Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26546

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yer değiştirmeye tabi olan il müdürlerinin yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, atamaları merkezden yapılan ve yer değiştirme suretiyle atanan il müdürleri ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden (Ek ibare:RG-22/5/2015-29363) genel müdür yardımcısı, daire başkanı, müdür ve daha alt görevlere atanacakları kapsar.

(2) (Değişik:RG-22/5/2015-29363) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile içişleri uzman ve yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman ve yardımcıları, dernekler denetçi ve yardımcılarını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,  23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Aynı Düzeyde Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Bakanlık Encümeni: 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen Müsteşarın başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığın Ana Hizmet Birimlerinin Genel Müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana gelen kurulu,

e) Birim: Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri,

f) Birim Başkanı: Bu fıkranın (d) bendinde bahsedilen birimlerin başkanlarını,

g) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

ğ) Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

h) Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

ı) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

i) İçişleri Personeli: İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli,   

j) Kurum: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

k) Kurum içi personel: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen İçişleri personelini,

l) Kurum dışı personel: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde kapsam dışı tutulan personel ile diğer Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları personelini,

m) Üst Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

n)Yarışma Sınavı: Adayların, bilgi ve yeteneklerini göstermek için Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavı, 

o)Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

ö) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalara İlişkin Genel Esaslar

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

MADDE 5 – (1) (Değişik ibare:RG-16/12/2010-27787) İl planlama ve koordinasyon, (Mülga ibare:RG-19/1/2015-29241) (…)  il nüfus ve vatandaşlık müdürleri yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak gelişmişlik sırasına göre dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 – (1) Genel Yönetmeliğin Ek 1’inci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla; Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibari ile aşağıda gösterilmiştir.

a) 1. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi en az beş yıl.

b) 2. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi en az beş yıl.

c) 3. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi en az dört yıl.

ç) 4. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi en az üç yıl.

(2) 5 inci maddede belirtilen il müdürlerinin yer değiştirme suretiyle atamalarında her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Her grup hizmeti için tespit edilen zorunlu hizmet süresi, o grup içindeki illerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok ilde de geçirilebilir.

(3) (Değişik ibare:RG-16/12/2010-27787) İl planlama ve koordinasyon, (Mülga ibare:RG-19/1/2015-29241) (…)  il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine ilk defa atanacaklar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek - 1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen 4. hizmet bölgesindeki illerde göreve başlarlar.

(4) 4. hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar sırasıyla 3. hizmet bölgesinde en az dört yıl, 2. hizmet bölgesinde en az beş yıl ve 1. hizmet bölgesinde en az beş yıl görev yaparlar. Alt bölge hizmeti bitmeden bir üst hizmet bölgesine atama yapılamaz.

(5) Ancak 5 inci maddede belirtilen il müdürlüklerine ilk defa atanacaklar, 4. hizmet bölgesindeki illerde yeterli boş kadro olmadığı takdirde, boşalacak 4. hizmet bölgesindeki illere nakledilmek üzere 3. hizmet bölgesindeki illerde göreve başlatılabilirler. Bu şekilde atananların 3. hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini geçen sürelerinin yarısı 4. hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinden sayılır. 4. ve 3. hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan 2. hizmet bölgesindeki illere atama yapılamaz. 

(6) Üst grup illere atanmak üzere bulunduğu grup hizmetinde süresini tamamlamış il müdürü bulunmaması ve Bakanlıkça duyulacak ihtiyaç ve hizmet gereklerine binaen; bulunduğu grup illerinde en az iki yıl çalışan ve valiler ve/veya mülkiye müfettişlerince yapılan değerlendirmelerde üstün başarılı olarak değerlendirilen il müdürleri bir üst hizmet bölgesindeki illere atanabilirler. Bu şekilde, atanan il müdürlerinin bu ildeki hizmet süresi, bir alt bölgede eksik yaptığı süre kadar uzatılır. 

(7) 1.hizmet bölgesindeki beş yıllık süreyi tamamlayan il müdürleri, hizmet bölgesi gözetilmeksizin Bakanlıkça alt hizmet bölgesindeki illere de atanabilirler.

Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

MADDE 8 – (Mülga:RG-31/3/2016-29670)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Sınavsız atanma (Değişik başlık:RG-22/5/2015-29363)  

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-22/5/2015-29363) Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Genel Müdür Yardımcısı olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on iki yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Daire başkanı olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

gerekir.

(2) (Ek:RG-19/1/2015-29241) Bu fıkrada belirtilen atanma şartlarını taşıyor olmak ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi kaydıyla il sosyal etüt ve proje müdürü (Değişik ibare:RG-8/2/2018-30326) , il dernekler müdürü ile il basın ve halkla ilişkiler müdürü unvanlarına sınav yapılmaksızın atanmak mümkündür.

a) İl sosyal etüt ve proje müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

b) İl dernekler müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

c) (Ek:RG-8/2/2018-30326) İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır:

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

(3) (Ek:RG-19/1/2015-29241) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvanlara atananlar; Bakanlık Encümen Kararı ile ataması yapılan ve görevde yükselme sınavına tabi olan diğer il müdürlüklerine naklen atanamazlar.

Unvanların kaybedilmesi ve yeniden kazanılması

MADDE 10 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında, Mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarına göre daire başkanlığı veya şube müdürlüğü yapamayacağı tespit edilerek ve birim amirleri tarafından teklif edilen;

a) Daire başkanları; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatındaki öncelikle şube müdürü kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine,

b) Şube müdürleri ise; Bakanlık merkez teşkilatındaki öncelikle uzman kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise şef kadrolarına,

(2) (Değişik:RG-19/1/2015-29241) Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı tespit edilen;

a) İl nüfus ve vatandaşlık, il sosyal etüt ve proje, il dernekler ve il planlama ve koordinasyon müdürleri; atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine veya Bakanlıkta boş bulunan uzman kadrolarına,

b) Atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürleri, şube müdürleri, 112 acil çağrı merkezi müdürleri ve ilçe müdürleri; öncelikle şef kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,

Bakanlıkça atanabilirler.

(3) Bu madde hükmü uyarınca daire başkanlığı, şube müdürlüğü, il ve ilçe müdürlüğü unvanını kaybedenlerden, yargı kararları hariç olmak üzere tekrar aynı unvana atanma talebinde bulunanların, atamalarının yapılabilmesi için; beş yıllık bir sürenin geçmesi, daire başkanlığı, şube müdürlüğü,  (Ek ibare:RG-19/1/2015-29241) 112 acil çağrı merkezi müdürlüğü, il ve ilçe müdürlüğü yapabileceklerine dair mülkiye müfettişlerinin değerlendirme raporları ya da görev yaptıkları il valisinin veya birim amirlerinin olumlu görüşlerinin alınması, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadronun bulunması şartı ile bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve sınav şartı aranmaksızın kaybettikleri unvanlara Bakanlıkça tekrar atanabilirler.

(4) Bu madde hükümleri uyarınca tekrar atanacak yer değişikliğine tabi il müdürleri, kaybettikleri unvanlarda geçen hizmet sürelerine uygun hizmet bölgesindeki illerde göreve başlatılırlar.

Atanma usulleri

MADDE 11 – (1) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uyarınca;

a) (Değişik:RG-19/1/2015-29241)  İl nüfus ve vatandaşlık, il sosyal etüt ve proje, il dernekler ve il planlama ve koordinasyon müdürleri, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri, işletme müdürü, hukuk müşaviri ve daire başkanları, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Encümeninin kararı üzerine Bakan onayı ile,

b) (Değişik:RG-16/12/2010-27787) (a) bendi dışında kalan Bakanlık merkez teşkilatı personeli, Genel Müdürlüğün veya birim başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile,

c) Bakanlık taşra teşkilatında görevli il basın ve halkla ilişkiler müdürü, (Mülga ibare:RG-22/5/2015-29363) (…)  il idare kurulu müdürü, il mahalli idareler müdürü, il yazı işleri müdürü, şube müdürü, (Ek ibare:RG-19/1/2015-29241) 112 acil çağrı merkezi müdürü, müdür,  uzman, şef, mütercim, kütüphaneci, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, çözümleyici, programcı, memur, şoför, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil personel ile diğer personel ilgili vali yardımcısının teklifi ve vali onayı ile,

ç) İlçe yazı işleri müdürü, kaymakamın teklifi ve valinin onayı ile,

d) İlçe teşkilatlarında görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, şoför ve diğer personel, ilgili birim amirinin teklifi üzerine kaymakamın tayini ve valinin tasdiki ile,

e) Özel kalem müdürleri vali onayı ile,

f) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanların dışında kalan ilde görevli personel, istekleri halinde ilgili valiliklerin muvafakatı ve onayı ile iller emrine,

g) Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafakatı ve ilgili valinin onayı ile iller emrine,

ğ) İllerde görevli diğer personel istekleri halinde valiliğin muvafakatı ve Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile merkez teşkilatı emrine,

h) (Ek:RG-19/1/2015-29241) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafakatı ile,

naklen, terfian veya yer değiştirme suretiyle atanırlar.

Kurum dışından naklen ve açıktan atamalar

MADDE 12 – (1) (Mülga:RG-31/3/2016-29670)  

Naklen atama yapılamayacak unvanlar

MADDE 13 – (Değişik:RG-16/12/2010-27787)

(1) (Mülga ibare:RG-19/1/2015-29241) (…) il planlama ve koordinasyon,  il nüfus ve vatandaşlık, il yazı işleri, il idare kurulu, il mahalli idareler, il basın ve halkla ilişkiler, (Mülga ibare:RG-19/1/2015-29241) (…) ilçe nüfus müdürlükleri ve merkez teşkilatındaki şube müdürlüklerine (daha önce bu görevlerde bulunup başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak üzere) Bakanlık dışından hiçbir şekilde naklen atama yapılamaz.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kadrolarına naklen atamalar

MADDE 14-  (Mülga:RG-16/12/2010-27787)

İstisnai kadrolarda görev yapanların naklen atanmaları

MADDE 15 – (1) İlk defa devlet memurluğuna istisnai kadrolara atanarak başlayanlar veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadroları dışında görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına tabi diğer kadrolara naklen atanamazlar. 

Kaymakamların istekleri halinde diğer unvanlara atanmaları

MADDE 16 – (1) Kaymakamlık unvanını ihraz etmiş bulunanlar istekleri halinde (Mülga ibare:RG-16/12/2010-27787) (…), il planlama ve koordinasyon, il dernekler ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine ve atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil İl müdürlüklerine atanabilirler.

(2) 16/07/1986 tarihli ve 19166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin son paragrafı hükümleri uyarınca İçişleri Bakanlığı memurluklarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte öngörülen nitelik ve şartlar aranmaz.

Naklen atama yapılmayacak haller

MADDE 17 – (Değişik:RG-19/1/2015-29241)

(1)  Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav duyurusunda her unvan için ayrı olmak üzere yedek aday belirleneceği duyurulan unvanlar için; ilan edilen kadro sayısının iki katından fazla olan kadrolar ile yedek aday belirlenmeyen unvanlar için ilan edilen kadro sayısından fazla olan kadrolar hariç olmak üzere başarı listelerindeki başarı puan sıralamasına göre sınavı kazanan adayların atamaları tamamlanmadan Bakanlık içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

İstisnai durumlar

MADDE 18 – (1) (Değişik fıkra:RG-19/1/2015-29241) Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararları uygulaması, valiler ile birim amirlerinin gerekçeli teklifleri veya mülkiye müfettişlerince yapılacak değerlendirme üzerine Bakanlık; valiliklerde her kademede görevli memurları diğer iller emrine veya merkez teşkilatına, merkez teşkilatında görevli her kademedeki memurları diğer birimlere veya iller teşkilatı emrine naklen atayabilir.

(2) (Ek:RG-16/12/2010-27787) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yer değiştirmeye tabi personelden; Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin, yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarını belgelendirmiş olmaları ve durumlarına uygun boş kadro bulunması kaydıyla bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddelerindeki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Geçiş hükümleri

MADDE 19 – (1) Daire Başkanı kadrosunda görev yapanlar;

a) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar ile Bakanlık mahalli idareler kontrolörleri,  istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi halinde hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne veya ataması valiliklerce yapılan bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine,

b) Strateji Geliştirme Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapanlar istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi halinde hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,

c) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi halinde hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,

ç) (Mülga:RG-16/12/2010-27787)

atanabilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (Değişik:RG-19/1/2015-29241)

(1) Memurun isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ya da hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler ile bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler hususlarında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; (Değişik ibare:RG-22/5/2015-29363) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ataması yapılan il dernekler müdürlerinin zorunlu çalışma süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce il dernekler müdürü olarak ataması yapılanların, göreve başlama tarihlerinden itibaren atandıkları illerdeki hizmet süreleri, hizmet bölgelerine göre bu illerin bulunduğu sınıflardaki zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

                              

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2007

26546

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

16/12/2010

27787

2.

19/1/2015

29241

3.

22/5/2015

29363

4.

31/3/2016

29670

5.

8/2/2018

30326

 

(Değişik:RG-22/5/2015-29363)

EK-1

 

 HİZMET BÖLGELERİ CETVELİ

 

1.Hizmet Bölgesi

ADANA

EDİRNE

KONYA

ANKARA

ESKİŞEHİR

MANİSA

ANTALYA

GAZİANTEP

MERSİN

AYDIN

HATAY

MUĞLA

BALIKESİR

İSTANBUL

SAKARYA

BURSA

İZMİR

SAMSUN

ÇANAKKALE

KAYSERİ

TEKİRDAĞ

DENİZLİ

KOCAELİ

TRABZON

ÇORUM

KAHRAMANMARAŞ

YALOVA

2.Hizmet Bölgesi

AFYONKARAHİSAR

KIRKLARELİ

ZONGULDAK

BOLU

KÜTAHYA

ERZİNCAN

ÇANKIRI

MALATYA

ŞANLIURFA

DİYARBAKIR

NEVŞEHİR

YOZGAT

ERZURUM

ORDU

DÜZCE

GİRESUN

SİVAS

 

ISPARTA

TOKAT

 

KIRIKKALE

UŞAK

 

3.Hizmet Bölgesi

AKSARAY

KARAMAN

KIRŞEHİR

AMASYA

KASTAMONU

ADIYAMAN

BARTIN

NİĞDE

ARTVİN

BİLECİK

OSMANİYE

MARDİN

BURDUR

RİZE

ELAZIĞ

SİNOP

KARABÜK

VAN

 

4.Hizmet Bölgesi

AĞRI

BİTLİS

SİİRT

ARDAHAN

HAKKARİ

ŞIRNAK

BATMAN

IĞDIR

TUNCELİ

BAYBURT

KARS

GÜMÜŞHANE

BİNGÖL

MUŞ

KİLİS

 

 

Sayfa