Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 10.08.1982 Resmî Gazete Sayısı: 17778

İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETIM KURULU REKTÖRLER KOMITESI KURULMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

 

Kuruluş

MADDE 1. Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi adı ile bir Komite kurulmuştur.

Amaç

MADDE 2. Komitenin amacı; Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri arasında işbirliğini sağlamak, uygulamalarda uyumu gerçekleştirmek, Yükseköğretim Kurulunun yetkili olduğu konularda bu kurula önerilerde bulunmaktır.

Organlar

MADDE 3. Komitenin Organları;

a) Başkan ve Başkanlık Divanı,

b) Genel Kurul,

c) Genel Kurulca oluşturulan çalışma birimleridir.

a) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Komitenin Başkanıdır. Başkan, üyelerden 3 başkan yardımcısını üçer yıl süre ile seçer. Üniversitelerarası Kurul Başkanı olan üye tabi başkan yardımcısıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde başkan yardımcılarından biri O'na vekalet eder.

b) Komite Genel Kurulu: Komite Genel Kurulu Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlerinden, bulunmadıkları hallerde vekillerinden oluşur. Başkanlık divanı, emekliler dahil, önceki rektörlerden kurula iki yıl süre ile ek üyeler seçer. Ek üye sayısı üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü sayılarının toplamının yarısını geçemez.

c) Çalışma Birimleri: Komite Genel Kurulu ihtiyaca göre Çalışma Birimlerini ve alt Komiteleri kurabilir ve bunların çalışmaları ile ilgili esasları tespit eder.

MADDE 4. 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesinin 12. bendine göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenmiş olan bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5. Bu Yönetmelik Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

 

Sayfa