Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 18.02.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26438

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINA VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINA VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında veya liman tesislerinde bulunan, seyreden, demirleyen, demirden ayrılan, limana yanaşan ve limandan ayrılan gemilerin seyir, can ve mal emniyetini arttırmak, deniz çevresi ile denizdeki yapıları deniz trafiğinin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, deniz trafik verimliliğini de dikkate alarak hizmet verecek olan gemi trafik hizmetleri sistemlerinin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile yetki, görev ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yönetmelik hükümleri Türk askeri gemileri için tavsiye niteliğinde olup, mevcut gemi trafik hizmetleri sistemlerinin işletilmesini, kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemlerinin tesisi, işletilmesi, gemi trafik hizmetleri sistemlerinde seyir veya giriş - çıkış yapan gemi ve deniz araçları ile gemi trafik hizmetleri sistemlerinde çalışacak operatör ve başoperatörlerin yeterlik gerekleri ile eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-9/9/2016-29826)

(1) Bu Yönetmelik;

a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 28 inci maddelerine, 14/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununa, dayanılarak,

 b)  6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine ve Avrupa Parlamentosunun 2002/59/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  AIS : Otomatik tanımlama sistemini,

b) Bölgesel gemi trafik hizmetleri: Deniz yetki alanları içerisinde bulunan körfezlerde, iç sularda, deniz trafiği yoğun olan belirli bir bölgede ve bu bölgede bulunan liman tesislerinde; seyir emniyetini artırmak, kaza riskini azaltmak ve deniz çevresini korumak amacıyla kurulmuş, hem bölgeyi kullanan gemilere hem de liman tesislerine gelen ve giden gemilere bilgi hizmeti, seyir yardımı hizmeti veya trafik organizasyon hizmetinden biri veya birkaçını vermek üzere kurulmuş gemi trafik hizmetlerini,

c) CCTV : Kapalı devre televizyon kamera sistemini,

ç) dGPS: Diferansiyel küresel yer belirleme sistemini,

d) Gemi rotalama sistemi: Kaza riskini azaltmak amacıyla oluşturulmuş bir veya daha fazla rota ile trafik ayırım düzenlerini, trafik ayırım şemalarını, çift yönlü rotaları, tavsiye edilen rotaları, kaçınılacak veya demirlemeye yasak alanları, kıyıya yakın trafik bölgelerini, dönüşleri, tedbir alınacak alanları ve derin su rotalarını içeren sistemi,

e) Gemi trafik hizmetleri: Sorumluluk sahasındaki deniz trafik verimliliğini de dikkate alarak, deniz emniyetini artırmak amacıyla, deniz trafiğini izleyerek değişen trafik koşullarına cevap veren ve aktif bir şekilde deniz trafiğini düzenleyip planlayan sistemi,

f) Gemi trafik hizmetleri alanı: Sınırları İdarece belirlenen ve gemi trafik hizmetlerinin kurularak işletileceği alanı,

g) (Değişik:RG-15/8/2012-28385) Deniz trafik başoperatörü: Gemi trafik hizmetleri görevlerini etkili ve emniyetli bir şekilde yürütebilen, gemi trafik hizmetleri vardiyasından sorumlu, yeterli eğitimi almış, İdarece düzenlenmiş yeterlik belgesini haiz ve altıncı bölümde belirtilen şartları taşıyan kişiyi,

ğ) Gemi trafik hizmetleri merkezi: Gemi trafik hizmetleri operasyonlarının gerçekleştirildiği yeri,

h) (Değişik:RG-31/12/2010-27802) Gemi trafik hizmetleri otoritesi: Gemi trafik hizmetleri alanı içerisinde, gemi trafik hizmetlerinin yönetilmesi, işletilmesi ve planlanmasından İdare adına sorumlu olan kurum veya kuruluşu,

ı) (Değişik:RG-15/8/2012-28385) Deniz trafik operatörü: Gemi trafik hizmetleri görevlerini etkili ve emniyetli bir şekilde yürütebilen, İdarece düzenlenmiş yeterlik belgesini haiz ve altıncı bölümde belirtilen şartları taşıyan kişiyi,

i) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

j) IALA: Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliğini,

k) (Değişik:RG-15/8/2012-28385) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

l) Kıyı gemi trafik hizmetleri: Deniz trafiği yoğun olan ve gemiler tarafından geçiş alanı olarak kullanılan bir kıyıda seyir emniyetini artırmak, kaza riskini azaltmak ve deniz çevresinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş; gemilere bilgi hizmeti, seyir yardımı hizmeti veya trafik organizasyon hizmetinden biri veya birkaçını vermek üzere kurulmuş gemi trafik hizmetlerini,

m) Liman gemi trafik hizmetleri: Bir ya da birden fazla liman tesisine gelen ve giden gemilere; seyir emniyetini artırmak, kaza riskini azaltmak ve deniz çevresinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla bilgi hizmeti, seyir yardımı hizmeti veya trafik organizasyon hizmetinden birini veya birkaçını vermek üzere kurulmuş gemi trafik hizmetlerini,

n) SOLAS: Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,

o) SMCP : Uluslararası Denizcilik Örgütünün A.918 (22) sayılı kararında yer alan standart denizcilik haberleşme kalıplarını,

ö) TBGTH: Türk Boğazları gemi trafik hizmetlerini,

p) (Değişik:RG-15/8/2012-28385) Yetkili otorite: Türkiye’nin deniz yetki alanlarında kurulu ya da kurulacak tüm gemi trafik hizmetlerinin kurulmasında, işletilmesinde, gemi trafik hizmetlerinin sorumluluk alanları ile verilecek hizmetlerin belirlenmesinde ve gemi trafik hizmetlerine ilişkin tüm konuların koordinasyonunda yetkili olan ve bu Yönetmelikte İdare olarak tanımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

r) (Ek:RG-31/12/2010-27802) Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS): İdare tarafından kurulmuş veya kurulacak olan deniz trafiğinin takibine yönelik sistemlerin tek bir merkezde entegrasyonunu sağlayan bilgi yönetim sistemini,

s) (Ek:RG-31/12/2010-27802) GASM: Gemiadamları Sınavları Merkezini,

ş) (Ek:RG-31/12/2010-27802) LRIT: Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi Sistemini,

t) (Ek:RG-31/12/2010-27802) YAKAMOS: Petrol ve diğer zararlı maddelerle oluşan deniz kirliliğine müdahale amaçlı coğrafi bilgi sistemi tabanlı karar destek sistemini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar ile İşletim ve Denetim

İdarenin yetki, görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Türkiye’nin içsuları, karasuları veya körfezlerinde belirlenecek herhangi bir bölgede veya herhangi bir liman tesisinde gemi trafik hizmetlerinin kurulmasına gerek olup olmadığı, gerek olduğunun tespiti halinde ilgili gemi trafik hizmetlerinin türü (kıyı, liman, bölgesel) ve verilecek hizmetlerin çeşidi (bilgi hizmeti, seyir yardımı hizmeti veya trafik organizasyon hizmeti) İdare tarafından belirlenir. İdare, bu belirlemeyi yaparken kıyı, bölge veya liman tesisindeki mevcut deniz trafik durumunu, seyir koşullarını, gemi rotalama sistemlerini, IMO ve IALA ölçütlerini göz önüne alarak karar verir.

(2) (Değişik cümle:RG-31/12/2010-27802) İdare, gemi trafik hizmetlerini kurma, başka bir kurum veya kuruluşa kurdurma, işletme veya kendi adına işlettirme yetkisine sahiptir. İdare; liman tesislerinin işleticileri tarafından talep edilmesi halinde, sadece kendi liman tesislerine yönelik olmak üzere, liman tesisi işletmesine kendi adına gemi trafik hizmetlerini kurma ve işletme izni verebilir. Birden fazla liman tesisini kapsayacak gemi trafik hizmetlerinin kurulması talebi halinde İdare, liman tesislerinin işletmecilerinin müşterek kararları doğrultusunda oluşturulacak bir ortak girişime ya da liman tesislerinden deniz trafiği en fazla olana veya seyir emniyeti açısından önem arz eden liman tesisi işletmesine gemi trafik hizmetleri kurma ve işletme yetkisi verebilir. Eğer gemi trafik hizmetleri bir ortak girişim tarafından kurulup işletilecekse gemi trafik hizmetleri kurma ve işletme izni başvurusundan önce liman tesisleri arasında iş ortaklığı anlaşması yapılır.

(3) Gemi trafik hizmetleri alanının sınırları, İdare tarafından belirlenir ve gerek görülmesi halinde gemi trafik hizmetleri alanı alt alanlara veya sektörlere bölünebilir. İdare gemi trafik hizmetleri alanının alt alanları veya sektörleri için ayrı gemi trafik hizmetleri merkezleri kurabilir, kurdurabilir.

(4) İdare, gemi trafik hizmetlerini ve deniz trafik başoperatör ve operatörlerine eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşları denetler.

Gemi trafik hizmetleri otoritesinin yetki, görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) İdare tarafından işletilmeyen gemi trafik hizmetleri, her bir gemi trafik hizmeti için belirlenen gemi trafik hizmetleri otoritesi tarafından, İdare adına ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde işletilir.

(2) Gemi trafik hizmetleri otoritesi,

a) Deniz trafik (Ek ibare:RG-15/8/2012-28385) başoperatörleri ve operatörlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak eğitim almalarını ve yeterliliklerini güncel tutmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alır.

b) (Değişik:RG-31/12/2010-27802) TS EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak hazırlanan gemi trafik hizmetleri işletim prosedürlerini, operatör sayısı ve çalışma düzenlerini, dâhili ve harici prosedürleri, kullanıcı rehberi ile acil müdahale plan ve prosedürlerini hazırlayarak İdarenin onayına sunar.

c) Gemi trafik hizmetleri personeline işletim ve acil müdahale prosedürlerine yönelik düzenli hizmet içi eğitim yaptırır.

ç) İşletim prosedürleri ile sorumluluk sahasındaki gemi raporlama uygulamalarını, trafik yönlendirme sistemlerini, kılavuzluk ve römorkaj uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirerek önerileri ile tespit edilen kural ihlallerini İdareye ve ilgili liman başkanlığına bildirir.

d) Gemi trafik hizmetleri için tesis edilmiş VHF kanallarında uygun standartlarda haberleşmeyi sürdürür.

e) Gemi trafik hizmetleri (Ek ibare:RG-15/8/2012-28385) sistemi içerisinde istatistiki bir veri tabanı oluşturur ve İdarenin talebi halinde veya belirleyeceği zaman aralıklarında İdareye raporlamada bulunur.

f) Deniz kazaları, arama ve kurtarma, yakıt ve tehlikeli madde kirlilikleri, deniz güvenliği ile diğer olağan dışı hadiselerde diğer kurumların faaliyetlerini destekler.

g) (Ek:RG-31/12/2010-27802) İlgili Liman Başkanlığı ve (Değişik ibare:RG-15/8/2012-28385) Gümrük İdaresi ile koordinasyon içinde bulunarak, söz konusu Liman Başkanlığının onayı ve (Değişik ibare:RG-15/8/2012-28385) Gümrük İdaresinin bilgisi dâhilinde gemilerin demirleme, yanaşma ve kalkış operasyonlarını yaptırır.

(3) Gemi trafik hizmetleri otoritesi, IMO’nun ve IALA’nın gemi trafik hizmetleri ile ilgili karar ve tavsiyelerine de uygun olarak İdarenin belirleyeceği ve aşağıda yer alan hizmetlerden gerekli olanları yerine getirir.

a) Trafik organizasyon hizmeti: Gemi trafik hizmetleri alanı içerisinde deniz trafiğine yönelik tehlikeli durumların ve deniz trafiğinde olabilecek yığılmaların önlenebilmesi amacıyla trafik organizasyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler gemilere verilir.

1) Gemi trafik hizmetleri alanına girişte ve gemi trafik hizmetleri alanı içerisinde trafik organizasyonu ile ilgili gerekli operasyonel bilgiler,

2) Gemi trafik hizmetleri alanına giriş izni, limandan veya demir yerinden ayrılış izni, tarih ve zamanı,

3) Gemilerin birbirini geçme yasağı ve seyir yasağı olan alanlar,

4) Tehlikeli veya kirletici yük taşıyan gemiler ve özel taşımalar için gemi trafik hizmetleri alanında izlenmesi gereken rotalar,

5) Demire yasak alanlar ve belirlenmiş demir alanları.

b) Bilgi hizmeti: Gemiler, gemi trafik hizmetleri alanına girdiklerini rapor ettiklerinde ve gemi trafik hizmetleri alanı içerisinde bulundukları süre boyunca düzenli aralıklarla veya gerekli görüldüğü durumlarda ya da gemilerce talep edilmesi halinde verilir. Söz konusu bilgiler aşağıda belirtilen hususlar hakkında olacaktır.

1) Deniz trafiği bilgisi,

2) Gemi trafik hizmetleri alanı içerisindeki diğer gemilere göre mevki bilgisi,

3) Bilgi verilen gemiye göre diğer gemilerin mevkileri, rota ve yere göre hız bilgisi,

4) Gemi trafik hizmetleri ile ilgili değişiklikler,

5) Meteorolojik ve hidrolojik koşullar,

6) Rapor edilmiş veya ilgili birimlerce yayınlanması talep edilmiş denizcilere uyarılar,

7) Kılavuz kaptan operasyonları,

8) Emniyetli su yollarının durumu ve uygunluğu,

9) Arızalı seyir yardımcılarının durumu,

10) Gemileri tehdit eden herhangi bir tehlike ve deniz trafiğinin emniyetine etki edebilecek diğer hususlar.

c) Seyir yardımı hizmeti: Zor seyir veya kötü meteorolojik ya da hidrolojik koşullarda, seyir esnasında arıza söz konusu olduğu durumlarda, gemi kaptanı tarafından talep edildiğinde veya deniz trafik operatörü tarafından gerek görüldüğünde gemilere verilecektir. Seyir yardımı hizmeti tavsiye niteliğinde ve sonuca yönelik olacaktır. Deniz trafik operatörü,

1) Gemi trafik hizmetleri alanındaki geminin seyrettiği rota ve karaya göre hızı hakkındaki bilgiyi, geminin mevki bilgisini, çevredeki gemilerin mevkileri, kimlikleri ve niyetleri hakkındaki bilgiyi, gemilere yönelik uyarıları, olası tehlike durumlarını içeren seyir ile ilgili bilgileri gemilere vererek gemi kaptanının kararını oluşturmasına katkıda bulunacaktır.

2) Gerekli gördüğü durumlarda yada talep edildiğinde rota ve hız tavsiyesi verebilir. Seyir yardımı hizmetinin başlangıcı ve bitimi (tarih/saat) gemi ile (Değişik ibare:RG-15/8/2012-28385) gemi trafik hizmetleri merkezinin mutabakatlıyla kayıt altına alınacaktır.

(4) Gemi trafik hizmetleri otoritesi,

a) Gerekli görüldüğünde, denizcilere duyurulmak üzere yayımlanacak meteoroloji raporlarını, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden tedarik edecektir.

b) Gemi trafik hizmetlerinin etkin işletilmesini sağlayacak sayıda ve yeterlikte personel istihdam edecektir.

(5) Gemi trafik hizmetleri otoritesi, sorumluluk sahası içerisinde olağandışı meteorolojik ve hidrolojik durumlar, arama ve kurtarma operasyonları, deniz kazaları, deniz güvenliği, özel taşımalar ile deniz trafiğini kısıtlayan veya deniz trafiği için tehlike oluşturan özel durumların meydana gelmesi halinde deniz trafiğinin düzenlenmesine yönelik ve geçici bir süre için (Ek ibare:RG-31/12/2010-27802) ilgili Liman Başkanlığı ile koordineli şekilde,

a) Sorumluluk sahasındaki deniz alanının bir kısmını veya tamamını deniz trafiğine kapatabilir, deniz trafiğinin belirli bir yönde akışını durdurabilir,

b) Gemileri demirlettirebilir, demirdeki gemileri kaldırabilir, limandan ayrılan bir gemiyi limana geri döndürebilir veya limanda bağlı bir gemiyi liman dışına alabilir,

c) Gemilere birbirini geçme yasağı koyabilir veya belirleyeceği deniz alanlarında seyir yasağı getirebilir,

ç) Gemi trafik hizmetleri alanında izlenmesi gereken rotaları belirleyebilir ve gemilere hız sınırlamaları getirebilir,

d) Alınan önlemlere ilişkin bilgileri, gecikme olmaksızın İdareye, gemi trafik hizmetleri alanında veya gemi trafik hizmetleri alanına yaklaşan gemiler ile ilgili liman işleticilerine bildirir.

(6) (Mülga:RG-15/8/2012-28385)

Gemi kaptanının sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Kaptan, gemi trafik hizmetleri alanı içerisinde gemisinin sevk ve idaresi ile gemisinin yapacağı bütün manevralardan sorumludur.

(2) Kaptan, gemi trafik hizmetleri tarafından verilen tüm talimatlara, gemisinin ve diğer gemilerin emniyeti açısından tehlike arz etmediği müddetçe uyacaktır. Gemisinin veya diğer gemilerin emniyetini etkileyebilme olasılığı sebebiyle gemi trafik hizmetleri tarafından verilen talimata uymayan gemi kaptanı, mümkün olan en kısa sürede gemi trafik hizmetlerine nedenleri ile birlikte bilgi verecektir.

(3) (Mülga:RG-31/12/2010-27802)

(4) Kaptan, gemisinde veya gemi trafik hizmetleri alanı içerisindeki veya çevresindeki başka gemi ya da gemilerde;

a) Gemi emniyetine etki edebilecek çatma, çatışma, karaya oturma, hasar, arıza veya makine arızası, sızıntı veya yük kaymaları ile omurga veya tekne yapısı hasarları gibi olaylar veya kazaları,

b) Seyir emniyetine tehlike oluşturabilecek, geminin manevrasına veya denize elverişliliğine etki eden arızalar ile geminin yürütücü gücü olan makineleri, dümen donanımı, elektrik gücü üreten jeneratörleri, seyir cihazları veya iletişim ekipmanlarında bozukluk oluşturan olaylar veya kazaları,

c) Kirletici maddelerin denize boşaltılması gibi nedenlerle denizin veya sahilin kirletildiği veya kirletici maddelerin denize boşaltılması riskini oluşturan durumları,

ç) Herhangi bir kirletici maddenin denize döküldüğü ve (Değişik ibare:RG-15/8/2012-28385) konteyner veya paketlerin denizde sürüklendiği durumları,

tespit ettiğinde gemi trafik hizmetleri otoritesini bilgilendirecektir.

Dil

MADDE 8 – (1) Gemi trafik hizmetlerinin haberleşme dili İngilizce olup, haberleşmede SMCP kullanılacaktır. Türk Bayraklı gemiler ve kılavuz kaptan bulunan gemiler ile Türkçe haberleşme yapılabilir.

Bildirim

MADDE 9 – (Değişik:RG-31/12/2010-27802)

(1) Gemi trafik hizmetleri otoritesi;

a) Seyir emniyeti ve deniz güvenliği, arama ve kurtarma, deniz kirliliği ile önemli olduğu değerlendirilen diğer konulara ilişkin elde ettiği bilgileri ivedilikle ilgili Liman Başkanlığına ve Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirir. Bu bilgileri ilgileri dâhilinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, (Değişik ibare:RG-15/8/2012-28385) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve ilgili diğer kurum veya kuruluşlara ileterek bilgilendirir. Gemi trafik hizmetleri otoritesi İdarenin talep edeceği diğer her türlü bilgiyi de vermekle yükümlüdür.

b) GTH alanı içerisindeki gemilerin veya deniz araçlarının yaptığı mevzuat ihlalleri haklarında inceleme veya idari işlem yapmak üzere belgelendirerek ivedilikle Liman Başkanlığına bildirir.

c) Liman Başkanlığınca kendilerinden yapılması istenilen duyuruları yapar.

Denetim

MADDE 10 – (1) İdare, bir gemi trafik hizmeti otoritesinin belirlenen hedefler doğrultusunda hizmet düzeyi ve işletim kalitesine sahip olup olmadığını ve belirlenen standartlara uygun olup olmadığını denetler.

(2) İdare, yapılan denetimler sonrasında gerek görmesi halinde gemi trafik hizmetlerinin genişletilmesi veya geliştirilmesine yönelik taleplerde bulunabilir. İdarenin talepleri gemi trafik hizmetleri otoritelerince yerine getirilerek İdareye bilgi verilir.

(3) (Mülga:RG-31/12/2010-27802)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gemi Trafik Hizmetlerinin Kurulması, Mevcutların

Genişletilmesi ve Geliştirilmesi, İşletim İlke ve Yöntemleri

Kurulum, genişletme veya geliştirme

MADDE 11 – (1) Yeni gemi trafik hizmetleri kurulumu veya mevcut gemi trafik hizmetlerinin genişletilmesi yahut geliştirilmesi için yapılacak çalışmada, aşağıdaki hususlar yer alacaktır.

a) Başlangıç aşaması,

b) Yapılabilirlik ve tasarım çalışması,

c) Gemi trafik hizmetleri kurulacak deniz alanındaki veya liman tesisindeki deniz trafiğine, gemi trafik hizmetlerinin emniyet ve verimlilik bakımından katkısı,

ç) Çalışmanın gemi trafik hizmetleri alanında ilgili diğer kurumlar ve ilişkili hizmetlerle işbirliği üzerindeki etkisi,

d) Gemi trafik hizmetleri alanında deniz trafiğini etkileyen gemi rotalama sistemleri, hız sınırlamaları veya diğer konular, 

e) Risk değerlendirmesi,

f) Fayda / maliyet analizi,

g) Uygulama aşaması,

ğ) Geliştirme aşaması,

h) Gemi trafik hizmetlerine duyulan ihtiyacın açık gerekçeleri.

Hizmet ve işletim

MADDE 12 – (1) İdare, gemi trafik hizmetlerinin kurulumunda bilgi hizmeti, seyir yardımı hizmeti veya trafik organizasyon hizmetlerinden hangisinin veya hangilerinin verileceğini dikkate alır. İdare bu kararı, kurulacak gemi trafik hizmetlerinin kıyı gemi trafik hizmetleri, liman gemi trafik hizmetleri veya bölgesel gemi trafik hizmetlerinden hangisi olacağını gözeterek verir.

(2) İdare, bu hizmetin kapsadığı alanı, varsa alt alanları ve sektörleri belirleyecek, bu alanın bir gemi trafik hizmetleri alanı olduğunu ve gemi trafik hizmetleri işletim kuralları ile düzenlemeleri hakkında gerekli bütün ayrıntıları denizcilere duyuracaktır.

(3) Gemi trafik hizmetleri alanı içerisinde, gemi hareketine yönelik etkili ve gerçekçi düzenlemeler uygulanacak olup bu düzenlemeler, gemi trafik hizmetleri alanını, varsa alt alanları ve sektörleri tarif edecek, raporlama noktalarını belirtecek, haberleşme kanalları ve prosedürleri ile gemiler için düzenli sürekli yayınların tanımını kapsayacaktır.

(4) Düzenlemeler hazırlanırken seyir yardımcıları, sakınılacak alanlar, demirleme alanları, zorunlu kılavuzluk ve kılavuz kaptan alma ve verme yerleri, tek yönlü seyir yolları, ihtiyati bölgeler, IMO tarafından benimsenen gemi rota sistemleri, trafik ayrım düzenleri ve gemi raporlama sistemleri, hareket kısıtlamaları, hız limitleri, devriye teknesi, men edilmiş gemilerle ilgili konular dikkate alınacaktır. Bu düzenlemeler, aynı zamanda tüm zorunlu raporlama noktalarını da içerecektir.

İşletim ilke ve yöntemleri

MADDE 13 – (1) Gemi trafik hizmetlerinin kurulumunun gerçekleştirilmesinde, gemi trafik hizmetlerinin işletim ilke ve yöntemleri belirlenirken gemilerin çatma, çatışma, karaya oturma gibi olası deniz kazalarına karışması, trafik yoğunluğunda kalması, gecikmesi, hasara veya kirliliğe neden olması gibi riskleri azaltmak için;

a) Bilgi hizmetleri,

b) Seyir yardım hizmetleri,

c) Sorumluluk alanındaki deniz trafiğinin düzenlenmesi,

ç) Deniz kirliliğinin önlenmesi ve kontrol tedbirleri,

d) Çevrenin korunması,

e) Deniz güvenliği,

f) Can kurtarma ve acil durum tedbirlerinin planlanması ve denetimi,

dikkate alınacaktır.

(2) Kurulacak gemi trafik hizmetlerinin liman gemi trafik hizmetleri olması durumunda gemi trafik hizmetleri, limanın gerçekleştirdiği aktiviteler nedeniyle ek sorumlulukları da kapsayabilir. Liman aktiviteleri dikkate alınarak, kolay ve ekonomik trafik organizasyonu ile can ve çevre güvenliği için potansiyel tehdit taşıyan yüklerin etkin risk yönetimi konularında ek sorumluluklar alınıp alınmayacağına İdare tarafından karar verilecektir.

(3) İşletim yöntemleri belirlenirken gemi trafik hizmetleri otoritesi tarafından sorumluluk alanı içerisindeki trafik organizasyonu ihtiyaçları göz önüne alınır ve trafik organizasyonu için belirlenen en uygun yöntemler seçilir.

(4) Gemi trafik hizmetleri otoritelerinin talimat verme yetkileri İdarece belirlenir. Talimat verme yetkisi gemi trafik hizmetleri alanının tamamını ya da belirli alanlarını kapsayabileceği gibi bu yetkiler tüm operatör ve başoperatörler ya da belirli operatörler ve başoperatörlere verilebilir.

(5) Gemi trafik hizmetlerinin ücretli ya da ücretsiz olması ile ücretli olması durumunda tarifeler gemi trafik hizmetleri sistemleri kurulduktan sonra İdare ve varsa işletici kuruluşların temsilcilerinden belirlenecek bir komisyon tarafından maliyet esaslı tavan ücrete göre tespit edilecektir.

(6) Gemi trafik hizmetleri otoriteleri İdarenin izni ve bilgisi olmadan herhangi bir yeni uygulamada bulunmayacak, mevcut uygulamalarda değişikliğe gitmeyecek, gemi trafik hizmetlerinden elde edilen bilgileri İdarenin izni olmayan yerlere vermeyecek, gemi trafik hizmetleri işletim esasları dışına çıkmayacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gemi Trafik Hizmetlerinin Teknik Yapısı

Gemi trafik hizmetlerinin taşıması gereken teknik nitelikler

MADDE 14 – (1) Gemi trafik hizmetlerinin altyapısı; operasyonel, teknik ve idari tesislerin ve kaynakların tamamının etkin ve verimli hizmet verebilmesi için entegre bir yapıda oluşturulacaktır.

(2) Gemi trafik hizmetleri merkezinin yeri ve gemi trafik hizmetleri merkezi ile gemi trafik hizmetleri alanı, alt alanları ve sektörlerinin teknik özellikleri belirlenecektir.

(3) Bilgi veya seyir yardımı veya trafik organizasyon hizmetinin gerçekleştirilebilmesi için gemi trafik hizmetleri personeli tarafından gemi trafik hizmetleri alanındaki trafik görüntüsüne her an ulaşılabilecektir. Trafik görüntüsünü oluşturmak için, gemi trafik hizmetleri sistemi, veri toplama, toplanan verileri işleme ile trafik görüntüsünün değerlendirilmesinden çıkan sonuçları dağıtma özelliğine sahip olacaktır.

(4) (Değişik:RG-31/12/2010-27802) Belirli bir bölgede veya liman tesisinde kurulacak gemi trafik hizmetleri içerisinde yer alacak bileşenler ile ekipmana yönelik ölçütlerin neler olacağı, İdare tarafından ulusal ve uluslararası ölçütler doğrultusunda belirlenir.

(5) Gemi trafik hizmetleri sistemi İdare tarafından belirlenen alandaki tüm deniz trafiğini izleyebilme imkanına sahip olacaktır. Gemi trafik hizmetleri yapısında bulunan radar, AIS, dGPS ve kıyısal veya uydusal başka bir ekipman tarafından gemilere ilişkin elde edilen tüm görüntüler birbirine entegre edilip tek bir ekran üzerinden görüntülenecektir. Gerektiğinde operatörler tarafından görüntüler filtrelenebilecek ve AIS görüntülerinin tamamı veya birbirinden farklı tipteki AIS transponderlerine ilişkin görüntüler başka bir ekrana aktarılabilecektir.

(6) Gemi trafik hizmetleri otoritesi kendi alanı içerisindeki tüm gemilerle VHF üzerinden haberleşme imkanına ve İdare tarafından belirlenen bölgede bulunan gemileri görüntüleyerek isimlerini okumak, gemiye ilişkin görsel bilgilere ulaşmak ve kaydetmek için yeterli imkan ve özelliklerdeki CCTV ve benzeri sistemlere sahip olacaktır.

(7) Radar, AIS, CCTV görüntüleri ile VHF ve telefon görüşmeleri sistemdeki entegrasyona uygun olarak otomatik ve yedekli bir şekilde kaydedilecek, kayıtlar harici ortamda izlenebilir, taşınabilir ve aktarılabilir olacak, istenildiğinde ulaşılabilecek şekilde arşivlenecek ve en az üç ay süre ile muhafaza edilecektir.

(8) Her gemi trafik hizmetleri otoritesi kendi sistemi ve kapasitesi hakkında bir veri tabanına sahip olacaktır. Gemi trafik hizmetleri otoritesi tarafından sorumluluk alanındaki deniz trafiğine, kazalara ve karşılaşılan olaylara ilişkin ayrıntılı ve çok yönlü bir istatistik oluşturulacak ve İdareye iletilecektir.

(9) İdare tarafından uygun görülmesi halinde, gemi trafik hizmetleri otoritesi gemi trafik hizmetlerinin kurulması aşamasında veri tabanındaki bilgilerin gerekli yerlere iletimini sağlamak, bölgesel organizasyona üye diğer ulusal izleme sistemleri ve ulusal diğer gemi trafik hizmetleri otoriteleri ile bilgi alışverişini gerçekleştirebilmek üzere gerekli sistemleri kurar.

(10) Gemi trafik hizmetlerine ilişkin bütün görüntüler İdarenin merkez teşkilatı ve uygun gördüğü taşra teşkilatı tarafından izlenebilecektir. Bu maksatla, her bir gemi trafik hizmetleri otoritesi tarafından gemi trafik hizmetlerinin kurulması aşamasında, gemi trafik hizmetleri kapsamında elde edilecek tüm görüntülerin İdarenin belirlediği yerlere iletilebilmesi için gerekli teknik ekipman sisteme dahil edilecektir. Tüm gemi trafik hizmetlerinden gelen görüntüler İdarenin belirleyeceği merkezde birleştirilebilir olacaktır. İdare bu merkezden gemi trafik hizmetlerine ilişkin görüntüleri izleme, sorgulama, kaydetme, yeniden izleme ve uygun gördüğü diğer kurumlara iletebilme imkanına sahip olacaktır.

(11) Tüm gemi trafik hizmetleri otoriteleri, sorumluluk alanları içerisindeki AIS transponderi bulunan gemileri izleyebilecek özellikte olacaktır. İdare tarafından AIS sisteminin ayrı bir proje olarak kurulması durumunda, AIS sistemi yeni kurulacak olan gemi trafik hizmetlerine entegre edilerek ayrı bir AIS sistemi kurulmasına gerek kalmayacaktır. Gemi trafik hizmetlerinden ayrı AIS sisteminin kurulması durumunda, AIS görüntüleri ile bu maddenin onuncu fıkrasında bahsedilen gemi trafik hizmetlerine ilişkin görüntüler tek merkezde birbirine entegre edilecektir.

Donanım nitelikleri

MADDE 15 – (1) Gemi trafik hizmetlerinin yapılabilirlik çalışması ve proje tanımlanması aşamalarında; gemi trafik hizmetleri otoritesinin belirlenen hizmet opsiyonlarını uygun bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak donanımlara İdare tarafından karar verilirken, gemi trafik hizmetleri alanının,

a) Alt alan ve sektörlere bölünmesi,

b) İzlenmesi için gereken ekipmanlar,

c) Haberleşme gereksinimleri,

ç) Ek donanım gereksinimleri,

d) İstenen sistemin güvenilirliği,

e) Donanımın seçimi,

f) Doküman gereksinimleri

dikkate alınacaktır.

 

(Ek bölüm:RG-31/12/2010-27802)(1)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gemi Trafik Yönetim Sistemi ve İşletimi

   Gemi trafik yönetim sistemi

   MADDE 15/A – (Değişik:RG-9/9/2016-29826)

(1) Sistemin merkezi Ankara’da tesis edilmiştir. Sistem kapsamında; İzmit Körfezi, İzmir Körfezi ve Kuzey Ege ile Mersin ve İskenderun Körfez/Bölgelerini kapsayan Bölgesel GTH Sistemleri,  diğer GTH Sistemleri, Ulusal AIS, LRIT sistemi, TBGTH Sistemi ve e-denizcilik yazılımlarına ait verilerin entegrasyonu sağlanarak Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara iletilir.

Gemi trafik yönetim merkezinin (GTYM) işletimi

MADDE 15/B – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/9/2016-29826)

(1) (Değişik cümle:RG-19/12/2017-30275) İdare GTYM’yi kendisi işletebileceği gibi, GTYM’nin işletimini bir GTH otoritesine devredebilir. İdarece kurulmayan GTH Sistemleri ve AIS, İdare’ nin talebi doğrultusunda GTYM ile entegre edilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Gemi Trafik Hizmetleri Personeli, Eğitim, Sağlık ve Belgelendirme

Personel yeterlikleri

MADDE 16 – (1) Gemi trafik hizmetlerinde, deniz trafik operatörü ve deniz trafik başoperatörü olarak görevlendirilecek personele, aşağıdaki asgari nitelikleri taşımaları kaydıyla İdare tarafından beş yıl süreyle geçerli olan yeterlik belgesi verilir.

a) (Değişik:RG-9/9/2016-29826) Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Deniz trafik başoperatörü olabilmek için;

1) İdarece düzenlenmiş geçerliliği devam eden uzak yol kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak,

2) (Değişik:RG-9/9/2016-29826) Kurulmuş olan gemi trafik hizmetleri için en az üç yıl aynı gemi trafik hizmetlerinde deniz trafik operatörü olarak görev yapmış olmak. Ancak yeni kurulacak gemi trafik hizmetlerinde deniz trafik başoperatör ihtiyacını karşılamak üzere bir sefere mahsus olmak kaydıyla uluslararası sefer yapan gemilerde en az bir yıl uzakyol kaptanı olarak çalışanlar İdarenin onaylaması şartıyla başoperatör olarak görevlendirilebilir.

c) Deniz trafik operatörü olabilmek için;

1) (Değişik:RG-9/9/2016-29826) İdarece düzenlenmiş, geçerliliği devam eden en az uzakyol 1 inci zabiti veya talebin karşılanamaması durumunda en az uzakyol vardiya zabiti (TBGTH’de çalışacaklar için denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş uzakyol kaptanı veya talebin karşılanamaması durumunda en az uzakyol 1 inci zabiti) yeterlik belgesine sahip olmak,

2) (Değişik:RG-9/9/2016-29826) En az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak,

ç) (Değişik:RG-9/9/2016-29826) KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenecek Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak,

d) (Değişik:RG-15/8/2012-28385) Deniz trafik başoperatörü veya operatörü yeterliliği alabilmek için gemi trafik hizmetlerini işletmeye yetkilendirilmiş bir kurum veya kuruluşta istihdam edilmek,

e) (Değişik:RG-9/9/2016-29826)  İdarece veya İdarece yetkilendirilmiş bir GTH Otoritesince ya da bir eğitim kurumunca gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde gerçekleştirilen deniz trafik başoperatörü veya deniz trafik operatörü eğitimini başarıyla bitirmek,

f) İlgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitirmek.

g) (Ek:RG-9/9/2016-29826) İdarenin merkez ve taşra teşkilatında çalışanlardan 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında verilmiş Uzakyol Vardiya Zabiti ya da daha üst bir yeterlik belgesine sahip olanlar, İdarece düzenlenecek IALA V-103 eğitimlerine katılmaları ve başarılı olmaları kaydıyla deniz trafik operatörü belgesi almaya hak kazanmış sayılırlar.

Eğitim, sağlık ve belgelendirme

MADDE 17 – (1) Deniz trafik operatörleri ile başoperatörlerinin eğitimleri İdare tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamında yapılacaktır.

(2) (Değişik:RG-9/9/2016-29826) İdare, deniz trafik operatörleri ile başoperatörlerine kendisi eğitim verebileceği gibi, bir GTH Otoritesini ya da denizcilik alanında eğitim veren ve İdarece akredite edilmiş fakülteleri yetkilendirebilir.

(3) Deniz trafik operatörleri ile başoperatörleri, ilgili düzenlemelerde yer alan gemiadamlarının sağlık durumları ile ilgili kurallara tabi olup sahip oldukları yeterlik için öngörülen ölçütlere göre sağlık kontrolünden geçerler. Gemiadamlığına elverişli olduğuna dair sağlık raporunu alan operatör ve başoperatörler, (Değişik ibare:RG-15/8/2012-28385) iki yılda bir sağlık raporlarını yenilemek zorundadır. Bu kişilerin sağlık durumunun takibi, ilgili gemi trafik hizmetleri otoritesinin sorumluluğundadır.

Belgelerin geçerlilik koşulları, süreleri ve yenilemeler

MADDE 18 – (1) Beş yıllık süresi biten deniz trafik operatör ve başoperatörü yeterlik belgeleri aşağıdaki şartların varlığı halinde İdare tarafından beş yıl süreli olarak uzatılır.

a) İlgili gemi trafik hizmetlerini işletmeye yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşta istihdamının devam etmesi,

b) Bu Yönetmelikte düzenlenen belge alma şartlarını halen taşıması,

c) İlgili düzenlemelerde belirtilen tazeleme eğitimlerini başarı ile tamamlaması.

İdari yaptırımlar

MADDE 19 – (Başlığıyla beraber değişik:RG-15/8/2012-28385)

(1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları kaybeden deniz trafik operatörü ve başoperatörlerinin yeterlik belgeleri iptal edilir.

(2) Teknik inceleme ve araştırmaya konu olabilecek herhangi bir kaza veya olaya sebebiyet verilmesi sonucunda, İdarenin gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan da personel alarak yapacağı teknik ve idari tahkikat sonucu seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik geçerli bir sebebi olmaksızın meslek ilke ve gereklerine aykırı bir şekilde hareket ettiği veya ağır kusur ya da ihmali olduğu veya istihdam edildiği gemi trafik hizmetleri otoritesi veya yetkili olduğu bölgeler dışında çalıştığı tespit edilen deniz trafik operatörü veya başoperatörüne, İdarece belirlenecek kusur derecesine göre İdare tarafından;

a) İkaz,

b) Yeterlik belgesinin üç ay süreyle askıya alınması,

c) Yeterlik belgesinin altı ay süreyle askıya alınması,

ç) Yeterlik belgesinin iptal edilmesi,

yaptırımlarından birisine karar verilir ve bu durum gemi trafik hizmetleri otoritesine ilgilinin siciline işlenmesi ve yaptırımın uygulanması için bildirilir.

(3) Bir deniz trafik operatörü veya başoperatörünün herhangi bir sebeple mesleğine aralıksız iki yıl veya daha uzun süre ara vermesi durumunda veya iki yıl veya daha uzun bir süre boyunca yeterlik belgesinde belirtilen gemi trafik hizmetleri hizmet bölgesinde deniz trafik operatör veya başoperatörü olarak istihdam edilmediği hallerde, yeterlik belgesi askıya alınır. Bu fıkra hükmüne göre askıya alınan belgenin tekrar geçerlilik kazanabilmesi için belge sahibi, ilgili düzenlemelerde öngörülen görev başı eğitimini tamamlamak zorundadır.

(4) İlgili gemi trafik hizmetleri otoritesi ya da İdarenin gerekli gördüğü durumlarda, bir deniz trafik operatör veya başoperatörü, periyodik sağlık kontrolünün süresi beklenmeksizin de sağlık kontrolüne sevk edilebilir. Kontrol sonucunda düzenlenen sağlık raporunda ilgilinin mesleğini kalıcı şekilde yapmaya ruhsal veya fiziksel olarak uygun olmadığının belirtilmesi halinde, yeterliği iptal edilir. Sağlık raporunda ilgilinin mesleğini tam olarak yapmaya geçici bir süre için ruhsal veya fiziksel olarak elverişsiz olduğunun belirtilmesi durumunda ise, yeterlik, raporda belirtilen süre için yetkili gemi trafik hizmetleri otoritesi tarafından alıkonulur ve İdare tarafından yeterlik belgesi askıya alınır.

(5) Yeterlik belgesi iptal edilenler, 16 ncı maddede belirtilen şartlara uygun olmaları ve talep etmeleri halinde, İdare tarafından belirlenen eğitimi almak ve sınavlarda başarılı olmak kaydıyla, yeterlik belgesinin iptal edildiği esnada çalıştığı gemi trafik hizmetleri otoritesi dışında ve TBGTH hariç olmak üzere, çalışmak istedikleri diğer gemi trafik hizmetleri otoritesinin uygun görüşü ve İdarenin kararı ile başka bir gemi trafik hizmetleri otoritesinde çalışabilirler.

(6) Belgesi askıya alınan ya da iptal edilen belge sahibi, yeterlik belgesini İdarenin belirttiği süre içerisinde İdareye iade eder.

(7) (Mülga:RG-9/9/2016-29826)

(8) 23 üncü maddenin beş, altı ve yedinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince idari yaptırım uygulanır ve 10000 Türk Lirası idari para cezası verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Gemi Raporlama, Rotalama ve Haberleşme Sistemleri

Raporlama sistemleri

MADDE 20 – (1) Her bir gemi trafik hizmeti için, gemi trafik hizmetleri otoritesi tarafından gemi raporlama sistemi belirlenecek ve İdareye sunulacaktır. Bu raporlama sistemi içerisinde gemilerin gemi trafik hizmetleri alanına girmeden ve gemi trafik hizmetleri alanı veya alt alanı veya sektörü içerisinde iken verecekleri raporlar ile her bir raporlamanın hangi şekilde ve hangi mevkilerde yapılacağı belirtilecektir.

(2) Gemi raporlama sistemi içerisinde mevki raporu ve çağırma noktası raporuna ilişkin düzenlemeler ayrı ayrı yer alacaktır.

(3) Gemi raporlama sistemine ilişkin gemi trafik hizmetleri otoritesince hazırlanan çalışma, İdare tarafından onaylanmasının ardından gemi trafik hizmetleri işletim prosedürleri ve gemi trafik hizmetleri kullanıcı kılavuzlarının içerisinde yer alacak ve yayımlanacaktır.

Gemi rotalama sistemleri

MADDE 21 – (1) İdare, Türkiye’nin içsuları, karasuları veya körfezlerinde seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak ve kaza riskini azaltmak amacıyla, deniz trafiğinin yönlendirilmesine yönelik olarak gemi rotalama sistemleri oluşturabilir.

(2) İdare, zorunlu rotalama sistemlerini kullanan gemileri izler, bu sistemlerin kullanılmasını sağlamak için gerekli ve uygun önlemleri alır.

(3) Gemi trafik hizmetleri otoriteleri tarafından, kendi sorumluluk alanlarındaki gemi rotalama sistemlerini ihlal eden gemilere ilişkin bilgiler İdareye ve ilgili liman başkanlığına iletilecektir.

Haberleşme sistemleri

MADDE 22 – (1) Her bir gemi trafik hizmetleri otoritesi, sorumluluk alanı içerisindeki gemilerle uygun, yeterli ve sürekli iletişimi sağlayacak haberleşme sistemlerine sahip olacaktır.

(2) Gemi trafik hizmetleri alanının veya alt alanının veya sektörünün haberleşme kanalı ile her bir gemi trafik hizmetinin haberleşme kanalı, gemi trafik hizmetleri otoriteleri tarafından bu hizmetlerin işletim prosedürleri ve kullanıcı kılavuzlarında yayımlanacaktır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Planlama ve İşbirliği

Planlama ve işbirliği

MADDE 23 – (1) Gemi trafik hizmetlerinin Türkiye’de ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde kurulması ve işletilmesi İdarenin sorumluluğundadır. Bu amaçla İdare, gemi trafik hizmetlerini ve gemi trafik hizmetleri otoritelerini denetler, bu konudaki ulusal ve uluslararası çalışmaları planlar, uluslararası alandaki gelişmelerden gemi trafik hizmetleri otoritelerini haberdar eder.

(2) (Değişik:RG-9/9/2016-29826) İdare, gemi trafik hizmetlerinden, AIS’den veya deniz trafiğinin takibine yönelik diğer sistemlerden elde edilen verileri ve görüntüleri uygun gördüğü kurum ve kuruluşlara iletir. Bu maksatla, elde ettiği verileri/görüntüleri tek merkezde toplar ve birbirine entegre eder.

(3) İdare, gemi trafik hizmetlerine veya AIS’e ilişkin yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen toplantılara katılım sağlar, bu toplantıları planlar ve gemi trafik hizmetleri otoritelerinden gerekli katılımın yapılmasını sağlar.

(4) (Değişik:RG-15/8/2012-28385) İdare, ücreti karşılığında gemi trafik hizmetlerinden ve AIS’den elde edilen verileri ve görüntüleri uygun gördüğü gemi sahiplerine, gemi işleticilerine, liman tesislerine, acentelere veya denizcilik ile ilgilenen kuruluşlara verebilir.

(5) İdarenin izni olmaksızın gemi trafik hizmetleri kurmak, işletmek, gemi trafik hizmetleri verilerini ve görüntülerini elde etmek, başkalarına bu verileri ve görüntüleri iletmek ya da yayımlamak yasaktır.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen şekilde İdarenin izni olmaksızın, gemilerde ve askeri maksatlarla kullanılan AIS transponderleri hariç, kıyıda AIS sistemi kurmak, AIS transponderi ile belirli bir bölgedeki AIS’li gemilerin görüntü ve verilerini ele geçirmek, bunları yayımlamak ya da başkalarına iletmek, gemiler için üretilmiş AIS transponderini amacı dışında kullanmak yasaktır.

(7) İdarenin izni olmaksızın herhangi bir gemi trafik hizmetleri alanında üçüncü şahıslara verilmek üzere gemi trafik hareketleri ile ilgili bilgileri toplamak ve bu bilgileri yayımlamak yasaktır.

(8) İdare Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının da görüşlerini alarak, Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki ülkelerle veya diğer ülkelerle gemi trafik hizmetleri ve AIS konusunda işbirliği yapabilir, bu sistemlere ilişkin verileri veya görüntüleri karşılıklılık esasını ve ülke çıkarlarını gözetmek suretiyle diğer ülkelere iletebilir, diğer ülkelerden benzer sistemlere ilişkin görüntü veya verileri alabilir, bunları ulusal gemi trafik hizmetlerine veya AIS’e entegre edebilir. İdare bu amaçla ikili, çoklu veya bölgesel çalışmalara katılarak bu konuların planlamasını yapar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Türk boğazları gemi trafik hizmetleri (TBGTH)

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-31/12/2010-27802) TBGTH bu Yönetmelik kapsamındadır ve İdare tarafından TBGTH’nin işletilmesi amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne verilen yetki geçerliğini korur.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce deniz trafik başoperatörü ve deniz trafik operatörü olarak belgelendirilmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (Değişik:RG-15/8/2012-28385)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

___________

(1)    Bu değişiklikle Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere “BEŞİNCİ BÖLÜM” maddeleri ile birlikte eklenmiş ve sonraki bölüm başlıkları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/2/2007

26438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

31/12/2010

27802

2

15/8/2012

28385

9/9/2016

29826

4

19/12/2017

30275

 

 

Sayfa