyle isteklilerin her hangi bir hak talebinde bulunamayacağı.

ı) İhale konusu işin özelliğine göre gerekli görülecek diğer hususlar.

(4) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde İdare ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanın uygun olmaması ve düzeltme ilanı

MADDE 17 – (1) 16 ncı madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanda değişiklik yapılması zorunlu görülürse, değişiklikler ve nedenleri bir tutanakla tespit edilir. Yeni ilan veya düzeltme ilanı ihale tarihinden en az bir hafta önce yapılır. Gerektiğinde ihale tarihi yeniden belirlenebilir. Bu durumda, ilk ilan nedeniyle istekliler İdareden herhangi bir hak ve masraf talebinde bulunamazlar.

(2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale yetkilisinin kararıyla ihale iptal edilir, ayrıca imzalanmış ise sözleşme feshedilir. Ancak işin ivediliği ve ihalede İdare yararının bulunması durumunda, ihale ve imzalanmış ise sözleşme Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile geçerli sayılabilir.

(3) Sözleşmenin feshi hâlinde,  müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları iade edilir.

İhale dokümanında değişiklik yapılması

MADDE 18 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hâlinde, ihale tarihinden on gün öncesine kadar zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

(2) Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yolu ile gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.

(3) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması hâlinde İdare ihale tarihini, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.

(4) Şartnamelerde zeyilname ile düzeltilemeyecek hususlar varsa ihale, ilan edilmek suretiyle iptal edilir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden ihaleye çıkılır.

İhalenin tatil gününe rastlaması

MADDE 19 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar duyuruya gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Tekliflerin açılma zamanı

MADDE 20 – (1) Tekliflerin açılma zamanı, İdarenin çalışma saati içinde olacak şekilde tespit edilir. Tekliflerin açılma zamanı için Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu saat ayarı esas alınır. 

Geçici teminat ve iadesi

MADDE 21 – (1) İhalelerde; tahmini bedeli belli olan işlerde bu bedelin %3’ünden az olmamak üzere, tahmini bedeli belirlenemeyen işlerde ise İdarece takdir edilen tutarda geçici teminat alınır.

(2) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde İdare geçici teminat alıp almamakta serbesttir.

(3) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci en yüksek teklifi veren istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra İdarenin muhasebe birimine teslim edilir. Diğer isteklilerin geçici teminatları ise hemen iade edilir.

(4) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanmasından sonra iade edilir.

(5) İkinci en yüksek teklifi veren istekliye ait geçici teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmasından sonra iade edilir.

(6) Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Ancak, İdareye dilekçe aslı verilmek şartıyla ilgili banka şubesine de iade yapılabilir.

Kesin teminat ve iadesi

MADDE 22 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, ihale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin  % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınır. İhale bedelinin peşin ödendiği hâllerde kesin teminat alınmayabilir.

(2) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve müşterinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun bulunmadığı tespit edildikten sonra kesin teminatı iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler, teslim yeri ve niteliği

MADDE 23 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir).

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan bankaların kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. İstekliler tarafından, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen nakit teminatlar İdarenin banka hesabına yatırılır,  (c) bendinde belirtilen teminatlar ise İdarenin muhasebe birimine teslim edilir.

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(5) Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(6) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları, teminat olarak kabul edilmez.

(7) Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra muhasebe birimine teslim edilir.

Teminat alınması zorunlu olmayan hâller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese, işletme ve birliklerinden teminat alınmayabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri

İhale usulleri

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıda belirtilen usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü.

b) Açık teklif usulü.

c) Pazarlık usulü.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenenler dışında, yapılacak işin niteliğine göre birinci fıkrada sayılan ihale usullerinden hangisinin uygulanacağı ihale onay belgesi ile belirlenir.

Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 26 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere, ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı şekilde İdareye hitaplı olarak sunulur. Teklif mektubunda; işin cins ve miktarının, teklifin geçerlilik süresinin, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, kazıntı, silinti veya düzeltme bulunmaması, isteklinin açık adresi, adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanması zorunludur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen esas ve usullere uygun olarak düzenlenmeyen teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

(4) İstekliler, istenilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu İdare tarafından onaylanmış örneklerini verirler. İsteklinin ortak girişim olması hâlinde teklif mektubu bütün ortaklarca imzalanır.

(5) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

(6) Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale dokümanında belirtilen saate kadar İdareye ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bunlar değerlendirmeye alınmaz.

(7) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Teklif zarflarının açılması ve son tekliflerin alınması

MADDE 27 – (1) İhale komisyonu tarafından ihale tarih ve saati itibariyle kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek ihaleye başlanır.

(2) İhaleye katılacaklardan başkası ihale mahallinden çıkarılır. İhale komisyonu postayla gelenler de dâhil olmak üzere teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır. Tutanak, ihale komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan, başka şartlar taşıyan ya da 26 ncı madde hükümlerine uygun olmayan teklifler kabul edilmez. Gerekli belgeleri sunduğu ve şartları taşıdığı hâlde ihalede hazır bulunmayan isteklinin posta ile gönderdiği teklifi son ve kesin teklifi olarak kabul edilir. 

(3) Geçerli teklifler tespit edildikten sonra ihale komisyonu başkanı tarafından en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler.  Tek kalan istekli, daha fazla artırma yapamaz ise artırma kâğıdı tek kalan istekli ve ihale komisyon üyeleri tarafından imzalanır. 

(4) İhale komisyonu, uygun gördüğü her aşamada ve daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

(5) İhale komisyonu, ihalede birinci ve ikinci en yüksek teklifleri belirler ve ihale kararını almak üzere oturumu kapatır.

Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması

MADDE 28 – (1) 27 nci madde hükmü çerçevesinde isteklilerce verilen teklifler değerlendirilerek;

a) İhalenin yapıldığı ve kararın ihale yetkilisinin onayına sunulacağı,

b) İhalenin yapılmadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti hâlinde yazılarak ihale komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum ihalede hazır olan isteklilere bildirilir.

Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması

MADDE 29 – (1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmaması veya isteklilerce teklif edilen bedellerin ihale komisyonunca uygun bulunmaması hâlinde ihale iptal edilir. Bu durumda, yeniden aynı usulle ihaleye çıkılabilir veya İdare yararı görüldüğü takdirde ihale yetkilisinin onayı ile pazarlık usulüyle ihaleye çıkılabilir.

Kapalı teklif usulünde tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 30 – (1) Kapalı teklif usulünde, tekliflerin asgari geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdare bu sürenin, sözleşme koşulları değiştirilmemek kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılmasını teklif sahiplerinden yazılı olarak isteyebilir. İstekliler cevaplarını belirtilen süre içinde yazılı olarak bildirirler. Kabul etmeyen istekliler geçici teminatları iade edilmek suretiyle ihale dışı bırakılır.

Açık teklif usulünün uygulanması

MADDE 31 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak istekliler, ilanda veya ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şartıyla, 26 ncı madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. İstekli ihalede hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderdiği teklifi son ve kesin teklifi olarak kabul edilir.

Açık teklif usulünde ihalenin yapılması

MADDE 32 – (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince, ihale komisyonu isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilerek ihaleye giremeyecekler ihale mahallinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini vermeye çağırılır.

(2) Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahibi istekliler tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra ihale komisyonu başkanı varsa posta ile yapılmış teklifleri okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Tespit edilen en yüksek teklif üzerinden artırmaya devam edilir. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler.

(3) İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde bu durum artırma kâğıdına yazılır. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar ve bunlar ihale mahallinden çıkarılır. Artırmaya tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. Tek kalan istekli, daha fazla artırım yapamaz ise artırma kâğıdı tek kalan istekli ve ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Yapılan artırımların ihaleyi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden, ihale komisyonu huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. İhale komisyonu, ihalede birinci ve ikinci en yüksek teklifleri belirler ve ihale kararını almak üzere oturumu kapatır.

Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması

MADDE 33 – (1) Açık teklif usulünde, sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, 28 inci maddeye göre karara bağlanır.

Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması

MADDE 34 – (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmaması veya isteklilerce sunulan tekliflerin ihale komisyonunca uygun görülmemesi hâllerinde ihale iptal edilir. Bu durumda yeniden aynı usulle ihale açılır veya İdare yararı görüldüğü takdirde ihale yetkilisinin onayı ile pazarlık usulüyle ihaleye çıkılabilir.

Pazarlık usulüyle ihale

MADDE 35 – (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, ihale komisyonu tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Bu ihalelerde şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve ilan mecburi değildir.

(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme sebebi pazarlık kararında gösterilir.

(3) Pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde posta ile teklif gönderilebilir. İstekli ihalede hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderdiği teklifi son ve kesin teklifi olarak kabul edilir.

Pazarlık usulüyle yapılacak işler

MADDE 36 – (1) Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir.

a) Kapalı veya açık teklif usulleriyle yapılan ihalelerde sonuç alınamayan işler.

b) Saklanması güçlük arz eden veya saklama giderleri değerine ya da beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satışına ait işler.

c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanması için yeterli süre bulunmayan işler.

ç) Tahmini bedeli 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile belirlenen parasal limitin altında kalan işler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

Uygun bedelin tespiti

MADDE 37 – (1) İhalelerde uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

MADDE 38 – (1) İdare, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi iptal etmesi durumunda isteklilere karşı hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Bu durumda istekliler İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve varsa geçici teminatları isteklilere iade edilir.

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar

MADDE 39 – (1) İhale komisyonunca alınan kararlar komisyon başkanı ve üyelerince ad, soyad ve unvanları belirtilerek imzalanır. Kararlarda; isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif ettikleri bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi

MADDE 40 – (1) İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları ihale yetkilisince, karar tarihini izleyen en geç on iş günü içinde onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iptal edilir. İhale; kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde hükümsüz sayılır.

(2) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa en yüksek ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 41 – (1) İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onay tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde üzerine ihale yapılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya tebligat adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi hâlinde de, durum bütün isteklilere aynı şekilde bildirilir.

İhalede hazır bulunmayan istekliler

MADDE 42 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

ALTINCI BÖLÜM

İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler ve Reklamlar

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak kiralama ve satışlar

MADDE 43 – (1) İdare tarafından 24 üncü maddede sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu kararı ile ihale usullerine tabi olmadan, teminat alınmadan, şartname hazırlanmadan, ilana çıkılmadan doğrudan kiralama veya satış yapılabilir.

Reklam alınmasına ilişkin esas ve usuller

MADDE 44 – (1) İdare,  taşınır ve taşınmazlar üzerine ve internet sayfasına reklam alabilir.

(2) Reklam vermek isteyen istekliler İdareye yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Başvurularına vermek istedikleri reklamın iki nüsha örneğini eklerler.

(3) Reklamlarda, kanuna, ahlak ve adaba aykırı, halkı aldatıcı, yanıltıcı, haksız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol açıcı, diğer ürünleri kötüleyici, herhangi bir ürünün israfını telkin veya ima edici ve genel olarak ülkenin ekonomik durumuna zarar verici, İdareye ve tertip ettiği şans oyunlarına duyulan güven ve itibarı olumsuz yönde etkileyici hususlara yer verilemez, siyasi propaganda yapılamaz.

(4) İdare tarafından belirlenen yerlere alınan reklamların sonradan üçüncü fıkra hükmüne aykırı olduğunun anlaşılması durumunda, mümkün olması hâlinde reklam, bulunduğu yer ve ortamdan derhal kaldırılır. Bu durumun reklam verenin kusurundan kaynaklanması hâlinde, reklam veren kişi veya kuruluş İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı gibi varsa İdarenin uğradığı zarar ve ziyanı tazmin eder.

(5) Reklama ilişkin her türlü vergi, resim, harç, tasarım ve benzeri ücretler reklam veren istekli tarafından karşılanır.

(6) Sözleşmede belirtilen süreden önce reklam veren isteklinin talebi üzerine kaldırılan reklam için ücret iadesinde bulunulmaz.

(7) İdare, kamu yararı ve hizmet gereğinin bulunması durumunda, reklamları tek taraflı olarak durdurabilir ve sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda reklam veren,  kalan süreye ait reklam ücretinin iade edilmesi dışında İdareden herhangi bir hak, zarar, ziyan ve masraf talebinde bulunamaz.

(8) Alınan reklamlara ilişkin ücretlerin İdarenin sözleşmede belirtilen banka hesabına peşin olarak yatırılması esastır. İdarece uygun görülmesi hâlinde sözleşmede belirlenecek oranda faiz alınmak suretiyle reklam ücretleri taksitlendirilebilir.

(9) Reklamlara ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve benzerleri, reklam verenler tarafından sözleşmenin imzalanmasından önce ilgili resmî kurum ve kuruluşlara ödenir.

(10) İdarenin aldığı reklamlardan dolayı üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olup, hiçbir hâlde İdare sorumlu tutulamaz. Ayrıca, tüketici haklarının ihlali, rekabet yasağı ve benzeri nedenlerle İdarenin üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve benzeri de müşteri tarafından derhal ve defaten İdareye ödenir.

(11) Gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’nin tanıtımına yönelik olarak tertipledikleri organizasyonların duyurulması ile 24 üncü maddede sayılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kurumsal kimliklerinin tanıtımı amacıyla bilet üzerine verecekleri reklamlardan ücret alınmayabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşme, Görev ve Sorumluluklar

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan ve onaylanan ihalelerin, belirtilen istisnalar dışında sözleşmeye bağlanması esastır. Sözleşmeler İdare adına Genel Müdür veya yetkili kıldığı personel tarafından müşteri ile birlikte imzalanır. İsteklinin ortak girişim olması hâlinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) Sözleşme imzalanması için verilen süre içinde ihale bedelinin peşin ödenmesi hâlinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.

(3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(4) Sözleşmelerde; işin konusu, tarafların adı ve unvanı ile tebligata esas adresleri, sözleşme bedeli ve süresi ile ödeme şartları, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı, vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği, kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar, işe konu taşınır veya taşınmazın yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, cezai şartlar, mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşmede değişiklik yapılma şartları, sözleşmenin feshine ilişkin şartlar, ihale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu, anlaşmazlıkların çözümü ile İdare tarafından gerekli görülebilecek diğer hususlar bulunur.

Süre uzatımı

MADDE 46 – (1) Süre uzatımı konusunda şartname ve düzenlenmişse sözleşme hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin devri

MADDE 47 – (1) Sözleşme ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacak olanlarda da ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması hâlinde, sözleşme feshedilir ve müşteri hakkında 51 inci madde hükümleri uygulanır.

(2) Müşterinin unvanının değişmesi hâlinde sözleşme yenilenir.

Sözleşmenin yapılmasında üzerine ihale yapılan isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 48 – (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hâllerde üzerine ihale yapılan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren on iş günü içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve ayrıca hüküm almaya gerek kalmaksızın üzerine ihale yapılan isteklinin varsa geçici teminatı İdareye gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, ihale yetkilisi tarafından da uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci teklifi veren istekli ile sözleşme imzalayabilir. İkinci en yüksek teklif sahibi isteklinin de, bu durumun kendisine tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu istekli hakkında da aynı işlemler uygulanır ve ihale iptal edilir.

Mücbir sebep              

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller aşağıda belirtilmiştir.

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek  benzeri  hâller.

(2) Yukarıda belirtilen hâllerin İdare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; bu hâllerin müşterinin taahhüdünü yerine getirmesine engel nitelikte olması, müşterinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde müşterinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

İdarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 50 – (1) İdare, 48 inci maddede belirtilen süre içinde sözleşmenin imzalanması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınır veya taşınmazların satışında ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre; satılan, kiraya verilen taşınır veya taşınmazları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde müşteri, teslim süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde, en az on gün süreli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu durumda teminat ve varsa İdareye yapılmış ödemeler iade edilir ve müşteri, teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır, ancak her ne ad altında olursa olsun İdareden başka bir masraf ve tazminat talep edemez.

Müşterinin sözleşmenin feshine neden olması

MADDE 51 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin; taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine İdarenin en az on gün süreli ve gerekçeleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen teminatlar müşterinin borcuna mahsup edilmez.

İhalelere katılmaktan geçici yasaklama

MADDE 52 – (1) 8 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilenler hakkında fiil ve davranışlarının özelliğine göre Bakanlık tarafından bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(2) Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı hâlde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen veya mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da, Bakanlık tarafından,  bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(3) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında da yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(4) İdare yasaklamayı gerektiren bir durumla karşılaştığı takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir.

(5) Yasaklama kararları Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de ilan ettirilir.

Müşterinin ölümü

MADDE 53 – (1) Müşterinin ölümü hâlinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. İdare, varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren otuz takvim günü içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

(2) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi hâller sözleşmenin devamına engel olmaz.

Müşterinin iflas etmesi, ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyeti

MADDE 54 – (1) Müşterinin iflas etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Müşterinin ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile taahhüdünü yerine getirememesi hâlinde, bu durumun oluşunu izleyen yirmi iş günü içinde, müşterinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Müşterinin serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması hâlinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanamaması hâlinde sözleşme feshedilir ve bundan bir zarar doğarsa 51 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Sözleşme yapılmayan ihalelerde uygulanacak işlemler

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sözleşmeye bağlanmayan ihalelerde işin niteliğine göre aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Taşınmaz satışlarında müşteri; ihale kararının kendisine bildirimini izleyen on iş günü içinde ihale bedelini İdarenin bildireceği banka hesap numarasına,  ödemekle yükümlü olduğu vergi, resim, harç ve diğer masrafları ise ilgili yerlere yatırmak suretiyle şartnamede belirtilen süre içinde, şartname düzenlenmemiş veya süre belirtilmemiş ise en geç otuz gün içinde taşınmazı devir almak zorundadır.

b) Taşıt satışlarında müşteri; ihale kararının kendisine bildirimini izleyen on iş günü içinde ihale bedelini İdarenin bildireceği banka hesap numarasına, ödemekle yükümlü olduğu vergi, resim, harç ve diğer masrafları ise ilgili yerlere yatırmak suretiyle şartnamede belirtilen süre içinde, şartname düzenlenmemiş veya süre belirtilmemiş ise en geç yirmi gün içinde taşıtı kendi adına tescil ettirmek ve bulunduğu yerden teslim almak zorundadır.

c)  Taşınırlar  (demirbaş, makine ve cihazlar) ile malzeme ve hurda satışlarında müşteri; ihale kararının kendisine bildirimini izleyen on iş günü içinde ihale bedelini İdarenin bildireceği banka hesap numarasına, diğer masrafları ilgili yerlere yatırmak suretiyle en geç on beş gün içinde taşınır, malzeme veya hurdayı bulunduğu yerden teslim almak zorundadır.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde,  protesto çekmeye ve ayrıca hüküm almaya gerek kalmaksızın müşterinin varsa geçici teminatı İdareye gelir kaydedilir. Ayrıca, müşteri İdarenin belirtilen süreler içinde satışa konu taşınır veya taşınmazın muhafazası, bakım, onarım ve işletim giderleri ile yapmakla zorunlu olduğu diğer gider ve masrafları karşılamakla yükümlü olup müşteri, meydana gelecek hasar, zarar ve diğer sebeplerle İdareden herhangi bir talepte de bulunamaz.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Taşınmaz Satışı

İhale usulleri

MADDE 56 – (1) Taşınmazların satışında tahmini bedeli, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile belirlenen parasal limitin altında olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar için uygun zamanda tekrar aynı usulle ihaleye çıkılır ve bunların ihalesi pazarlık usulüne göre yapılamaz. 

Taksitli satışlar

MADDE 57 – (1) Taşınmazların peşin bedelle satılması esastır. Taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır. Taşınmazların tapu devri, satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra yapılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Taşınmazların Kiraya Verilmesi

İhale usulleri

MADDE 58 – (1) Tahmini yıllık kira bedeli, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile belirlenen parasal limitin altında olan taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin ihalelerde açık teklif usulü, bu limit ve üzerindeki taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin ihalelerde ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar pazarlık usulü ile kiraya verilebilir.

Kira sözleşmesi

MADDE 59 – (1) Kiraya verilen taşınmazlar için kira sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur.

(2) Kiraya verilecek taşınır ve taşınmazların kira süresi on yıldan fazla olamaz.

(3) Yıllık kira bedeli artış oranı, kira süresi, ödeme zamanı,  süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen kiralar için uygulanacak gecikme zammı oranı gibi esaslar şartname veya sözleşmede gösterilir.

Kiracının taahhüdünü yerine getirmemesi, cezai şart ve teminatlar

MADDE 60 – (1) İhale yapıldıktan sonra gönderilen davet yazısı üzerine isteklinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya kesin teminatı vermemesi hâlinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı İdareye gelir kaydedilir.

(2) Sözleşme imzalandıktan sonra, kiracının genel hükümlere göre tahliye sebebi sayılmayacak nitelikte şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı davranması hâlinde, şartname ve sözleşmede belirtilen koşul ve oranda cezai şart uygulanır ve genel hükümlere göre tahsil edilir. 

(3) Sözleşme imzalandıktan sonra kiracının genel hükümlere göre tahliye sebebi sayılacak nitelikte şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı davranması hâlinde sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar İdareye gelir kaydedilir, ayrıca kalan kira bedelinin tahsilinin yanı sıra cari yıl kira bedeli tutarında cezai şart alınır.

(4) Sözleşme süresinin bitimi veya tarafların karşılıklı iradeleriyle sözleşmeyi sona erdirmeleri hâlinde kiracı tarafından taşınmaz boşaltılarak derhal İdareye teslim edilir ve alınmış olan kesin teminattan yapılmış olan masrafların yanı sıra, ödenmeyen kira bedeli ve mülkün kullanımıyla ilgili diğer borçlar mahsup edilerek kalan kesin teminat iade edilir. İdarenin kesin teminat ile karşılanamayan bakiye zarar-ziyanı ile uygulanmış cezai şart ayrıca genel hükümlere göre tahsil edilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teklif hazırlama giderleri

MADDE 61 – (1) Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İhalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde İdare sorumlu tutulamaz.

Sözleşme giderleri

MADDE 62 – (1) Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim, harç ve diğer sözleşme giderleri müşteriye aittir.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük       

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

Sayfa