Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 23.06.1972 Resmî Gazete Sayısı: 14224

DSİ YERALTISULARI TEKNİK YÖNETMELİĞİ

DSİ YERALTISULARI TEKNİK YÖNETMELİĞİ

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

 

1.    YÖNETMELİĞİN UYGULAMA ALANI

1.1.  Belge işleri :

Yeraltısuları hakkında  167 sayılı  Kanun'un 8, 9,  10 ve  11. maddeleri gereğince, Yeraltısuları Tüzüğünün 4. ve 5. maddelerinde   açıklanan yeraltısuyu arama, kullanma, ıslah ve tadil belgeleri ile ilgili    işlemler, bu Yönetmelikte tanımlandığı şekilde yapılırlar.

1.2.     Yeraltısuyu araştırılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak etüdler :

Yukarıda 1.1 maddesinde anılan belgelerin verilebilmesi için yapılması gerekli olan ve bu Yönetmeliğin II. Bölümünde tanımlanan yeraltısuyu etüdleri, Yönetmelikte belirtildiği şekilde yapılırlar.

1.3.   Kuyu Yapımı :

Yeraltısuları hakkında 167 sayılı Kanun'un 8, 10 ve 11; Yeraltısuları Tü­züğünün 4. maddesinde belirtilen kuyuların açılmasında uyulması gerekli bütün teknik işler, bu Yönetmelikte açıklanmıştır. Yeraltısuları Tüzüğünde belirtildiği üzere, her türlü formasyonda her türlü araç ve gereçle açılan 10 m. den sığ kuyular, 167 sayılı Kanunun 8 inci maddede (a) şıkkında bahis ko­nusu edilen «elle açılan kuyular» sayılmakta ve Yönetmeliğin uygulama alanına girmemektedirler.

1.4.   Galeri-Tünel, Keson Kuyu, Kehriz ve Drenaj Yapımı :

Yeraltısuları hakkında 167 sayılı Kanun'un 8. maddesinin (b) bendin­de ve Yeraltısuları Tüzüğünün 5. maddesinde belirtildiği üzere; yeraltısuyundan içme, sulama, kullanma veya diğer maksatlar için inşa edilecek boyları ve kesitleri ne olursa olsun, her türlü yatay veya eğik galeri, tünel keson kuyu, drenaj ve kehrizlerin yapımı, tadili ve ıslahı ile ilgili teknik çalışmalar, bu Yönetmelikte tanımlandığı şekilde yapılırlar.

1.5. Yeraltısuyunun işletilmesi:

İçme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek kuyu, galeri-tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizler ile yeraltısuyu işletmesin­de, bu Yönetmeliğin V. Bölümünde belirtilen hususlara uyulması zorun­ludur.

2.    BELGE İŞLERİ

2.1.    Belge alınacak işler :

167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunun 8. maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki işlerle, Yeraltısuları Tüzüğünün 9 uncu maddesinde belirtilen iş­leri yapacaklar için, Devlet Su İşleri Gene! Müdürlüğünden belge alınması zorunludur. Bunlar, aşağıda sayılan belgelerdir :

2.1.1.   Yeraltısuyu arama belgesi

2,1.2    Yeraltısuyu kullanma belgesi

2.1.3.    Islah ve tadil belgesi

2.1.4.    Sondörlük, Kuyuculuk, Galeri, Tünelcilik yeterlik belgesi.

2.2.    Belge için başvurma :

Belge almak isteyen kimse, istediği belge ile ilgili, örneği 2.7. madde­sinde görülen belge isteme formlarını, en yakın DSİ. Ünitesine başvurarak veya en yakın idare amiri vasıtasıyla temin eder. Bu formu eksiksiz, doğru ve aşağıdaki hususlara uygun olarak doldurur. İlgili DSİ. Teşkilâtına veya idare âmirine verir.

Belge almak için müracaat eden kimsenin sırasını, isteklinin DSİ. Teşkilâtına veya en yakın idare âmirine baş vurduğu tarih, DSİ. nin belge isteyen kimseye cevap vereceği bir aylık sürenin başlangıcını da dilekçe ve eklerin noksansız olarak DSİ Teşkilâtına resmen ulaştığı tarih belli eder. Belge isteyen kimseye, isteği üzerine müracaat tarihini gösterir bir makbuz verilir.

2.2.1.    Arama Belgesi isteme formu ve ekleri :

(Form No : 2.7.1. Yeraltısuyu Arama Belgesi isteme formu)

2.2.1.1. (Değişik:RG-7/6/2011-27957) DSİ tarafından hiç etüt edilmemiş olan sahalarda A tipi Yeraltısuyu Arama Belgesi isteme formu kullanılır ve bu forma, aşağıda açıklanan bilgileri havi belgeler eklenir :

2.2.1.1.1. Her hangi bir yerde, aynı anda veya fasılalı olarak 5 den fazla kuyu açılması istenildiği takdirde; havzanın, II. Bölümde sözü edilen esaslar dahilinde yapılacak hidrojeolojik detaylı etüd raporlarından ve ek­lerinden üçer takım;

2.2.1.1.2. Aynı anda veya fasılalı olarak 5 adetten az kuyu açılması istenildiği takdirde, kuyu lokasyonlarını içine alan sahanın II. Bölümde sö­zü edilen esaslar dahilinde yapılacak hidrojeolojik ön etüd raporundan ve eklerinden üçer takım;

2.2.1.2.  DSİ. tarafından hidrojeolojik etüdü yapılmış olan sahalarda B tipi yeraltısuyu arama belgesi isteme fonu kullanılır ve bu forma ne miktar kuyu açılırsa açılsın, her bir kuyu için kuyu yerini ve su noktalarını gösterir detaylı bir kroki eklenir.

2.2.1.3.  Yeraltısuyu aranacak havza veya alan DSİ. tarafından etüd edilmiş olsun veya olmasın, arama belgesi isteme formuna Yeraltısuları Kanununun 17 nci  ve Yeraltısuları Tüzüğünün 7 nci  maddesinde belirtilen teknik elemanlarca yapılmış ve kuyuda yapılacak her türlü işlemle, kuyunun çap ve derinliklerini gösterir kuyu projeleri eklenir. Projeler her kuyu için ayrı ve üçer adet olarak tanzim edilir.

2.2.2.    Kullanma Belgesi isteme formu ve ekleri :

Açılmış olan yeraltısuyu arama kuyusunda bulunan suyun, işletilmesi istenildiği takdirde; kullanma belgesi isteme formu ve eklerinin, ilgili DSİ. Bölge Müdürlüğünce onayını takiben, müracaat sahibine kullanma belgesi verilir. Kullanma Belgesi İsteme formunun (Form No. 2.7.3.) ekleri aşağıda sırasıyla gösterilmiştir.

2.2.2.1.  Doğru ve muntazam olarak doldurulmuş kuyu kayıt defterin­den iki adet;

2.2.2.2.  Su evsafının kullanma maksadına uygun olduğunu gösterir kimyasal su analiz raporunun aslı ile onaylı iki kopyası;

2.2.2.3.     İki adet kuyu kütüğü ile, pompa karakteristiklerine ait grafik­lerden üçer takım.

2.2.3.   Islah ve tadil belgesi isteme formu ve ekleri :

Islah ve tadil edilmesi istenilen kuyu ve galeriler için ıslah ve tadil belgesi alınması zorunludur. Bunun için ıslah ve tadil belgesi isteme for­munun doldurulması lâzımdır. Form No.: 2.7.5.) Bu forma aşağıda açıkla­nan bilgiler eklenir.

2.2.3.1.   Kuyu veya galerinin, son durumunu gösterir onaylı kütüğü;

2.2.3.2.   1/50 ölçekli tadil projesi ve lüzumlu tafsilât resimleri;

2.2.3.3.  Islah veya tadil gerekçesini açıklayan bir rapor;

2.2.3.4.    Kullanma belgesi;

2.2.4.    Yeterlik belgesi isteme formu ve ekleri :

 

Form No : 2.7.7.)

Yeraltısuyu temin etmek maksadıyla, yeraltısuyu ile ilgili işlerde ça­lışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelcilerin, bu işleri yapabilmeleri için yeterlik belgesi almaları zorunludur.

Yeterlik Belgesi alabilmek için :

  2.4.1.   Türk vatandaşı olmak;

2.2.4.2.  En az ilkokulu bitirmiş olmak;

2.2.4.3.   Sağlık bakımından bu gibi işlerde çalışmaya bedenen müsait olmak;

2.2.4.4.   Mesleğinde yeteri kadar tecrübeli bulunmak  (1. sınıf belge alacakların, en az 7 yıl; II. sınıf belge alacakların, en az 4 yıllık tecrübesi bulunmak);

2.2.4.5    DSİ. ce açılacak sınavda başarı göstermek lâzımdır.

İstekli, yukarıdaki hususlara ait ekler ve belge isteme formu ile DSİ. Genel Müdürlüğünce ilân edilen sınav tarihinden en az 15 gün evvel, DSİ Genel Müdürlüğü ilânında belirtilen yere müracaat etmek zorunluluğundadır.

Uygun görüldüğü takdirde; dilekçe sahibine, sınava girebileceğini sınav gününü, yerini ve saatini bildirir fotoğraflı ve onaylı bir sınava giriş kartı verilir. Sınava giriş kartında yazılı gün ve saatte sınavda bulunmayan­lar, o yıl için imtihana girme haklarını kaybederler. Ellerinde giriş kartı bulunmayanlar hiçbir şekilde sınava giremezler.

2.3.    Belgelerin verilişi:

2.3.1.   Arama, Kullanma, Islah ve Tadil Belgeleri :

Konuya göre doldurularak, ilgili DSİ Bölge Müdürlüğüne verilen ara­ma kullanma, ıslah ve tadii belgesi isteme formu ve ekleri; mahallinde ve büroda, hukukî, jeolojik, hidrojeolojik ve mühendislik bakımlarından ince­lenir. Uygun görüldüğü takdirde, her bir eki «Kontrol edilmiştir» damga­sıyla mühürlenir ve kontrol eden tarafından imzalanır, konu ile ilgili izin belgesi doldurulur ve Bölge Müdürlüğünün onayını takiben; belgenin be­yaz renkli orijinali ile kontrol edilmiş rapor ve eklerinden tam bir takım istekliye verilir. Yeşil renkli kopya ile kontrol edilmiş bulunan form ve ek­lerinden birer takım DSİ Yeraltısuları Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bel­genin pembe renkli kopyası ve belge isteme formu eklerinden bir takım da, DSİ Bölge Müdürlüğünde alıkonulur. Müracaat sahibine; belge ile bir­likte, her kuyu veya galeri için onaylı, biri doldurulup İdareye geri veril­mek üzere, 2 adet boş kuyu kayıt defteri verilir. Belge formuna eklenmiş bulunan rapor, proje, harita vs. gibi dokümanların tetkiki neticesinde, eksik ve hatalı hususlarla karşılaşıldığı takdirde, evrakın iki takımı, bu hususları açıklayıcı bir yazı ile, dilekçe sahibine iade edilir. Diğer takım Bölge Mü­dürlüğünde muhafaza edilir.

2.3.2.    Yeterlik belgesi :

Yeterlik belgesi almak için, DSİ Genel Müdürlüğüne zamanında ve ge­rektiği şekilde başvuranlar için aşağıdaki dallarda sınav yapılır.

2.3.2.1.   

 1—  I, Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

 2  — I. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

 3  —  1. Sınıf Galeri - Tünelci - Kuyucu Yeterlik Belgesi

 4  — lI.Sınıf galeri-tünelci-kuyucu Yeterlik Belgesi

 5 —  II. Sınıf darbeli sondörlüğü Yeterlik Belgesi

 6 —  II. Sınıf Galeri - Tünelci - Kuyucu Yeterlik Belgesi

 7 —  Hafif Araç Sondörlüğü

Bu sınavları başaranlara katıldıkları sınavın dalını, sınıfını ve tarihini gösterir DSİ Yeraltısuları Dairesince Onaylı Yeterlik Belgeleri verilir. Belge sahipleri sadece belgelerinde belirtilen dallarda çalışabilirler.

2.4.   Yeterlik belgesi sınavları :

Yeterlik belgesi sınavları, aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülür:

2.4.1.        Yeterlik Belgesi almak isteyenler için DSİ Genel Müdürlüğün­ce açılacak sınavlar, her yıl 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında yapılır. Sınav günleri ve yerleri, sınavdan en az 30 gün önce DSİ Genel Müdürlü­ğünce ilân olunur.

2.4.2.        Sınavlar nazari ve ameli olmak üzere iki şekilde olur, nazari sınavlar, yazılı; ameli sınavlar, sözlü sınav veya fiili tatbikat şeklinde ya­pılır.

2.4.3 Sınavlarda değerlendirme 100 puvan üzerinden olup, en az 50 puan alan başarılı sayılır. Hem ameli, hem nazari sınav yapılan hallerde, iki sınavın ortalaması alınır. Genel başarı için katsayılarla çarpılarak bu­lunan ortalamanın en az 65 olması gereklidir.

2.4.4.        Sınav sonuçları bir liste halinde, sınav yerinde 1 hafta süre ile ilân edilir.

2.4.5.        Sınavlarda; not ortalamaları 65'ten yukarı olduğu halde sadece tek dersten başarı gösteremeyenler, daha sonraki yıllarda, yalnız başarı gösteremedikleri dersten sınava girerler.

2.4.6.        Sınav Konuları :

2.4.6.1.  Bütün dallar için müşterek dersler ;

A.   Matematik (Katsayısı : 1)

B.    Pompa bilgisi (Katsayası : 1)

C.    Makina ve motor (Katsayısı : 1)

D.   Yeraltısuları mevzuatı (Katsayısı : 1)

E.    Su verim deneyleri (Katsayısı : 1)

Sayfa

2.4.6.2.    I. Sınıf Rotari ve Darbeli Sondörlüğü için ilâve dersler.

F.  Sondaj Tekniği (Katsayısı : 4)

G. Yeraltısuyu Jeolojisi (Katsayısı : 1)

2.4.6.3.    I. Sınıf Rotarİ ve Darbeli Sondörlüğü ile Hafif Araç Sondör­lüğü için ilâve ders

F. Sondaj Tekniği (Katsayısı : 5)

2.4.6.4.    I. Sınıf Galeri-Tünel ve Kuyucular için ilâve dersler:

F.  Galeri, Tünel ve kuyu inşa tekniği ve tahkimatı  (Katsayı­sı : 3)

G.  Barutçuluk Bilgisi  (Katsayısı :   1]
H.   Jeoloji Bilgisi (Katsayısı : 1)

2.4.6.5.    II. Sınıf Galeri - Tünel ve kuyucular için ilâve dersler :

F. Galeri, tünel ve kuyu inşa tekniği ve tahkimatı   (Katsa­yısı : 4)

G.  Barutçuluk Bilgisi  (Katsayısı:   1)

           2.4.7.  Sınav Müfredatı :

2.4.7.1.    Matematik yazılı sınav müfredatı :

Aritmetik işlemler; Alan ve Hacim işlemleri; Uzunluk, Ağırlık, Zaman, Hız birimleri ve dönüşümleri,

2.4.7.2.    Pompa bilgisi yazılı sınam müfredatı :

Tulumba çeşitlen, çalışma prensipleri, montaj ve demontajları, arıza­ları, bakımları.

2.4.7.3.    Makina ve motor yazılı sınav müfredatı :

Motor çeşitleri, sondaj yardımcı makinaları çeşitleri,   makina ve mo­torların çalıştırılmaları, koruyucu bakım, peryodik bakım,

2.4.7.4.        Yeraltısuları mevzuatı yazılı sınav müfredatı : Yeraltısuları Kanunu, Yeraltısuları Tüzüğü, Belgeler

2.4.7.5.        Su verim deneyleri yazılı sınav müfredatı :

Deney   çeşitleri   gayeleri;   yapılışları;   kıymetlendirilmeleri   (yalnız I. sınıf için)

2.4.7.6.    Sondaj tekniği nazarî ve ameli sınav müfredatı :

Sondajın amaçları;  kuyu yapım metodları; tecrit    borulama ve filtreleme işlemleri; çakıllama; yıkama; geliştirme   metodları; kuyu ağzı yapımı; sondaj ve kuyu emniyeti; rapor tutulması; sondaj makinasının (her dal için kendi makinası hakkında) ve sondaj malzeme ve ekipmanlarının kullanılmaları (her dal için kendi malzeme ve ekipman hakkında); sondaj sıvısı (rotari sondörlüğünde); numune alma (her dal için kendi özel metodları hakkında); onarma ve kurtarma işlemleri (yalnız birinci sınıf sondörlere); şantiye düzeni (yalnız birinci sınıf sondörlere); sondaj hesapları (yalnız birinci sınıf sondörlere)

2.4.7.7.    Yeraltısuyu jeolojisi sözlü ve yazılı sınav müfredatı :

Su taşıyan formasyonların cinsleri, özellikleri; su sondajlarında geçi­len formasyonlar ve özellikleri; akifer cinsleri ve özellikleri, yeraltısuyunun hareketi ve bulunuşu hakkında bilgiler.

2.4.7.8.    Galeri, tünel ve kuyu inşa tekniği ve tahkimatı; sözlü ve ya­zılı sınav müfredatı :

İnşa metodları; delici makinaların ve ekipmanların kullanılışı; tahki­mat nevileri ve yapılışı; numune alınması; kayıt ve raporlar; emniyet ted­birleri, tecrit işlemleri, ray döşeme, onarım ve kurtarmalar (yalnız birinci sınıf için), pusula kullanma  (yalnız birinci sınıf için).

2.4.7.9.    Barutçuluk bilgisi yazılı sınav müfredatı :

Barutçuluk malzemesi, çeşitleri, kullanılması, korunması; ateşleme ve emniyet tedbirleri; kayıt işlemleri.

2.4.7.10.    Jeoloji bilgisi sözlü sınav müfredatı :

Jeolojik formasyonlar, özellikleri ve oluşumları; kayaçların tanınması, formasyon yapısının galeri ve tünel inşasıyla olan ilişkileri yeraltısuyunun oluşumu ve hareketi,

2.5.    Belgelerin tescil: :

DSİ Bölge Müdürlüklerince verilen belgelerin, DSİ Yeraltısuları Dai­resine gönderilen suretleri ve ekleri, anılan Daire Başkanlığında «Dokü­manların tasnifi ve tescili ile ilgili talimat» gereğince tescil edilerek saklanır.

2.6.    Belgelerin ve işlemlerin kontrolü :

Belge sahipleri; DSİ Yeraltısuları Dairesi Başkanlığınca veya DSİ Böl­ge Müdürlüklerince verilmiş olan «Belge kontrol yetki kartları»na sahip yetkililerin, kanunlara uygun şekilde yapacakları kontrollarda, belgelerini göstermek ve yapılan işler hakkında her türlü bilgiyi vermekle zorunludur­lar. Belge kontrol yetki kartlarının, fotoğraflı ve ilgili makam tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Sayfa

Yeterlik Belgesi almış bulunan kimseler, kanunlara, tüzüğe ve yönet­meliğe uygun olarak iş yapmak, kayıtları doğru tutmak, formları eksiksiz ve doğru olarak doldurmak zorunluluğunda olup, bunlara uymayanlara DSİ'ce 1. defasında ihtar verilir; 2. defasında 6 ay müddetle yeterlik belge­leri geri alınır; 3. defasında ise, yeterlik belgeleri iptal edilir.

2.7.    Formlar:

Yeraltısuyu ile ilgili işlerde kullanılacak form örnekleri sıra ile gele­cek sayfalardadır.

 

Sayfa

2.7.1. (Değişik:RG-7/6/2011-27957) YERALTISUYU ARAMA BELGESİ İSTEME FORMU

 

 

Form No   : 2.7.1.

Belge Tipi : ……

 

 

DSİ ……………….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                                                                           ……………….

1.       Müracaat Sahibi : ……………………………………………

      T.C. Kimlik Numarası:  ………………………..                                   

        Adresi                         :  ………………………...

 

2.   Arazinin

 

a) İli ……………………       e) Yüzölçümü …………………

b) İlçesi ……………… .        f) Koordinatı ………………...

c) Beldesi ……………....       g) Havza Adı………………….. 

d) Köy veya Mh. ……….       h) Ova Adı…………………….

 

      3.   Teknik Elemanın (Teknik Sorumlu)

 

            a) Adı Soyadı………… …..                            İmzası…………………

            b) Mesleği ………… …... ..

            c) Diploma-Oda Sicil No : …

            d) Adresi. ………………………………

 

 4.   Sondör, Kuyucu, Galericinin :

 

            a) Adı Soyadı………… …..                             İmzası…………………

            b) Yeterlik Belge dalı tarihi ve No: ………… ……... ..

            c) Adresi. ………………………………

 

5.   Kuyunun                               6.  Galerinin

 

a) Tipi : …………………        a) Kesiti : …………………

b) Delme usulü : ……… .        b) Açma usulü :  ……….…

c) Adedi :  ……………....        c) Adedi :  …..…………....  

   

7.       Talep edilen su miktarı ………..   Ton/gün ………..    Ton/yıl

 

 

Yukarıda belirtilen ve ilişik haritada sınırları gösterilen arazimde…….. adet ……………. açtırmak suretiyle ve …………….. işinde kullanmak amacıyla yeraltısuyu aramak istiyorum, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca tarafıma bir arama belgesi verilmesini arz ederim.  ……/……/ 20……

    

 

  Eki:          1) A tipi belge için hidrojeoloji raporu (3 takım).

                   2) Kuyu projesi (kuyu yeri krokili) (3 takım).

3) Kuyu açılacak arazinin onaylı tapu fotokopisi.

                   4) İhtiyaç belgesi.

Sayfa

2.7.2. (Değişik:RG-7/6/2011-27957) YERALTISUYU ARAMA BELGESİ FORMU

 

 

                       T.C.                                                                                                               Form No : 2.7.2.

           Çevre ve Orman Bakanlığı                                                                                  Belge No : ……..

DSİ ………….. Bölge Müdürlüğü                                                                                 Belge Tarihi: ……

                                                                                                                                             Belge Tipi: ………

 

 

YERALTISUYU ARAMA BELGESİ

 

 

 1.  Belge Sahibi     :  ……………………………………

             T.C. Kimlik Numarası :  ……………………………………

              Adresi         :  …………………………………....    

         

2.   Teknik Sorumlu :…………………………………………

 

            a) Adı Soyadı                             :………… …………………..                             

            b) Mesleği                        :………… …... ……………..

            c) Diploma-Oda Sicil No : …………………………….

            d) Adresi.                    : ………………………………

 

3.    Sondör, Kuyucu, Galerici :…………………………

 

            a) Adı Soyadı                             :……………………………...                             

            b) Mesleği                        :……………...……………….

            c) Diploma-Oda Sicil No : ……………………………...

            d) Adresi.                    : ………………………………

 

 

4.   Arama Yapılacak Arazinin :………………………………..

 

            a) İli  :……………………       e)Yüzölçümü : …...……m2     

            b) İlçesi : …………………     f) Koordinatı …… ………...

c)  Beldesi:………………..      g) Havza Adı……………….

d) Mh. veya köyü : ……….     h) Ova Adı………………….

 

5.   Kuyunun :                            6. Galerinin

 

a) Tipi : ……………………       a) Kesiti :……………………

b) Delme usulü : …………         b) Açma usulü :………… …

c) DSİ No. su   : ………….           

   

 1. Talep edilen su miktarı :………..Ton/gün ……….. Ton/yıl

 

 

…………..tarihli dilekçe ile usulüne uygun olarak yapılan müracaat incelenerek, yukarıda yüzölçümü ve yeri belirtilen alan içerisinde ve yukarıda belirtilen kişilerce yeraltısuyu aramak amacıyla ekli ve onaylı projesine uygun bir adet………….inşasına sakınca görülmediğinden, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca bir yıl süreli olarak bu arama belgesi verilmiştir.

   

                                                                                                                                             DSİ……….Bölge Md.

 

 

Eki    :  1) Hidrojeolojik Rapor (1 takım)      

                 (A tipi belgelerde)

           2) Kuyu Projesi (krokili) (1 adet)  

3) Kuyu açılacak arazinin onaylı tapu fotokopisi.

Sayfa

2.7.3.   (Değişik:RG-7/6/2011-27957)  YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ İSTEME FORMU

 

 

                            Form No : 2.7.3.

 

DSİ ……………….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                            ……………………….

 

 1. Müracaat Sahibi : …………………………………………..

      T.C. Kimlik Numarası :  …………………………………………     

Adresi       :……………………………………………                          

 

      2.   Teknik Sorumlu :…………………………………………

 

            a) Adı Soyadı :………… …..                      İmzası:…………………

            b) Mesleği :………… …... ..

            c) Diploma-Oda Sicil No : …..

            d) Adresi: ………………………………

 

3.    Sondör, Kuyucu, Galerici :…………………………………..

 

            a) Adı Soyadı :………… …..                        İmzası :…………………

            b) Mesleği :………… …... ..

            c) Diploma-Oda Sicil No : …

            d) Adresi: ………………………………

 

 1. Kuyu/Galeri Yeri

 

 İli                                        :………………...………………     

 İlçesi                                   :…………………….…………...     

 Beldesi                                :………………………………...       

 Köy veya Mh.                     :…………………………….…..      

 Kuyunun DSİ No.su           :………………………………...

 Koordinatı                           :…………………………………

 Havza Adı                           :…………………………………

 Ova Adı                              :…………………………………

 

5.       Kuyu/Galeri Verimi

 

            Pompajla                               :…………………………… l/sn                 

            Artezyen                               :……………………………. l/sn

            Statik Seviye                         :……………………………m

            Dinamik Seviye (pompajda) :……………………………m 

            Çekilecek su miktarı             :…..Ton/günde ve….. Ton/ yılda

            Çekilecek suyu temine

             yetecek enerji miktarı          :…………………………kWh

            Sayaç Numarası                    :……………………………….

            Kullanma amacı                    :………………………………

 

Yukarıda yeri ve ekli kütüğünde durumu açıklanan ve …………… bulunan suyu kullanmak istiyorum. Bu hususta, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince tarafıma bir yeraltısuyu kullanma belgesi verilmesini arz ederim.

    

  Eki  :       1) Kuyu kütüğü (3 adet)

                2) Pompaj programı (3 adet)

                3) Analiz raporu (3 adet)

                    (kullanma amacına uygun)   

  4) Kuyu açılan arazinin onaylı tapu fotokopisi

 

                                                                                                               Tarih     

                                                     

                                                                                          İmza

 

 

Not: Kuyu kütüğünün biri onaylanarak müracaatçıya geri verilecektir.

Sayfa

2.7.4.    (Değişik:RG-7/6/2011-27957) YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ FORMU

 

 

                         T.C.                                                                                             Form No : 2.7.4.

            DSİ Genel Müdürlüğü                                                                                        Belge No : ……..

  …………….. Bölge Müdürlüğü                                                                                   Belge Tarihi:……

                                                                                  

 

  YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ

 

 

 1.  Belge Sahibi          :…………………………………………

             T.C. Kimlik Numarası :  …………………………………………                                                                  

         Adresi                           : …………………………………………

 

     2.   Teknik Sorumlu

 

            a) Adı Soyadı                   :………………………………                         

            b) Mesleği                        :………………………………

            c) Diploma-Oda Sicil No : ……………………………...

            d) Adresi                           …………………………….

 

3.    Sondör, Kuyucu, Galerici

 

            a) Adı Soyadı                                :………………………………                           

            b) Mesleği                                      :………………………………

            c) Diploma-Oda Sicil No : ………………………………

            d) Adresi.                       : ………………………………

 

      4.   Kuyu/Galeri Yeri

 

 İli                                         :………………...………………     

 İlçesi                                    :…………………….…………...     

 Beldesi                                :………………………………...       

 Köy veya Mh.                      :…………………………….…..      

 Kuyunun DSİ No.su             :………………………………...

 Koordinatı                            :…………………………………

 Havza Adı                            :…………………………………

 Ova Adı                                :…………………………………

    

       5 .   Kuyu/Galeri Verimi

 

            Pompajla                               :…………………………… l/sn.                 

            Artezyen                               :……………………………. l/sn.

            Statik Seviye                         :……………………………m

            Dinamik Seviye (pompajda) :……………………………m

            Çekilecek su miktarı             :….. Ton/günde ve ….. Ton/ yılda

            Çekilecek suyu temine

             yetecek enerji miktarı          :…………………………kWh

            Sayaç Numarası                    :………………………………

            Kullanma amacı                    :………………………………….

 

 

………………. tarihli dilekçe ile yukarıda yeri belirtilen ………………… kullanmak               

istediğini bildiren …………….. ’ın müracaatı üzerine yapılan inceleme sonucu, isteğin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından, suyun yalnız ……………… amacıyla kullanılması şartıyla bu kullanma belgesi verilmiştir.

  

       Eki  : 1)  Kuyu kütüğü (3 adet)

 2) Pompaj programı (3 adet)

 3) Analiz raporu (3 adet)

                     (kullanma amacına uygun)  

               4) Kuyu açılan arazinin onaylı tapu fotokopisi

 

 

 

 

1- Belge sahibine aittir. Başkasına devredilemez.

 

2- Kuyu yeri ekli kroki üzerinde gösterilmiştir.

 

3- Bu belge formda tarif edilen yere ait olup başka yer için kullanılamaz.

 

4- Alınacak su formda belirtilenden fazla olmaz.

 

5- Artezyen kuyular, yönetmelikte yazıldığı şekilde tecrit edilir. Basınçlı suyun muhafaza

borusu dışından, yüzeye çıkarak bataklık yapmasına veya üst tabakadaki yeraltısuyuna

karışarak civar kuyulardan dışarı akmasına ve etrafa zarar vermesine meydan verilmez.

 

6- Pompaj programı, 3 üncü maddedeki çekilecek su miktarını aşmamak şartıyla, çekimin yılın hangi aylarında veya günün hangi saatlerinde olacağının, kuyu sahibinin isteği ve DSİ’nin müsaadesiyle tespit edilmelidir.

 

NOT: Yeraltısuyu Kullanma Belgesinin arka yüzüdür.

Sayfa

2.7.5.    (Değişik:RG-7/6/2011-27957) ISLAH VE TADİL BELGESİ İSTEME FORMU

 

 

 DSİ ……………….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                                            

……………….

 

                                    Form No : 2.7.5.

 

 1. Müracaat Sahibi                : ………………………………..

      T.C. Kimlik Numarası         :  ……………………………….                                                                

                 Adresi                                            :  ……………………………….

 1. Kuyu/Galeri Yeri

 

 İli                                          :………………...………………     

 İlçesi                                    :…………………….…………...     

 Beldesi                                  :………………………………...       

 Mahallesi veya köyü.           :………………………………...    

 Kuyunun DSİ No.su             :………………………………...

 Koordinatı                           :…………………………………

 Havza Adı                           :…………………………………

 Ova Adı                               :…………………………………

 

 1. Kuyu/Galeri Verimi

(Islah ve Tadili istenen kuyunun)

            Pompajla                               :…………………………… l/sn                

            Artezyen                               :……………………………. l/sn

            Statik Seviye                         :……………………………m

            Dinamik Seviye (Pompajda) :……………………………m 

            Çekilecek su miktarı             :…..Ton/günde ve….. Ton/ yılda

            Çekilecek suyu temine

            yetecek enerji miktarı            :…………………………kWh

            Kullanma amacı                     :………………………………….

 

 1. Kuyuda yapılacak ıslah veya tadilat :

      ……………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………..........

 

 1. Islah ve tadil sonucu çekilecek su: …... Ton/gün.......Ton/yıl

 

 1. Islah ve tadil işinin teknik sorumlusu :……………………..

 

 1.  Islah ve tadil işinde çalışacak sondör veya galerici :………

      ………………………......................................................................

 

 

                Yukarıda yeri ve özellikleri açıklanan kuyuda/galeride, ekli projesinde gösterildiği şekilde ıslah ve tadil yapmak istiyorum. Bu hususta 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 11 inci maddesi gereğince, tarafıma bir ıslah ve tadil belgesi verilmesini arz ederim.

 

 

                                                                                                                             Tarih ve imza

    

                Eki  :       1) Islah ve tadil projesi (2 adet)

2) Onaylı kuyu kütüğü (1 adet)                     

3) Tadil gerekçe raporu (1 adet)

4)  Kullanma belgesi (1 adet)

Sayfa

2.7.6.   (Değişik:RG-7/6/2011-27957)  ISLAH VE TADİL BELGESİ FORMU

 

                         T.C.                                                                                              Form No : 2.7.6.

            DSİ Genel Müdürlüğü                                                                                          Belge No : ……..

  ……………nci Bölge Müdürlüğü                                                                                 Belge Tarihi:……

 

 

ISLAH VE TADİL BELGESİ

 

 1. Belge Sahibi                     : ………………………………...

      T.C. Kimlik Numarası        :  ……………………………….

                Adresi                              :  ………………………………..

2.   Kuyu/Galeri Yeri

 

 İli                                          :………………...………………     

 İlçesi                                    :…………………….…………...     

 Beldesi                                  :………………………………...       

 Mahallesi veya köyü.           :………………………………...    

 Kuyunun DSİ No.su             :………………………………...

 Koordinatı                            :…………………………………

 Havza Adı                           :…………………………………

 Ova Adı                               :…………………………………

 

      3.   Kuyu/Galeri Verimi

            Pompajla                               :…………………………… l/sn                

            Artezyen                               :……………………………. l/sn

            Statik Seviye                         :……………………………m

            Dinamik Seviye (Pompajda) :……………………………m 

            Çekilecek su miktarı             : (Tadilattan sonra)……Ton/günde

                                                             ve …..Ton/yılda      

            Çekilecek suyu temine

            yetecek enerji miktarı            :…………………………kWh                                                                                        

            Kullanma amacı                     :…………………………………

 

 1. Islah ve tadil sonucu çekilecek su: …... Ton/gün.......Ton/yıl

 

 1.  Islah ve tadil işinde çalışacak sondör veya galerici :………

              ………………………...............................................................

 

 

…………..tarihli dilekçe ile yukarıda tarifi yapılan kuyuyu/kaynağı/galeriyi ıslah ve tadil etmek istediğini bildiren, yukarıda kimliği yazılı ………………………….’ın müracaatı üzerine yapılan incelemeler sonunda istek uygun görülerek, kuyunun/kaynağın/galerinin,ilişik onaylı projesine ve Yeraltı Suları Tüzüğü ve DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği hükümlerine göre ıslah ve tadil edilmesi için bu ıslah ve tadil belgesi verilmiştir.

 

                                                                             

                          DSİ

                                                                                                        …………..Bölge Müdürü

 

 

                Eki  :       1) Islah ve tadil projesi (1 adet)

                               2)  Kuyu Kütüğü   (1 adet) 

 

 

1- Belge sahibine aittir. Başkasına devredilemez.

 

2- Kuyu (galeri) ekli kütük üzerinde gösterilmiştir.

 

3- Bu belge projesindeki konuya mahsustur, başka konu için kullanılamaz.

 

4- Kuyudan ancak formda belirtilen miktarda su çekilebilir.

 

NOT: Islah ve tadil belgesinin arka yüzüdür.

Sayfa

(Değişik:RG-11/4/2010-27549)

SONDÖRLERİN, KUYUCULUK, GALERİ-TÜNELCİLİK

YETERLİK BELGESİ İSTEME FORMU

 

  2.7.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Form No:2.7.7

 

 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı)

                                                                                                               ANKARA

 

             .………………………. Okulundan ………… yılı mezun oldum. ……….. yılı kuyu/galeri açma işlerinde ……………………….. olarak çalıştım. Yeraltından su elde etmek maksadıyla ………………….. yapmak istiyorum.

             167 sayılı Yeraltısuları hakkında kanunun 8.maddesinde belirtilen işleri yapabilmem için ……………………yeterlik belgesi verilmesini arz ederim. …./…./….

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ad-Soyad :

                                                                                                                                                                                       İmza         :

                                                                                                               

             T.C. Kimlik No                          :

             Sınava Gireceği Dal ve Sınıf       :

             İkametgâh Adresi                       :

 

             Değişmeyen Adresi                    :

 

             Telefon Numarası                      :

             Sabıka Kaydı Beyanı                 :

 

             Ekler:

 

             1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

             2- 3 adet 4,5 x 6cm boyutlarında fotoğraf

             3- Kurumca onaylı diploma sureti

             4- Referanslar, ilgili kurum veya firma tarafından onaylı hizmet belgesi veya ilgili kurum veya firma tarafından onaylı bonservis belgesi

             5- Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak-burun ve bedensel sağlık durumunu gösteren sağlık raporu.

 

Sayfa

BÖLÜM II.

ETÜDLER

1.    PLAN PROJE VE HARİTA HAZIRLANMASI :

1.1.Plan:

1.1.    Plan ve kroki hazırlanması:

Etüdlerle ilgili plan ve krokiler aşağıda belirtilen hususlara uygun ola­rak hazırlanır :

Plan ve krokilerin hazırlanmasında bilimsel esaslara ve resim tekni­ğine uyulacak. Bütün kesit ve detaylarda sayılar açık olarak okunabilir, çizgiler kesin ve net olarak görülebilir durumda olacaktır. Plan ve kroki üzerinde gösterilen bir şeklin boyutu açık olarak görülebilmeli, bir boyu­tun bulunması için hesap yapmaya lüzum kalmamalıdır.

Paftalar ayrı aynı numaralanmış ve 21x31 cm. normunda düzgün bir şekilde katlanmış olacaktır. Onaylanmak üzere DSİ'ye verilen plan ve kro­kiler üzerinde, okunamayan rakamlar ve yazılar, kesin ve net olarak görül­meyen çizgiler ve eksik boyutlar olduğu takdirde, bu plan ve krokiler ince­lenmeden iade edilecektir. Onaylanmayan plan ve krokiler geçerli sayıl­mazlar ve bunlara uygulama yapılamaz.

1.2.     Proje hazırlanması :

Projeler yukarıdaki esaslara uygun olarak hazırlanmış ve normunda katlanmış olarak onaylanmak üzere DSİ Teşkilâtına verilecektir.

Onaylı kati proje ile tatbikata geçildikten sonra, gerek plan ve pro­jelerde, gerekse metraj ve kesitlerde, esaslı herhangi bir değişiklik yapıl­mayacaktır.

Kati projelerde güzergâh ve eksenler 1/5000 veya 1/2000 ölçekli haritalar üzerine çizilecek ve bunlardan kesitler çıkarılacaktır. Kati proje çalışmaları, başta özet olmak üzere bu sahanın raporunda toplanacaktır. Kati raporda inşaat kısımlarının bütün teferruatını ihtiva eden resimler bu­lunacaktır. Proje hazırlanması ile ilgili hususlarda,

1.2.1.       Grup veya tek köy içmesuları ve işletme projelerinin hazır­lanmasına ait fenni şartname

1.2.2.       Proje esaslarının tesbitine ait talimat

1.2.3.       DSİ Etüd ve Planlama ve proje rehberi

1.2.4.       Su kuyuları inşası fenni şartnamesi

1.2.5.       Su kuyuları inşasına ait teknik talimatlara uyulacaktır.

Sayfa

1.3.    Hidrojeolojik Harita Hazırlanması :

Bir sahanın hidrojeolojisi ve jeolojisi hakkında bütün bilgileri ihtiva eden haritaya, hidrojeolojik harita denir. Bu haritanın ölçeği 1/25 000 ve­ya 1/100 000 olabilir.

Hidrojeolojik haritaya işlenecek bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

1.3.1.    Hidrojeolojik Bilgiler :

Alan dahilinde bulunan bütün kaynak, göl, gölet, akarsu, derin ve sığ kuyular, yeraltısuyu seviye değişimlerini gösterir haritalar, yeraltısuyu akımları ve toplama bölgeleri, saha dahilinden geçen eş yağış eğrileri ve aküferlerin derinlik ve kalınlıkları,

1.3.2.    Jeolojik Bilgiler :

Etüd sahası dahilinde bulunan jeolojik formasyonların sınırları ile bir­likte, hidrolojik karakteristiklerini açıklayıcı lejandı, senklina! ve antiklinaller, faylar, yatımlar ve eğimler,

(DSİ no verilecek haritaların standart bir hale konulmasını sağlamak üzere hidrojeolojik ve jeolojik bilgiler, standart lejanda uygun olarak gös­terilecektir.)

1.4.     Su noktalarının ve tesislerinin haritalara işlenmesi ve koordinat sistemine bağlanması;

Gerek etüdler sırasında tesbit edilen mevcut su noktalarını, gerekse yeniden inşa edilecek su tesislerini harita üzerinde işlemler ve numarala­malar açık bir şekilde ve yurdu kapsayan aşağıdaki koordinat ve numara­lama sistemi gereğince, yapılacaktır.

1.4.1.    1/25.000 ölçekli haritalarda koordinat sisteminin kullanılması :

1/25.000 ölçekli topoğrafik ve hidrojeolojik   haritalarda, yatay ve dü­şey şeritlerin kesişmesiyle meydana gelen kareler, koordinat sisteminin esasını teşkil etmektedirler. Karelerin her biri 1 Km.2 ‘lik bir alanı kapsar.

Bu haritalarda, yatay şeritleri meydana getiren çizgiler, meselâ şekil 1 de görülen Kastamonu - E 30-a,1 paftasında olduğu gibi 37, 38, 39 ola­rak, güney - kuzey yönünde numaralanmıştır. Düşey şeritleri meydana ge­tiren çizgiler ise, soldan sağa yani batıdan doğuya doğru, yine aynı pafta üzerinde 01, 02, 03, 04 ….. 10 şeklinde numaralanmıştır.

Harita üzerinde bir nokta bulunmak istendiği zaman evvelâ o noktanın içinde bulunduğu kare belirtilir. Meselâ şekil 1 deki A noktasının bulun­ması için, evvelâ A noktasının içinde bulunduğu (07-38) karesi tarif edil­melidir. Burada :

Sayfa

07 : Küçük paftadaki dikey çizgiyi (sağındaki veya doğusundaki dikey şeridi temsilen)

38 : Küçük paftadaki yatay çizgiyi (üzerindeki yatay şeridi temsilen) göstermektedir. [07-38) parantezi içerisindeki sayılarla ifade edilen çiz­giler, meydana getirdikleri karenin sol alt köşesinde kesişmektedir. Nok­tayı kapsayan kare, böylece tesbit edildikten sonra; noktanın içinde bulun­duğu karenin sol alt köşesi esas alınarak, noktanın bu başlangıçtan önce doğuya, müteakiben kuzeye olan uzaklığı, Km. olarak yazılmak suretiyle belirtilir :

Misal:    A. Noktası :

Kastamonu - E 30 - a 1   (07-38); 0,350 Km. Doğu, 0.500 Km. kuzey.

B.    Noktası

Kastamonu - E 30 - a 1   (09-39) 0.250 Km. Doğu, 0.375 Km. kuzey

1.4.2.    1/100.000 ve 1/200.000 ölçekli haritalar :

 

1/100.000 ve 1/200.000 ölçekli haritalarda aynı koordinat sistemi kul­lanılmaktadır. Bir noktayı kapsayan kare, üzerindeki bulunduğu yatay ve düşey şeritlerin evvelâ düşey sonra yatay olanın numarası yazılarak, kare içerisindeki nokta ise aynen 1/25.000 ölçekli haritalardaki gibi karenin sol köşesi başlangıç kabul edilerek doğuya ve kuzeye olan uzaklıkları Km. ola­rak yazılarak belirtilir. Meselâ : 77 (83 - If) 4,50 Km. Doğu, 4,00 kuzey ola­rak yazılan koordinatta :

 

77 : Haritanın pafta numarası

83 : Paftadaki düşey şeridin numarası

If :   Paftadaki yatay şeridin numarasıdır.

1.5. Galeri -Tünel ve Kehrizlerin haritalara işlenmesi ve koordinat sistemine bağlanması :

Galeri-tünel ve kehriz ağız noktaları, aynen kuyular gibi haritalara işlenir ve numaralanır. Ancak, bu gibi tesisleri kuyulardan ayırdetmek için bunların özelliklerini harita ayrı usullerle belirtmek icabeder. Bu özellikler yön ve eğimdir.

Galeri-tünel ve kehrizlerin ağız noktaları koordinat sistemine göre haritalara işlendikten sonra, yönleri, aynen jeolojik doğrultuların haritalara işlenmesinde olduğu gibi, kuzeyden doğuya doğru açılarla tesbit edilir ve ağız noktasından itibaren bu yönde takriben 1 cm. uzunlukta bir çizgi çizi­lerek, bu çizgilerin üst tarafına Galeri - Tünel veya Kehrizin metre olarak uzunluğu, alt tarafına da oran olarak eğimi yazılır.

Sayfa

2.    HİDROJEOLOJİK ETÜD YAPILMASI

2.1.    Tarif - Amaç ve Çeşitleri :

Yeraltısularının araştırılması ile ilgili yapılan etüdiere Hidrojeolojik etüdler denir.

Hidrojeolojik etüdler yapılış amaçlarına, genişliklerine, inceleme metodlarına, sürelerine kullanılan malzemelerine ve hassasiyet dereceleri­ne göre ikiye ayrılır. Etüdlerin tümünün araştırma metodları, Rapor planı ve kontrolü 2.2, 2.3, 2.4 ve 2.5 kısımlarında belirtildiği şekilde olur.

2.1.1.    Ön Hidrojeoiojik Etüdler ;

1/100.000 ölçekli Topoğrafik haritalar veya sıhhatli krokiler kullanmak suretiyle yüzey jeolojisi ve mevcut su noktalarına göre yeraitısu durumu­nu tesbit eden, ileriki çalışmalar için program ve tavsiyelerde bulunan etüd şeklidir. Sıhhat derecesi mevcut donelere bağlı olarak çok değişik olabilir. Etüd esnasında donelerin sıhhati kontrol edilir ve bu husus rapor­da belirtilir.

2.1.2.    Detaylı Hidrojeolojik Etüdler :

Yeraltısuyu bakımından işletmeye değer miktarda su bulunan kısım­larda 1/25.000 ölçekli haritalar kullanmak suretiyle ve yeraltısuyunu bü­tün karakteristikleriyle tespit etmek amacıyla yapılan bu etüd, su noktala­rı hassas bir şekilde haritalara geçirilir, kotlandırılır, seviyeler, verimler yeniden ölçülür, akiferlerin geometrisini tesbit amacıyla jeofizik etüdler, icabediyorsa ilâve sondaj kuyular açılır, su verim deneyleri ve su analizleri yapılır.

Bu etüd, yeraltısuyu fizibilite etüdünün yeraltısu kaynakları kısmını teşkil edecek hassasiyetle olmalıdır.

2.2.    Araştırma Metodları ;

2.2.1.    Coğrafya

2.2.1.1.        Saha hakkında genel bilgiler : Etüd sahasının yeri, ulaşım imkânlarını, sınai, ticari, zirai ve iklimle ilgili doneler bu kısımda incelenir.

2.2.1.2.        Topoğrafik Haritalar:

Yeryüzünün şeklini gösterirler, kuyu yeri verilmesinde jeolojik çalış­malarda ve kesitlerde, kontur haritaları çiziminde, sahanın tanınmasında (göl, ova, dağ gibi) faydalı olurlar. Etüd yapıldığı zamana kadar olan deği­şiklikler haritalara işlenirler (yeni yapılan yol, baraj, kanal vs.).

2.2.1.3.    Morfoloji şekilleri incelenir ve sahanın morfolojik tarifi ya­pılır.

2.2.1.4.    Akarsu, Göl, Deniz ve Bataklıklar :

Akarsuların verimleri, değişmeleri, kolları ile göl, bataklık ve deniz­lerdeki değişimler tetkik edilir.

2.2.2.    Jeoloji

2.2.2.1.    Jeolojik Haritalar :

Yeraltısuyu taşıyan formasyonların yayılımını, dalımını, beslenme alanlarını, akifer kalınlık ve derinliklerini göstermeleri, yönünden etüd sı­rasında yeniden tanzim edilirler.

2.2.2.2.    izopak Haritaları :

Akiferlerin kalın olan kısımlarını tayinde faydalı olurlar ve yayılımlannı gösterirler. Yapılacak detaylı etüdlerde düzenlenmesi gereklidir. Birden fazla akifer bulunduğu takdirde, geniş çapta yeraltısuyu alınacak akiferler için tanzim edilirler.

2.2.2.3.    Yapı Kontur Haritaları :

İstenen tabakaların yeraltında bulunuşlarını gösteren haritalardır.

Genellikle serbest akiferlerin taban, basınçlı akiferlerin ise tavan kontur haritalarının düzenlenmesi uygun olur.

2.2.2.4.    Jeolojik Kesitler :

Formasyonların birbirleri ile ilişkilerini belirli doğrular boyunca ince­lemeğe imkân verirler. Etüd alanını değişik yönlerde kesen en az 4 adet kesitin düzenlenmesi uygun olur.

2.2.2.5.    Fotojeoloji :

Kısa zamanda daha fazla ve sıhhatli jeolojik yorum yapmağa yararlar. Fotoğrafı bulunan sahalarda çalışılması iyi sonuçlar sağlar.

2.2.2.6.    Yapısal Jeoloji :

Fay, kıvrımlar, kırık gibi yapısal jeolojinin etkilerini gösterirler. Jeolo­jik haritalarda gösterilebileceği gibi ayrı harita da düzenlenebilir.

2.2.3.    Jeofizik Etüdler:

Tabakaların devamının tesbitinde, yapının aydınlatılmasında faydalı olur. Yapı kontur haritaları ile izopak haritalarının çiziminde ekonomi sağ­lar.

Bu bakımlardan her detaylı etüdler ve işletme alanında yapılması uy­gun olur.

2.2.4.    Araştırma Sondajları :

Yapılan etüdler sonunda istenen mahaldeki litolojik ve hidrojeolojik doneleri elde etmek için kesin değer alınacak metoddur. Su verim deneylerine imkân verecek şekilde yapılır. Sahadaki her akiferi ve formasyonu deneyecek miktarda yapılmalıdır.

2.2.5.    Hidrojeoloji :

Formasyonların ve jeolojik yapının yeraltısuyu ile ilişkilerini araştır­mak amacıyla incelenir.

2.2.5,1. Formasyonların akifer olabilme yetenekleri (Porozite, Permeabilite) beslenme ve boşalma sahaları her formasyon için tesbit edil­melidir.

2.2.5.2.    Su noktalarının tesbiti :

Göl, bataklık, akarsu, kaynak ve kuyuların tesbiti.

Bir etüdün en önemli kısmını teşkil eder ve şu şekillerde incelenir :

2.2.5.2.1.    Göl, bataklık ve akarsular için :

Yeraltısuyu ile ilişkilerinin ve yeraltısuyu boşalım veya beslenmesi­nin tesbiti.

2.2.5.2.2.    Kaynaklar :

Lokasyonu, tipi, kotu, hangi formasyondan çıktığı, verimi, ısısı, debi değişimleri, kalitesi ve kullanılma amaçları.

2.2.5.2.3.    Kuyuların iki kısmında incelenmesi gerekir :

2.2.5.2.3.1.    Adi Kuyular

Lokasyon tarifi, kotu, derinliği üzerinde bulunduğu ve açıldığı formas­yonlar ile litolojileri, statik seviye, kullanılan miktar, kullanılma gayesi, ısısı, varsa pompa verimi ve düşümü, seviye değişimleri ve kalitesi.

2.2.5.2.3.2.    Derin (Sondaj) kuyuları :

Lokasyon tarifi, kütüğü, statik seviye, verim, düşüm, seviye değişim­leri, ısı, kalite, kullanma amacı, yıllık alınan su miktarı, teçhizi, kotu, tulumbalı olup olmadığı, litolojisinin izahı, varsa jeofizik kuyu loğu.

2.2.5.3.    Kontur haritaları

2.2.5.3.1.        Serbest akifer için : Su tablası eğrileri çizilir.

2.2.5.3.2.        Basınçlı akifer için: Eşbasınç eğrileri çizilir, basınçlı aki­fer birden fazla ise kullanılması düşünülen akifer için düzenlenir.

2.2.6.    Su Kimyası :

Bir etüdde suyun kalitesinin etraflıca incelenmesi gerekir.

Talimatlar gereğince su numuneleri alınır, analiz ettirilir ve sonuçları rapor kısmında incelendiği gibi, rapor ekleri kısmında da düzenlenen harita ve diyagram­larda gösterilir.

Sayfa

2.3.    Sonuç ve Rapor Planı :

Yukarı kısımlarda izah edilen çalışmalar ve elde edilen doneler bir araya getirilerek kıymetlendirilir, har itaları Reşitleri ve raporu hazırlanır. Bir hidrojeolojik etüd raporu genel olarak şu kısımları ve ekleri kapsama­lıdır :

ÖZET :

2.3.1.   Amaç

2.3.2.   Giriş

 2.3.2.1.   Önceki çalışmalar

2.3.2.2.   Çalışma metodları

2.3.3.  Coğrafya

2.3.3.1.   Etüd sahasının yeri ve yüzölçümü

2.3.3.2.   İklim

2.3.3.3.    Ekonomik gelişme

2.3.4. Jeoloji

2.3.4.1. Jeolojik formasyonlar

2.3.4.1.1.    Tortul kayaçlar

2.3.4.1.2.    Mağmatik kayaçlar

2.3.4.1.3.   Matamorfik kayaçlar

2.3.4.2.   Tektonik ve Paleocoğrafya

2.3.4.3.   Yeraltı jeolojisi

2.3.4.4.   Yeraltısuyu taşıyan formasyonlar (Yayılım, derinlik ve ka­lınlıkları)

2.3.5. Hidrojeoloji

2.3.5.1. Su noktaları

2.3.5.1.1.     Akarsular

2.3.5.1.2.   Kaynaklar

2.3.5.1.3.  Sığ kuyular

2.3.5.1.4.    Sondaj kuyuları

 2.3.5.2.    Yeraltısuyu taşıyan tabakaların hidrolojik özellikleri

2.3.5.3.    Yeraltısuyu bilançosu

2.3.5.4.    Yıllık emniyetli verim

2.3.5.5.  Yeraltısuyu işletmesinde elverişli olanlar

2.3.6. Su kimyası

2.3.7 Tavsiyeler

2.3.8. Biblioğrafya

2.4.    Rapor ekleri :

2.4.1. Lokasyon ve indeks haritası

2.4.2.   Coğrafya haritası (Küçük ölçekli olabilir)

2.4.3.  Hidrojeoloji haritası (litoloji haritası) jeoloji ve hidrolojiyi bir arada gösterir esas haritadır. Ön etüd'de kroki olabilir.

2.4.4.  Hidrojeoloji ile ilgili

 

1)     Su kotu ve statik seviye haritası eş basınç haritası

2)   Akifer tavan ve taban yapı kontur haritaları, izopak haritası

 

2.4.5.   Jeolojik kesitler

2.4.6.    Su kalitesi haritası

2.4.7.   Su seviyesi değişimleri

2.4.8.   Elek analizleri

2.4.9.   Su verim deneyi değerlendirme grafikleri.

NOT :    Ön etüdde detayla ilgili ekler verilmez sıhhatli bir kroki yeterli olabilir.

2.5.    Raporun kontrolü :

Raporların kontrolü «Plânlama kademesinde yapılan hidrolojik etüd raporlarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ile tetkiki hakkında talimat» uyarınca DSİ Yeraltısuları Dairesinin ilgili elemanları tarafından yapılır.

Sayfa

BÖLÜM III.

KUYU YAPIMI

1.    KUYU YERLERİ

1.1.    Kuyu yeri seçimi :

1.1.1.   Kuyu yeri hiç bir zaman, sel sularının erişebileceği veya satıh sularının toplanabileceği yer, çukur, dere ve toplanma hattı içerisinde seçilmemelidir.

1.1.2.  Göl, akarsular ve sel yatakları kenarında kuyu açılmasına zo­runluluk bulunduğu takdirde, kuyu yerinin kotu, göl, akarsu ve sel yatağı en yüksek kotundan en az 60 cm. daha yüksek olacaktır.

1.1.3.  Satıh sularının kuyuya akmasını veya gerek bu suların gerekse kuyudan çıkan suların, kuyu civarında birikerek bataklık meydana getirmesıni önlemek amacıyla, kuyu yeri, kabilse, arazinin yüksek bir nokta­sında seçilmeli, veya kuyu etrafında 15 m.lik bir çap dahilinde kalan ze­min yüzeyi iyice tesviye edilerek gerekli drenaj tedbirleri alınmalıdır.

1.1.4.   Sahil bölgelerde kuyu açılmasına lüzum görüldüğü takdirde; kuyu yerinin, formasyonun jeolojik durumu gözönünde bulundurularak, de­niz suyunun kuyu suyuna karışmasına imkân vermeyecek kadar sahilden uzakta seçilmesi lâzımdır.

1.1.5.  Kuyu yeri hiç bir zaman mevcut bir kuyunun tesir sahası için­de seçilmemelidir.

1.1.6. (Değişik:RG-7/6/2011-27957) Kuyu yerinin yeraltı elektrik, gaz, kanalizasyon tesisi, havai yüksek gerilim hattı, doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, sel yatakları, mesken, bina, lağım mecraları, septik çukur, kanalizasyon, mezarlık, atık depolama tesisi, hayvan çiftliği, ağıl ve benzeri gibi yerleri etkilememesi ve bu yerlerden etkilenmemesi için teknik açıdan açılması gereken lokasyon ile bu yerlere uzaklığı teknik sorumlu tarafından hazırlanacak raporun DSİ tarafından kabulünden sonra belirlenir.

1.2.     Kuyu yerinin işaretlenmesi ;

Kuyu yerinin haritalara işaretlenmesi II. Bölümde açıklanan koordinat sistemlerinde belirtildiği şekilde yapılır. Haritada işaretli kuyu yerinin ara­ziye uygulanmasında çok dikkatli davranılarak yanlışlıklara meydan verilmemelidir. Bunun için, gerekli ölçümler yapıldıktan sonra kuyu yeri bir ka­zıkla işaretlenmeli ve sondaj işlemine tam bu nokta üzerinde başlanmalı­dır.

2.     SU KUYULARININ ÇEŞİTLERİ :

Sondaj makinası yardımı ile inşa edilen su kuyuları gerek açılış, ge­rekse kullanılma yönünden çok çeşitlidir. Ancak, bütün çeşitleri «Araş­tırma Kuyuları» ve «Üretim veya işletme kuyuları» olarak iki cins veya grupta toplamak mümkündür. Bu iki cins kuyu Yeraltısuları Kanununda ay­rı ayrı tarif edilmiştir.

2.1.    Araştırma Kuyuları :

Yeraltısuları hakkındaki kanunun 2. maddesinde, Araştırma Kuyuları «Yeraltısuyu hakkında bilgi edinmek üzere açılan kuyular» şeklinde tanım­lanmıştır. Bu tanıma göre, aynı kanunun 3 üncü maddesinde sözü edilen, «İlan edilmiş yeraltısuyu işletme alanları dışında açılacak her türlü kuyu» araş­tırma kuyusu niteliğindedir.

2.2.    Üretim  (İşletme)  Kuyuları :

DSİ tarafından sınır ve karakteristikleri belirtilerek; 167 sayılı Kanu­nun 3. maddesine göre ilân edilmiş olan işletme sahalarında, aynı kanunun 8. madde hükmüne göre, belge alınarak açılacak kuyularla, ilan edilmemiş sahalarda araştırma amacı ile açılarak su bulunduktan sonra 167 sayılı Ka­nunun 2. maddesindeki tanıma göre istifadeye sunulan kuyulara, «İşletme veya Üretim Kuyusu» denir.

Doğrudan doğruya işletme kuyusu olarak açılacak kuyular için, önce­den arama belgesi alınarak, kuyu inşaasına geçilebilir. Ancak 167 sayılı Kanunun 4. maddesine göre, ilân edilmiş işletme sahalarındaki kuyuların yerleri, adetleri, derinlikleri ve diğer nitelikleri saptanmış olduğundan, bu hususlar arama belgesine kaydedilmiş bulunmalıdır. İşletme sahalarında açılan işletme kuyularından çekilebilecek su miktarı 167 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince ilân edilmiş olduğundan bu hususun da kullanma bel­gesine kaydedilmiş bulunması gerekir.

3.     SONDAJ İŞLEM VE METODLARI :

Yeraltısuyu, maden ve petrol gibi yeraltı zenginlikleri ile malzeme ve drenaj konularının etüd edilmesi amacıyla mekanik araçlarla, yeraltına, düşey veya belirli eğimde delik açılmasına, sondaj denir. Sondaj işlemleri genel olarak, 3 ayrı sistemde yapılır.

3.1.    Dönmeli  (Rotari) sondaj sistemi :

Kesici uçları olan bir matkabın dönmesi sonucu zeminin kesilmesi, kı­rılması ve öğütülmesi, bu kesintilerin yüzeye çıkarılması ve bu şekilde meydana gelen boşluk içerisinde ilerleyerek arz kabuğunun delinmesi sis­temine dönerli (veya rotari) sondaj sistemi bu sistemin uygulanmasında kullanılan makinalara ise dönerli (veya rotari) tip sondaj makinaları denir. Matkabı döndüren bir motor, matkap ile motoru birleştiren bir boru siste­mi, matkabın kestiği parçaları yeryüzüne çıkaran bir sıvı veya hava ortamı ile bu sıvı veya havanın dolaşımını (Sirkülasyonunu) sağlayan bir pompa veya kompresör, dönerli (rotari) tip sondaj makinasının temel parçalarını teşkil eder. Buna bağlı olarak, dönerli (rotari) tip sondaj makinaları kırın­tı ve kesintileri yüzeye çıkaran maddenin cinsi ve yönü itibariyle 3'e ayrı­lırlar.

3.1.1.    Düz dolaşımlı (sirkülasyonlu) dönerli (rotari) tip sondaj ma­kinaları :

Bu tip makinalarda, dolaşım sıvısı olarak sondaj çamuru veya su kul­lanılır. Pistonlu bir pompa vasıtasıyla havuzlardan alınan sıvı, sondaj dizisi adı verilen çeşitli boruların içinden geçerek, matkabın deliklerinden süratle fışkırmak suretiyle kuyu civarı ile sondaj dizisi arasındaki boşluktan yükselir ve yüzeye çıktıktan sonra, kanallar vasıtasıyla tekrar havuza dö­ner. Sondaj sıvısının bu şekil ve yöndeki hareket sistemine, düz dolaşım; bu şekilde ve yönde sıvı dolaşım ile çalışan sondaj makinalarına da düz dolaşımlı döner tip sondaj makinaları ismi verilir.

NOT : Daha fazla bilgi için  :  DSİ Yeraltısuları Dairesi SF - 101, SF - 107, SF - 103 No.lu talimatlarına bakınız.

3.1.2.    Ters dolaşımh (sirkülasyonlu dönerli rotari) tip sondaj maki­naları :