Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 27.06.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27271

NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİ

NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan numaraların ulusal kapsamda planlanması ve yapılan plana uygun olarak etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan numaraların ulusal kapsamda planlanması, plana uygun olarak numara kullanım hakkının verilmesi, kullanım hakkı verilen numaraların etkin ve verimli kullanımının sağlanması, geri alımı ve benzeri konularda uygulanacak usul ve esaslar ile ITU tarafından tanımlanan küresel uluslararası numaralandırma planlarında ülkelerin düzenlemeleri gereken hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4, 6, 8, 9, 11, 12 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

b) Arama planı: Ulusal numaralandırma planında kullanılan yöntemi tanımlayan, çağrı sonlandırmasını sağlayacak şekilde önek ve ek bilgilerin kullanımını içeren, ondalık rakamlar, semboller ve ek bilgilerin kombinasyonunu veya dizinini,

c) Birincil tahsis: Numara ve/veya numara bloklarının Kurum tarafından ilgili mevzuat uyarınca tahsis edilmesini,

ç) Doluluk oranı: Aynı numara türünde hizmete verilmiş numaraların tahsis edilen numara sayısına oranını,

d) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

e) Hizmete veriliş: Münferit olarak tahsis edilen numaralarda numaranın şebekede tanımlanarak kullanıma açılmasını, blok olarak tahsis edilen numaralarda ise numara bloğundan en az bir numaranın aboneye tahsis edilmek suretiyle kullanıma açılmasını,

f) ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini (International Telecommunication Union),

g) İkincil tahsis: Birincil tahsis yapılan işletmecinin, kendisine tahsis edilmiş numaraları abonelerine ve/veya ilgili mevzuat uyarınca diğer işletmecilere tahsisini,

ğ) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

h) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

ı) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Kullanım hakkı: Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması için verilen hakkı,

j) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

l) Numara: Şebeke ve/veya şebeke sonlanma noktasını tanımlayan, söz konusu noktaya ses, veri ve görüntünün yönlendirilmesini sağlayan, kullanıldığı yere göre abone, işletmeci, elektronik haberleşme şebekesi ve/veya hizmeti ile ilişkilendirilebilen bilgiyi içeren harf, rakamlar dizini veya sembolleri,

m) Numara bloğu: Ulusal numaralandırma planında 1.000, 10.000, 100.000 veya 1.000.000 adet numara olacak şekilde ardışık numara dizinini,

n) Numara kullanım hakkı ücreti: Numara türüne göre Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen asgari değerden az olmamak üzere birincil tahsiste alınan kullanım hakkı ücretini,

o) Numara tahsisi: Numara ve/veya numara bloklarının kullanım hakkının verilmesini,

ö) Paralel çalışma: Ulusal numaralandırma planı değişikliklerinde veya numara değişikliği kapsamında Kurumca gerekli görülen diğer durumlarda, eski ve yeni numaraların önceden belirlenmiş sınırlı bir süre için birlikte yürürlükte ve çalışır durumda olmasını,

p) Şebeke sonlanma noktası: Elektronik haberleşme şebekesinde aboneye erişimin sağlandığı fiziksel noktayı, anahtarlama veya yönlendirme ihtiva eden şebekelerde ise abone numarası veya ismi ile ilişkilendirilebilen özel bir şebeke adresiyle tanımlanan noktayı,

r) Taşıyıcı: Bir çağrının başlatılması, sonlandırılması veya taşınması hizmetlerinin tümünü veya bir kısmını sunan işletmeciyi,

s) Taşıyıcı seçim kodu: Taşıyıcılara, taşıyıcı seçimi amacıyla Kurumca tahsis edilen kodu,

ş) Taşıyıcı seçimi: Taşıyıcının, taşıyıcı seçim kodu çevrilmesi suretiyle seçilmesi yöntemini,

t) Ulusal numaralandırma planı: Numaraların yapısını tanımlayan, yönlendirme, adresleme, ücretlendirme veya hizmet türüne ilişkin bilgi vermek üzere bölümlere ayrılarak tanımlanabilen numaralandırma planını,

u) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Başvuru Usul ve Esasları

İlkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki temel ilkeler gözetilir:

a) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça, niceliksel ve niteliksel devamlılık, adil, ayrımcı olmama, düzenlilik, verimlilik, açıklık, şeffaflık ve kaynakların etkin kullanılması,

b) Millî güvenlik, kamu düzeni gerekleri ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi,

c) Taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemelerine uyulması,

ç) Kullanımı kolay ve kamu menfaatine yönelik uygulamaların teşvik edilmesi,

d) Tüketici haklarının korunması,

e) Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması ve devamlılığına yönelik uygulamaların teşvik edilmesi.

Numara kullanım hakkı ücreti

MADDE 6 – (1) Numara tahsislerinde tahsis edilecek numara sayısı ile orantılı olacak şekilde ilgili mevzuat uyarınca numara kullanım hakkı ücreti alınır.

Numara tahsis başvurusu

MADDE 7 – (1) Numara tahsisi için işletmeciler veya işletmeci adayları başvurabilir. İhale usulü ile yapılacak yetkilendirmelerde, yetkilendirme mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

Başvurunun yapılması

MADDE 8 – (1) Başvurunun yapılmasına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yetkilendirme ile birlikte başvuru: Numara tahsisi gerektiren bir elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısını kurmak ve işletmek üzere ilgili mevzuata uygun olarak Kuruma başvuruda bulunanlar, talep edilen numara kaynağına göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ilgili başvuru formunu da doldurur. Yetkilendirme başvurusu ile birlikte yapılacak numara tahsis başvuruları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirme başvuruları ile paralel olarak değerlendirilir.

b) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) İşletmecilerin başvurusu: İşletmeci, Kurum düzenlemelerine uygun faaliyetleri kapsamında talep ettiği numaralar için bu Yönetmeliğin ekindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak Kuruma başvurur.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) Kurum yapılan başvuruları inceler, belgelerinde eksiklik bulunan başvuru sahibine bu eksiklikleri gidermesi gerektiği yazılı olarak bildirilir. Eksikliklerin, Kurum tarafından başvuru sahibine tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

(2) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) Kullanım hakkı ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin Kuruma sunulmasını müteakip başvuru sahibine usulüne uygun başvuruyu izleyen otuz gün içerisinde tahsis yapılır. Bununla birlikte, Kısa Numaralar başlıklı EK-A5'e istinaden yapılan numara tahsislerinde ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması ve benzeri hallerde, bu süre aşılabilir. Usulüne uygun başvuru, mevzuata uygun olarak eksiksiz başvuru yapılmış ve kullanım hakkı ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin Kuruma sunulmuş olmasını kapsar. Başvurular usulüne uygun başvuru kapsamındaki bilgi ve belgelerin tamamlandığı ve bu kapsamdaki en son bilgi ve belgenin Kurum evrakına girdiği tarih sırasına göre öncelik sırası alır. Ancak, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekleri ile acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilir.

(3) Kurum, başvurunun değerlendirilmesinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Talep edilen ek bilgi ve belgelerin, Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde, başvuru sahibi başvuru değerlendirmesinde öncelik sırasını kaybeder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Numara Tahsisi ve Kullanımı

Tahsis koşulları

MADDE 10 – (1) Numara tahsisinde aşağıdaki koşullar aranır:

a) Başvuruda belirtilen numara tahsis talebinin ulusal numaralandırma planına uygun olması,

b) Talep edilen numaraların tahsis edilebilir durumda olması,

c) Talep edilen numaraların, ilgili olduğu hizmetin tanımı ve coğrafi kapsamıyla uyumlu olması,

ç) Talep edilen numara sayısına uygun teknik kapasitenin yeterliliği, abone sayısını destekleyecek pazar tahminlerinin ve yatırım planının olması,

d) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) Başvuru sahibinin tahsisini talep ettiği numara kaynağına uygun yetkilendirmesinin veya ilgili mevzuata uygun yetkilendirme başvurusunun bulunması,

e) (Ek:RG-24/2/2013-28569) Blok olarak tahsis edilen numaralar için aynı tür veya aynı alan kodu altında ilave numara tahsislerinde, Kurumca farklı işletmecilere tahsis edilebilecek yeni bir numara bloğunun tahsisinin talep edilmesi halinde, hizmetin kapsamı da değerlendirilerek önceden tahsisli numaralarda yüzde altmışbeş doluluk oranına erişilmiş olması,

f) (Ek:RG-24/2/2013-28569) Kurum tarafından gerekli görülen diğer koşulların sağlanması.

(2) (Mülga:RG-24/2/2013-28569)

Numara tahsisinin yapılması

MADDE 11 – (1) Numara tahsis talebinin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde numara tahsisi yapılarak, tahsis edilen numaralar başvuru sahibine bildirilir.

Numara tahsis talebinin reddedilmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe uygun olmayan numara tahsis talepleri reddedilir. Yetkilendirme kapsamındaki numara tahsis talepleri, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri, tahsis edilmesi gereken kaynakların yetersizliği ve ihale aşamasında belirlenen yeterlik şartlarının sağlanmaması sebepleriyle reddedilebilir.

Kısmi tahsis

MADDE 13 – (1) Kurum, gerekli görmesi halinde, talep edilen numaraların yalnız belirli bir kısmını tahsis edebilir.

Tekrar tahsis

MADDE 14 – (Değişik:RG-24/2/2013-28569)

(1) Herhangi bir nedenle geri alınmış numara veya numara bloklarının başka bir işletmeciye birincil tahsisi, istisnai haller dışında, söz konusu numara veya numara bloklarının kullanımına son verildiği tarihten itibaren, en erken altı ay sonra gerçekleştirilebilir.

Tahsisli numaraların kullanım süresi

MADDE 15 – (1) Tahsisli numaraların kullanım süresi, ilgili yetkilendirme süresi ile sınırlıdır. Yetkilendirmesi herhangi bir şekilde sona erenlerden, ilgili yetkilendirme kapsamında kendilerine tahsis edilmiş numaralar geri alınmış sayılır.

Kullanım koşulları

MADDE 16 – (1) Tahsis edilen numaraların kullanımında aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tahsis edilen numaralar bu Yönetmelik hükümlerine ve başvuruda belirtilen amaca uygun olarak kullanılır.

b) İkincil ve müteakip tahsisler, birincil tahsisin amacına uygun olarak yapılır.

c) Tahsis edilen numaralar, rekabeti bozacak, tüketici haklarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz.

ç) Tahsisli numaralar, Kurumun izni olmadan başka bir işletmeciye kullandırılamaz ve/veya devredilemez.

d) Birleşme veya devralmalarda, tahsisli numaralara ilişkin düzenlemeler ilgili mevzuat uyarınca Kurum tarafından yapılır.

e) Tahsis edilen numaralar, numara türleri ile ilişkili tarife düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

f) Tahsis edilen numaralar, tahsis tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde hizmete sunulur. Bu süre Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde uzatılabilir. İşletmecilerin süre uzatım talepleri, bir yıllık sürenin dolmasından en az bir ay önce yapılır.

g) Kurum tarafından tahsis edilmiş numaralar dışında ulusal numaralandırma planından numara kullanılamaz.

ğ) Tahsisli numaralar, ulusal numaralandırma planında bulunan numaralarla karışıklığa neden olacak şekilde kullanılamaz.

h) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) Arama planına uygun olarak bir numaraya yapılan çağrılar, çağrı yönlendirme ve benzeri durumlar hariç, aynı abonede veya noktada sonlanır.

(2) Kurum, birinci fıkradaki koşullara ilave olarak, hizmet veya numara türüne özel koşullar getirebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Numaraların Değiştirilmesi, İadesi ve Geri Alımı

Tahsisli numaralarda değişiklik

MADDE 17(2) – (1) Kurum;

a) Millî güvenlik, kamu düzeni ve acil durum ihtiyaçlarının gerektirmesi halinde,

b) Taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri doğrultusunda,

c) Ulusal numaralandırma planında yapılacak değişiklikler doğrultusunda,

ç) İşletmecinin talep etmesi ve Kurumun bu talebi uygun bulması halinde,

d) Kurum tarafından gerekli görülen diğer durumlarda

tahsis edilen numaralarda değişiklik yapabilir.

(2) (Ek:RG-24/2/2013-28569) Değiştirilen numaralar için numara kullanım hakkı ücreti alınmaz.

(3) Tahsis edilen numaralarda yapılacak değişikliklerde, Kurum ilgili tarafların görüşlerini alır ve değişikliğe yönelik kararını makul bir süre öncesinden bildirir.

Tahsisli numaraların iadesi

MADDE 18 – (1) Tahsis edilen numaralar Kuruma iade edilebilir. İade edilen numaralar için Kurumdan numara kullanım hakkı ücreti de dahil olmak üzere herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz.

(2) (Ek:RG-24/2/2013-28569) İşletmecinin numara iade talebinin, yetkilendirme iptal talebini de içermesi durumunda, numara iade tarihi olarak yetkilendirmenin iptal edildiği tarih esas alınır.

Tahsisli numaraların geri alınması

MADDE 19 – (1) Kurum, tahsis edilen numaraları aşağıdaki hallerde, kısmen veya tamamen geri alabilir:

a) Millî güvenlik, kamu düzeni ve acil durum ihtiyaçlarının gerektirmesi,

b) İlgili numara kaynağına yönelik yetkilendirmenin herhangi bir nedenle sona ermesi,

c) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması,

ç) Taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemelerine uyum gerekliliği,

d) Tahsis edilen tüm numaraların hizmet dışı bırakılması,

e) Tahsis edilen numara veya numara bloklarının tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hizmete verilmemesi,

f) İlave numara kapasitesi ihtiyacının zorunlu kılması,

g) Kurum düzenlemelerinin veya ulusal numaralandırma planında yapılacak değişikliklerin gerektirmesi,

ğ) Numara tahsisine dayanak teşkil eden koşulların geçerliliğini yitirmesi,

h) Numara tahsisinin dayanağını teşkil eden bilgi veya belgelerin yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkranın (a), (ç), (f) ve (g) bentlerine dayanılarak geri alınan numaralar için Kurum tarafından yeni tahsis yapılabilir. Bu durumda, ilgili numaralar için numara kullanım hakkı ücreti alınmaz.

(3) Tahsisli numaraların geri alınmasında aşağıdaki prosedür izlenir:

a) Tahsisli numaraların geri alınmasına yönelik karar ilgili taraflara bildirilir. Gerek görülmesi halinde, ilgili tarafa geri alıma kadar belirli bir süre verilir. Söz konusu süre; geri alınacak numaraların sayısı, elektronik haberleşme sektörüne etkileri, teknik zorluklar gibi hususlar dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenir.

b) Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde (a) bendine göre ilgili taraflarca gerekli düzenlemeler yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri

İşletmecinin hakları

MADDE 20 – (1) Tahsisli numaralara ilişkin işletmecinin hakları, mülkiyet hakkı olmayıp kullanım hakkıdır.

(2) İşletmeci, kendisine tahsisli numaralar kapsamında, numara türüne göre, ikincil tahsis yapabilir. İkincil tahsisin mümkün olduğu numara türleri bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilmiştir.

(3) İşletmeci, kendisine tahsisli numaraları Kurumun izni ile veya ilgili mevzuatta belirlendiği şekilde, başka bir işletmeciye kullandırabilir. Bu durumda, söz konusu numara ile hizmetin kullanıcılara sunumundan kaynaklanan sorumluluk numarayı kullanan işletmeciye ait olmakla birlikte, bu durum numarasını kullandıran işletmecinin, numara tahsisinden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

İşletmecinin yükümlülükleri

MADDE 21 – (1) İşletmecinin, yetkilendirmeye ilişkin mevzuatta belirtilenlere ilave olarak tahsisli numaralara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşletmeci, bu Yönetmelik hükümlerine, ulusal numaralandırma planına ve numaralandırma konusunda Kurumun yapacağı düzenlemelere uyar.

b) İşletmeci, ulusal numaralandırma planına uygun olarak şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapar.

c) İşletmeci, numara tahsisine dayanak teşkil eden koşulların değişmesi halinde, bu durumu değişiklik tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma bildirir.

ç) (Mülga:RG-24/2/2013-28569)

d) İşletmeci, ulusal numaralandırma planında veya kendilerine tahsisli numara değişikliklerinde, iadesinde ve/veya geri alınmasında bu durumdan etkilenecek abonelerine uygun süre öncesinden bildirimde bulunur, eski ve yeni numaranın paralel çalışmasını sağlar ve eski numaraya yapılan aramalarda Kurumun belirleyeceği şekil ve süre ile yeni numarayı bildirecek şekilde kullanıcılara sesli anons hizmetini ücretsiz verir.

e) İşletmeci, kendisine tahsisli tüm numaralarla ilgili Kurumun talebi halinde bir önceki yıla ilişkin yazılı rapor verir. Rapor asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) Her bir numara türündeki abone sayısı ile numara türüne göre düzenlenmiş şekilde abonelere tahsisli bulunan toplam numara sayısı,

2) Her bir numara türündeki tahsis edilebilir numara sayısı,

3) Gelecekte verilecek hizmetler için boş tutulan numaraların sayısı,

4) Abonelere tahsis edilenler dışında kullanılan numaralar ve kullanım amaçları,

5) Numara kullanımına ilişkin gelecek üç yıllık plan,

6) Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Ulusal numaralandırma planında değişiklik yapılması

MADDE 22 – (1) Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni veya acil durumların gerektirdiği haller, taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri veya numara kapasitesi ihtiyacı nedeniyle ulusal numaralandırma planında değişiklik yapabilir. Planda yapılacak değişikliklerde işletmecilerin görüşleri alınır. Değişikliklerin uygulanması amacıyla işletmecilere uluslararası normlara uygun süre verilir. İşletmeciler bu değişiklikleri uygular ve gerekli önlemleri alır. İşletmeciler, ulusal numaralandırma planındaki değişikliklere uyum sürecinde doğacak gider kalemleri için Kurumdan veya abonelerden herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

(2) Ulusal numaralandırma planında yapılacak değişikliklerin ITU ya bildirimi Kurum tarafından yapılır.

Alfanümerik karakter kullanımı

MADDE 23 – (1) Tahsis edilen numaraların alfanümerik olarak gösteriminde ve kullanılmasında ITU-T E.161 Tavsiye Kararı esas alınır. Buna göre, harf-rakam ilişkisi aşağıda gösterildiği şekildedir.

 

1

2

ABC

3

DEF

4

GHI

5

JKL

6

MNO

7

PQRS

8

TUV

9

WXYZ

 

0

 

 

Ulusal numaralandırma planı ve tahsisli numaraların yayınlanması

MADDE 24 – (1) Kurum, aksi yönde bir millî güvenlik gerekçesi olmadığı sürece ulusal numaralandırma planını ve tahsisli numaraları internet sitesinde yayımlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 25 – (1) İşletmecinin faaliyetlerinin numaralandırma şartlarına ve mevzuata aykırı olması durumunda Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca idari para cezası veya diğer yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 27 – (1) 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliğine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Tahsisli numaralar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış numara tahsisleri için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uygulamaya geçiş süreci        

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-4/5/2011-27924) (Değişik:RG-11/1/2013-28525)(1)

(1) 900 alan kodu altında sunulması gereken cinsel içerik ihtiva eden hizmetler hariç, bu Yönetmeliğin EK-A1’inin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini sunma hakkına sahip işletmeciler, en geç 4/5/2013 tarihinden itibaren anılan hizmetleri belirlenen numara grupları üzerinden sunmakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik 10/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

___________________

 (1) Bu değişiklik 4/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 24/2/2013 tarihli ve 28569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

 

Ekleri görmek için tıklayınız

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2009

27271

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

4/5/2011

27924

2.

25/8/2011

28036

3.

18/2/2012 

28208 

4.

4/9/2012

84012

5.

11/1/2013

28525

6.

24/2/2013

28569

 

Sayfa