Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 12.11.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27404

TARİFE YÖNETMELİĞİ

TARİFE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabetin tesisi, ülke genelinde elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, elektronik haberleşme altyapı, şebeke ve hizmetleri alanlarında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi ile tüketici haklarının korunması hedefleri doğrultusunda tarifelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işletmecilerin son kullanıcılara sunduğu elektronik haberleşme hizmetlerinde uygulanacak tarifelere yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 60 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Etkin piyasa gücü: İşletmecinin, ilgili elektronik haberleşme pazarında, tek başına ya da diğer işletmecilerle birlikte, rakiplerinden, kullanıcılarından ve tüketicilerinden fark edilir bir şekilde bağımsız olarak hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücünü,

b) Geçici tarife değişikliği: Kampanya, promosyon vb. farklı adlar altında belirli bir süre için yapılan her türlü tarife değişikliğini,

c) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve/veya altyapısını işleten şirketi,

ç) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

e) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

f) Son kullanıcı: Elektronik haberleşme hizmeti ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlamayan gerçek veya tüzel kişileri,

g) Tarife: İşletmecilerin, elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında kullanıcılardan, geçici tarife değişikliği kapsamındakiler de dahil olmak üzere farklı adlar altında alabilecekleri ücretleri içeren cetveli,

ğ) Tavan fiyat yöntemi: Belli bir dönemde bir hizmet sepetindeki tarife değişikliklerinin ortalamasına uygulanacak azami fiyat artışını belirlemeye yönelik yöntemi,

h) Tüketici: Elektronik haberleşme hizmetini ticari veya mesleki olmayan amaçlarla kullanan veya talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi,

b) 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen ihtiyaç sahiplerine mahsus, kapsamı açık ve sınırları belirlenmiş kolaylıklar sağlanması halleri saklı olmak üzere, benzer konumdaki son kullanıcılar arasında haklı olmayan nedenlerle ayrım gözetilmemesi, tarifelerin adil ve şeffaf olması, 

c) Tarifelerin mümkün olduğunca ilgili elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin maliyetleri yansıtması,

ç) Bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmemesi veya karşılanmaması,

d) Tarifelerin; rekabetin engellenmesine, bozulmasına veya kısıtlanmasına neden olacak şekilde belirlenmemesi,

e) Uluslararası uygulamaların uygun olduğu ölçüde dikkate alınması,

f) Yeni teknolojilerin makul fiyatlarla kullanılmasına olanak veren yatırımların teşvik edilmesi,

g) Tüketici menfaatlerinin gözetilmesi,

ğ) Rakip işletmecilerin kendi kullanıcılarına sunacağı elektronik haberleşme hizmetleri için etkin piyasa gücüne sahip işletmeciden talep edeceği temel girdi niteliğindeki elektronik haberleşme hizmetlerinin fiyatlarının dikkate alınması,

h) Objektif nedenler aksini gerektirmedikçe, niteliksel ve niceliksel devamlılık ile kaynakların etkin ve verimli kullanımının gözetilmesi,

esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilere Getirilecek Yükümlülükler

Tarife düzenlemeleri

MADDE 6 – (1) Kurum, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere tarife düzenlemelerine tabi olma yükümlülüğü getirmeye yetkilidir. Bu işletmecilerin tarifeleri; hizmetin sunulduğu pazarın yapısı, pazardaki rekabet koşulları ve tüketici menfaatleri dikkate alınarak aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı çerçevesinde düzenlenir.

a) Tarifelerin bildirim usulüne tabi olması,

b) Tarifelere Kurumca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında alt ve/veya üst sınır getirilmesi,

c) Tarifelerin maliyet esaslı yönteme göre onaylanması,

ç) Tarifelerin tavan fiyat yöntemine göre onaylanması.

Tarifelerin düzenlenmesinde uygulanacak esaslar

MADDE 7 – (1) Kurum tarafından düzenlemeye tabi tutulan tarifelerin;

a) İşletmecinin etkin piyasa gücünün bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek aşırı fiyatları içermemesi,

b) Rekabetin kısıtlanmasına neden olacak fiyat indirimlerini ihtiva etmemesi,

c) Aynı veya benzer elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasında haklı olmayan nedenlerle son kullanıcılar arasında ayrım yapılmasına yol açmaması,

ç) Makul ve teknik açıdan mümkün olduğu ölçüde, son kullanıcıların hizmet bileşenleri arasında seçim yapabilmelerini sağlayacak kadar ayrıştırılmış olması

esastır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası, toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere özel, kapsamı açık ve sınırları belirlenmiş kolaylıklar sağlanması amacıyla özel tarife seçeneklerinin geliştirilmesine engel teşkil etmez. Kurum, tarifeleri değerlendirirken özel tarife seçeneklerini göz önünde bulundurur.

(3) Kurum, aynı pazarda ve/veya farklı pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmecilere bu madde çerçevesinde getirilecek yükümlülükler açısından ilgili pazar veya pazarlarda rekabet düzeyini etkileyen unsurlar ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan ilkeleri dikkate alarak farklılaştırma yapmaya yetkilidir.

(4) Kurum geçici tarife değişikliklerine yönelik ayrıntılı düzenleme yapmaya yetkilidir.

(5) Kurum, tarifeleri değerlendirirken fiyat sıkıştırması ve yıkıcı fiyatlandırma analizleri kullanarak rekabet ihlallerini tespit etmeye yetkilidir.

(6) Kurum, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca getirilen düzenlemeler kapsamında yapacağı inceleme ve değerlendirmelerde ilgili işletmecilerden her türlü bilgi ve belge talep edebilir.

Bildirim usulü

MADDE 8 – (1) İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeciler tarafından uygulanacak tarifeler ve uygulanan tarifelerde yapılacak her türlü değişiklik, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesi çerçevesinde Kurum tarafından aksi belirtilmediği takdirde bildirim usulüne tabidir.

(2) Kurum tarafından aksi belirtilmediği takdirde; tarifeler yürürlüğe girmesinden en az on beş gün önce, geçici tarife değişiklikleri yürürlüğe girmesinden en az yedi gün önce Kuruma sunulur.

(3) İşletmeci, tarifelerin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi başta olmak üzere Kurum düzenlemelerine aykırı olmadığını gösteren, hizmete ilişkin genel hüküm ve şartları da içeren ayrıntılı bilgi ve belgeleri açık ve anlaşılır şekilde bildirim kapsamında sunmakla yükümlüdür.

(4) Yapılan bildirimde eksiklik ve/veya Kurum düzenlemelerine aykırılık olması veya başvuruya ilişkin ilave bilgi ve belge gerekmesi durumunda Kurum, bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılan bildirimi geçersiz kabul etmeye ve/veya işletmeciden söz konusu aykırılığın, eksikliğin giderilmesini veya ilave bilgi ve belgenin sunulmasını talep etmeye yetkilidir.

(5) Yürürlüğe girdikten sonra ilgili tarife bildiriminde eksiklik tespit edilmesi durumunda Kurum, söz konusu tarifeyi derhal durdurmaya ve/veya belirleyeceği düzeltmelerin derhal yapılmasını işletmeciden talep etmeye yetkilidir.

Tarifelere alt ve/veya üst sınır getirilmesi

MADDE 9 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesini göz önünde bulundurarak belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde tarifelere alt ve/veya üst sınır getirmeye yetkilidir.

Tarifelerin maliyet esasına göre onaylanması

MADDE 10 – (1) Kurum, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde tarifeleri maliyet esasına göre onaylamaya yetkilidir.

a) Kurum, onaya sunulan tarifeleri, sermayeden makul bir geri dönüşü de içerecek şekilde ilgili hizmetin maliyetine ne ölçüde dayandırıldığına bakmak suretiyle değerlendirir.

b) Kurum maliyetleri değerlendirirken işletmecinin etkinliğini göz önünde bulundurur. Bu doğrultuda, kaynakların etkin ve verimli kullanılmamasından doğan maliyet unsurlarının maliyetlerin değerlendirilmesinde kapsam dışında tutulması esastır.

c) Bu maddenin (a) bendine göre yapılan değerlendirmede, Kurum, karşılaştırılabilir piyasalarda birbirinin muadili hizmetleri sunan işletmecilerin imkân dâhilinde fiyatlarına ve maliyetlerine karşılaştırma amacıyla başvurabilir. Bu durumda referans alınan piyasaların kendilerine has özellikleri dikkate alınır.

ç) Kurum, tarifelerin maliyete dayalı yönteme göre onaylanması kapsamında gerekli gördüğü hallerde uluslararası karşılaştırmalara başvurabilir.

(2) Onaya sunulan tarife; Kurum tarafından istenen ilave bilgi ve belgeler de dâhil olmak üzere gerekli bütün bilgi ve belgelerin işletmeci tarafından tam ve doğru bir şekilde Kuruma gönderilmesinin ardından değerlendirmeye alınır. Kurum, onaya sunulan tarife teklifini, değerlendirmeye alınmasını müteakip dört hafta içerisinde karara bağlar. Kurum bu süreyi iki hafta daha uzatabilir.

Maliyete ilişkin bilgi ve belgeler

MADDE 11 – (1) Tarifelerin maliyet esaslı yönteme göre değerlendirilmesi durumunda, işletmeci verilen hizmete ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeleri ibraz eder:

a) Hizmete ilişkin genel hüküm ve şartları da içeren ayrıntılı bilgi ve belgeler,

b) Geçmiş bir yıl içinde hizmete ilişkin olarak gerçekleşen gelir miktarı ile hizmetin toplam gelir içerisindeki payı,

c) Geçmiş bir yıl içinde gerçekleşen satış miktarı,

ç) Geçmiş bir yıl için hizmete ilişkin ayrıntılı maliyet kalemleri,

d) Tarifelerin talep yapısına göre farklı kullanıcı grupları üzerindeki muhtemel etkisini gösteren analiz.

(2) Maliyet beyanları, doğrudan maliyetler ile verilen hizmete doğrudan paylaştırılamayan ortak maliyetlerden oluşur. Ortak maliyetlere ilişkin beyanların bu maliyetlerin verilen hizmete nasıl paylaştırıldığını göstermesi zorunludur. Maliyet beyanlarında, asgari aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Maliyetlerin belirlenmesinde kullanılan maliyet muhasebesi yöntemi,

b) Malzeme maliyetleri, satış ve pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri, maaş ve ücretler, amortisman, faiz ve diğer finansman giderleri,

c) Her bir hizmet için özellikle hizmeti vermek için kullanılan elektronik haberleşme şebekesi unsurlarının maliyetini de içerecek şekilde hizmeti sağlamanın birim maliyeti ve bu maliyetin maliyet kalemlerine göre dağılımı.

Tarifelerin tavan fiyat esasına göre onaylanması

MADDE 12 – (1) Kurum, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde tarifeleri tavan fiyat esasına göre onaylamaya yetkilidir.

a) Kurum, tavan fiyat esasına göre onaylanmasına karar verdiği hizmetlere ilişkin ilgili piyasalardaki rekabet ortamı ve tarifelerin yeniden dengelenmesi gibi hususlar çerçevesinde belirleyeceği esaslara göre hizmet sepetleri oluşturabilir.

b) Kurum, sepetlerde yer alacak hizmetler ile bunların içeriklerini ve aynı sepet içerisinde gruplandırılan hizmetler için başlangıç tarife düzeyini belirler. Bu amaçla Kurum, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre işlem yapmaya karar verebilir.

c) İlgili sektördeki ya da ekonominin genelindeki fiyat artış oranları ile genel ekonominin, ilgili sektörün ve/veya işletmecinin verimliliğinde beklenen değişim oranı gibi ölçütler dikkate alınır.

ç) Ölçütlerin ve verimlilik faktörünün belirlenmesinde başlangıç tarife düzeyi ile hizmetin maliyeti arasındaki ilişki göz önünde bulundurulur.

d) Ölçütlerin belirlenmesinde, karşılaştırılabilir piyasalarda birbirinin muadili hizmetleri sunan işletmecilerin verimlilikleri ve verimliliklerindeki değişim oranları göz önünde bulundurulur.

e) Kurum, hizmet sepetlerinin içeriğine ilave olarak, ölçütlerin değişmeden uygulanacağı dönemi, ölçütlere uygunlukta esas alınacak geçmiş periyotları ve yeni hizmetlerin mevcut bir sepete eklenebileceği, hizmetlerin sepetten çıkarılabileceği ya da sepete önceden dahil edilmiş hizmetler arasında fiyat farklılaştırmasının yapılabileceği koşulları belirler.

f) İşletmeciler Kurum tarafından ölçütlerin belirlenmesi amacıyla talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlüdür.

(2) Onaya sunulan tarife; Kurum tarafından istenen ilave bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere gerekli bütün bilgi ve belgelerin işletmeci tarafından tam ve doğru bir şekilde Kuruma gönderilmesinin ardından değerlendirmeye alınır. Kurum, onaya sunulan tarife teklifini, değerlendirmeye alınmasını müteakip dört hafta içerisinde karara bağlar.

Tavan fiyat yöntemine ilişkin bilgi ve belgeler

MADDE 13 – (1) Tarifelerin tavan fiyat yöntemine göre değerlendirilmesi durumunda, işletmeci verilen hizmete ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeleri ibraz eder:

a) Hizmete ilişkin genel hüküm ve şartları da içeren ayrıntılı bilgi ve belgeler,

b) Kurum tarafından belirlenecek hizmet sepetlerinde yer alacak hizmetlerin son altı aylık satışları ve bu satışların sepetteki toplam satışlar içindeki payı,

c) Hizmet sepetlerindeki hizmetlerin bir yıldaki fiyatları, fiyat değişim oranları ile fiyatların değişim tarihleri,

ç) Hizmet sepetlerinde yer alan hizmetlerin içeriğine ilişkin açıklayıcı bilgiler,

d) Hizmet sepetlerinde yer alan hizmetlerin tarifelerinde uygulanan indirim, istisna ve/veya yasal yükümlülükler gibi hususlara ilişkin bilgiler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarifelere İlişkin Diğer Hususlar ve Müeyyideler

Tarifelerin kamuoyuna duyurulması

MADDE 14 – (1) Tarifeler, işletmeciler tarafından kamuoyuna duyurulduktan sonra yürürlüğe girer. Kurum gerektiğinde tarife yürürlüğe girmeden önce söz konusu tarifenin kamuoyuna duyurulmasına ilişkin süreyi belirleyebilir.

(2) İşletmeciler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında düzenlemeye tabi tutulan tarifelerinin kamuoyuna duyurulması veya uygulanması aşamasında Kurumu önceden bilgilendirmek şartıyla tarifenin adında değişiklik yapabilir.

(3) Tarifeler, ilgili hizmetin özellikleri ve tarifelere ilişkin hükümler ile birlikte son kullanıcıların ve tüketicilerin kolay anlayabileceği şekilde ilan edilir. Kurum, bu Yönetmelik kapsamında değerlendirmeye tabi tutulan tarifelerin ilan edilme şeklini belirleyebilir.

(4) İşletmeciler, yapacakları kamuoyu duyurularında tarifeleriyle ilgili bilgileri açık ve anlaşılabilir bir şekilde sunmakla yükümlüdür. Son kullanıcıları ve tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı veya tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici kamuoyu duyurusu yapılamaz.

Tarifelerin izlenmesi ve incelenmesi

MADDE 15 – (1) Kurum, her türlü tarifeyi ve bu tarifelerin kapsam, süre ve koşullarını tüketici hakları ve rekabetin korunması açısından izlemeye ve re’sen veya şikâyet üzerine incelemeye yetkilidir. Bu kapsamda işletmeciler, Kurum tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdürler.

(2) Kurum, izleme ve inceleme sürecinde ve/veya sonucunda aşağıdaki tedbirleri almaya yetkilidir:

a) Tarifenin veya tarifeye ilişkin genel hükümlerin düzeltilmesinin sağlanması,

b) Tarifenin uygulanmasının geçici olarak durdurulması,

c) Tarifenin yürürlükten kaldırılması.

(3) Kurum, inceleme sonucunda tespit ettiği ihlalin niteliğine göre bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi çerçevesinde gerekli idari para cezası ve/veya inceleme konusu tarifelerin durdurulması da dâhil olmak üzere sair müeyyideleri uygulamaya yetkilidir.

Müeyyideler

MADDE 16 – (Mülga:RG-15/2/2014-28914)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 17 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Atıflar

MADDE 18 – (1) Diğer mevzuatta 28/8/2001 tarihli ve 24507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarife Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 28/8/2001 tarihli ve 24507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarife Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut idari işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) 28/8/2001 tarihli ve 24507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarife Yönetmeliğine dayanılarak yayımlanan tebliğler ve alınan Kurul kararları ile yapılan diğer idarî işlemler konuya ilişkin yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini korur.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde düzenlenen bildirim usulü ve tarifelere alt/üst sınır getirilmesi yöntemi, 1/1/2010 tarihine kadarki dönemde, münhasıran daha önce düzenlenmemiş olan yeni hizmetler için uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2009

27404

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

15/2/2014

28914

 

 

Sayfa