Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 30.04.1995 Resmî Gazete Sayısı: 22273

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Yaygın Eğitim Enstitüsü'nün kurulup, yönetim, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Yaygın Eğitim Enstitüsü'nün yönetim, görev, yetki ve sorumlulukları ile atanacaklarda aranacak niteliklere ait esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 40'ıncı mad desi ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında; Kanun'un 18'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığı'nı,

"Bakan", Millî Eğitim Bakanı'nı,

"Genel Müdürlük", Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nü,

"Genel Müdür", Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü'nü,

"Enstitü", Yaygın Eğitim Enstitüsü'nü,

"Müdür", Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürü'nü,

"Müdür Yardımcısı", Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısını,

"Bölüm Şefi", Yaygın Eğitim Enstitüsü Bölüm Şeflerini,

"Öğretmen", Yaygın Eğitim Enstitüsü öğretmenlerini,

"Yönetim Kurulu", Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu'nu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaygın Eğitim Enstitüsü'nün Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş

Madde 5 — Çıraklık ve yaygın eğitim alanında planlama araştırma - geliştirme ve üretimle ilgili çalışmalar yapmak üzere Genel Müdürlüğe bağlı olarak Yaygın Eğitim Enstitüsü kurulur. Bu Enstitüde;

a) Enstitü Müdürü,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Bölüm Şefleri,

ç) Öğretmenler,

d) Diğer Personel

görevlendirilir.

Enstitünün Görevleri

Madde 6 — Yaygın Eğitim Enstitüsü'nün Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çıraklık ve yaygın eğitim alanında planlama, araştırma - geliştirme ve üretimle ilgili ihtiyaçları gerçekleştirmek üzere görevleri şunlardır:

a) Çıraklık ve yaygın eğitimle ilgili alanlarda araştırma yapmak ve sonuçlarına göre alternatif çözümler geliştirmek,

b) Planlama, programlama ve organizasyon çalışmaları yapmak,

c) İnceleme ve araştırmalar yapmak; bunlara dayalı olarak yeni yöntemler ve öğrenme tekniklerini denemek, geliştirmek, sonuçların uygulanmasına yardımcı olmak; bu konuda resmî, özel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Çıraklık eğitimi ve yaygın eğilim alanında uygulamaya yönelik programları geliştirmek,

d) Uygulanan programları değerlendirmek, bunların halkın sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda gelişmesine yönelik etkilerini araştırmak,

e) Yaygın eğitimin örgün eğitim ile birbirini tamamlamasını, imkânlardan karşılıklı yararlanarak gereğinde aynı nitelikleri kazandırmasını ve çalışmaların bir bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak yeni yaklaşımlar geliştirmek,

f) Ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmaları ve yenilikleri takip etmek, bunları çeşitli iletişim araçları ile ilgili kişi ve kuruluşlara duyurmak,

g) Yayım işlemlerini yerine getirmek,

h) Yerli ve yabancı yayınları toplayan bir dokümantasyon merkezi ile bir kitaplık kurmak; ilgililerin bunlardan yararlanmasına imkan sağlamak,

ı) Kendi personelini yetiştirmek; çıraklık ve yaygın eğitim alanında görev alacak diğer personelin yetişmesi için hizmetiçi kursları planlamak,

i) Resmî, özel ve gönüllü çıraklık ve yaygın eğitim kuruluşlarının karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olmak,

j) Projeler hazırlamak ve bu projelerin uygulanması safhasında koordinasyon hizmetlerini yürütmek.

Müdürün Görevleri

Madde 7 — Enstitü Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlukları şunlardır:

a) Enstitü'yü yönetmek ve temsil etmek,

b) Enstitü'nün bölümlerinin ve diğer organlarının mevzuata uygun olarak, uyum ve bütünlük içinde çalışmasını sağlamak,

c) Enstitü Yönetim Kurulu'nca hazırlanan çalışma programlarının uygun görülenlerini onaylamak,

ç) Kurulların kararlarının mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,

d) Müdür yardımcıları, bolüm şefleri, öğretmen ve diğer personelin atanmaları konusunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,

e) Enstitü'nün yıllık bütçe önerisini hazırlamak, Genel Müdürlüğe sunmak,

f) Seminer, kurs, toplantı ve benzeri çalışmaları planlamak.

Müdür Yardımcılarının Görevleri

Madde 8 — Enstitü Müdür Yardımcıların görevleri şunlardır:

a) Bölümlerin işbirliği ve uyum içinde çalışmalarını düzenlemek,

b) Bölümlerce hazırlanan dönem raporlarını birleştirerek Müdür'e sunmak,

c) Araştırma uzmanları ve teknik personelin yetişmelerine yardımcı olmak,

ç) Bölümlerdeki çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

ç) Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri yapmak.

Bölüm Şeflerinin Görevleri

Madde 9 — Bolüm Şeflerinin görevleri şunlardır:

a) Bölümlerindeki personelin görevlerini belirlemek ve çalışmalarını denetlemek,

b) Bölümlerin çalışmaları ile ilgili raporları düzenlemek,

c) Müdür ve Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak.

Öğretmenlerin Görevleri

Madde 10 — Enstitü Öğretmenlerinin görevleri şunlardır:

a) Aynı konu üzerinde çalışanlarla birlikte çalışma programı hazırlamak ve ilgili Müdür Yardımcısının onayına sunmak,

b) Çıraklık ve yaygın eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri takip etmek,

c) Müdür, Müdür Yardımcısı veya çalıştığı Bolüm Şefi'nin verdiği hizmete yönelik diğer işleri yapmak.

Diğer Personelin Görevleri

Madde 11 — Enstitü'de çalışan memur, sayman, teknisyen, veri hazırlama işletmeni, teknik ressam, daktilograf, hizmetli ve benzeri diğer personel, amirlerince kendilerine verilen görevleri yaparlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölümler ve Görevleri

Enstitü Bölümleri

Madde 12 — Enstitü'nün bölümleri şunlardır:

a) Araştırma ve Program Geliştirme Bölümü,

b) Temel öğrenme İhtiyaçları Bölümü,

c) Eğitim Araçları Geliştirme Bölümü,

ç) Ölçme ve Değerlendirme Bölümü,

d) Yönetim ve Mali İşler Bölümü,

e) Döner Sermaye İşletmesi Bölümü,

f) Bilgi İşlem Bölümü,

g) Yayın Kültür ve Dokümantasyon Bölümü.

Araştırma ve Program Geliştirme Bölümü

Madde 13 — Araştırma ve Program Geliştirme Bölümünün çıraklık ve yaygın eğitim programlarının ihtiyaçlara daha uygun ve uygulanabilir hale getirilebilmek üzere görevleri şunlardır :

a) Ülke ve bölge düzeyinde eğitim ihtiyacı belirleme ile ilgili araştırmalar yapmak,

b) Eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bilgileri toplamak ve bu bilgileri periyodik olarak yenilemek,

c) Eğitim ihtiyaçları belirleme yöntemleri geliştirmek,

ç) Çıraklık ve Halk Eğitimi Merkezleri için öğretim program modelleri hazırlamak,

d) öğretim programı geliştirmek ve uygulanmasını takip etmek,

e) Endüstri kuruluşlarıyla işbirliği yaparak endüstride istihdam edenlerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bunlara uygun eğitim programları hazırlamak,

f)Yurtiçi ve yurtdışındaki Çıraklık ve Yaygın Mesleki Eğitimle ilgili gelişmeleri takip etmek.

Temel Öğrenme İhtiyaçları Bölümü

Madde 14 — Temel öğrenme ihtiyaçları bölümünün basta okuma-yazma öğretimi olmak üzere zorunlu öğretimini tamamlamamış kişilerle, bu eğitimini tamamlamış kişilerden beklenilen tutum ve davranışları kazandırmak amacıyla, düzenlenecek her türlü eğitim programı ve eğitim araçlarını hazırlamak ve geliştirmek üzere görevleri şunlardır:

a) Birinci ve ikinci kademe okuma - yazma kurs programı ile eğitim araçları hazırlamak,

b) Okur - yazarların okuma becerilerini pekiştirmeye yönelik eğitim araçları hazırlamak ve dağıtımının organizasyonunu yapmak,

c) Çırak öğrencilere okutulan genel bilgi dersi programlarını geliştirmek ve eğitim araçlarını hazırlamak,

ç) Denklikler için farklı eğitim programlan ve eğitim araçları hazırlamak,

d) Hazırlanan program ve eğitim araçlarının uygulanmasına ilişkin hizmetiçi kurs ve seminerler düzenlemek,

c) Görev alanı ile ilgili program geliştirme ve eğitim araçları hazırlama konusunda araştırma, inceleme yapmak,

f) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumlarındaki meslekî rehberlik servisleri için program ve eğitim araçları hazırlamak.

Eğitim Araçları Geliştirme Bölümü

Madde 15 — Eğitim Araçları Geliştirme Bölümünün Halk Eğitim Merkezlerince açılacak, meslek kurslarına devam eden kursiyerlere verilecek ve onların temel meslek eğiti­minin tamamlanmasına yönelik olarak görevleri şunlardır:

a) Genel bilgi programlarının uygulanmasını kolaylaştırıcı ve etkinliğini artırıcı eğitim araçlarını hazırlamak,

b) Modüler mesleki eğitim programlarına uygun eğitim araçlarını hazırlamak,

c) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumları'nda görsel ve işitsel eğitim araçtan hazırlamak,

ç) Eğitim setleri geliştirmek, üretim resimlerini çizmek, ilk örneklerinin üretimini yapmak veya yaptırmak,

ç) Atölye - Laboratuar standartlarını geliştirmek, teknik, şartnamelerini hazırlanmak,

d) Çıraklık ve Halk Eğitimi Merkezleri için eğitim araçtan hazırlamak,

e) Hazırlanan eğitim araçlarının etkin kullanımı için, hizmetiçi kurs ve seminerleri planlamak.

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü

Madde 16 — ölçme ve Değerlendirme Bölümünün, Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumları programlarının ülke düzeyinde iş hayatı ve endüstri ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve uluslararası düzeyde kabul edilen meslekî standartlara dayandırılması için sınav sistemini geliştirmeye ve soru bankası hazırlamaya yönelik olarak görevleri şunlardır:

a) Meslek analizlerini yaparak, meslek standartlarının belirlenebilmesine yardımcı olmak,

b) Beceri testi ve sertifikasyonun ülke düzeyinde kurumlaştırılması için altyapı çalışmalarına yardımcı olmak,

c) Standartlara dayalı bilgi ve beceri testlerini hazırlamak ve geliştirmek,

ç) Meslek standartlarına uygun sertifika vermeye yetkili kuruluşla işbirliği yapmak.

Yönetim ve Mali İşler Bölümü

Madde 17 — Yönetim ve Mali İşler Bölümü, Enstitü'nün;

a) özlük işlerini,

b) Mali işlerini,

c) Ayniyat işlerini,

ç) Yazışma işlerini,

d) İç hizmet işlerini,

genel hükümlere göre yürütür.

Döner Sermaye İşletmesi Bölümü

Madde 18 — Döner Sermaye İşletmesi, hizmetlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak planlamak ve yürütmekle görevlidir.

Bilgi İşlem Bolümü

Madde 19 — Bilgi İşlem Bölümünün, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumları'nda idari ve eğitim amacıyla bilgisayarların etkin kullanımına yönelik destek hizmetleri sağlamak üzere görevleri şunlardır:

a) Çıraklık ve Halk Eğitim Merkezlerinin ihtiyaçlarına uygun yazılım programları geliştirmek ve şartnamelerini hazırlamak,

b) Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği yaparak, bilgisayar destekli eğitimin Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumları'nda gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,

c) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumları için hazırlanan yazılımların etkin kullanımlarını sağlamak lamacıyla hizmet içi kurs ve seminerler planlamak,

ç) Alan araştırmaları ile toplanılan bilgilerin yorumlanması amacıyla gerekli yazılımları hazırlamak,

d) Masaüstü yayıncılık hizmetlerini yapmak,

e) Çıraklık ve Yaygın Eğitimle ilgili istatistik bilgilerinin toplanması, yorumlanması ve bu bilgilere ihtiyaç duyan kurumlara sunulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

f) Yapılacak sınavlar için soru bankası kurmak,

g) Dokümantasyon ve Kitaplık Bürosu ile işbirliği yaparak gerekli bilgileri bilgisayara aktarmak,

h) Yapılan sınavların bilgisayar ortamında değerlendirmesini yapmak.

Yayın Kültür ve Dokümantasyon Bölümü

Madde 20 — Yayın Kültür ve Dokümantasyon Bölümünün görevleri şunlardır:

a) Çıraklık ve Yaygın Eğitim alanındaki yayınları kapsayacak bir dokümantasyon merkezi ve bir kitaplık kurmak, dokümanları değerlendirmek, diğer kurumlarda bulunan' alanla ilgili kitaplar hakkında bilgi toplamak, kitap ödünç alma verme, kitapların bakımı ve benzeri işleri yürütmek, diğer bölümlerle işbirliği yapmak,

b) Ülkemizde, Çıraklık ve Yaygın Eğitim alanında yayınlan izlemek ve ilgili kuruluşlara duyurmak, Yayım ve dağıtımla ilgili plan ve program hazırlamak, Müdürlüğe sunmak, uygun görülenlerle ilgili çalışmaları yürütmek,

c) Yayınların iyi bir biçimde basımı ve düzenli bir şekilde dağıtımı için gerekli çalışmayı yapmak,

d) Yayınların dağıtımı ve bunlardan yararlanma konularında ilgili bölümce yapılan araştırmaları değerlendirmek ve gereken önlemleri belirlemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu

Madde 21 — Enstitü Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Şeflerinden meydana gelir.

Enstitü Yönelim Kurulunun Görevleri

Madde 22 — Enstitü Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a) Hazırlanan yıllık çalışma planlarını ve programlarını inceleyerek son peklini vermek ve uygulamaya yönelik kararlar almak,

b) Çıraklık ve yaygın eğitim alanındaki çalışmaları değerlendirmek, problemler üzerinde çalışmak ve çözüm yollarını tespit etmek,

c) Enstitü'nün aylık çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli tedbirleri kararlaştırmak,

ç) Müdürün başkanlığında en az ayda bir defa toplanmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Enstitü'ye Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

Öğretmen Ataması

Madde 23 — Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır :

a) Eğilim ve öğretim hizmetleri sınıfına girebilecek, lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,

b) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında adaylığı kalkmış olmak ve en az altı yıllık hizmeti bulunmak,

c) Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkum edilmemiş ve son beş yıllık hizmet süresi içerisinde aylıktan kesme (maaş kesimi dahil) cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

ç) Sicil raporlarına göre son üç yıllık hizmet süresi içinde iyi dereceden aşağı sicil almamış olmak.

Yönetici Ataması

Madde 24 — Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır:

a) Müdür

1. Öğretmen olarak atanacaklardaki genel şartları taşımak,

2. En az oniki (12) yıl hizmeti bulunmak ve bu hizmetinin en az sekiz (8) yılını yönetim kademelerinde geçirmiş olmak.

b) Müdür Yardımcısı

1. Öğretmen olarak atanacaklardaki genel şartları taşımak,

2. En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve bunun 4 yılını yönetim kademelerinde geçirmiş olmak.

Tercih sebepleri

Madde 25 — Yönetici atamalarında aranacak tercih sebepleri şunlardır:

a) Yönetim alanında yüksek lisans (master), doktora yapmış olmak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil tesbit Sınavında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisinden (enaz C Düzeyinde) başarılı olmak,

c) Takdirname veya aylıkla ödüllendirme ile taltif edilmiş olmak,

ç) Eğitim, öğretim, yönetim, işletmecilik veya mesleğiyle ilgili alanlarda eseri bulunmak.

Bakanlıkça Atama

Madde 26 — Yönetici ve öğretmenler. Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça atanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 27 — ihtiyaç duyulması halinde, Yaygın Eğitim Enstitüsü'ne Genel Müdürlüğün teklifiyle:

a) Okul ve kurumlarda görevli tecrübeli ve başarılı öğretmenlerden,

b) Bakanlığın diğer birimlerinde görevli uzmanlardan,

c) Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarda görevli, öğretim görevlisi ve uzmanlardan geçici görevle personel görevlendirilebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 28 — 28 Ağustos 1978 tarih ve 16391 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yaygın Eğitim Enstitüsü Geçici Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 29 — Bu Yönetmelik yayımı talihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

Sayfa