Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 01.12.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26717

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına yapılacak açıktan atamalar ile çalışan personelin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-10/7/2010-27637)

(1) Bu Yönetmelik, PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-10/7/2010-27637)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atama: Açıktan ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaları,

b) Atamaya yetkili mercii: Yönetim Kurulunu,

c) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Başkanlık: İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını,

ç) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Birim: Görev yeri itibariyle merkez teşkilatında daire başkanlıklarını, taşra teşkilatında ise başmüdürlüklerin kısım müdürlükleri ile bağlı PTT merkez müdürlükleri, işletme ve dağıtım müdürlüklerini,

d) Genel Müdür: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürünü,

e) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

g) Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvelde yer alan unvanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi unvanları,

ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

h) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ı) Kuruluş: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

i) Merkez teşkilatı: Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Daire Başkanlıklarını,

j) Merkez teşkilatı amiri: Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Daire Başkanlarını,

k) Norm kadro: Her bir birimde bulunması gereken kadro/pozisyon sayısını,

l) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Pozisyon: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvelde yer alan unvanları,

n) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatını,

o) Taşra teşkilatı amiri: Başmüdürleri, 

ö) Taşra teşkilatı: Başmüdürlükleri,

p) Yer değiştirme suretiyle atama dönemi: Her yılın Haziran- Temmuz- Ağustos aylarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-10/7/2010-27637)

İşgücü İhtiyacının Tespiti ve Temini

İşgücü, kadro ve pozisyonların tespiti

MADDE 5 – (1) Başkanlık, (Değişik ibare:RG-6/6/2013-28669) Kuruluşun işgücü ihtiyacını belirlemek üzere her yıl, ilgili birimlerle değerlendirme yapılmak suretiyle hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutularak mevcut durumu tespit eder ve gelecek yılların işgücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından tespitler yaparak bu ihtiyacın hangi kaynaklardan, nasıl karşılanacağını belirler.

(2) Bu belirlemede;

a) Kuruluşun faaliyet alanının gelecek yıllar içinde, gelişme ya da daralma yönünde oluşması muhtemel yeni şekli,

b) Kuruluşun mevcut yapısının ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı,

c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin kuruluşun teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana getirebileceği değişiklikler,

ç) Gelecek yıllarda emeklilik, görevden çekilme gibi çeşitli nedenlerle boşalacak kadro ve pozisyonlar,

d) İhtiyacın karşılanması için kuruluş içinde ne gibi bir eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu,

hususları göz önünde bulundurulur.

(3) Hizmetin gerektirdiği bütün görevler için yapılan görev tanımlarına göre görev yerleri belirtilmek suretiyle kadro ve pozisyonlar planlanır.              

Boş kadro ve pozisyonlara atama

MADDE 6 – (1) Görev tanımı ve iş özellikleri belirlenmiş boş kadro/pozisyonlara;

a) Kuruluş bünyesinden atanacaklar,

b) Sınav kazanmak suretiyle ilk defa göreve alınacaklar,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp ayrılan ve yeniden görev isteğinde bulunanlar,

ç) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Kuruluşta görev almak isteyenler,

arasından atama yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Açıktan, Kurumlardan Naklen ve Yeniden Görev Talebi Sebebiyle Atamalar

İlk defa göreve alınacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Açıktan atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirlenen genel şartların yanı sıra giriş kademesindeki görevler için aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Mühendis olarak atanabilmek için;

1) Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mimar olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

c) Avukat olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

ç) İstatistikçi olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya dört yıllık yüksekokulların İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

d) (Mülga:RG-10/7/2010-27637)

e) Mütercim olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların Filoloji, Mütercimlik, Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak,

2) KPDS de en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

f) (Değişik:RG-10/7/2010-27637) Programcı olarak atanabilmek için; 

1) Fakültelerin veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

g) Tekniker olarak atanabilmek için; 

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Teknisyen olarak atanabilmek için; 

1) Teknik veya endüstri meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) (Mülga:RG-10/7/2010-27637) 

ı) (Değişik:RG-10/7/2010-27637) Memur olarak atanabilmek için;

1) En az  dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için;

1) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartları haiz olmak,

j) (Değişik:RG-10/7/2010-27637) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olmak,

3) 30 yaşını doldurmamış olmak,

k) (Değişik:RG-10/7/2010-27637) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmet için gerekli sürücü belgesine sahip olmak,

l) Hizmetli olarak atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

m) Aşçı olarak atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) İki yıl bu görevi yaptığına dair bonservis veya ilgili branştan sertifika sahibi olmak,

gerekir.

İlk defa açıktan atamalar

MADDE 8 – (1) Giriş kademesindeki pozisyonlara ilk defa açıktan atanacak adayların atamaları, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar sonucunda, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye göre gerçekleştirilir.

(2) ÖSYM tarafından yerleştirilip süresi içinde gerekli belgelerle birlikte başvuranlardan nitelikleri uygun olanlar atanırlar.

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmakla birlikte aranılan şartları taşımadığı anlaşılanlar ile gerekli belgeleri süresi içerisinde getirmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(4) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereği yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır.

İlk defa açıktan atama sırasında istenecek belgeler (Değişik madde başlığı:RG-16/6/2012-28325)

MADDE 9 – (1) Giriş kademesindeki pozisyonlara atanacaklardan aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

a) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Sınav sonuç belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya Kuruluşça onaylı örneği,

b) Yerleştirme sonuç belgesi,

c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kuruluşça onaylı örneği,

ç) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

f) İş isteme beyannamesi,

g) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyan,

ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 4 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Mal bildirim beyannamesi.

(2) (Değişik birinci cümle:RG-16/6/2012-28325) Sınavı kazanan adayların birinci fıkranın (ç), (d), (e), (g) ve (ğ) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işleminden önce Kuruluşça tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların (Mülga ibare:RG-6/6/2013-28669) (…) atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kurumlar arası atamalar (Değişik madde başlığı:RG-16/6/2012-28325)

MADDE 10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/7/2010-27637)

(1) Başka kurum ve kuruluşlardan PTT’ye (Mülga ibare:RG-16/6/2012-28325) (…) atanabilmek için;

a) Adaylığı kaldırılmış olmak,

b) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Statüsü gereği sicil notu uygulaması devam eden kuruluşlardan atanacaklar için son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil not ortalaması ile başarı değerlendirmesi yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

c) Görev yaptığı süre içerisinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

şartları aranır.

Yeniden görev talebi sebebiyle atamalar

MADDE 10/A – (Ek:RG-10/7/2010-27637)

(1) Kuruluşa yeniden görev talebiyle atanabilmek için;

a) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Son görev yeri statüsü gereği sicil notu uygulaması devam eden kuruluşlardan atanacaklar için son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil not ortalaması ile başarı değerlendirmesi yetmiş altı puandan aşağı olmamak, 

b) Görev yaptığı süre içerisinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmak, (1)

c) Talepte bulunanların görevden ayrıldığı tarih ile yeniden talepte bulunduğu tarih arasında 10 yıl geçmemiş olmak,

ç) 45 yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme ve Atamalar

Yer değiştirme suretiyle atama

MADDE 11 – (1) Yer değiştirme suretiyle atama aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilir.

a) İsteğe bağlı,

b) Eş durumu,

c) Sağlık durumu,

ç) Olağanüstü ve zaruri haller,

d) Hizmet gereği,

e) Süreye bağlı,

f) 3 üncü hizmet bölgesine yapılacak atama.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 12 – (1) Bulundukları (Ek ibare:RG-10/7/2010-27637) il sınırları içerisinde talep tarihi itibariyle en az iki yıl çalışan personel yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilir.

(2) (Ek:RG-10/7/2010-27637) Personelin isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, senede bir defa Haziran ayı içinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Nakil Talep Formu ile yapılır. Haziran ayı içinde yapılan başvurular, Ağustos ayı sonuna kadar atamaya yetkili birim tarafından sonuçlandırılır. Yapılacak atama işleminde istekte bulunan personelin görev yeri ile atanmak istediği yerin norm durumu dikkate alınır.

(3) (Ek:RG-10/7/2010-27637) Bu dönem dışında personelin isteğe bağlı yer değiştirme talebi kabul edilmez.

(4) (Ek:RG-10/7/2010-27637) Yer değiştirme başvurusu, personelin çalıştığı birime yapılır ve başvurunun yapıldığı takvim yılı için geçerlidir.

İsteğe bağlı yer değiştirmelerde başvuru usulü

MADDE 13 – (Mülga:RG-10/7/2010-27637)

Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler         

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-10/7/2010-27637) Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; aile nüfus kayıt örneği ile birlikte, eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda çalıştığını belgelemesi gerekir.

(2) Kuruluşta çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden, ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilebilir.

(3) Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha altta bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

(4) Eşi başka kurumda çalışanların yer değiştirme isteğinin kabul edilebilmesi, eşinin çalıştığı (Mülga ibare:RG-6/6/2013-28669) (…) kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir yere atanmasına imkan bulunmadığının belgelenmesine bağlıdır. (Ek cümle:RG-6/6/2013-28669) Bu belgenin ilgili kurum veya kuruluşun merkez teşkilatı ilgili birimlerince verilmesi gerekmektedir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak atamalarda süre ve yer değiştirme suretiyle atama dönemini bekleme şartı aranmaz. (Ek cümle:RG-6/6/2013-28669) Atama tarihinden sonra eş durumu mazereti ortaya çıkanlar hariç olmak üzere, görevde yükselme suretiyle başka bir görev ve unvana atananlar, atandıkları görevde iki seneyi doldurmadıkça eş durumu gerekçesi ile nakil talebinde bulunamazlar.

Sağlık durumu nedeniyle yer değiştirmeler

MADDE 15 – (1) Kendisinin, eşi, çocukları veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin (Ek ibare:RG-6/6/2013-28669) , personelin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak atamalarda süre ve yer değiştirme suretiyle atama dönemini bekleme şartı aranmaz.

Olağanüstü ve zaruri hallerde yer değiştirmeler

MADDE 16 – (1) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler ile durumlarını belgelendirmek şartıyla özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme imkanı kalmayanlardan yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanların atamaları yapılabilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak atamalarda süre ve yer değiştirme suretiyle atama dönemini bekleme şartı aranmaz.

Hizmetin gereği olarak yer değiştirmeler

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

a) Norm kadro durumu gereği,

b) Birim kapatılması/açılması, şubeye dönüştürülmesi veya görev yaptığı birimin başka bir birime bağlanması,

c) Kadro/pozisyonun iptal edilmesi,

ç) Sicil raporu notunun olumsuz olması,

d) (Değişik:RG-10/7/2010-27637) Haklarında teftiş, inceleme, idari veya adli soruşturma nedeniyle aynı yer ve/veya görevde kalmalarında sakınca görülmesi.

e) (Ek:RG-10/7/2010-27637) İş gücü ihtiyacındaki değişmelerin karşılanması.

(2) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda bulunduğu birimde, birime en son geldiği tarih itibariyle geçen hizmet süresi esas alınır ve yer değiştirmeler hizmeti en az olandan başlanmak üzere yapılır. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde atamaya Kuruluştaki görev süresi en az olan personelden başlanır. (Ek cümle:RG-6/6/2013-28669) Bu gerekçe ile nakli yapılacak personelin 14 üncü madde hükümleri uyarınca eş durumu mazereti bulunması ve eşinin o yerden ayrılmasının mümkün olmadığını belgelemesi durumunda bu personel değerlendirme dışı bırakılarak sıradaki personelin nakli sağlanır.

(3) (Ek:RG-16/6/2012-28325) Bu madde kapsamında yapılacak atamalarda süre ve yer değiştirme suretiyle atama dönemini bekleme şartı aranmaz.

Süreye bağlı yer değiştirmeler (Değişik başlık:RG-10/7/2010-27637)

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Başmüdür (Değişik ibare:RG-6/6/2013-28669) , Başmüdür Yardımcısı ve Müdürler süreye bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.

(2) Başmüdür ve Başmüdür Yardımcılarından, (Ek ibare:RG-10/7/2010-27637) süreye bağlı olarak aynı yer ve unvanda, yer değiştirme suretiyle atama dönemi itibariyle beş yılını (Değişik ibare:RG-6/6/2013-28669) , müdür unvanlı personelden ise aynı il içerisinde ve aynı unvanda yedi yılını dolduranların, aynı bölge içinde veya üst bölgeye (Değişik ibare:RG-6/6/2013-28669) , talep etmeleri halinde ise alt hizmet bölgelerine Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda atamaları yapılarak görev yerleri değiştirilir. (Ek cümle:RG-6/6/2013-28669) Müdür unvanlı personelden, daha önce görev yaptıkları birimden farklı ihtisas gerektiren başka bir birime ataması yapılanlar bir aylık hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(3) Bu şekilde görev yeri değiştirilenler iki yıl süre ile eski görev yerlerine dönemez ve bu süre içinde eski görev yerlerinde geçici görevlendirilemezler.

Hizmet bölgeleri

MADDE 19 – (1) Personelin süreye bağlı yer değiştirmelerine esas olan iller üç hizmet bölgesine ayrılmış olup, hizmet bölgelerine giren iller bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde belirtilmiştir.

Üçüncü hizmet bölgesine yapılacak atamalar

MADDE 20 – (1) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ekinde yer alan cetvelde 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgesi olarak belirlenen iller, bu Yönetmeliğe ekli cetvelde üçüncü hizmet bölgesi olarak belirlenmiştir.

(2) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Başmüdür ve Başmüdür Yardımcısı kadrolarına ilk defa atanacak olanların üçüncü hizmet bölgesi olarak belirlenen illere atanmaları ve bu hizmet bölgelerinde iki yıl görev yapmaları zorunludur. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

(3) Üçüncü hizmet bölgesine dahil illerde boş kadro bulunmaması sebebiyle diğer bölgelere ataması yapılan personelin, atandığı ilde iki yıl çalışmış olması şartıyla, üçüncü hizmet bölgesinde kadroların boşalması halinde atanma tarihlerine göre boşalan kadrolara atamaları yapılır.

(4) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı ile hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı üçüncü bölge hizmetinden sayılır.

(5) İki yıl süreyle üçüncü hizmet bölgesine atananlar bu süre içinde, bu bölge dışındaki illere geçici olarak görevlendirilemez ve bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 21 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi

MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-16/6/2012-28325) Atama ve yer değiştirmelere ilişkin işlem evrakı en geç yedi gün içinde ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihi itibariyle de ayrılışları sağlanır.

(2) İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle ataması yapılanların süresi içerisinde göreve başlamalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi hükmü uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-10/7/2010-27637)  

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

_____________

(1)     Danıştay Onikinci Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve Esas No:2016/4108; Karar No:2018/835 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 10/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin iptaline karar verilmiştir.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/12/2007

26717

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

10/7/2010

27637

2.       

3/4/2012

28253

3.       

16/6/2012

28325

4.       

6/6/2013

28669

 

Sayfa