Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 18.08.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26617

KIYI VE LİMAN YAPILARI, DEMİRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLİŞKİN

KIYI VE LİMAN YAPILARI, DEMİRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLİŞKİN

DEPREM TEKNİK YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye’de yeni yapılacak, büyütülecek, değiştirilecek kıyı-liman, demiryolu ve hava meydanı yapılarının depreme dayanıklı tasarımı ve bu tür mevcut yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin kıyı ve liman yapıları, demiryolu köprüleri ve hava meydanı yapıları hususlarında tamamlayıcısı niteliğindedir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak Esaslar

MADDE 3 – (1) Kıyı-liman yapıları, demiryolu yapıları ve hava meydanı yapılarının depreme dayanıklı tasarımı ve deprem performanslarının değerlendirilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Esasları uygulanır.

(2) Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Esasları; Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kıyı Yapıları ve Limanlar Planlama ve Tasarım Teknik Esasları", "Demiryolları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları", "Hava Meydanları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları" ve "Geoteknik Tasarım Esasları" ile birlikte kullanılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2007

26617

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1. 

26/12/2008

27092

2. 

 

 

 

Eki için tıklayınız

 

Sayfa