Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 28.10.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27390

2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUNEK 55 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN ÖZEL HESABIN OLUŞTURULMASI, KULLANIMI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN EK 55 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN ÖZEL HESABIN OLUŞTURULMASI, KULLANIMI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 55 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen Özel Hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin ve bu Üniversitenin 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi kapsamında bulunan illerdeki kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden kesilecek gelir vergilerinin özel bir hesaba aktarılması yoluyla oluşan kaynağın kullanımı ve denetimini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununu,

b) Kampüs: Kanunun Ek 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi kapsamında bulunan illerdeki kampüslerini,

c) Özel Hesap: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi adına Türkiye’de kurulu bankalar nezdinde açılan ve Kanunun Ek 55 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen gelirlerin toplandığı hesapları,

ç) Özel Hesap Harcama Yetkilisi: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı veya yetkilendirdiği diğer Üniversite yöneticisi ve/veya yöneticilerini,

d) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hesabın Açılması, Gelirleri, İdaresi ve Denetimi

Özel hesabın açılması

MADDE 5 – (1) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi adına Özel Hesap gelirlerinin toplanmasını teminen Türkiye’de kurulu bankalarda ihtiyaca göre bir ya da birden fazla hesap açılır.

Özel hesabın gelirleri

MADDE 6 – (1) Üniversite ve kampüslerinde bulunan okulların tüm personeline ödenen ücretlerden 1/3/2009 tarihinden itibaren yirmi beş yıl süreyle ücretlere asgari geçim indirimi uygulandıktan ve varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alındıktan sonra kesilen gelir vergisi tutarları ile bu hesabın Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere nemalandırılmasından elde edilen gelirler Özel Hesabın kaynaklarını teşkil eder.

Gelirlerin tahsili

MADDE 7 – (1) Vergi daireleri, Üniversite tarafından 6 ncı maddede belirtilen ücretlere asgari geçim indirimi uygulandıktan ve varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alındıktan sonra muhtasar beyanname ile beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarını, tahsil ettikleri tarihi takip eden beş iş günü içerisinde Özel Hesaba aktarırlar.

Özel hesabın idaresi

MADDE 8 – (1) Özel Hesabın amacına uygun olarak idaresi, uluslararası kalitede eğitim sağlama amacına hizmet etmek üzere Üniversitenin ilgili yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde Özel Hesap harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir.

(2) Kaynakların özel hesaba aktarılması, nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, Üniversitenin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkân sağlanacak şekilde tutulur.

Özel hesabın kullanılması

MADDE 9 – (1) Üniversite, özel hesapta toplanan gelirlerden bir yıl içinde yapmayı planladığı yatırım ve işletme giderlerini gösteren yatırım ve işletme programını ilgili yılın Ocak ayı içinde Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarına sunar.

(2) Özel hesapta toplanan gelirler, Özel Hesap harcama yetkilisi tarafından Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda, Kanunun Ek 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi kapsamında bulunan illerdeki kampüslerde eğitim ve araştırma birimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesi ile ilgili, ücretler dâhil her türlü giderler ile okullarda burslu olarak okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar için harcanır.

(3) Özel Hesapta toplanan gelirler Kanunun Ek 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yer alan illerin birinden başlayarak, uygulama ve eğitimde kazanılan deneyimlerle kademeli olarak diğer illere de yaygınlaştırılarak kullanılır.

Özel hesap muhasebe yetkilisinin atanması ve görevleri

MADDE 10 – (1) Özel hesaba ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere Rektör tarafından bir Özel Hesap muhasebe yetkilisi atanır.

(2) Muhasebe yetkilisinin görevleri şunlardır:

a) Özel Hesaba ilişkin her türlü muhasebe kayıtlarını ve defterlerini tutmak,

b) Özel Hesabın tüm gelirlerini tahsil etmek,

c) Harcama yetkilisinin talimatlarına uygun olarak ödemeleri ve her türlü göndermeleri yapmak,

ç) Yılın bitimini izleyen Şubat ayı sonuna kadar Özel Hesabın gelir-gider tablolarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Özel Hesaba ilişkin her türlü kayıt defter ve belgeleri muhafaza etmek ve gerektiğinde denetime hazır halde bulundurmak.

Denetim

MADDE 11 – (1) Özel Hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Üniversite tarafından belirlenecek birer üyeden oluşan üç kişilik komisyon tarafından denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Üniversite Rektörlüğüne sunulur.

(2) Özel Hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler ayrıca bir Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenir. Denetim sonunda düzenlenecek raporlar izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar yukarıda belirtilen denetim komisyonuna sunulur.

(3) Denetimlerde, Özel Hesapta toplanan kaynağın; Kanuna uygun olarak toplandığına, Kanunda belirtilen illerde ve Kanunun amacına uygun kullanıldığına bakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tahakkuk eden gelirler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun Ek 55 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve 1/3/2009 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar tahakkuk ettirilerek tahsil edilen paralar, Üniversite tarafından yapılacak talebi takip eden 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesi tarafından Özel Hesaba aktarılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 1/3/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Milli Eğitim bakanları ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü birlikte yürütür.

 

Sayfa