Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 02.05.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26156

YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İŞLETMEYE DAİR HER TÜRLÜ MALİ VE İDARİ MUAMELELERİN YÜRÜTÜLME ŞEKLİNE VE MUHASEBE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

İLE İŞLETMEYE DAİR HER TÜRLÜ MALİ VE İDARİ MUAMELELERİN YÜRÜTÜLME

ŞEKLİNE VE MUHASEBE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ KISIM

İşletme İdaresinin Kuruluşu ile Çalışma Esas ve Usulleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin kuruluşu ve yönetimi ile işletmeye dair her türlü mali ve idari muamelelerin yürütülmesine dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin kuruluşunu, çalışma şeklini, muhasebe ve satın alma usul ve esasları ile bunlarla ilgili diğer işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/1939 tarihli ve 3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) İşletme İdaresi: Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresini,

ç) İşletme-Tesis: Yalova Termal Kaplıcalarını,

d) Yalova Termal Kaplıcaları: Yalova İli dahilinde olup Bakanlar Kurulunca onaylanmış haritasında gösterilen sınır içinde yer alan ve değerlendirilmek üzere intifa ve idaresi Sağlık Bakanlığına devredilmiş bulunulan  Devlete ait sıcak ve soğuk su kaynakları ile kaplıcaları ve bunlara ait binaları, kaplıcalar tesisatını ve arazisini;

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletme İdaresinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

İşletmenin idaresi

MADDE 5 – (1) İşletme; Bakanlık tarafından görevlendirilecek işletme müdürünün başkanlığında Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bakanlığın da onayını almak sûretiyle görevlendirilecek ve işletme müdür yardımcılığı görevini de ifa edecek  iki memurunda katıldığı üç kişilik işletme idaresi tarafından temsil ve idare olunur.

İşletme idaresinin organları

MADDE 6 – (1) İşletme idaresi; işletme müdürlüğü ve işletme idaresine bağlı hizmet birimlerinden oluşur.

(2) İşletme müdürü aynı zamanda işletme idaresinin de başıdır.

Hizmet birimleri

MADDE 7 – (1) İşletme teknik, idari ve mali hizmet birimlerinden oluşur.

Görev ve yetki

MADDE 8 – (1) İşletmenin iş ve işlemleri ile her türlü faaliyetlerinin yürütülmesinden işletme idaresi sorumludur. İşletme idaresi bu yetkisini işletme müdürü marifetiyle kullanır.

Görev süresi

MADDE 9 – (1) İşletme idaresinin görev süresi en çok iki yıldır. Süre bitiminden sonra tekrar  görevlendirilebilirler.

İşletmenin yönetim ve temsili

MADDE 10 – (1) İşletme müdürü, ihalelerde, iş hukuku ve sosyal sigorta işlemlerinde, vergi dairelerinde, yargı mercileri hariç diğer resmi daire, kurum ve merciler önünde tek imza ile işletmeyi temsil ve yönetim yetkisine sahiptir.

(2) Her türlü ödeme evrakı ve banka işlemlerinde işletme idaresi müdürünün imzası veya işletme müdürünün bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından ikisinin müşterek imzası, işlemlerin tesisi için yeterlidir.

(3) Bankalardan  kredi taleplerinde, gayrimenkul alım, satım, ipotek, fek ve  kiralama işlemlerinde Bakanlık müsaadesi gereklidir.

İşletme idaresinin kararları

MADDE 11 – (1) İşletme idaresinin karar verebilmesi için işletme idaresi müdürüyle birlikte en az bir müdür yardımcısının veya işletme idaresi müdürünün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarının tamamının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğuyla alınır.

(2) Oylar eşit olduğu taktirde müdürün taraf olduğu karar kabul edilmiş sayılır.

(3) Alınan kararlar müdür yardımcıları arasından görevlendirilen bir katip tarafından yazılır. Kararlar hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar olursa muhalefet sebeplerini yazarak imzalar. Yazılıp imzalanmamış kararlar alınmamış sayılır.

Yasaklar

MADDE 12 – (1) İşletme idaresi müdürü ve müdür yardımcıları; kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının menfaatlerini ilgilendiren hususların müzakerelerine iştirak edemezler.

İşletme idaresi müdürü

MADDE 13 – (1) İşletme idaresi müdürü Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde şube müdürü veya şube müdürlüğüne atanmaya hak kazanmış Bakanlık personeli arasından Bakan tarafından görevlendirilir.

(2) İşletme müdürü ve yardımcısı olarak görevlendirilecek olanların, fakülte ve yüksekokulların tıp, eczacılık, hukuk, siyasal, iktisat, işletme, iş idaresi, maliye, muhasebe, sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya turizm ve otelcilik bölümlerinden mezun olmaları gereklidir.

İşletme idaresi müdürünün görevi

MADDE 14 – (1) İşletme idaresi müdürü;

a) İşletmeyi yönetmek,

b) İşletme bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,

c) İşletmenin takip edeceği muhasebe hesap planının ambar, ayniyat ve bunlarla ilgili kod rehberlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

ç) İşletmenin kesin hesabının ve bilançosunun çıkarılmasını, analizinin yapılmasını sağlamak,

d) İşletmenin idari ve mali işlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve bütçe esaslarına uygun biçimde yürütmek,

e) Bakanlığın izni dahilinde, işçi alınması, çıkarılması ve bunların özlük haklarına ilişkin işlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

f) Bütçe teklifinin zamanında hazırlanmasını sağlamak,

g) İşletmenin her türlü demirbaş, malzeme, makine, ekipman araç ve gereçlerinin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını ve korunmasını sağlamak,

ğ) Ambar ve ayniyat işlemlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,

h) İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak,

ı) İşletmeye ilişkin diğer işlemleri yerine getirmek,

ile görevli ve yükümlüdür.

İşletme idaresi müdürünün sorumluluğu

MADDE 15 – (1) İşletme İdaresi müdürü, idari işlerden re’sen, mali işlerden ise ilgili personel ile birlikte müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletme İdaresince İstihdam Edilecek İşçiler

İşçilerin seçimi ve nitelikleri

MADDE 16 – (1) Bakanlığın yetkisi saklı kalmak ve Bakanlıktan izin almak kaydıyla, onaylanan bütçede belirtilen işçi sayısı ve unvanını aşmamak şartıyla işçilerin işe alınıp, işten çıkarılmasında işletme idaresi yetkilidir.

İşçilerin hukuki ve mali statüsü

MADDE 17 – (1) İşletmede, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak işçi çalıştırılabilir.

(2) İşe alınan işçilerle İş Kanununda öngörülen hususları belirten işin durumuna göre süreli veya süresiz sözleşme yapılır. Sözleşme işletme idaresini temsilen müdür tarafından imzalanır.

(3) İşçiye işe girişte verilecek ücret ve tüm işçilere çalışma sürelerinde yapılacak zam ve verilecek her türlü sosyal yardımlar işletme idaresinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

İşçi sayısının tespiti

MADDE 18 – (1) İşletme cari yıl süresi  içerisinde hazırladığı bütçesinde, ertesi yıl çalıştırmayı planladığı işçilerin unvan ve kadro sayısını belirterek Bakanlık onayını alır. Bakanlığın iznini almak şartıyla, dönem içerisinde ihtiyaç duyuldukça bütçesi dahilinde işçi alabilir.

Devir teslim

MADDE 19 – (1) İstifa eden, hizmet akdi feshedilen, emekliye ayrılan, görev yeri değiştirilen ve işletmeyle ilişiği kesilen işçiler, görevi icabı kendisine tevdi edilen para ve para hükmündeki kıymetleri, kıymetli evrak, araç, gereç, belge ve sair eşyayı ilgililere devir ve teslim etmek, bunu belgelendirmek üzere işletmeden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Aksi taktirde, istihkak ve tazminatları ödenmez, gerekirse haklarında kanuni yollara başvurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşletme İdaresinin Denetimi

Genel denetim

MADDE 20 – (1) Bakanlık işletmenin hesaplarını, işyerlerini, çalışma düzenlerini, kendi personeli eliyle her zaman denetleyebilir.

Sayıştay denetimi

MADDE 21 – (1) İşletmece, mali yılın bitiminden itibaren iki ay içinde 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 39 uncu maddesi gereğince hazırlanan bilanço, cetvel, belge ve defterler ekleri ile birlikte denetim için Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer sureti ise aynı süre içerisinde Bakanlığa gönderilir.

İKİNCİ KISIM

Mali ve İdari Muamelelerin Yürütülme Şekli

BİRİNCİ BÖLÜM

Bütçe ve Kesin Hesap

Bütçe

MADDE 22 – (1) Bütçenin hesap dönemi mali yıldır.

(2) İşletme bütçesi, işletme idaresinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile uygulamaya konur.

(3) Bütçe; sabit kıymetler, genel giderler ve hizmet giderleri ana bölümleri ve bu bölümler içindeki lüzumu kadar maddeleri kapsar. Bölüm ve maddeler ihtiyaca göre azaltılıp çoğaltılabilir. Bütçenin düzenlenmesinde işçi giderleri, işletme ve yönetim harcamaları ile yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir.

(4) İşletme, kendi gelirleri ile yapılacak işleri bir iş planı halinde tespit eder. Buna göre gelir ve gider bölümlerini kapsayan bütçe teklifleri işletme idaresi tarafından hazırlanır ve mali yıl başlangıcından 15 gün önce Bakanlık onayına sunulur. Bakanlıkça onaylanan bütçe mali yıl başından itibaren yürürlüğe girer.

(5) İşletme, kendilerine tahsis edilen ödenek dahilinde ve iş programı gereğince çalışır ve bütçe, plan, proje, program dışı ve ödeneksiz harcama yapamaz. İş programında belirtilen işlere tahsis edilen ödenek yetersizliğinde, kendi bütçesi içerisinde ödenek aktarma işlemleri tesis edebilir veya Bakanlık bütçesinden ek ödenek talebinde bulunabilir.

(6) Bütçe içerisinde aktarma işlemleri işletme idaresinin kararı ile  yapılır.

Ek bütçe

MADDE 23 – (1) İşletme, olağanüstü sebepler veya bütçenin iş programına kafi gelmemesi halinde, onaylanan bütçe ödeneği bitmeden ihtiyaca göre gerekçelerini belirterek, ek bütçe hazırlayabilir.

(2) Ek bütçenin uygulamaya konulmasında bütçenin hazırlanmasındaki esas ve usullere uyulur.

Yıl sonu kesin hesabının hazırlanması

MADDE 24 – (1) İşletmede her hesap dönemi sonunda kesin mizan, bilanço, gelir tablosu ve Maliye Bakanlığı tarafından istenilen diğer tablolar, şekline uygun olarak düzenlenir ve faaliyet raporu ekinde işletme idaresinin incelemesine sunulur.

(2) Faaliyet raporunda işletmenin ticari, mali ve iktisadi durumu, yıl içerisinde yapılan işlerin özeti, işçi durumu gibi hususlar belirtilir.

(3) Faaliyet raporunun işletme idaresi tarafından kabulünden sonra ayrılacak yedek akçe ve amortisman giderleri de eklenerek onay için Bakanlığa sunulur.

Harcanmayan gelirler

MADDE 25 – (1) Yalova Termal kaplıcalarının kira veya işletme gelirlerinden, işletme faaliyet giderlerinden arta kalan miktar Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına aktarılır. Oranları işletme idaresince belirlenen miktarda Termal Belediyesi ve Yalova İl Özel İdaresine pay aktarılır ve geri kalanı bütçeye gelir kaydedilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fiyat Tarifelerinin Tespiti, Gelir ve Giderler

Tarifelerin tespiti

MADDE 26 – (1) Tesislerde sunulan hizmetler ayrı ayrı ücrete tabidir. Bu hizmetlerin ücreti, işletme idaresinin teklifi ve Bakanlık onayını müteakip uygulamaya konulur. 

İşletme gelirleri

MADDE 27 – (1) İşletmenin gelirleri;

a) Teşhir salonu ve satış yerlerinin açılması, sosyal tesis, spor salonu, halı saha ve kantin işletilmesi faaliyetlerinden,

b) Faaliyet alanları ile ilgili iş ve hizmet karşılığında alınan ücretlerden,

c) Gerektiğinde Bakanlık bütçesinden yapılacak aktarmalardan,

ç) Diğer gelirlerden,

oluşur.

İşletme giderleri

MADDE 28 – (1) İşletmenin giderleri şunlardır;

a) İşletmenin iş ve faaliyetlerinin gerektirdiği mevzuattan kaynaklanan her türlü giderler,

b) İşletmenin faaliyet alanı ile ilgili olarak çalıştırılacak geçici veya sürekli işçilerin ücretleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri

Satınalma

MADDE 29 – (1) İşletme 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlara göre çıkarılmış ve/veya çıkarılacak ikincil mevzuat hükümlerine tabi olup, işletme idaresi, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

İhale yetkilisi

MADDE 30 – (1) İhale yetkilisi işletme idaresi müdürüdür. İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(2) İşletme idaresinde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Muayene ve kabul 

MADDE 31 – (1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alınacak ve/veya yaptırılacak her türlü mal, hizmet, yapım veya danışmanlık işlerinin muayene ve kabul işlemleri, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kurulacak muayene ve kabul komisyonlarıyla ilgili Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Muameleler

Yazışma esas ve usulleri

MADDE 32 – (1) İşletme idaresi Bakanlıkla ve diğer kurum ve kuruluşlar ile doğrudan yazışma yapabilir.

(2) Her türlü yazı, ilgili müdür yardımcısı tarafından parafe edildikten sonra işletme idaresi müdürü tarafından imzalanmak suretiyle tamam olur.

İlgili birim

MADDE 33 – (1) Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi tarafından yapılacak her türlü iş ve işlemler, Bakanlığın denetim ve gözetimine tabidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Muhasebe Usulleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Gelirler

Muhasebe işlemleri

MADDE 34 – (1) İşletmede tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları, Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğ hükümlerine göre tek düzen muhasebe sistemine göre yapılır.

Veznedar 

MADDE 35 – (1) Para tahsil, muhafaza ve tediyesine ait işler, veznedar tarafından yürütülür.

(2) Veznedar, işletmede görev yapan Bakanlık personeli arasından veya işletmede çalıştırılan sürekli işçiler arasından işletme idaresi müdürü tarafından görevlendirilir.

(3) Veznedarın görevi başında bulunmadığı zamanlarda veznedarlık görevi, işletme idaresi müdürü tarafından görevlendirilecek diğer memurlardan veya sürekli işçilerden birisi tarafından yerine getirilir.

Veznedarın görevleri

MADDE 36 – (1) Veznedar;

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak para alma ve ödeme işlemlerini yapmak,

b) Tahsil ve tediye edilen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

ç) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgeler ile kasa defterini saklamak,

d) İşletme müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.

(2) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyaa uğramasından ve eksilmesinden doğrudan sorumludur. Tahsilat ve tediye işlemleri, yazılı belge ve kayda dayanmaksızın yapılamaz.

Vezne işlemleri

MADDE 37 – (1) Kasadan yapılacak ödemeler ile ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak limitler için Maliye Bakanlığınca çıkartılan ilgili genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinin birisinde işletme adına açılacak hesaba yatırılır.

(2) Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler işletme müdürü tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır.

(3) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün işletme müdürünce kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri, veznedar ile işletme müdürü tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

Ayniyat işlemleri

MADDE 38 – (1) İşletmenin ayniyat işleri, işletme müdürüne karşı sorumlu ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru, Bakanlık personeli arasından işletme idaresi müdürü tarafından görevlendirilir.

(2) Ayniyat memurunun izin, geçici görev ve hastalık gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu görev, işletmenin diğer memurları tarafından yerine getirilir.

Ayniyat memurunun görevleri

MADDE 39 – (1) Ayniyat memuru;

a) Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlemlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri  tutmak ve saklamak,

b) İşletme müdürüne ayniyat hesabını vermek,

c) Terkin evrakını düzenlemek,

ç) Ambar memuru görevlendirilmeyen hallerde ambar memuruna ait görevleri yapmak,

d) İşletme müdürünce verilecek diğer işleri yapmak,

ile görevlidir.

Ambar ve depo memuru

MADDE 40 – (1) İşletmenin çalışma konusu ve ambar işlerinin hacmi göz önünde tutularak işletmede görevli Bakanlık personeli arasından veya işletmede çalışan sürekli işçiler arasından ambar ve depo memuru görevlendirilebilir.

(2) Ayrı bir ambar ve depo memuru görevlendirilmeyen hallerde, işletmenin ayniyat memuru aynı zamanda işletmenin ambar ve depo memurluğu görevini de yapar.

Ambar ve depo memurunun görevleri

MADDE 41 – (1) Ambar memuru;

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

b) Ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, ekipman, malzeme ve benzeri şeyleri muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akıp sızma ve benzeri her türlü tehlike ve zararlardan korumak, bunların kayıtlarını tutmak, kendiliklerinden alamayacakları koruma tedbirleri için işletme müdürüne yazılı olarak bilgi vermek ve teklifte bulunmak,

c) Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, muhafaza etmek,

ç) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

d) Ambardaki malzeme ve eşyaları, yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,

e) Gelen ve satın alınan malları, muayene komisyonuna muayene ettirerek ambar girişlerini düzenlemek,

f) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,

g) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

ğ) Ambardaki malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak malzeme ve eşya için, gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

h) İşletme idaresi müdürünce verilecek diğer işleri yapmak,

ile görevlidirler.

Ambar sayımı

MADDE 42 – (1) Ayniyat, ambar ve depo memurları; halef-selef arasındaki devir ve teslim işleriyle yıl sonundaki ambar ve depo sayım işlemlerini işletme müdürünün tayin edeceği  en az üç kişiden oluşacak bir komisyon ile birlikte yaparlar. Bu sayım sonuçları düzenlenecek cetvel ve tutanaklarla tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Giderler

Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler

MADDE 43 – (1) İşletme bütçesinden yapılacak giderler için 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Gerçekleştirme memuru

MADDE 44 – (1) İşletmenin gelir ve gider gerçekleştirme memuru işletme müdür yardımcılarından birisidir.

(2) İşletmece yapılacak giderler ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri  gerçekleştirme memurunca yerine getirilir.

Gerçekleştirme memurunun görevleri

MADDE 45 – (1) Gerçekleştirme memuru, gelir ve giderlere ait tahakkuk belgeleri üzerinde;

a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

c) Giderlerin mevzuata uygun olması,

ç) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

d) İstihdamın bütçede öngörülen kadro dahilinde bulunması,

e) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması,

hususlarını aramakla görevlidir.

Avans işlemleri

MADDE 46 – (1) Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için görevlendirilen mutemetlere, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tespit edilen miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.

(2) Bir iş için verilecek avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

(3) Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, işin tamamlanması halinde bir aylık sürenin bitimini beklemeden işletme idaresine vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son gününde tamamen kapatmak zorundadır.

(4) Süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar için mutemetler hakkında, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

İşletmenin malları

MADDE 47 – (1) İşletmenin bütün mal ve kıymetleri Devlet malı hükmündedir.   

Dava ve icra işleri

MADDE 48 – (1) İşletmeye müteallik dava ve icra işleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 13, 29, 31, 32, 33, 47, 48 ve 51 inci maddeleri yayımı tarihinde

b) Diğer maddeleri yayımını takip eden otuzuncu günde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sayfa