Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 09.08.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26254

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Maliye Bakanlığı personelinin bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarına atanmaları, görevde yükselmeleri, unvan değişiklikleri, hizmet grupları arasında geçişleri ile diğer kurumlardan naklen atamaları ve daha önce görev yapmış olanların yeniden göreve atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığı (Değişik ibare:RG-3/4/2008-26836) merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan ve 5 inci maddede sayılan unvanlara (Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993) atanacaklar ile Hazine Avukatı unvanına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-12/7/2012-28351)

(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt grup: Hizmet grupları içerisinde aynı düzeyde yer alan unvanlardan teşekkül eden grubu,

b) Aynı birim: Bir hizmet biriminin (Değişik ibare:RG-3/4/2008-26836) merkez ve taşra teşkilatını,

c) Aynı düzey unvan: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen unvanları,

ç) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

d) Birim: 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen (Değişik ibare:RG-3/4/2008-26836) merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

e) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

f) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvan: Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü unvanları ile bunların yardımcılarını,

g) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Görevde yükselme sınavına tabi olan unvan: (f) bendinde sayılan unvanlar hariç hizmet gruplarında belirtilen diğer unvanları,

ğ) (Mülga:RG-7/5/2014-28993)

h) Görevde yükselme sınavı: (Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993) (g) bendinde belirtilen unvanlar için ilgili birimce ya da Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılacak ya da (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarına Bakanlıkça yaptırılacak (Değişik ibare:RG-17/5/2018-30424) yazılı sınav ile ilgili birimce ya da Personel Genel Müdürlüğünce yapılan sözlü sınavı,

ı) Hizmet grubu: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde yer alan unvanların bir araya getirilmesiyle teşekkül eden Yönetim, Araştırma ve Planlama, Savunma, Bilgi İşlem, İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Grubunu,

i) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

j) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

k) Meslekle ilgili yükseköğrenim: Hukuk, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, muhasebe, iş idaresi ve yönetim bilimi alanlarında önlisans, lisans veya lisans üstü öğrenimi,

l) (Değişik:RG-17/5/2018-30424) Sözlü sınav: Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacak personele yönelik olarak 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi çerçevesinde yapılan sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesi çerçevesinde yapılan sınavı ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12/A maddesi çerçevesinde yapılan sınavı,

m) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılan (Değişik ibare:RG-17/5/2018-30424) yazılı sınav ile sınavı düzenleyen birimce yapılan sözlü sınavı,

n) (Ek:RG-6/10/2011-28076)  İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları

 

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi hizmet grupları ile unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Hizmet grupları:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Defterdar, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836)  (…)

2) Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836) (…)

3) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

4) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Personel Müdürü,

5) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı,

6) Şef (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…)

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, Eğitim Uzmanı,

2) Araştırmacı (Özelleştirme), Uzman (Özelleştirme),

3) Raportör.

c) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Sivil Savunma Uzmanı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836) (…), Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan.

(3) Unvan değişikliğine tabi unvanlar:

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…), Mütercim, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…), Programcı, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Sağlık Memuru.

 

İKİNCİ KISIM

Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olmayan Unvanlara Atanacaklara

İlişkin Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Atama

 

Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlara sınavsız olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Defterdar unvanına atanabilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim veya Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

2)(1) numaralı alt bentte sayılan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az oniki yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların ise en az ondört yıl (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) hizmeti bulunmak,

3) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Son beş yıl içinde aylıktan kesme cezası veya son on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

4) Bilgi, tecrübe, kişilik ve temsil kabiliyeti gibi mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

5) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Defterdar Yardımcısı veya Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanlarında en az iki yıl, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü veya Personel Müdürü unvanında en az altı yıl (Ek ibare:RG-7/5/2014-28993)  ya da Defterdar emrinde görevlendirilen(5) Defterdarlık Uzmanı olarak en az on yıl çalışmış olmak,

6) Atanacağı birim tarafından teklif edilmiş olmak,

şartları aranır.

b) (Mülga:RG-3/4/2008-26836)

(2) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Vergi Müfettişi, İç Denetçi ve Maliye Uzmanı unvanında en az on yıl hizmeti bulunanlar ile Daire Başkanı ve daha üst unvanlarda bulunanlar Defterdar unvanına atanabilir.

(3) (Ek:RG-12/7/2012-28351) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara atanacakların yapılacak yazılı ve sözlü(6) sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

(4) (Ek:RG-12/7/2012-28351) Ayrıca;

a) Defterdar Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim veya Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

2) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az on yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların ise en az oniki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü veya Personel Müdürü unvanında en az iki yıl veya (Mülga ibare:RG-21/12/2012-28504) (…) Defterdarlık Uzmanı unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak,

b) Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanına atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Milli Emlak Dairesi başkanlıklarında en az beş yıl Emlak Müdürü olarak görev yapmış olmak,

c) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Çözümleyici, Mühendis, İstatistikçi veya Matematikçi unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde KPDS’den en az altmış ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2)(7) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl (Değişik ibare:RG-21/12/2012-28504) veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl (Değişik ibare:RG-5/8/2015-29436) ,Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az sekiz yıl  çalışmış olmak,

d) Muhakemat Müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanında görev yapıyor olmak,

2) En az altı yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari sekiz yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanında altı yıl hizmeti bulunmak,

e) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanına atanabilmek için;

1) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl (Ek ibare:RG-21/12/2012-28504) veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl çalışmış olmak,

2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımak,

f) Muhakemat Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanında görev yapıyor olmak,

2) En az dört yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari altı yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanında dört yıl hizmeti bulunmak,

g) Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) (Değişik:RG-7/5/2014-28993) Defterdarlık Uzmanı, Uzman (Özelleştirme), Araştırmacı (Özelleştirme), Raportör, Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl  (Değişik ibare:RG-5/8/2015-29436)      , Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az altı yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak,

şartları aranır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

 

Sınav esasları

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-7/5/2014-28993) Deftardar unvanı hariç görevde yükselme sınavına tabi olmayan diğer unvanlara ilişkin sınavlar; yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) (Değişik:RG-7/5/2014-28993) Sınava katılacak adayların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.

(3) Sınavlar, yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

(4) Sınav sonuçları aynı düzey unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 8 – (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi sınavı düzenleyen birimce ilan edilir. (Ek cümle:RG-12/7/2012-28351) Sınav duyurusunda ayrıca (Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993) göreve hazırlama eğitiminin tarihi, süresi ve konularına yer verilir.

(2) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde (Değişik ibare:RG-3/4/2008-26836) merkez ve taşra birimlerine gönderilir.

(3) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içinde elden veya postayla sınavı düzenleyen birime ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Sınav komisyonları

MADDE 9 – (1) Sınav komisyonları, Bakanlık onayı ile teşekkül ettirilir.

(2) Sınav komisyonları, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

a) Defterdar Yardımcılığı sınavı için; Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Muhasebat Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürünün katılımıyla,

b) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı sınavı için; Milli Emlak Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürünün katılımıyla,

c) (Mülga:RG-3/4/2008-26836)

teşekkül eder.

(3) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin sınav komisyonu; sınavı düzenleyen birimin birim amiri veya görevlendireceği en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla en az beş kişiden teşekkül eder. Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanacaklara ilişkin sınav komisyonuna ihtiyaç duyulması halinde diğer birimlerden üye alınabilir. Sınav komisyonu üyeleri en az daire başkanı düzeyinde olanlar arasından belirlenir.

(4) Sınav komisyonlarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

(5) Sınav komisyonları üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(6) (Ek:RG-12/7/2012-28351)  Sınav komisyonu başkan ve üyelerinin sınavlara eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav komisyonu üyeliği sona erdirilir ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav komisyonlarının görevleri

MADDE 10 – (1) Sınav komisyonlarının görevleri; soruların hazırlanması, sınavın yapılması, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemleri yerine getirmektir.

Başarı notu

MADDE 11 – (Değişik:RG-7/5/2014-28993)  

(1) Sınavı başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınır.

(2) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

öncelik tanınır.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı düzenleyen birim tarafından, sınav bitim tarihini izleyen yirmi gün içinde (Değişik ibare:RG-17/5/2018-30424) resmi internet sitesinde yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(2) (Mülga:RG-7/5/2014-28993)

(3) (Ek:RG-12/7/2012-28351) Sözlü sınav sonuçları sınavı düzenleyen birim tarafından sınav bitim tarihini izleyen ilk iş günü içinde birinci fıkrada belirtilen şekilde duyurulur.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 12/A – (Ek:RG-12/7/2012-28351)

(1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde duyurulur.

(2) Sözlü sınav, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Göreve hazırlama eğitimi

MADDE 12/B – (Ek:RG-7/5/2014-28993)

(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin yapılan sınavda başarılı olanlar (Mülga ibare:RG-17/5/2018-30424) (...) altmış saatten az olmamak üzere yönetici yetkinliklerinin arttırılması ile bilgisayar ve otomasyon projelerini daha etkin kullanmasına yönelik olarak göreve hazırlama eğitimine tabi tutulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 14 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

Sınavda başarılı olanların atanmaları

MADDE 15 – (1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır.

(2) Sınavlarda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(3) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları sona erer.

(4) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

(5) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olanlara İlişkin

Atama Usul ve Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

(Mülga Birinci Bölüm:RG-7/5/2014-28993)

 

Görevde yükselme eğitimi duyurusu (Değişik başlık:RG-6/10/2011-28076)

MADDE 16 – (Mülga:RG-7/5/2014-28993)

Görevde yükselme eğitimine başvuru ve katılma

MADDE 17 – (Mülga:RG-7/5/2014-28993)

Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimi

MADDE 18 – (Mülga:RG-7/5/2014-28993)  

Görevde yükselme eğitiminin düzenlenme şekli ve süresi

MADDE 19 – (Mülga:RG-7/5/2014-28993)

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 20 – (Mülga:RG-7/5/2014-28993)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Kurulları

 

Görevde yükselme sınav kurulları

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme sınav kurulları, merkezde Bakanlık onayı, taşrada ise Valilik onayı ile teşekkül ettirilir.

(2) Görevde yükselme sınavına tabi unvanlar için görevde yükselme sınav kurulları;

a) Merkez teşkilatında;

1) Yönetim, Araştırma ve Planlama ile Savunma Hizmetleri Grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, ilgili birimden üç ve Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin (Mülga ibare:RG-12/7/2012-28351) (…) katılımıyla beş kişiden,

2) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, ilgili birimden iki, Personel Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından birer üyenin katılımıyla beş kişiden,

3) İdari Hizmetler Grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Daire Başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında, ilgili birimden üç ve Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

b) Taşra teşkilatında; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürünün de katılımıyla toplam beş kişiden,

teşekkül eder.

(3) (Ek:RG-7/5/2014-28993)(3) İl atamalı unvanlar için sınavın merkezi olarak yapılması ya da kurumlardan birine yaptırılması halinde sınav kurulu; Şef ve Raportör unvanları için ilgili merkez biriminde ikinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde, diğer unvanlar için Personel Genel Müdürlüğünde ikinci fıkranın (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde teşekkül eder.

(4) Taşra teşkilatında Bilgi İşlem Hizmetleri Grubuna atanacaklar için sınav kurulu ikinci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde teşekkül eder.

(5) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav kurulu üyeliği sona erdirilir ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurullarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

(7) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve kazanmış oldukları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar ve en az Müdür düzeyindeki personel arasından seçilir.

(8) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(9) (Mülga:RG-7/5/2014-28993)(3)

Görevde yükselme sınav kurullarının görevleri

MADDE 22 – (Değişik:RG-7/5/2014-28993)

(1) Sınav kurulları; görevde yükselme sınav sorularının hazırlanması ve görevde yükselme sınavlarının yapılması, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmekle görevlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı ve katılma şartları

MADDE 23 – (Değişik:RG-17/5/2018-30424)  

(1) Görevde yükselme sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) Yazılı sınav;

a) Personel Genel Müdürlüğünden uygunluk görüşü alınarak merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.

b) Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde merkezi olarak yapılabilir ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Sözlü sınav, yazılı sınavı düzenleyen merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.

(4) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay hizmetinin bulunması ve 31 inci maddede belirlenen özel şartları taşıması gerekir.

Görevde yükselme sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 24 – (Değişik:RG-7/5/2014-28993)

(1) Sınav duyurusunda; görevin kadro unvanı ve birimi, atama yapılacak boş kadro sayısı ve atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi, son başvuru tarihi ve başarı puanı, sınavın hangi usulde yapılacağı ve sınava katılma şartlarına yer verilir.

(2) Sınav duyurusu, sınavı düzenleyen merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.  Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılacak sınavların duyurusu Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde merkez ve taşra birimlerine gönderilir. Duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birine başvurulabilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler, yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde elden veya postayla sınavı düzenleyen birime ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Yazılı sınav sonuçları ve duyurulması

MADDE 24/A – (Ek:RG-17/5/2018-30424)

(1) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçları sınavı düzenleyen merkez birimi veya defterdarlık tarafından resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) Sınavın başka kuruma yaptırılması halinde Personel Genel Müdürlüğü sınav sonuçlarını, sınavı yapan kurum tarafından bildirildiği tarihi takip eden iki iş günü içinde başarı listesinin düzenlenmesi amacıyla sınavı düzenleyen birime veya defterdarlığa gönderir.

(3) Sınav kurulu, puan sıralamasına göre başarılı olan adaylar listesini, aynı puanı alan son sıradaki adaylar da dahil olmak kaydıyla, sınav sonuçlarının ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren en geç üç iş günü içinde resmi internet sitesinde yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

(4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav ve duyurusu

MADDE 24/B – (Ek:RG-17/5/2018-30424)

(1) Sözlü sınava ilişkin duyuru, sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce yazılı sınavı düzenleyen merkez birimi veya defterdarlık resmi internet sitesinde yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca, ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(2) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılır.

(3) Sözlü sınav, adayın;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğunun,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel kültürü ve genel yeteneğinin,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4) Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı

MADDE 25 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-17/5/2018-30424)

(1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır.

(2) Sınav kurulu, adayları en yüksek başarı puanından başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl olarak belirler, sınav ilanında yer verilmesi halinde ilan edilen sayı kadar adayı da yedek olarak belirleyebilir ve sözlü sınavın bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde resmi internet sitesinde yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(5) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(6) Sınav sonuçları, merkez veya taşra teşkilatında yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

(7) Sınav sonuçları, aynı birim ve aynı düzey unvan için altı aylık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav sonuçlarının ve başarı listesinin duyurulması

MADDE 26 – (Mülga:RG-17/5/2018-30424)

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 – (Değişik:RG-7/5/2014-28993)

(1) Görevde yükselme sınavına katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, listelerin duyurulduğu tarihi takip eden en geç beş iş günü içinde sınavı düzenleyen merkez birimine veya defterdarlığa yapılır.

(2) İtiraz, sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 28 – (1) Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

Atama esasları

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Yönetmeliğin (Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993)  25 inci maddesinin birinci fıkrasına göre atanmaya hak kazananların atamaları üç ay içerisinde yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) atanma hakları sona erer.

(4) (Değişik:RG-7/5/2014-28993) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının (Değişik ibare:RG-5/8/2015-29436) kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenmiş olması kaydıyla yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(5) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

(6) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan personelden sınav sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimin uygun görmesi halinde mümkündür. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

(7) (Ek ibare:RG-3/4/2008-26836) Altıncı fıkrada belirtilen personelden (Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993) görevde yükselme sınavına başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, iki yıllık süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. (Mülga cümle:RG-3/4/2008-26836) (…). Özür halleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak

Genel ve Özel Şartlar

 

Genel şartlar

MADDE 30 – (Değişik:RG-6/10/2011-28076)

(1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda (Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993)  yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı aranır.

Özel şartlar

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

b) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

c) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

ç) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

d) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

e) Şef ve Raportör unvanına atanabilmek için;

1) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanlar ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836) (…), Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,

f) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

g) Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) (Değişik:RG-7/5/2014-28993) Raportör, Şef ya da Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak,

ğ) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Sivil Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) (Değişik:RG-7/5/2014-28993) Şef unvanında en az iki yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak,

h) Çözümleyici unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Mühendis, İstatistikçi veya Matematikçi unvanlarında bulunmak veya Programcı unvanında en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) (Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993) Görevde yükselme sınavına başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde KPDS’den en az elli puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ı) Memur, (Ek ibare:RG-19/3/2011-27879) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,Veznedar, Tahsildar, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836) (…), Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanına atanabilmek için;

1) En az (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Şoför kadrosunda görev yapan personelin en az üç yıl, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda görev yapan personel ile Yardımcı Hizmetler Grubunda görev yapan personelin en az beş yıl hizmeti bulunmak,

i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan unvanlarda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Askerliğini yapmış olmak (erkekler için),

4) Yirmibir yaşını doldurmuş olmak,

5) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak,

6) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

j) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan unvanlarda en az iki yıl hizmeti olmak,

3) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

şartları aranır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Şartlar

 

Unvan değişikliğine tabi unvanlara atama şartları

MADDE 32 – (1) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) Mütercim, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) Programcı, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Sağlık Memuru unvanına atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

b) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 33 – (1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara Bakanlık personelinin atamaları, bu Yönetmeliğin üçüncü kısmında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde (Mülga ibare:RG-7/5/2014-28993) (…) unvan değişikliği sınavındaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, (Mülga ibare:RG-5/8/2015-29436) (…)  görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda (Mülga ibare:RG-17/5/2018-30424) (...) yaptırılır.

(3) (Ek:RG-6/10/2011-28076) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, sınav şartı aranmaksızın 32 nci maddede belirtilen öğrenimle ihraz edilen unvanlara atanabilirler.

Unvan değişikliği sınav kurulları

MADDE 34 – (1) Unvan değişikliği sınav kurulları;

a) Merkez teşkilatında; sınavı açan birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünden de bir üyenin katılımıyla toplam beş kişiden,

b) Taşra teşkilatında; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında, Personel Müdürünün de katılımıyla toplam beş kişiden,

c) (Ek:RG-5/8/2015-29436) Sınavın Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde merkezi olarak yaptırılması halinde, Personel Genel Müdürlüğünden bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünden ve/veya ilgili merkez birimlerinden üyelerin katılımıyla toplam beş kişiden,

teşekkül eder.

(2) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Kurul üyeleri, sınava alınacak personelden öğrenim durumu itibarıyla daha düşük seviyede olmamak üzere en az Müdür unvanına haiz olanlar ile sınav yapılan unvanı ihraz etmiş olanlar arasından seçilir.

(3) (Değişik:RG-5/8/2015-29436) Sınav sorularının, sınavı yapan kurum ve sınav kurulunun işbirliği ile hazırlanması esastır. İl atamalı unvanların sorularının hazırlanmasında, ilgili merkez birimi ve/veya Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonla görevlidir.

(4) Sınav kurullarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

(5) (Ek:RG-7/5/2014-28993) Gerekmesi halinde sınav kurullarına diğer kamu idarelerinden üye görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bakanlıkça Yapılacak Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar (Değişik başlık:RG-6/10/2011-28076)

BİRİNCİ BÖLÜM

Unvanlar Arası Geçişler (Değişik başlık:RG-6/10/2011-28076)

 

Bakanlıkça yapılacak geçiş sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 35 – (Mülga RG-6/10/2011-28076)

Sınavla atama

MADDE 36 – (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

Unvanlar arası geçişler (Değişik başlık:RG-6/10/2011-28076)

MADDE 37 – (1) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

(2) Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanında bulunanlar, sınava tabi tutulmadan Defterdar Yardımcısı olarak atanabilirler.

(3) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

(4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bendinde sayılanlar aynı alt grup içinde aynı birimdeki unvanlara (Bilgi İşlem Merkezi Müdürü hariç) bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla sınav yapılmaksızın atanabilirler. (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığındaki aynı alt grup içindeki unvanlara veya bu birimlerden başka birimlerdeki aynı alt grup içindeki unvanlara birimlerin uygun görmeleri halinde (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) atama yapılabilir.

(5) Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanında bulunanlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan aynı birimdeki Müdür Yardımcılığına sınavsız atanabilirler.

(6) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici ve unvan değişikliğine tabi olan unvanlarda çalışan personel ile İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Grubunda yer alan personel, farklı birimlere aynı kadro unvanı ile sınav yapılmaksızın atanabilirler.

(7) Hizmet gruplarındaki personel, istekleri halinde, daha önce bulundukları unvanlara veya aynı birim ve hizmet grubundaki daha alt gruplara ait unvanlara sınavsız atanabilirler. Bu Yönetmelikte unvanları sayılan personelden istekleri üzerine önceki unvanına ya da daha alt unvana atananların, daha önce bulundukları aynı unvana atamaları idarenin uygun görmesi halinde mümkündür.

(8) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

(9) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

(10) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan unvanlar arasındaki geçişler sınavsız yapılır.

(11) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlarda en az iki yıl hizmeti bulunanlar, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen diğer şartları taşımaları halinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına sınavsız atanabilirler.

(12) İdari Hizmetler Grubunda görev yapanlardan en az iki yıl hizmeti bulunanlar, (E) tipi sürücü belgesine sahip olmaları ve en az lise veya dengi okul mezunu olmaları şartıyla Şoför unvanına sınavsız atanabilirler.

(13) Defterdarlık teşkilatında yer alan Muhakemat, Muhasebat, Milli Emlak ve Personel birimleri farklı birim olarak değerlendirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Unvan Değişimi ve Çalışma Şartı

 

Zorunlu unvan değişimi

MADDE 38 – (1) Adli veya idari soruşturma ya da (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Vergi Müfettişleri veya (Değişik ibare:RG-12/7/2012-28351) Maliye Uzmanları tarafından düzenlenen raporlar sonucu veyahut sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar, birim farkı gözetilmeksizin daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabilirler. (Mülga cümle:RG-6/10/2011-28076) (…)

(2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını kaybeden Koruma ve Güvenlik Görevlileri, önceki unvanlarına atanırlar. Bu şartları yeniden kazananların eski unvanlarına atanmaları mümkündür.

(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürücü belgesi, iptal edilen veya iki aydan fazla süreyle geçici olarak alınan Şoförler, önceki unvanlarına atanırlar.

Çalışma şartı

MADDE 39 – (1) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile (Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993)  diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen personelden yeniden göreve atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.

(2) Ancak, (B) grubu kadrolar için yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden, diğerleri için ise sınava son başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. (Mülga cümle:RG-3/4/2008-26836) (…) Özür halleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Naklen Atamalar

ve Yeniden Göreve Atama

 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atamalar

MADDE 40 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…), Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlar; Bakanlık iznine istinaden aynı unvanla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık teşkilatına naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz.

(2) (Değişik:RG-22/4/2016-29692) Genel şartlar:

a) Adli veya idari bir ceza almamış olmak,

b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabibi dışındakilerin;

1) Askerlik hariç en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuzbeş yaşını geçmemiş olmak.

(3) Özel şartlar:

a) Eğitim Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) Eğitim Fakültesinden mezun olmak,

2) En az üç yıl Eğitim Uzmanı unvanında görev yapmış olmak,

b) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

c) Memur (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına atanabilmek için; meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Askerliğini komando olarak yapmış olmak (erkekler için),

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmak,

d) Mütercim (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dillere ilişkin Mütercim-Tercümanlık, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat veya Öğretmenlik lisans programlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan KPDS veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az doksan puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır.

(4) (Ek:RG-3/4/2008-26836) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapmakta iken başka kurumlara naklen atananlar, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) adli veya idari bir ceza almamış olmak şartıyla kadro ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkta görev yaptığı unvanlara naklen atanabilirler             

(5) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici ile bu Yönetmeliğin İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler Grubunda ve unvan değişikliğine tabi unvanlarında bulunanlar, adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabilirler. (Mülga cümle:RG-12/7/2012-28351)  (…)

(6) (2) İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) memur olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde yeniden atanmaları mümkündür.

Hazine avukatı unvanına naklen atama

MADDE 41 – (Mülga:RG-18/12/2013-28855)

 

(Ek bölüm:RG-18/12/2013-28855)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazine Avukatı Unvanına Açıktan ve Naklen Atama

 

Giriş sınavı

MADDE 41/A – (1) Hazine Avukatı kadrolarına KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucundaki başarı sıralamasına göre atama yapılır. Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.

Sınavın duyurulması

MADDE 41/B – (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli, KPSS taban puanı, atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın şekli, sınavın yeri, zamanı ve başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak suretiyle ve e-Devlet portalı ve Bakanlık ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulur.

Sınav başvuru şartları

MADDE 41/C – (1) Hazine Avukatı olarak atanacaklarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

Sınava başvuru

MADDE 41/Ç – (1) Sınava başvuru, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde elektronik ortamda yapılabilir.

(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldururlar.

(3) Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, formun imzalı bir örneğini ilanda belirtilen adrese veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, sınav başvuru formunun giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının yazılı ve/veya sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı ilgiliye iade edilir.

Sınav başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 41/D – (1) Sınava girmeye hak kazanan adaylar, atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere başvuru yapanların (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aldıkları KPSSP3 puanlarına göre en yüksek puan almış adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirlenir.

(2) KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(3) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında en az on gün önce ilan edilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 41/E – (1) Sınav Komisyonu, bir Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünden en az Daire Başkanı düzeyinde bir üye ile Hukuk Müşaviri ve Müşavir Hazine Avukatları arasından Bakan onayı ile belirlenen başkan dahil en az beş ve tek sayıda asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 41/F – (1) Sınav Komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 41/G – (1) Yazılı sınav, aşağıdaki konu gruplarından bir veya birkaç oturumda yapılır.

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku.

b) Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku.

c) Medeni Hukuk, Hukuk Muhakemesi, Borçlar Hukuku.

ç) İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 41/Ğ – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınav sonuçları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve tutanak Sınav Komisyonu üyelerince imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma

MADDE 41/H – (1) Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olanlar için yapılacak sözlü sınavın yeri, günü ve saati Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, sınavın yazılı ve sözlü şekilde yapılması halinde yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilir.

(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 41/I – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) 41/G maddesinde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve (Değişik ibare:RG-17/5/2018-30424) verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt kullanılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 41/İ – (1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve/veya sözlü sınavların her birinden başarılı olunması zorunludur. Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde sınavda başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur. Sınavın yazılı veya sözlü olarak yapılması halinde ise yazılı veya sözlü sınav puanı başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınav Komisyonu; adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asil, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(3) Sınav sonuçları, Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(4) Sınavı başarmış sayılmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 41/J – (1) Adaylarca yazılı veya sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde itiraz edilebilir.

(2) Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç ilgiliye bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 41/K – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Bakanlıkça saklanır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 41/L – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atama

MADDE 41/M – (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Giriş sınavını kazanan adaylardan atamaya esas olmak üzere aşağıdaki belgeler istenir:

a) Mal bildirimi.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

c) 4 adet fotoğraf.

ç) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanı.

d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

(3) Sınavı kazanan adayların ikinci fıkrada belirtilen belgeleri sınav sonuçlarının Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulmasından itibaren on beş iş günü içerisinde Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne elden veya posta ile teslim etmeleri zorunludur. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(4) Sınavda başarılı olanlardan, gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir.

(5) Sınavda başarılı olup atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile süresi içerisinde atamaya esas belgelerini teslim etmeyenler, atanma isteminden vazgeçenler, atanıp da görevine başlamayanlar veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla, yedek listeden atama yapılabilir.

(6) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenler veya atama için gerekli belgeleri kendilerine bildirilen süre içinde teslim etmeyenler ile ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Hazine avukatlığına naklen atama

MADDE 41/N – (1) Hukuk Fakültesi mezunu olanlardan yargı merciinde Hakim ve Savcı olarak görev yapanlar, Avukatlık ruhsatını haiz olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrosunda en az 2 yıl görev yapanlar ile daha önce Hazine Avukatı olarak görev yapmış olanlardan asaleti tasdik edilenler sınava tabi tutulmaksızın Hazine Avukatlığına naklen atanabilirler.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Kazanılmış hakların saklılığı

MADDE 42 – (1) Bakanlık teşkilatında bu Yönetmelikte sayılan unvanlara atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

(Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993) Engellilerin eğitim ve sınavı

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan (Değişik ibare:RG-7/5/2014-28993) engellilerin eğitimleri ve sınavları esnasında gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

a) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler, haklarında disiplin işlemi uygulanmak üzere birimlerine bildirilir.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fiilleri işleyenler beş yıl süreyle, (b) bendinde belirtilen fiili işleyenler, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlara alınmazlar.

 Üst görevlere hazırlama

MADDE 44/A – (Ek:RG-17/5/2018-30424)

(1) Bakanlık personelinin hizmet içinde yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Kursunun giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

(2) Giriş sınavına başvuruda aranacak şartlar, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav konuları, sınav komisyonu ile sınav ve eğitime ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve iki yıllık meslekle ilgili yükseköğrenim mezunu olanlardan on yıl hizmeti bulunanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü ve Şube Müdürü unvanlarına, en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanlarına ilişkin görevde yükselme eğitimine ve sınavlarına katılabilirler.

(2) Bütçe Dairesi Başkanları; Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı ve İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarına; Bütçe Dairesi Başkan Yardımcıları ise Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı ve Uzman unvanlarına 31/12/2006 tarihine kadar; Ayniyat Saymanı (Bakanlık merkezinde) görev yaptığı birimin Şube Müdürü unvanına, Ayniyat Saymanı (Taşra) görev yaptıkları birimin Şef unvanına, Ayniyat Memuru, İcra Memuru, Satınalma Memuru ve Daktilograf unvanında bulunanlar ise görev yaptıkları birimdeki Memur unvanına atanırlar.

(3) Bütçe Dairesi Başkanlarının bu unvanda geçen hizmet süreleri, Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı ve İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarında; Bütçe Dairesi Başkan Yardımcıları ile kadroları diğer kurumlara ait olup, atamaları Bakanlıkça yapılan ve çeşitli kanunların verdiği yetkiye istinaden kadroları Bakanlığa devredilen veya devredilecek olan saymanların (döner sermaye) bu unvanda geçen hizmet süreleri, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı ve Uzman unvanlarında; Ayniyat Saymanının (Bakanlık Merkezinde) bu unvanda geçen hizmet süreleri, Şube Müdürü unvanında; Ayniyat Saymanlarının (Taşra) bu unvanda geçen hizmet süreleri, Şef unvanında; İcra Memuru, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru ve Daktilografların bu unvanlarda geçen hizmet süreleri, Memur unvanında geçmiş sayılır.

(4) APK Uzmanı ile kadrosu Bakanlığa ait Sayman (Döner Sermaye) ve Fon Saymanı unvanlarında en az iki yıl görev yapanlar Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü ve Şube Müdürü; Araştırmacı (Özelleştirme), Uzman (Özelleştirme), Ayniyat Saymanı (Taşra), Raportör ve Şef unvanlarında en az üç yıl görev yapanlar Şube Müdürü; Programcı unvanında, en az dört yıl görev yapanlar Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, en az iki yıl görev yapanlar ise Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanına ilişkin olarak 31/12/2006 tarihine kadar düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimlerine, diğer şartları da taşımaları kaydıyla başvurabilirler.

(5) Maliye Kursu Mezunlarından Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanlarında açılacak görevde yükselme eğitimlerine başvuranlar hakkında bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi; Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanlarında açılacak görevde yükselme eğitimlerine başvuranlar hakkında bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

________________________

 (1)    Bu fıkrada yer alan “ondördüncü” ibaresi; 15/08/2006 ve 26260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ile “onbeşinci” olarak düzeltilmiştir.

(2)    3/4/2008 tarihli ve 26836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca bu maddeye 4 üncü fıkra eklenmiş, mevcut 4 ve 5 inci fıkralar ise 5 ve 6 ncı fıkralar olarak teselsül ettirilmiştir.

(3) 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca bu maddeye 3 üncü fıkra eklenmiş diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut sekizinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) Danıştay Onikinci Dairesinin 18/5/2017 tarihli ve E:2016/3419, K:2017/2649 sayılı Kararı ile bu madde de yer alan ‘’… bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir…’’ ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

(5) Danıştay İkinci Dairesinin 31/10/2017 tarihli ve Esas No: 2016-6767 ; Karar No: 2017/6621 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendinin 5 numaralı alt bendinde yer alan ‘’Defterdar emrinde görevlendirilen’’  ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

(6) Danıştay İkinci Dairesinin 14/12/2017 tarihli ve Esas No: 2016/7615 ; Karar No: 2017/7936 sayılı kararı ile Yönetmeliğin ‘’Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar’’ başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen ‘’sözlü’’ ibaresinin Maliye Kursu Müdürü ve Maliye Kursu Müdür Yardımcısı unvanları yönünden iptaline karar verilmiştir.

(7) Danıştay İkinci Dairesinin 14/02/2018 tarihli ve Esas No: 2016/7621 ; Karar No: 2018/784 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin ‘’sivil savunma uzmanı’’ unvanına yer verilmemek suretiyle eksik düzenlenen (2) numaralı alt bendinin iptaline karar verilmiştir.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2006

26254

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

3/4/2008

26836

2.       

23/10/2009

27385

3.       

23/2/2011

27855

4.       

19/3/2011

27879

5.       

6/10/2011

28076

6.       

12/7/2012

28351

7.       

21/12/2012

28504

8.       

18/12/2013

28855

9.

7/5/2014

28993

10.

5/8/2015

29436

11.

22/4/2016

29692

12.

17/5/2018

30424

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME FORMU

EK – 1  (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

 

 

 

Sayfa