Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 04.10.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26309

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLET SATIŞ, ÇEKİLİŞ VE İKRAMİYE YÖNETMELİĞİ

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLET SATIŞ, ÇEKİLİŞ VE İKRAMİYE

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tertip edilen ve çekilişi yapılan piyango faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-6/9/2019-30880)

(1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Abone: Sanal ortam bayi ile akdettikleri sözleşme çerçevesinde sanal ortam üzerinden bilet satın alma konusunda yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiyi,

b) Bayi: İdare tarafından belirlenen esaslara uygun olarak; satış merkezi veya başbayilerden bilet almak ve fiziki ortamlarda veya sanal ortamda satmak ve ikramiye ödemek üzere ruhsat verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Başbayi: İdare tarafından belirlenen esaslara uygun olarak biletleri toptan almaya, bayilere veya perakende satmaya yetkili kılınan gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Bilet: Milli Piyango biletini,

d) Çekiliş: Piyango planlarına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların kura veya benzeri yöntemlerle belirlenmesini,

e) Çevrimiçi oyun sistemi: Sayısal oyunların oynatıldığı sistemi,

f) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

g) Sabit bayi: Bayilik faaliyetini adına kayıtlı bir iş yerinde yürüten gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Sanal ortam: Piyango biletlerinin satışa sunulduğu cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu ortamı,

h) Sanal ortam bayi: İdarece belirlenecek esaslar dâhilinde toptan aldığı biletleri sanal ortam üzerinden abonelerine satmak ve ikramiyelerini ödemek üzere bayilik ruhsatı verilen tüzel kişiyi,

ı) Sanal ortam bilet satış onayı: Abonelerin sanal ortamda seçip işaretlemek suretiyle satın aldıkları bilet karşılığında sanal ortam bayisi tarafından gönderilen ve satın alınan biletin onayı olarak saklanması gereken, biletin çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numaraları, kupürü ve satın alınan sanal ortam bayisinin kodu ve İdarece gerekli görülecek diğer hususları ihtiva eden bilgi veya bu bilgiyi ihtiva eden belgeyi,

i) Satış merkezi: İdarenin taşra teşkilatı şube müdürlüklerini,

j) Seyyar bayi: Bayilik faaliyetini bir iş yeri açmaksızın münhasıran gezici olarak yürüten gerçek kişiyi,

k) Piyango: İdare tarafından bastırılan numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş olan ikramiyeleri kazanacak numaraların çekilişle tespit edilmesi esasına dayanan şans oyununu,

l) Ruhsat: Bayilik faaliyetlerini yürütmek üzere, İdare tarafından izin ve yetki verildiğini belirten belgeyi,

m) Talihli: Düzenlenen piyangolara ilişkin olarak yapılan çekilişlerde, oyun planlarında belirtilen ikramiyelerden herhangi birini kazanan bilet hamilini,

n) Yönetim Kurulu: İdare Yönetim Kurulunu

o) (Ek:RG-6/9/2019-30880) Bilet ortaklığı: Sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından biletlerin üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Biletlerle İlgili İşlemler

Piyango planları

MADDE 5 – (1) İdare tarafından tertiplenecek çekilişler için piyango planları hazırlanır.

(2) Piyango Planında;

a) Çekiliş tarihi,

b) Kaç adet numara üzerinden bilet bastırılacağı ve bunun satış tutarı,

c) Biletlerin numara gruplarına göre, kupür ve serileri itibariyle kaçar adet bastırılacağı,

ç) Biletlerin kupürlere göre fiyatı ile bu fiyatlara göre kupürler itibariyle hangi serilerden kaçar adet bilet bastırılacağı ve bunların adet ve fiyat olarak tutarları,

d) Dağıtılacak ikramiyenin toplam tutarı ve hangi miktardaki ikramiyeden kaçar adet dağıtılacağı, teselli ikramiyesi verilip verilmeyeceği, verilecek ise tutarı ile kaç numaraya teselli ikramiyesi verileceği,

e) İkramiye kazanan numaraların belirlenme şekli

yer alır.

Piyango planlarının onayı

MADDE 6 – (1) Piyango planı Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer.

(2) Onaylanmış olan piyango planlarında değişiklik yapılmasına veya iptal edilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdüre devredebilir.

(3) Yönetim Kurulu, devirli veya ek ikramiye uygulamasına piyango planlarında yer verebilir. Devirli veya ek ikramiye uygulamasına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

Çekiliş tarihleri

MADDE 7 – (1) Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29 uncu günlerinde yapılacak şekilde uygulanır.

(2) İdarece, birinci fıkrada belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler de düzenlenebilir.

(3) Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır.

(4) Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

Biletlerde bulunması gereken hususlar

MADDE 8 – (1) Biletlerde;

a) Çekiliş tarihi,

b) İkramiye ve seri numaraları,

c) Biletin kupürü,

ç) Perakende satış fiyatı,

d) İdare Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin imzası,

e) İlgili çekilişte dağıtılacak ikramiyeleri gösterir plan,

f) Bilet satış ve ikramiye ödemesine dair belirtilmesi İdarece gerekli görülen kurallar

gösterilir.

(2) İdare, yukarıda sayılan hususlara ilaveten biletlerin boyutlarını ve gerekli gördüğü diğer hususları tespit ederek mizanpajını belirlemeye yetkilidir.

(3) İdarece uygun görülmesi halinde, biletler üzerinde reklâmlara yer verilebilir.

Biletlerin basımı ve dağıtımı

MADDE 9 – (1) Biletlerin baskı işlerinin tam bir güvenle, kontrol altında ve zamanında yapılması için gerekli bütün tedbirler İdare tarafından alınır.

(2) Bastırılan biletler; piyango planına uygunluğu, biletlerde bulunması gereken bilgiler ve diğer hususlar yönünden kontrol edilir. Kontrolü tamamlanan biletler, bilet dağıtım planları dikkate alınarak, satış merkezleri ve başbayilere sevk edilir.

(3) İdare, sanal ortam üzerinden satılacak biletler ile ilgili olarak ilave düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

(4) İdare, gerekli gördüğü takdirde ilgili çekilişe ait biletlerin tamamını veya bir kısmını çevrimiçi oyun sistemi vasıtasıyla da üretebilir. Çevrimiçi oyun sistemi vasıtasıyla üretilecek biletlerin basım ve dağıtımına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından ayrıca belirlenir.

Sevk halinde kaybolan biletler

MADDE 10 – (1) İdare tarafından satış merkezleri ve başbayilere sevk edilen biletlerin kaybolması halinde, İdarece gerekli araştırma ve inceleme yapılarak, varsa doğan zararın sorumlularından genel hükümlere göre tazmini sağlanır.

(2) İdarece gerekli görülen hallerde, kaybolduğu anlaşılan biletlere isabet eden ikramiyelerin ödenmeyeceği, çekilişten önce uygun iletişim araçları ile kamuoyuna, satış merkezlerine, başbayiler ve bayilere duyurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satışlar ve İadeler

Toptan bilet satışı

MADDE 11 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-6/9/2019-30880)

(1) Biletlerin toptan satışı;

a) Başbayiye, İdare veya satış merkezleri,

b) Bayilere, satış merkezi veya başbayiler,

tarafından yapılır.

(2) Biletlerin başbayi ve bayilere toptan satış zamanı ve şekli ile diğer hususlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Perakende bilet satışı ve zamanı

MADDE 12 – (1) Perakende bilet satışı bayiler ve başbayiler tarafından yapılır. Satış merkezleri de kendilerine bu konuda yetki verilmesi durumunda perakende bilet satışı yapabilirler.

(2) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) Biletlerin satış fiyatı, üzerinde yazılı olan değerdir. Biletler satış fiyatının üstünde bir fiyatla satılamaz.

(3) 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamaz.

(4) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) Biletlerin perakende satış zamanı günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Satılamayan biletlerin iadesi

MADDE 13 – (1) Satış merkezleri ile İdarece kendisine iade hakkı tanınan başbayiler satamadıkları biletleri iade edebilirler. Başbayilerin bilet iadesine ilişkin usul ve esaslar sözleşme ile belirlenir. Bayiler satamadıkları biletleri iade edemezler.

(2) Satış merkezleri ile İdarece kendisine iade yetkisi verilen başbayilerce satılamayan biletler, ikramiye ve seri numaraları, toplam tutarı, adedi ve kupürleri itibariyle, çekilişin başlama saatinden önce İdare merkezine telgraf, telefaks, elektronik posta veya İdarece kabul edilebilecek diğer uygun iletişim araçlarıyla yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, bu bilgileri içeren teyit yazısı da taahhütlü olarak gönderilir.

(3) İade edilecek biletler ikramiye ve seri numaraları, kupür ve çekiliş tarihine zarar gelmeyecek şekilde en az iki yerinden yuvarlak olarak delinmek suretiyle iptal edilerek, ilgili evrakla birlikte mühürlü torba veya paketler içinde kıymetli koli olarak İdare merkezine gönderilir.

(4) Satılamayan biletlerin iptal ve iade işlemlerinin bir komisyon tarafından yapılması ve bunlara dair birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen işlemlerin çekilişin başlama saatinden önce tamamlanması zorunludur.

(5) İade edilen biletlerin; çekilişin başlama saatinden önce, uygun iletişim araçlarıyla İdare merkezine bildirilmemesi ve/veya iptal edilmemesi halinde, satılmış gibi işlemleri tekemmül ettirilir. Gerek görülmesi halinde konu hakkında inceleme veya soruşturma başlatılır. Yapılacak inceleme ve soruşturmanın sonucuna göre, bu biletler satış veya iade olarak kabul edilir ve kati mutabakat işlemleri tamamlanır. Bu biletlerin iade olarak kabul edilmemesi halinde satış bedeli sorumlularından tahsil edilir.

İdare ambarında kalan biletler

MADDE 14 – (1) Satış merkezleri ve başbayilere sevk edilmeyerek İdare merkez ambarında kalan biletler, çekilişin başlama saatinden önce bilet ambarının bağlı olduğu birimce bir komisyon marifetiyle iptal edilmek suretiyle, bu biletler ve ilgili evrak iade işlemleriyle görevli birime çekilişin başlama saatinden önce zimmetle teslim edilir.

(2) İade işlemleri, bu işle görevli şube müdürünün başkanlığında Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir komisyon marifetiyle gerekli kontroller yapılarak tekemmül ettirilir.

İade edilen biletlerin kaybolması

MADDE 15 – (1) Satılamayarak iade konusu olan biletlerin İdare merkezine gönderilmesi sırasında veya İdare merkezinde kaybolması halinde, konu hakkında inceleme veya soruşturma başlatılır ve varsa, doğacak İdare zararı ve sorumluları hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çekiliş İşlemleri

Çekilişe ilişkin usul ve esaslar

MADDE 16 – (1) Çekiliş, içinde numaraların yazılı olduğu toplar bulunan hareketli kürelerden düşen birer adet topun işaret ettiği rakamların bir araya getirilmesi suretiyle, ikramiye isabet eden numara ve/veya numaraların belirlenmesi esasına dayalı olarak gerçekleştirilir. Ancak, çekiliş işlemleri gelişen teknolojiler kullanılmak suretiyle farklı yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

(2) Çekiliş, İdarece oluşturulan çekiliş heyeti tarafından, görevlendirilmesi halinde noter huzurunda, basına ve halka açık olarak yapılır.

Çekiliş heyeti ve görevleri

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) Çekiliş heyeti, İdarece belirlenecek görevlilerden oluşur.

(2) Çekiliş heyetinin görevleri şunlardır:

a) Çekilişle ilgili tüm ekipmanların çekilişe hazır olup olmadığını çekiliş işlemleri başlamadan önce kontrol etmek.

b) Çekilişin ilgili mevzuat hükümlerine uygun,  hiçbir kuşku ve tereddüde meydan vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

c) İkramiye kazanan numaraları belirlemek, kayıtlarını tutmak, piyango planına konulmuşsa teselli ikramiyesi isabet eden numaraları tespit etmek, numaraların heyet üyeleri ve görevlendirilmiş olması halinde noter ile mutabakatını sağlamak, ikramiye listelerinin hazırlanmasına esas olan tasnifli ve biletlerin sevk yerlerini gösterir listelerin hazırlanmasını ve bunlarla ilgili gerekli tutanakların düzenlenmesini sağlamak.

ç) Çekilişle ilgili diğer işlemleri yapmak.

Çekiliş spikeri

MADDE 18 – (1) Çekilişte ikramiye kazanan numaraları anons etmek üzere, çekiliş heyeti üyeleri arasından veya başka bir personel spiker olarak görevlendirilir.

(2) Özel çekilişlerde veya gerekli görülen hallerde İdare dışından da spiker görevlendirilebilir.

Çekilişin yapılması

MADDE 19 – (1) Çekiliş, İdare tarafından önceden ilan edilen tarih ve saatte başlatılır. Çekilişin ilan edilen tarih ve/veya saatin dışında yapılacak olması halinde, belirlenen yeni çekiliş tarih ve/veya saati de satış merkezleri, başbayiler ile bayilere uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

(2) Çekilişin, içinde numaraların yazılı olduğu toplar bulunan hareketli küreler vasıtasıyla yapılması halinde, ikramiye kazanan numaraların belirlenmesine geçilmeden önce, her küre içindeki numaraları havi toplar küre dışına alınarak, küre görevlilerince heyet ve izleyiciler ile görevlendirilmiş ise notere gösterilerek sırayla ve teker teker kürelerin içine atılır.

(3) İkramiye kazanan numaralar piyango planı esaslarına göre belirlenir.

(4) Çekilişlerde noter de görevlendirilebilir. Noterin bulunamaması ya da katılamaması hallerinde çekiliş ertelenmez, çekiliş, heyetçe gerçekleştirilir.

Çekiliş tutanağı

MADDE 20 – (1) Çekilişin tarihi, yeri, başlama ve bitiş saati, seyri, ikramiye kazanan numaralar ile çekilişe dair diğer hususlar, çekiliş heyeti tarafından düzenlenip imzalanan ve görevlendirilmesi halinde noterce de onaylanan, çekiliş tutanağında belirtilir.

Çekiliş sonuçlarının kamuoyuna duyurulması

MADDE 21 – (1) İkramiye kazanan numaralar, çekilişi takiben, İdarenin internet sitesinde yayınlanır, ayrıca satış merkezlerine, basın ve yayın kuruluşlarına ve sanal ortam bayilerine de uygun iletişim araçları ile duyurulur.

(2) Çekiliş sonuçlarının yer aldığı ikramiye listeleri çekilişi takiben bastırılarak, en kısa zamanda satış merkezleri ile başbayilere sevk edilir. Ayrıca, belirli ikramiyeleri kazanan numaraları havi biletlerin sevk yerlerini gösterir sicilli listeler de satış merkezlerine gönderilir.

(3) İkramiye listeleri bayilere, satış merkezleri ve başbayiler tarafından dağıtılır. İkramiye listelerinin dağıtılamadığı durumlarda çekiliş sonuçları basın yayın yoluyla duyurulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İkramiye Ödemeleri

İkramiye ödeme yetkileri

MADDE 22 – (1) İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

(2) Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdareyle imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar, diğer bayiler ise son üç rakama (son üç rakam dâhil) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır. Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler.

(3) İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiye zamanaşımı

MADDE 23 – (1) İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur.

(2) Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bilet ibrazı zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin ibrazı zorunludur. Sanal ortam üzerinden satılan biletlerde, sanal ortam bilet satış onayına dayanılarak ikramiye talebinde bulunulamaz.

(2) Biletler hamiline ait olup, bir bilete isabet eden ikramiye, bileti ibraz edene ödenir. Çekilişten önce veya sonra kaybolduğu beyan edilerek, ikramiye talebinde bulunanların başvuruları dikkate alınmaz.

(3) Sanal ortam bayilerine satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, bu bayilere sadece İdare merkezi veya yetki verdiği satış merkezi tarafından ödenir. Diğer satış merkezleri, başbayiler ve bayiler tarafından bu biletlere ikramiye ödenemez. Sanal ortam bayisi aracılığıyla satılan biletlere ikramiye ödemesine ilişkin usul ve esaslar bayilik sözleşmesi ile belirlenir.

(4) İkramiye ödemesi yapılacak gerçek kişinin fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Tüzel kişilerin bu şarta sahip temsilcilerine ödeme yapılır.

(5) İkramiye ödemesi ancak bir yargı kararına istinaden durdurulabilir. Bu gibi hallerde yargı kararına göre işlem yapılır.

(6) Sanal ortam bayileri tarafından satılan ve ikramiye isabet eden biletlerin, bu biletleri satın alan sanal ortam bayileri dışındaki üçüncü kişiler tarafından İdareye ibrazı halinde ikramiyesi ödenmez ve bu konuda yargı kararına göre işlem yapılır.

Mükerrer ikramiye isabet eden biletler

MADDE 25 – (1) Bir bilete tek ikramiye ödenmesi asıl olup, birden fazla ikramiye isabet etmesi halinde miktarca büyük olan ikramiye ödenir.

(2) Bayilerce ödendi damgası basılmış veya ödendi damgası silinmiş birden fazla ikramiye isabetli biletlerin, bayi ödeme yetkisini aşan ikramiyeleri ödenmez ve bu fıkra hükmüne göre ödenmeyecek ikramiyeler İdareye irat kaydolunur.

İkramiye ödeme esas ve şartları

MADDE 26 – (1) Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir.

(2) Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir.

(3) İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

(4) İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Ödendi kaşeli biletlerin çekilişten önce ihbarı

MADDE 27 – (1) Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

Sahte ve tahrif edilmiş biletler

MADDE 28 – (1) Biletleri tahrif veya taklit edenlerin bu fiilleri, Milli paralar hakkında işlenen bu gibi cürümlere ait cezalara tabidir.

(2) Satış merkezleri ve başbayiler ile bayiler ikramiye ödemeleri sırasında, sahte veya tahrif edilmiş biletleri tespit etmeleri halinde, bileti ibraz eden kişi hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmak zorundadır. Bu hüküm, ikramiyesi ödenmekle birlikte, ikramiyelerin İdarece yapılan kontrolü sırasında tespit edilen sahte veya tahrifatlı biletler hakkında da uygulanır.

İkramiyelerin ödenmesi

MADDE 29 – (1) İdarece ikramiye ödemeye yetkili kılınanlar ibraz edilen biletlere isabet eden ikramiyeleri yetki limitlerine göre ödemek zorundadır.

(2) İkramiye ödenmesi sırasında ibraz edilen bilet veya biletlerin bu Yönetmelikte belirtilen ikramiye ödenme esas ve şartlarını haiz olup olmadığı incelenir.

(3) İkramiye ödemeye yetkili kılınanlar, ödedikleri ikramiyelerden doğan her türlü İdare zararından haksız ödeme yapılan talihliler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(4) Satış merkezlerince son beş veya daha yukarı rakamına göre ikramiye isabet eden biletlerin ikramiyelerinin ödenmesi esnasında, talihlinin nüfus cüzdanı veya yerine geçerli bir belgeden kimliği belirlenerek hüviyet fişi düzenlenir. İlk üç büyük ikramiye grubundakiler hariç, İdare gerekli gördüğü hallerde ikramiyeli biletlere hüviyet fişi düzenleme limitlerini artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir. 3/6/1997 tarihli ve 97/9523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan limitin üzerindeki ikramiye ödemelerinde hüviyet fişi düzenlenmesi mecburidir.

(5) Sanal ortam üzerinden satılan biletlere oyun planlarında yer alan ilk üç büyük ikramiyenin isabet etmesi halinde, ikramiyeler bu biletleri satın alan abonelere veya kanuni temsilcilerine, ikramiyeli biletin ibrazı şartıyla ödenir. Ancak, söz konusu ikramiyelerin bedellerinin satışı yapan sanal ortam bayisi tarafından biletin satıldığı aboneye ödendiğinin belge ile tevsiki şartıyla, bu biletlerin ikramiyeleri sanal ortam bayisine de ödenebilir. Belirtilenlerin dışındaki diğer ikramiyeler ise sadece sanal ortam bayilerine ödenir.

(6) Sanal ortam bayilerinin ikramiye ödemeleri sırasında hüviyet tespiti yapmaları ile ilgili usul ve esaslar, kullanılan teknolojiler ile üyelik sözleşmeleri de dikkate alınarak, sanal ortam bayilik sözleşmesi ile belirlenir.

(7) Satış merkezlerince, sicilli listede sevk yerleri belirlenen ikramiyelerin ödenmesinde numara kontrolü bu listeden yapılır.

Vergi bağışıklığı ve menfaat yasağı

MADDE 30 – (1) İdarece tertip edilen şans oyunlarına ait ikramiyeler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.  İkramiye ödemeleri sırasında herhangi bir kesinti yapılamaz.

(2) İdarece ikramiye ödemeye yetkili kılınanlar, ikramiye ödemelerinde talihlilerden her ne ad altında olursa olsun nakdi veya ayni hiçbir menfaat sağlayamazlar ve bu yönde talepte bulunamazlar.

Talihlilerin isimlerinin açıklanması

MADDE 31 – (1) İlk üç büyük ikramiyenin ödenmesi sırasında, talihlinin yazılı onayının alınması şartıyla, basın-yayın organlarına haber verilebilir, talihlinin İdare tarafından fotoğrafı çekilebilir, talihli ile ilgili reklam filmi yapılabilir, bu film ve fotoğraflar İdare tarafından reklam faaliyetlerinde kullanılabilir.

(2) Birinci fıkra hükmü hariç, ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak hiçbir kişi veya kuruluşa Genel Müdürün izni olmadan bilgi verilemez.

Bayilerce ikramiyesi ödenen biletlerin ibrazı

MADDE 32 – (1) Seyyar ve sabit bayiler talihlilere yetkileri dahilinde ikramiyesini ödedikleri biletleri, İdarece belirlenen matbu formlara kaydetmek suretiyle herhangi bir satış merkezine veya başbayiye ibraz ederek ikramiye bedelini tahsil edebilirler. Sanal ortam bayileri ise ödedikleri ikramiyelerin bedelini, sadece İdareden veya yetkili satış merkezinden tahsil edebilirler.

(2) Bayilere; yetkileri dahilinde ödedikleri ikramiyeler için İdarece belirlenen oranda ikramiye ödeme primi verilir, yetkileri üzerindeki ikramiye ödemeleri için ise prim verilmez.

İkramiyesi ödenen biletler hakkında yapılacak işlemler

MADDE 33 – (1) Satış merkezleri ve başbayiler tarafından ikramiyeleri ödenen biletler, ikramiye ve seri numarası, kupür ve çekiliş tarihine zarar gelmeyecek şekilde en az iki yerinden üçgen şeklinde delinip iptal edilmek suretiyle, İdarece belirlenecek dönemler dahilinde ilgili evrak ile birlikte kontrol ve diğer işlemleri yapılmak üzere İdare merkezine gönderilir.

(2) İdarece, satış merkezleri ve başbayiler tarafından gönderilen ikramiyesi ödenmiş biletlerin nihai kontrol ve tesellüm işlemleri yapılarak, varsa fazla ve eksik ödemeler belirlenip farklarının ilgili satış merkezi ve başbayilerin hesaplarına borç ve alacak kayıtları sağlanarak ilgililerine yazılı olarak bildirilir.

(3) İkramiyesi ödenmiş biletlerin kaybolması halinde bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Başbayiler

Başbayilik

MADDE 34 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-6/9/2019-30880)

(1) Başbayilik tüzel veya gerçek kişilere verilebilir.

(2) Başbayilik verilecek kişiler ile işyerlerinde aranacak şartlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başbayilik sözleşmesi

MADDE 35 – (1) Başbayilerin; bilet alış, iade, satış, ikramiye ödeme, bilet ve ikramiye bedellerinin tahsil ve tediye işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar başbayilik sözleşmesiyle belirlenir.

(2) Başbayilik verme ve sözleşme yapma yetkisi Genel Müdüre aittir.

Başbayilik komisyonu

MADDE 36 – (1) Başbayilere verilecek bilet satışına aracılık komisyonu ve perakende bilet satışı komisyonu ile ikramiye ödeme primi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Başbayilerin bilet satışı

MADDE 37 – (Değişik:RG-6/9/2019-30880)

(1) Başbayiler İdarece ruhsat verilmiş bayilere toptan bilet satışı yapabilirler. Ancak, İdare günün koşullarını da dikkate almak suretiyle başbayilerin tüketicilere perakende bilet satışı yapmalarına da izin verebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Bayiler

Bayilik ruhsatı

MADDE 38 – (1) Bayilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için İdareden ruhsat alınması zorunlu olup, bayilik faaliyetinde bulunması uygun görülenlere, bayilik ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten itibaren İdarece iptal edildiği tarihe kadar başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir. Ancak, İdarece gerekli görülen hallerde ruhsat yenilenebilir veya vize edilebilir.

(2) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir. Ancak, bayi isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.

Bayilik ruhsatı verilmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 39 – (1) İdarece bayilik ruhsatı verileceklerden:

a) Gerçek kişilerin;

1) Türk vatandaşı olması,

2) Fiil ehliyetine sahip olması,

3) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmaması,

b) Tüzel kişilerin;

1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,

2) Tüzel kişiliğin gerçek kişi kurucu ve ortakları ile yöneticilerinin bu maddenin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hükümlü bulunmaması,

c) Sanal ortam bayiliği verileceklerin;

1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir tüzel kişilik olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,

2) Sanal ortam alt yapı platformu üzerinden bilet satışında ve ikramiye ödemesinde bulunulacak sistemin yeterli teknik alt yapıya ve donanıma sahip olması ve bu hususun Tübitak, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri veya konusunda uzman bağımsız denetim şirketlerinden alınacak rapor ile belgelendirilmesi,  

3) Sistemi Türk Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir internet servis sağlayıcı üzerinden çalıştıracağını taahhüt etmesi ve bu hususu internet servis sağlayıcısından alacağı belge ile kanıtlaması, 

4) Yeteri sayıda operatör barındıran bir yardım masası sistemine sahip olması veya bu hizmeti verecek olan bir merkez ile sözleşme yapmış olması,

5) Tüzel kişiliğin gerçek kişi kurucu ve ortakları ile yöneticilerinin, bu maddenin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hükümlü bulunmaması,

6) Türkiye’de veya yurt dışında sanal ortam üzerindeki faaliyetlerinin yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olması ya da bu faaliyetlerinden dolayı herhangi bir idari ve/veya adli para cezası uygulanmamış olması,

7) Bir banka ile bilet bedelinin tahsili ve ikramiye ödeme işlemlerinin sanal ortam üzerinden gerçekleştirileceğine dair sözleşme yapmış olması

şarttır.

(2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlar ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az % 40 ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşullara sahip bulunanlara bayilik ruhsatı verilmesinde öncelik tanınır.

Sanal ortam bayilerinin yükümlülüğü

MADDE 40 – (1) Sanal ortam bayileri:

a) Bayiliği devir ve temlik edemez.

b) 18 yaşını doldurmamış abonelerine bilet satışında ve ikramiye ödemesinde bulunamaz.

c) Hiç bir şekilde abonelerine bilet alması için kredi veremez, kredi kartı ve benzeri kredi hesaplarından doğrudan tahsilat yapamaz.

ç) Abonelerine bilet satışı ve ikramiye ödemesiyle ilgili tüm işlemlere ilişkin kayıtları veri tabanında en az iki yıl süreyle tutmak ve bu kayıtları her çekiliş itibariyle veya İdarece talep edilen dönemler itibariyle sanal ortam bayilik sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde İdareye vermek zorundadır.

d) Sanal ortam alt yapısı üzerinden gerçekleştirdiği satış ve ikramiye ödeme işlemlerindeki kasıt, ihmal, hata ve/veya tedbirsizlik nedeni ile gerek abonelerinin gerek İdarenin uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

e) Satışı yapılacak piyango oyununun hasılatını artırabilmek için, 18 yaşından küçükleri bilet almaya teşvik amacı taşımaması, toplumun manevi değerlerini zedelememesi ve İdarenin de bilgilendirilmesi şartı ile teşvik amaçlı promosyon dağıtıp, reklam yapabilirler.

f) Sanal ortam üzerinden yasa dışı şans oyunları oynatamaz, yasa dışı oyunların oynatılması veya oynanması için yer ve imkân sağlayamaz, reklâm ve tanıtımını yapamaz, bu tür oyunların bedelinin tahsiline veya kazanılan ikramiyelerin ödenmesine aracılık edemez.

g) (Ek:RG-6/9/2019-30880) Bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla abonesine satamaz veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satamaz.

(2) İdare, sanal ortam bayisinin, bayilik faaliyetlerine başlamasından önce veya bayilik faaliyetleri sırasında her türlü bağlantı ve performans testini yapma veya yaptırma, İdareyi ilgilendiren işlemlerini denetleme veya denetlettirme yetkisine haizdir. Bu testler veya denetimlerde bilet satışına ve/veya ikramiye ödemesine yönelik herhangi bir hata, eksiklik veya benzeri problemlerin tespit edilmesi durumunda İdare, bayilik faaliyetine başlamasına izin vermez, faaliyetlerinin devamı sırasında bu hususların tespiti halinde ise bayilik faaliyetlerini geçici olarak durdurur. Tübitak, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri ile bağımsız denetim şirketlerine yaptırılacak performans testi ve denetime ilişkin her türlü masraf sanal ortam bayisi tarafından karşılanır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar sanal ortam bayilik sözleşmesi ile belirlenir.

(3) (Ek:RG-6/9/2019-30880) Sanal ortam bayi veya İdare; gerekli teknik alt yapının oluşturulması, abonelerin konu hakkında önceden bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması, satışın yapıldığı abonelerden tahsil edilen tutarın biletlerin toplam satış fiyatından fazla olmaması kaydıyla, bir veya bir grup bileti birden fazla abonesine bilet ortaklığı şeklinde satabilir. Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler sanal ortam bayisi veya İdarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerinin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenir.

Bayilik sözleşmesi

MADDE 41 – (1) Bayilik ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişi ile İdare arasında bayilik sözleşmesi düzenlenir ve bir örneği bayiye verilir.

(2) Bayilik sözleşmesi ruhsatın geçerli olduğu sürece yürürlükte kalır, ruhsatın iptali halinde başkaca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden fesh edilmiş sayılır.

(3) İdarece gerekli görülen durumlarda bayilik sözleşmesi yenilenebilir.

(4) İdarenin şans oyunlarını tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkını herhangi bir şekilde devir etmesi halinde, bayilik sözleşmesi kendiliğinden fesih edilmiş sayılır. İdare bu durumda mevcut bayilerin haklarının korunması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunur.

(5) Bayilik ruhsatı vermeye ve bunlar ile sözleşme yapmaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını merkez ve taşra teşkilatında alt kademelere devredebilir.

Bayilik teminatı

MADDE 42 – (1) Bayilik verilen kişilerin ruhsat verilmeden önce İdare tarafından belirlenecek tutardaki teminatı satış merkezlerine veya İdarece tespit edilen yere nakden yatırmaları esastır. Ancak İdare, gerçek ve tüzel kişi bayiler ile sanal ortam bayileri için farklı tutarlarda teminat belirlemeye, teminat tutarını artırmaya veya eksiltmeye, muhtaç, özürlü kişilerden ve malul gazilerden bayilik teminatı almamaya veya teminatın tahsil şeklini özel olarak belirlemeye yetkilidir.

(2) Bayilik ruhsatının geçerli olduğu sürece teminat bayiye iade edilmez. Bayilik ruhsatının iptali halinde, bayinin talep tarihinden itibaren, İdareyle olan hesap mutabakatının sağlanmasını müteakip en kısa süre içinde teminatı bayiye iade edilir. Bu süre hiç bir şekilde bir yılı geçemez.

(3) Bayilik ruhsatının iptali halinde, varsa, bayinin borçları ile faaliyeti sırasında vermiş olduğu her türlü zarar ve ziyan İdarece bayilik teminatından mahsup edilir.

(4) Bayilik teminatının İdarece yükseltilmesi halinde, aradaki fark bayilerden tahsil edilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bayilik Faaliyetlerine İlişkin Hükümler

Bayilere bilet satışı

MADDE 43 – (1) Satış merkezlerinin bayilere biletleri peşin bedelle satmaları esastır. İdare gerekli gördüğü hallerde bilet bedelleri için özel tahsil şekli belirlemeye yetkilidir.

(2) Satış merkezleri ile başbayiler tarafından bayilere bilet satışında, Bilet Satış Bordrosu düzenlenir. Fatura yerine de geçerli olan bu bordronun bir nüshası bayiye verilir.

Bayi komisyonu

MADDE 44 – (1) Satış merkezleri ve başbayilerce, bayilere satılan bilet tutarı karşılığında İdarece belirlenen oranda komisyon ödenir ve bayi komisyonundan diğer yasal yükümlülükler stopaj suretiyle tahsil edilir.

(2) Bayi komisyonu, biletin üzerinde yazılı değerinden Katma Değer Vergisi ile varsa diğer vergiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.

(3) İdare, fiziki ve sanal ortam bayileri için farklı oranlarda komisyon belirlemeye, komisyon oranlarını artırmaya veya düşürmeye yetkilidir.

Bayilere satılacak bilet miktarı

MADDE 45 – (1) Bayiler satış merkezleri ile başbayilerden diledikleri miktarda bilet satın alabilirler. Ancak, İdarece gerek görülen hallerde bayilere satılacak bilet miktarına sınırlama getirilebilir.

Biletlerin damgalanması

MADDE 46 – (1) Bayi; satışa sunmadan önce, biletlerinin arka yüzünü "satış damgası" ile ikramiyesini ödediği biletlerin ön yüzünü de "ödeme damgası" ile damgalamak zorundadır.

(2) Satış ve ödeme damgalarının şekil ve ebadı ile içereceği bilgiler İdare tarafından belirlenir. Bayilik ruhsatı vermeye yetkili birimlerce, bayilik sözleşmesine satış ve ödeme damgalarının örneği ile bayinin tatbiki imzası alınır. Söz konusu damgaların kaybolması halinde, bayi ilgili birime durumu yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Biletlere işaret veya ibare konulamaması

MADDE 47 – (1) 11 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan düzenleme hariç olmak üzere, bayiler, satışa sundukları biletler üzerine, satış ve ödeme damgaları dışında,  kaşe veya damga tatbik edemezler veya herhangi bir işaret veya ibare koyamazlar. Ancak, sanal ortam üzerinden satılacak biletlere, İdare tarafından sanal ortam bayisine teslim aşamasında yine İdare tarafından belirlenen şekilde işaret ve ibare konulacak, bu biletlere ikramiye isabet etmesi halinde ise, sanal ortam bayisine biletlerin üzerinde belirlenen işaret ve ibare olup olmadığı kontrol edildikten sonra ikramiye ödemesi yapılacaktır.

Bilet satış yerleri

MADDE 48 – (1) Seyyar bayi yurdun her yerinde, sabit bayi ise yalnızca İdareye bildirmiş olduğu işyerinde, sanal ortam bayileri ise sanal ortam üzerinden ve sadece kendi abonelerine bilet satışı yapabilir.

Ruhsat ibrazı

MADDE 49 – (1) Bayi, bayilik faaliyetlerini icra ettiği sırada, İdarenin yetkili personelinin talebi üzerine ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Ruhsatı bulunmayan kişilerin bayilik faaliyetinde bulunmaları yasaktır. Ancak, yeni bayilik alanlara, bayilik sözleşmesinin imzalanmasından sonra ruhsatın kendisine teslim edileceği tarihe kadar geçen süre içinde, satış merkezlerince bilet satışı yapılabilir. Bunlar için bağlı olduğu satış merkezince geçici bayilik ruhsatı düzenlenir.

(2) Bayilik faaliyeti sırasında, İdarece verilmiş olan ruhsatın; seyyar bayinin göğsünde veya yakasında, sabit bayilerin işyerlerinin görülebilecek bir yerinde asılı durması, sanal ortam bayilerince ise kendi internet sayfasında, ziyaret edenler tarafından görülecek şekilde yayınlanması zorunludur.

Bayinin kurallara uyma zorunluluğu

MADDE 50 – (1) Bayi, bu Yönetmelik ve bayilik sözleşmesi hükümleri ile İdare tarafından yürürlüğe konulacak diğer mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

(2) İdare bilet satış, ikramiye ödeme, halkla ilişkiler,  yeni düzenlemeler ile benzeri konularda bayilere eğitim verebilir. Eğitim konuları ve programları ilgili bayi odalarının görüşleri de alınmak suretiyle İdarece belirlenir. Bayilerin bu eğitimlere katılmaları zorunludur.

Bayilik faaliyetlerinin sürekliliği

MADDE 51 – (1) Bayilik ruhsatının geçerli olduğu süre içinde bayilik faaliyetinin aralıksız yapılması esastır. Ancak, hastalık, silâhaltına alınma veya diğer özel durumların varlığı halinde İdareye yazılı olarak bilgi verilir.

(2) İdare; ihtiyaç duyulması halinde, gerçek ve tüzel kişi bayiler için coğrafi bölgeler itibariyle farklı bilet alım limitleri belirlemeye, bu limiti artırmaya veya düşürmeye veya satış merkezlerinden bir takvim yılı içerisinde bilet alınacak asgari çekiliş sayısını belirlemeye yetkilidir.

Seyyar bayilerin giyim şekli

MADDE 52 – (1) Seyyar bayiler, bayilik faaliyetleri sırasında, İdare tarafından belirlenen kıyafet ve diğer eşyaları kullanmak zorundadır. Bu kıyafet ve diğer eşyalar, İdare tarafından temin edilerek bedelsiz olarak verilebileceği gibi İdare bayiler tarafından temin edilmesine de karar verebilir.

(2) Bayilere İdarece verilecek eşyalar, ruhsatının iptali halinde kullanılış süreleri de dikkate alınarak geri alınabilir veya bedeli tahsil edilebilir.

Bayilerin yükümlülüğü

MADDE 53 – (1) İdarece belirlenen veya kendilerine verilen piyango oyunları ile işlemlerine ait reklam araçları ile duyuruları;

a) Sabit bayiler işyerlerinin uygun yerlerine asmak veya yapıştırmak,

b) Sanal ortam bayileri, herkes tarafından görülebilecek şekilde internet sayfalarında yayınlamak,

zorundadırlar.

Bayiliğin nakli ve ruhsat türünün değiştirilmesi

MADDE 54 – (1) Sabit bayi ruhsatını haiz olan kişinin işyerini başka bir yere nakletmesi halinde, bayiliğinin nakli işlemi yapılır. Sabit bayinin iş yerini kapatması durumunda ise, talebi halinde bayilik ruhsatı seyyar olarak değiştirilir. Seyyar bayinin bir işyeri açması veya ikametgâhını başka bir yere nakletmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. Bayiliğin nakli veya ruhsat türünün değiştirilmesi İdarenin yetkisindedir.

(2) Sayısal oyun bayisi iken Milli Piyango bayiliği alanlardan, kendi isteği ile sayısal oyun bayiliği iptal edilenlerin, Milli Piyango bayiliğine devam etmek istemeleri halinde, dosyaları ve bu bayilik için belirlenen teminat, ilgili birime ve hesaba devredilir.

Ruhsatın devredilemeyeceği

MADDE 55 – (1) Bayilik ruhsatı hiçbir şekilde başkalarına devredilemez. Ancak bayinin ölümü veya bayilik faaliyetini yürütemeyecek derecede hastalanması veya yaşlanması halinde, bayinin ruhsatı iptal edilerek, bayi olabilme şartlarını taşıyan eşi veya çocuklarından birine bayilik ruhsatı öncelikle verilebilir.

Bayilere uygulanacak idari cezalar ile cezayı gerektiren fiil ve haller

MADDE 56 – (1) Bilet satışı ve ikramiye ödemesine yönelik İdare hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, bayilerin işledikleri fiillerin niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıda sıralanan idari cezalardan birisi verilir. Verilen ceza bayiye yazılı olarak bildirilir.

a) Yazılı uyarı: Bayiye görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Yazılı uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Ruhsatsız kişilere bilet sattırılması.

2) Geçerli bir mazereti olmaksızın, bayilik faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesi kuralına uyulmaması.

3) İdarece bilet satışına ve ikramiye ödemesine ilişkin olarak belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık gösterilmesi ya da düzensiz davranılması.

4) İdarece belirlenen kıyafetin giyilmemesi ve eşyaların kullanılmaması.

b) Bayilik faaliyetinin geçici olarak durdurulması: Bayilik faaliyetlerinin iki ay süreyle yasaklanmasıdır. Bayilik faaliyetinin geçici olarak durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) İdarenin itibarını veya İdareye duyulan güvenin sarsılmasına neden olacak davranış ve faaliyetlerde bulunulması veya uyumlu çalışmanın bozulması.

2) İdarenin izni olmaksızın, İdare dışındaki kişi ve/veya kuruluşlar tarafından düzenlenen her çeşit şans oyunu biletlerinin satılması.

c) Bayilik ruhsatının iptali: Verilmiş olan ruhsatın iptali ile bayilik faaliyetine son verilmesidir. Bayilik ruhsatının iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Bayilik faaliyeti ile ilgili olarak, satış merkezleri görevlileri veya İdarenin yetkili memurlarına fiili saldırıda bulunulması, hakaret veya tehdit edilmesi.

2) Biletin satış fiyatının üstünde (Değişik ibare:RG-6/9/2019-30880) bir bedelle satılması.

3) Bayi olabilme şartlarından herhangi birinin yitirilmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması.

4) Bayilik faaliyetinin geçici olarak durdurulması cezası verildiği halde, ceza süresi içinde bayilik faaliyetinin sürdürülmesi.

5) 18 yaşından küçüklere bilet satılması veya ikramiye ödenmesi.

6) İdare malları veya biletleri aleyhine bir fiilde bulunulması.

7) Sanal ortam bayisinin, (Ek ibare:RG-6/9/2019-30880) bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla abonesine satması veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satması veya buna teşebbüs etmesi.

8) Sanal ortam bayilerinin kazanmış oldukları ikramiyeleri bayilik sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde abonelerine ödememesi veya hiç ödememesi ya da eksik ödemesi.

  9) Sanal ortam üzerinden satılmak üzere alınan biletlerin fiziki ortamlarda satışa sunulması.

10) Sanal ortam bayilerinin yasadışı şans oyunlarının oynanması için yer ve imkân sağlaması, yasadışı oyunların reklâm ve tanıtımının yapılması suretiyle özendirilip teşvik edilmesi.

(2) İdari ceza verilmesine sebep olmuş aynı fiil veya halin bir takvim yılı içinde ikinci kez tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen idari cezaların ise üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

(3) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve daha önce hiç idari ceza almamış bayiler için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

(4) Yukarıda sayılan ve idari ceza verilmesi gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunan bayilere de aynı neviden idari ceza verilir.

(5)  Birinci fıkranın (c) bendinin  (1), (3), (6), (7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerine göre ruhsatı iptal edilenler hariç olmak üzere, kendi isteği veya diğer bentlere göre ruhsatı iptal edilen kişiye, iptal tarihinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere, yeniden bayilik ruhsatı verilebilir.

(6) Yazılı uyarı ve geçici olarak bayilik faaliyetinin durdurulması cezalarını vermeye satış merkezleri yöneticileri, ruhsat iptal cezasını vermeye Genel Müdür yetkilidir. Başbayilerden bilet alan bayilere de bu cezalar İdare tarafından verilir.

(7) Bayiye hakkında savunması alınmadan idari ceza verilemez. İdari ceza vermeye yetkili olanların yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan bayi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(8) Kendisine geçici olarak bayilik faaliyetinin durdurulması cezası verilen bayi, ceza süresi içinde hiçbir satış merkezinden veya başbayilerden bilet alamaz ve bayilikle ilgili diğer faaliyetlerde bulunamaz. Bayilik faaliyeti geçici olarak durdurulan bayi, ceza süresinin bitiminde bayilik faaliyetine başlar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 1/6/1988 tarihli ve 19829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut başbayilik sözleşmelerinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan başbayilik ve bayilik sözleşmeleri, yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar geçerliliğini sürdürür. 

İnternet dışındaki sanal ortamlarda bilet satışı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, internet dışındaki sanal ortam ve benzeri altyapı platformları üzerinden piyango oyunu bilet satışlarına izin verilmez.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2006

26309

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

6/9/2019

30880

2.       

 

 

 

Sayfa