Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 16.11.1983 Resmî Gazete Sayısı: 18223

ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİ YAPMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİ YAPMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, öğretmen yetiştiren yüksekokul mezunlarının yetenek ve başarılarına göre, kendi dalları doğrultusunda lisans öğrenimi yapabilmeleri için gerekli imkan ve fırsatı sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2. Bu Yönetmelik, branş öğretmeni yetiştiren yüksekokul mezunlarının lisans öğrenimini tamamlayabilmelerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3. Bu Yönetmelik, 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Kanun’un, 7/e maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yapacak Kurumlar

MADDE 4. Lisans tamamlama eğitimi; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üniversitelerde yapılır.

Bu eğitim; adayların branşlarına göre üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yürütülür.

Dersler; sanat dalları ve beden eğitimi dersleri hariç, öğretim üyeleri tarafından verilir.

Lisans tamamlama eğitimi; yaz ve akşam öğretimi şeklinde de düzenlenebilir.

Kontenjan

MADDE 5. Lisans tamamlama eğitimi için, her yıl alanlara göre ayrılacak kontenjanlar, ilgili fakülte yönetim kurullarının görüşü ve rektörlüklerinin önerisi ile Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

Giriş şartları

MADDE 6. Lisans tamamlama eğitimine katılmak için belirlenen kontenjanlardan fazla başvuru olması halinde, ilgili fakülteler tarafından bir seçme sınavı yapılır.

Farklı Programlar

MADDE 7. Lisans tamamlama eğitimi programına kaydolan adaylar için önceki öğrenimleri dikkate alınarak ayrı programlar düzenlenir. Bu programı izleyen adaylar, kaydoldukları birimin öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine tâbi olurlar.

Diploma

MADDE 8. Lisans tamamlama eğitimini bitirenlere kurumun ilgili eğitim programının lisans diploması verilir.

Disiplin işleri

MADDE 9. Lisans tamamlama eğitimi programına kaydolan öğretmenler, öğretmenlere ilişkin disiplin kuralları yanında, öğretim gördükleri kurumun disiplin kurallarına da tâbidir.

GEÇİCİ MADDE 1. Bakanlıklara bağlı iken, üniversite kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarındaki öğretim görevlilerinden, bu görevlerini 30/6/1984 tarihinden sonra da sürdürmeleri uygun görülenlerin, istedikleri taktirde, giriş için öngörülen diğer şartlar aranmaksızın, üniversiteleri tarafından yapılacak programlamayla lisans öğrenimi görmeleri sağlanır.

GEÇİCİ MADDE 2. Öğretim görevlileri lisans tamamlama öğrenimlerini, kendi alanlarında program uygulayan diğer üniversitelerde yapabilecekleri gibi, bu öğretim görevlileri için, ilgili üniversiteler tarafından yoğunlaştırılmış programlar halinde yaz veya akşam öğretimi de düzenlenebilir. Bu konuda, hangi üniversitelerde yaz ve akşam öğretimi yapılabileceği, Yükseköğretim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yaz ve akşam öğretiminden yararlanmak isteyenler, Yükseköğretim Kuruluna iletilmek üzere 15 Temmuz 1984 tarihine kadar üniversitelerine başvururlar.

Yürürlük

MADDE 10. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yürütür.

 

Sayfa