Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 23.03.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26471

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personelinin yarışma, yetki ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (Değişik:RG-14/10/2012-28441)

(1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Kurumu Başkanını,

b) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

c) (Mülga:RG-14/10/2012-28441)

ç) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (A) grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

f) (Değişik:RG-14/9/2013-28765) Meslek personeli: Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten bankalar yeminli murakıp ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları, bilişim uzman ve yardımcıları ile BDDK uzman ve yardımcılarını,

g) Murakıp yardımcısı: Bankalar yeminli murakıp yardımcısını,

ğ) (Değişik:RG-14/9/2013-28765) Uzman yardımcısı: Bankacılık uzman yardımcısı, hukuk uzman yardımcısı, bilişim uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısını,

h) (Ek:RG-14/10/2012-28441) Yönetici: Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten başkan yardımcıları, daire başkanları ve müdürleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Personelinin Görevleri

Meslek personelinin görevleri

MADDE 4 – (1) Meslek personeli, Kanun ve ilgili diğer mevzuatla Kuruma verilen görevleri ilgili birim amirlerinin gözetiminde yerine getirmekle yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meslek Personelinin Seçimi

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Kuruma murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı olarak atanacakların yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları şarttır. Bu sınav, Kurum hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Başkan tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı açıktan atama izni alınmış kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.

(3) Sınav aşamalarından herhangi birini kazanamayanlar bir sonraki sınav aşamasına alınmazlar.

(4) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Duyuru

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadro sayısı, uzmanlık alanları ve/veya kontenjanları, KPSS yabancı dil test sınavı asgari doğru cevap sayısı, KPSS puan türleri ve taban puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, sınava son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi ile sınava ilişkin diğer hususlar Başkan Oluru alınmak suretiyle, sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

Aranan şartlar

MADDE 7(1) – (Değişik:RG-14/10/2012-28441)

(1) Giriş sınavına başvuruda bulunacak adayların, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

a) Genel şartlar;

1) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

3) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak.

b) Özel şartlar;

1) Murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2) Hukuk uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

3) Bilişim uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

4) (Ek alt bent:RG-14/9/2013-28765)(1) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

5)(1) (Değişik:RG-14/9/2013-28765) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

6)(1) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den sınav ilanında yer alan puan türü ve/veya türlerinden taban puanı ve/veya puanları almış olmak.

7)(1) Hukuk uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (Hukuk alanı) için, sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar ilanda belirtilen KPSS puan türü ve/veya türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, sınav ilanında belirtilen sayıda aday arasına girmiş olanlar giriş sınavına kabul edilirler. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

İstenilecek belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;

a) Başvuru formu,

b) (Değişik:RG-19/10/2011-28089) T.C. kimlik numarası beyanı (Başvuru formunda belirtilir),

c) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

ç) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya internet çıktısı,

istenir.

(2) Ayrıca, atanmaya hak kazanan adayların atama işlemi yapılmadan önce;

a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin) aslı veya Kurumca onaylı sureti,

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

c) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Erkek adaylardan, askerlik durumuna dair beyan,

ç) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Adli sicil durumuna dair beyan,

d) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğrafı,

e) Tebliğe esas ikametgah beyanı,

Kuruma teslim etmesi gerekir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adayların ataması yapılmaz.

(3) İstenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler © hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılır. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur.

(2) İstenilen belgelerin en geç, giriş sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Kurum evrakına teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Sınav komisyonları

MADDE 10 – (1) Sınav komisyonları, sınava gireceklerin kadro unvanları ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınarak; Başkanın ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında ve Başkan tarafından (Değişik ibare:RG-14/10/2012-28441) yöneticiler, başkanlık müşavirleri ve/veya meslek personeli arasından belirlenecek en az beş üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde öğretim üyeleri arasından en çok dört üyenin daha komisyona ilave edilmesi ve öğretim üyelerinin komisyon üyeliği görevine ilişkin işlemlerin tesis edilmesi Başkanın onayıyla gerçekleştirilir. Giriş sınavı açılan kadroların unvanı ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınarak aynı usulle birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.

(2) Ayrıca, Kurum içinden iki yedek üye tespit edilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(3) Komisyon, sınava katılacakların (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) tespiti, sınav konularının belirlenmesi ve soruların hazırlanması, sınavların değerlendirilmesi, karara bağlanması, sonuçlara yapılacak itirazların incelenmesi ile sınavlarla ilgili diğer işlemleri yürütür.

(4) Komisyon üyeleri, sınava katılacaklardan üçüncü derece kan ve ikinci derece sıhri hısımları ile ilgili kararlara katılamazlar.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 11 – (1) Giriş sınavına süresi içinde başvuran adayların başvuruları incelenerek adaylarda aranılan şartların mevcut olup olmadığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından tespit edilir. İnsan Kaynakları Müdürlüğünce, aranılan şartları taşıyan adaylar ilanda belirtilen KPSS puan türü ve/veya türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Sınav ilanında belirtilen sayıda aday arasına girmiş olanlar komisyon tarafından tutanakla belirlenir ve (Değişik ibare:RG-14/10/2012-28441) Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) Giriş sınavına girme hakkı kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihini gösteren sınav giriş belgesi verilir.

Yazılı sınav aşaması

MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı aşaması, Kuruma alınacak personelin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik olarak Kurum tarafından yapılır. Yazılı sınav için konusunda uzmanlaşmış kişi veya kuruluşlardan gerekli destek sağlanabilir.

(2) (Değişik fıkra:RG-14/10/2012-28441) (Değişik birinci cümle:RG-14/9/2013-28765) Yazılı sınav konuları, kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınmak suretiyle, aşağıda sayılan konular arasından ve/veya adayların öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyinin tespitine yönelik konulardan sınav komisyonu tarafından seçilerek oluşturulur ve Başkana sunulur. Yazılı sınavda, bu şekilde belirlenecek sınav konularına ilaveten yabancı dil sınav konusu olarak yabancı dilden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin yabancı dillerden birine çevrilmesi de istenebilir.

a) Murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

1) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

2) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi.

b) Hukuk uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

1) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

2) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

3) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

4) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

c) (Değişik bent:RG-14/9/2013-28765) Bilişim uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;

1) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

2) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

3) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,

4) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,

5) Olasılık, İstatistik,

6) Bankacılıkta Risk Yönetimi,

7) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,

8) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

9) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,

10) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler.

ç) (Ek bent:RG-14/9/2013-28765) BDDK uzman yardımcısı için;

1) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

2) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

3) İktisat: Makro İktisat ve Mikro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi,

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

5) İletişim: İletişimin Temel Kavramları, İletişim Tarihi, İletişim Kuramları, Uluslararası İletişim, İletişim Hukuku, Türkiye Basın Tarihi.

(3) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavın uygulanması

MADDE 13 – (1) Soru kağıtları mühürlü zarflar içinde bir tutanakla, sınav komisyonu başkanına veya komisyon başkanının uygun göreceği komisyon üyesine tevdi edilir. Yazılı sınavda, Kurum mührüyle mühürlenmiş olarak isim yeri kapatılabilen özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca görevlendirilen personel gözetiminde yapılır.

(2) (Değişik:RG-14/9/2013-28765) Sınav sürecinde, adayların kimliklerinin kontrol edildiği, sınavın başlama ve bitiş saati ile sınav sonunda toplanan cevap kağıtlarının sayısını içeren bir tutanak düzenlenir. Sınav sonunda, adaylardan toplanan cevap kağıtları sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

(3) (Değişik:RG-14/9/2013-28765) Sınav komisyonu cevap kağıtlarını değerlendirir ve sınav sonuçlarını en geç iki ay içerisinde bir tutanakla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder. Başarılı olanların listesi, sonuçların teslimi tarihinden itibaren en geç iki iş günü içerisinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yazılı sınav sonucu ve sözlü sınav tarihi, başarılı olan adaylara tebliğ edilir.

(4) (Mülga:RG-14/9/2013-28765)

Sözlü sınav aşaması

MADDE 14 – (Değişik:RG-14/10/2012-28441)

(1) Sözlü sınav adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila © bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonu, sınavda sorulacak soruları ve cevap anahtarlarını sözlü sınav öncesinde hazırlayarak tutanağa bağlar. Ayrıca, sınav sırasında sorulan soru ve verilen cevaplara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğini içeren bir tutanak daha düzenlenir. Bunların dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Değerlendirme

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Sınav komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları itibariyle sıralamaya tabi tutar. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir. Ayrıca, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınav komisyonu, düzenlediği asil ve yedek adayların listelerini gösterir tutanağı, sözlü sınav bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Başkanın onayına sunar.

(2) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamalara giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(3) Sınav duyurusunda uzmanlık alanları itibariyle alınacak personel sayısına yer verildiği hallerde, yapılan sınavda bu sayıda aday başarılı olmamış ise sınav komisyonunun önerisi üzerine uzmanlık alanları itibariyle belirlenen kontenjanlar arasında sayısal değişiklik yapmaya Başkan yetkilidir.

(4) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.

(5) Giriş sınavında başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde istekleri üzerine başvuru belgeleri iade edilir.

(6) Giriş sınavına katılanların aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Murakıp Yardımcıları ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yardımcılık süresi

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, mesleğe alındıktan sonra en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yardımcılık süreleri, ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

Yetiştirilme esasları

MADDE 17 – (1) Kurum, hazırlayacağı genel ve özel yetiştirme programları ile murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının, yardımcılık dönemlerinde en iyi şekilde yetişmelerini sağlar.

(2) Murakıp yardımcıları ile uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde geliştirmek,

b) Mesleki mevzuat ve uygulama ile inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

ç) Uluslararası çağdaş denetim standartlarını, tekniklerini ve ilkelerini öğretmek,

d) Yazışma yapma ve rapor yazma konusunda bilgi ve yetenek kazandırmak,

e) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesini sağlamak,

f) Sosyal, kültürel ve özellikle uzmanlık gerektiren etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,

g) Yönetici olmak için gerekli nitelikleri kazanmalarına yardımcı olmak,

gibi amaçlara öncelik verilir.

Temel eğitim

MADDE 18 – (1) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları yetiştirme programları süresince 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında, temel eğitime tabi tutulur. Temel eğitimde başarılı sayılabilmek için eğitim sonunda yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekir.

Birimlerde görevlendirme

MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-14/9/2013-28765) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının, kadro unvanları ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınarak en az iki hizmet biriminde görevlendirilmesi esastır.  Ancak, BDDK uzman yardımcılarının görevlendirilebileceği birimlerin belirlenmesinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki birimler dikkate alınır.

(2) Bankalar yeminli murakıpları ile bankacılık, hukuk ve bilişim uzmanları, murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının mesleki eğitimlerine yardımcı olmak, teorik ve teknik bilgileri vermek, işlerin yürütülmesi hususunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmak ve görevlerine intibaklarını sağlamak, yazılı ve sözlü ifade, takip ve denetim yeteneklerinin geliştirilmesi hususunda gerekli yardımı yapmak ve yol göstermekle görevlidirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetki Sınavı

Yetki sınavına girebilme şartları

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Kurumda en az iki yıl çalışmış murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları yetki sınavına girme hakkını elde eder. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yetki sınavına girme süreleri, ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

(2) Yetki sınavına gireceklerin gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının ilgili müdürlüğünce tespit edilir ve sonuç yazılı olarak yetki sınavı komisyonuna bildirilir.

Yetki sınavı

MADDE 21 – (1) Yetki sınavı, Başkan tarafından belirlenen yer ve günde yazılı olarak yapılır. Yetki sınavına alınacak murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına yetki sınavının yapılacağı yer ve gün en az iki ay önceden yazılı olarak bildirilir.

(2) Mazeretleri sebebiyle yetki sınavına giremeyenlerce ibraz edilen belgeler, yetki sınavı komisyonu tarafından incelenerek sonuca bağlanır. Haklı ve geçerli mazeretleri yetki sınavı komisyonu tarafından kabul edilenler, mazeretlerinin kalktığı tarihten itibaren, yetki sınavına giriş için gerekli şartları taşımayanlar ise gerekli şartları haiz oldukları tarihten itibaren üç ay içerisinde sınava alınırlar.

Yetki sınavı komisyonları

MADDE 22 – (1) Yetki sınavı komisyonları her bir meslek personeli grubu itibariyle 31 inci maddede belirtilen usul ve esaslara göre oluşturulur.

Yetki sınavı konuları

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Yetki sınavı 33 üncü maddede belirtilen kapsam çerçevesinde aşağıdaki konulardan oluşur.

a) Murakıp yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bankacılık alanı) için;

1) Genel Bankacılık Bilgisi,

2) Banka Muhasebesi ve Mali Analiz.

b) Hukuk uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (hukuk alanı) için;

1) Genel Bankacılık Bilgisi,

2) Diğer Mesleki Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Yorumlanması.

c) (Değişik bent:RG-14/9/2013-28765) Bilişim uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bilişim alanı) için; sınav komisyonu tarafından adayların uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenecek konular.

(2) Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde yetki sınavının yapılmasından önce, sınav konularına ilişkin olarak eğitim verilir.

Yetki sınavı notları

MADDE 24 – (1) Yetki sınavı notu, konularına göre ayrı ayrı yapılan yazılı sınavlarda alınacak olan notların ortalamasıdır. Yetki sınavı konularında başarılı sayılabilmek için her bir sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması, yapılan yazılı sınav notlarının ortalamasının ise en az 65 puan olması zorunludur.

(2) Sınav komisyonları cevap kağıtlarını değerlendirerek sınav sonuçlarını en geç kırk beş gün içerisinde bir tutanakla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder. Başarılı olanların listesi, sonuçların teslimi tarihinden itibaren en geç iki iş günü içerisinde ilgililere bildirilir.

Yetki sınavında başarılı olanlar

MADDE 25 – (1) Yetki sınavında başarılı olan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, yeterlik sınavına kadar geçecek olan dönem için Başkan onayı ile, usulüne uygun olarak yemin etmek kaydıyla, yardımcılıkları döneminde tek başına yerinde denetim ve gözetim yapabilme yetkisi verilir. Yetki sınavında başarılı olamayanlar, yardımcılıkları süresince tek başına yerinde denetim ve gözetim yapamazlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tez Hazırlama

Tez konusunun belirlenmesi ve teslimi

MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak duyuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde, birim amirine sunmuş olduğu konular arasından amiri tarafından uygun görülen tez konusunu, bağlı bulundukları daire başkanlıkları aracılığıyla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirir. Tez konuları, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca beş iş günü içinde Başkanın onayına sunulur.

(2) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Başkan, tez konularını kendisine intikalini takip eden yedi gün içinde onaylar veya geri gönderir. Tez konularının geri gönderilmesi halinde birim amirleri tez konularını beş iş günü içinde Başkanın önerileri doğrultusunda yeniden belirleyerek onaya sunulmasını sağlar.

(3) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, belirlenen tez konusunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren tezlerin hazırlanması için sekiz ay süre verilir.

(4) Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve/veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır.

(5) Tezin, murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hazırlanması gerekir. Tezler, içindekiler dizini, tablolar, ekler ve kaynakça kısımları hariç en fazla sekiz bin kelimeden oluşacak şekilde hazırlanır.

(6) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları hazırladıkları tezlerini süresi içerisinde, bağlı bulundukları daire başkanlıkları aracılığıyla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

(7) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Süresi içinde tezlerini sunmayan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, teslim edememe sebebi de dikkate alınmak suretiyle tezlerini sunmaları için altı ayı aşmamak üzere Başkan tarafından ek süre verilir.

Tez jürisi

MADDE 27 – (1) Tez jüriliği, 31 inci maddede belirtilen yeterlik sınav komisyonları tarafından veya Başkan tarafından meslek personeli arasından belirlenecek beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde öğretim üyeleri arasından en çok iki üye daha tez jürisine ilave edilebilir.

(2) Tez jürisi, asil üye tam sayısı ile toplanır. Asil üyelerin herhangi bir nedenle toplantıya katılamamaları durumunda, yedek üyeler tespit sırasına göre tez jürisine katılırlar.

Tezlerin değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kendisine intikal eden tezleri, en geç üç gün içinde tez jürisi üyelerine intikal ettirir.

(2) Tez jürisi tezlerle ilgili değerlendirmelerini yaptıktan sonra düzeltme yapılmasını öngördüğü tezleri ilgili murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısına ulaştırır ve bunlara tezlerini düzeltmeleri için bir aylık ek süre tanır.

(3) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Tez jürisi her bir tezle ilgili tezin kabul edilip edilmediğini de içeren değerlendirmeleri hakkında rapor hazırlar. Bu raporlar yeterlik sınav komisyonlarına iletilir. Tezleri kabul edilmeyenlere ikinci bir tez hazırlamaları için tez jürisi tarafından altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Atama

Yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı, mesleki mevzuat bilgisinin ölçülmesine yönelik olarak yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan ibarettir.

Yeterlik sınavına girebilme şartları

MADDE 30 – (Değişik:RG-14/10/2012-28441)

(1) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl çalışmış olmaları ve hazırladıkları tezin tez jürisi tarafından kabul edilmiş olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Üç yıllık süreye aylıksız izinde ve toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izninde geçen süreler dahil değildir.

Yeterlik sınav komisyonları

MADDE 31 – (Değişik:RG-14/10/2012-28441)

(1) Yeterlik sınavı komisyonları, yeterlik sınavına gireceklerin kadro unvanları ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınarak başkan yardımcılarından birinin başkanlığında olmak üzere Başkan tarafından yöneticiler, başkanlık müşavirleri ve/veya meslek personeli arasından, belirlenecek toplam beş asil üye ile iki yedek üyeden oluşur.

(2) Hukuk uzman yardımcılığı, bankacılık uzman yardımcılığı (hukuk alanı), bilişim uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bilişim alanı) yeterlik sınavı komisyonları için, komisyon başkanlarının talebi ve Başkanın onayı üzerine Kurum dışından en fazla iki öğretim üyesi asil üye olarak görevlendirilebilir.

(3) Yeterlik sınavı komisyonlarının sekretarya hizmetleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik sınavının tarihi ve duyurusu

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavı, 16 ncı maddede belirtilen sürenin tamamlanmasını müteakip yapılır ve sınavın yapılacağı tarihten en az iki ay önce sınav tarihi ve yeri murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına duyurulur.

Yazılı sınav

MADDE 33(2)(1) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Yazılı sınav grupları ve konuları, kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınmak suretiyle aşağıda sayılanlar arasından sınav komisyonu tarafından seçilerek (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) oluşturulur ve 32 nci madde çerçevesinde yapılacak duyuruda belirtilir.

a) Murakıp yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bankacılık alanı) için;

1) Genel Bankacılık Bilgisi: Genel Bankacılık Uygulamaları ve Ürünleri, Türk ve Dünya Bankacılık Sistemine ve Ekonomisine İlişkin Bilgiler, Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna ilişkin çıkarılmış olan yönetmelik, tebliğ, genelge ve alınmış Kurul kararları dahil tüm alt düzenlemeler ile bunların denetim ve gözetimi,

2) (Değişik:RG-14/9/2013-28765) Diğer Mesleki Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Yorumlanması: Kurumun yetki ve görev alanı ile gözetim ve denetimine tabi olan kuruluşların faaliyetlerine ilişkin kanunlar ile bu kanunların Kurumu ilgilendiren alt düzenlemeleri,

3) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Kabahatler Kanunu (Genel hükümler), Medeni Hukuk ve Türk Vergi Mevzuatı (Bankacılığı İlgilendiren Hükümleri),

4) Banka Muhasebesi ve Mali Analiz: Banka Muhasebesi, Türkiye Muhasebe Standartları, Finansal Tabloların Analiz ve Teknikleri, Revizyon ve Kontrol.

b) Hukuk uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (hukuk alanı) için;

1) Genel Bankacılık Bilgisi: Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik ve tebliğler ile bunların değerlendirilmesi ve yorumlanması,

2) (Değişik:RG-14/9/2013-28765) Diğer Mesleki Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Yorumlanması: Kurumun yetki ve görev alanı ile gözetim ve denetimine tabi olan kuruluşların faaliyetlerine ilişkin kanunlar ile bu kanunların Kurumu ilgilendiren alt düzenlemeleri,

3) Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usul Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku,

4) Özel Hukuk: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku.

c) Kurum bilgi sistemlerini tasarlama, geliştirme, yönetme, güvenliğini sağlama faaliyetleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşların bilgi sistemlerinin denetimine yönelik faaliyetleri ifa eden Bilişim uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bilişim alanı) için;

1) Mevzuat Bilgisi: 5411 sayılı Kanunun ilgili Hükümleri, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, BDDK Teşkilat Yönetmeliği,

2) Temel Bilişim Bilgisi: Matematiksel Temeller, Temel İstatistik ve Bilgi Teknolojisi Temelleri,

3) Yazılım ve Veri Tabanı: Programlama Dilleri, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları,

4) Bilgisayar Ağları ve Bilgi Güvenliği: Bilgisayar Mimarisi, Bilgisayar Ağları, Bilgi Güvenliği,

5) Bilgi Sistemleri Denetimi: Bilgi Sistemleri Denetimi Mevzuatı ve Uygulamaları, Uluslararası Kabul Görmüş Yaklaşımlar ve Standartlar, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi.

ç) (Ek bent:RG-14/9/2013-28765)(2) Risk yönetimine yönelik faaliyetleri ifa eden bilişim uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bilişim alanı) için;

1) Genel Bankacılık Bilgisi: Genel Bankacılık Uygulamaları ve Ürünleri, Türk Bankacılık Sistemine ve Türkiye Ekonomisine İlişkin Bilgiler, Bankacılık Kanunu, Temel Banka Muhasebesi ve Finansal Tablolar,

2) Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler,

3) Bankacılık ve Finans Alanında Kredi Riski, Piyasa Riski, Operasyonel Risk ve Diğer Risklerin Yönetimi, Bu Risklere İlişkin Risk Ölçüm Yaklaşımları ve Validasyon Teknikleri,

4) Türevler, Kredi Türevleri, Finans Matematiği, Zaman Serisi Analizleri, Finansal Ürünlerin Değerlemesi.

d)(2) (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) (c) ve (ç) bentleri bendi kapsamı dışında kalan bilişim uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bilişim alanı) için;

1) Genel Bankacılık Bilgisi: Genel Bankacılık Uygulamaları ve Ürünleri, Türk Bankacılık Sistemine ve Türkiye Ekonomisine İlişkin Bilgiler, Bankacılık Kanunu ve Kredi Kartları Kanunu.

2) Temel Matematik ve İstatistik Bilgisi: Bankacılıkta, üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, matris, doğrusal denklem sistemleri ve uygulamaları, verilerin toplanması ve özetlenmesi, hipotez testleri, olasılık ve olasılık dağılımları.

3) Banka Muhasebesi ve TMS: Banka Muhasebesi ve TMS (TMS Kavramsal Çerçeve, TFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar, TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu, TMS 32: Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standartları) ve Finansal Tabloların Değerlendirilmesi.

4) Bankacılık Kanuna ilişkin ilgili alt düzenlemeler.

e) (Ek bent:RG-14/9/2013-28765) BDDK uzman yardımcılığı için;

1) Kurum Mevzuatı Bilgisi: Bankacılık Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde teşkilatlanma, personel, idari ve mali işler ile eğitim işlemlerine yönelik olarak uygulamaya konulan mevzuat.

2) Genel Mevzuat Bilgisi: Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve uygulaması, ihale kanunları ve ilgili mevzuat, harcırah uygulamalarına ilişkin mevzuat,  personel kanunları ve ilgili mevzuat, sosyal güvenliğe ilişkin mevzuat ile görev alanı kapsamında bulunan ve Kurumun tabi kılındığı diğer mevzuat.

(2) (Mülga:RG-14/10/2012-28441)

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yeterlik sınav komisyonu üyelerince 100 puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır ve bir tutanakla tespit edilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her yazılı sınav grubundan en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının 65’ten aşağı olmaması gerekir.

(4) Sınav komisyonu cevap kağıtlarını değerlendirerek sınav sonuçlarını en geç iki ay içerisinde bir tutanakla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder. Başarılı olanların listesi, sonuçların teslimi tarihinden itibaren en geç iki iş günü içerisinde ilgililere bildirilir.

(5) Geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en az bir ay sonra tekrar sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Yazılı sınavın tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde, murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları Kurumun görev alanına giren konularda sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava katılamazlar. Sözlü sınavda genel konular ile birlikte murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının, murakıplık/uzmanlık yeterliğini taşıyıp taşımadıkları, muhakeme, kavrayış, ikna, ifade ve temsil kabiliyetleri ölçülür.

(2) Sözlü sınava ilişkin değerlendirme yeterlik sınav komisyonu üyelerince 100 puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

(3) Murakıp yardımcıları için sözlü sınav notunun hesabında yetişme notu olarak aşağıda yer alan notlar da dikkate alınır:

a) Murakıp yardımcıları hakkında, birlikte çalıştıkları murakıplar tarafından refakat dönemi için verilen gizli görüş belgesi notları,

b) Yetkili murakıp yardımcılarının yaptıkları inceleme ve denetimler sonunda düzenledikleri raporlara yeterlik sınav komisyonunca takdir edilen notlar.

(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en az bir ay sonra tekrar sınava çağrılır.

Yeterlik sınav notu ve sonucu

MADDE 35 – (Değişik:RG-14/10/2012-28441)

(1) Yeterlik sınav notu yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasından oluşur ve başarı sıralamasında bu not esas alınır.

(2) Yeterlik sınav sonuçları sözlü sınavın bitimini müteakip iki gün içerisinde ilan edilir. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, yeterlik sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde olmak kaydıyla, yeterlik sınavı komisyonları tarafından belirlenecek bir tarihte ikinci kez yeterlik sınavına tabi tutulur.

Atama ve meslekte yükselme (Değişik madde başlığı:RG-14/9/2013-28765)

MADDE 36 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/11/2010-27759)

(1) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Tezi kabul edilen, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanını aldığını belgeleyen murakıp yardımcıları, bankalar yeminli murakıbı; uzman yardımcıları ise ilgisine göre bankacılık, (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) hukuk, bilişim veya BDDK uzmanı kadrolarına atanırlar. Atama yapılabilmesi için gerekli olan yabancı dil puanını gösterir belgeye, yardımcılık döneminde veya yeterlik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olunması şarttır.

(2) Bankalar yeminli murakıbı ve bankacılık, (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) hukuk, bilişim veya BDDK uzmanı kadrolarında görev yapan personelin meslekte yükselmesi için aşağıdaki şartların yanı sıra bağlı bulunduğu daire başkanı ve varsa başkan yardımcısının olumlu görüşleri aranır.

a) Bankalar yeminli başmurakıbı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bankalar yeminli murakıbı olarak en az on yıllık hizmet süresini (bankalar yeminli murakıp yardımcılığında ve mesleki hizmet süresi içinde yapılması kaydıyla askerlikte geçen süreler dahil) tamamlamış olmak.

2) (Değişik:RG-18/6/2011-27968) Son üç performans değerlendirmesi A düzeyinde olmak.

b) (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) Bankacılık/Hukuk/Bilişim/BDDK başuzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) Bankacılık/Hukuk/Bilişim/BDDK uzmanı olarak en az on yıllık hizmet süresini (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) Bankacılık/Hukuk/Bilişim/BDDK uzman yardımcılığında ve mesleki hizmet süresi içinde yapılması kaydıyla askerlikte geçen süreler dahil) tamamlamış olmak.

2) (Değişik:RG-18/6/2011-27968) Son üç performans değerlendirmesi A düzeyinde olmak.

c) Kıdemli bankalar yeminli başmurakıbı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bankalar yeminli murakıbı olarak en az yirmi yıllık hizmet süresini (bankalar yeminli murakıp yardımcılığında ve mesleki hizmet süresi içinde yapılması kaydıyla askerlikte geçen süreler dahil) tamamlamış olmak veya bankalar yeminli murakıbı unvanını haiz olup Kurumda başkan yardımcısı/daire başkanı olarak görev yapmış olmak.

2) (Değişik:RG-18/6/2011-27968) Son üç performans değerlendirmesi A düzeyinde olmak.

Ç) Kıdemli (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) Bankacılık/Hukuk/Bilişim/BDDK başuzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) Bankacılık/Hukuk/Bilişim/BDDK uzmanı olarak en az yirmi yıllık hizmet süresini ((Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) Bankacılık/Hukuk/Bilişim/BDDK uzman yardımcılığında ve mesleki hizmet süresi içinde yapılması kaydıyla askerlikte geçen süreler dahil) tamamlamış olmak veya (Değişik ibare:RG-14/9/2013-28765) Bankacılık/Hukuk/Bilişim/BDDK /hazine uzmanı unvanını ya da Kanunun geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bankacılık uzmanlığına atanma şartlarını haiz olup Kurumda başkan yardımcısı/daire başkanı olarak görev yapmış olmak.

2) (Değişik:RG-18/6/2011-27968) Son üç performans değerlendirmesi A düzeyinde olmak.

Murakıp yardımcılığı ve uzman yardımcılığından çıkarılma

MADDE 37 – (1) (Değişik:RG-14/10/2012-28441) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süreye rağmen mazereti olmaksızın tez hazırlamayanlar veya tezleri kabul edilmeyenler,

b) Yeterlik sınavında iki defa başarı gösteremeyenler veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler,

murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanını kaybederler. Murakıp yardımcıları diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir, uzman yardımcıları ise Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(2) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarından temel eğitim sonucunda yapılacak sınavda 100 üzerinden 59 veya daha aşağı puan alanların Kurumdaki görevine son verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları

Çalışmada uygulanacak temel usul ve esaslar

MADDE 38 – (1) Meslek personeli görevlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde, bilimsel veri ve yöntemleri kullanarak, Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda yerine getirir.

(2) Meslek personelinin; tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, mali piyasalarda güven ve istikrarı ve ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere, Kanun ve ilgili diğer mevzuatın düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamaya, uygulamayı izlemeye ve denetlemeye, tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmeye, bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemeye yönelik olarak çalışmaları esastır.

(3) Meslek personelinin görevlerini yerine getirirken, ilgili kişi ve kuruluşların çalışanlarına karşı görevin gerektirdiği vakar ve ciddiyet içinde davranmaları esastır. Ayrıca, gözetim, denetim, inceleme ve değerlendirmelerde saptanan hususlar hakkında ilgililerle görüşmelerde veya bilgi isteme taleplerinde, Kurum ciddiyetine yakışır bir şekilde davranılması, uyarıcı, yol gösterici, öğretici ve yapıcı olunması gerekir.

Meslekî ve bilimsel çalışma esası

MADDE 39 – (1) Meslek personeli, görev konularına giren işlerin yanı sıra, meslekî ve bilimsel çalışmalarda da bulunurlar. Söz konusu çalışmaları ihtiyaren yapabilecekleri gibi amirlerince verilen görev üzerine de yapabilirler.

Çalışmada ihtisaslaşma

MADDE 40 – (1) Meslek personelinin, Kurumun görev alanına giren konularda bilgi ve ihtisas sahibi olmaları esastır.

(2) Ancak, Kurumdaki iş hacmi dikkate alınarak, meslek personelinin Kurumun görev alanına giren konulardan birinde ihtisas sahibi olmaları da sağlanabilir.

İş akışında süreye uyum

MADDE 41 – (1) Meslek personelinin, kendilerine ilgili amir tarafından verilen iş ve görevleri, söz konusu iş ve görevlerin gerektirdiği sürelerde bitirmeleri esastır. Süresinde tamamlanamayacağı düşünülen işler ve görevler hakkında ilgili amire bilgi verilir.

Meslek personelinin iş akışına katılımı

MADDE 42 – (1) Meslek personeli, kendisine intikal eden yazılardan cevaplandırılması gerekenleri, amiri tarafından verilen talimatları dikkate almak suretiyle cevaplandırır. Meslek personeli gerekli yetkilendirme kapsamında, yazılarda ve ileride değerlendirilmesi gereken işlemlerin dosyasında saklanmasına ilişkin işlemlerde imza ve/veya paraf atmaktan kaçınamaz. Ancak, ilgili amir tarafından verilen talimata aykırı bir görüşünün bulunması halinde, işlemin tekemmülünde meslek personeli paraf hanesine “karşı görüşüm bulunmaktadır” ibaresini yazarak, bu ibarenin yanına paraf atmak suretiyle aykırı görüşünü nedenleriyle birlikte açıkça kayda geçirmek hakkına sahiptir.

Çalışma grupları oluşturulması

MADDE 43 – (1) Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla meslek personelinin birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde, daire başkanlıkları için ilgili Başkan yardımcısının ve doğrudan Başkana bağlı olan birimler için ilgili daire başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla süreli çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarına gerekli görüldüğü hallerde, daire başkanlıkları için ilgili Başkan yardımcısı ve doğrudan Başkana bağlı olan birimler için ilgili daire başkanı tarafından grup başkanı görevlendirilir.

(3) Grup başkanı, çalışma grubuna katılanların görüşünü alarak, ilgili çalışmanın uygun bir şekilde devamını ve iş akımında en olumlu sonuçların alınmasını sağlayacak yöntemlerin uygulanmasına çalışır. Ayrıca, grup başkanı çalışmaların gidişatı hakkında ilgili amire düzenli aralıklarla bilgi vermekle yükümlüdür.

(4) Çalışma grubunun yaptığı çalışma sonucu, ortak bir raporda toplanır. Hazırlanacak ortak rapor çalışmaya katılanlar tarafından imzalanır. Çalışmaya katılanlardan karşı görüşü bulunanlar, raporun ekine, görüşlerinin dayanağını belirtmek suretiyle kayıt koymak zorundadırlar.

Denetim ve gözetim ile görevli meslek personeli

MADDE 44 – (1) Denetim ve gözetim ile görevli meslek personeli, bu Yönetmeliğin 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 üncü maddelerinde belirtilen hususlara ek olarak ayrıca, 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kurumca hazırlanan denetim rehberlerinde düzenlenen usul ve esaslara uymak zorundadır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 29/6/1995 tarihli ve 22328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile 25/12/2001 tarihli ve 24621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Kurumda iki yıllık çalışma süresini tamamlayan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde, Kurumda iki yıllık çalışma süresini tamamlayan ve yetki sınavında başarılı olan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının 26 ncı maddeye göre hazırlayacakları tez konuları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde kesinleştirilir.

Devam eden işler

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-14/10/2012-28441)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Kurumda çalışmakta olan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının murakıp veya uzman kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

------------------------

(1) 14/9/2013 tarihli ve 28765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin ikinci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine (4) numaralı alt bent eklenmiş; diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 14/9/2013 tarihli ve 28765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin dokuzuncu maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş, mevcut (ç) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/3/2007

26471

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

14/11/2010

27759

2.

18/6/2011

27968

3.

19/10/2011

28089

4.

14/10/2012

28441

5.

14/9/2013

28765

 

Sayfa