Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 03.08.1982 Resmî Gazete Sayısı: 17771

İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU TEŞKİLÂT, GÖREV VE ÇALIŞMA USULLERİ YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65. maddesi (a) fıkrasının 2. bendi gereğince hazırlanmış olup amacı, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun kuruluş ve işleyişi, denetleme ve soruşturma usul ve esasları ile ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun Yükseköğretim Kurulu ile ilişkilerini; Yükseköğretim Kurulu adına yükseköğretim kurumlarının ve öğretim elemanları ile diğer görevlilerin her türlü faaliyet ve işlemlerinin gözetim ve denetim altında bulundurulmasıyla ilgili hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönetmelik’te geçen kavram ve terimlerin tanımları:

a) Kurul: Yükseköğretim Denetleme Kurulunu (YDK),

b) Başkan: Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanını,

c) Üye: Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesini,

d) Denetleme Uzmanı: Müstakil denetleme yetkisi olmamakla beraber, üyelere denetim görevinde yardımcı olan görevliyi,

e) Soruşturmacı: İlk tahkikatı yapan görevliyi,

f) Gözetim: Yükseköğretim kurumlarıyla bağlı birimlerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve özellikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun anlam ve ruhuna uygun hareket edip etmediklerinin ve hizmetlerin bu kurumların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yürütülüp yürütülmediğinin aralıksız izlenmesini,

g) Denetim: Yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerinin teftiş, inceleme ve gerektiğinde soruşturma yoluyla mevzuata ve amaçlara uygun olup olmadığının tespit ve değerlendirilmesini,

ifade eder.

BÖLÜM II

Teşkilât

Kurulun Oluşumu

MADDE 4. Kurul, 2547 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen on üyeden oluşur. Kurula bağlı olarak, denetim uzmanlarından oluşan bir grup ile bu Yönetmeliğin 20. maddesinde gösterilen Başkanlık Bürosu ve personeli bulunur.

Bağlılık ve Sorumluluk

MADDE 5. Kurul, Yükseköğretim Kuruluna bağlı ve çalışmalarında ona karşı sorumludur.

Kurulun Yükseköğretim Kurulu adına yapacağı görevler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurul Başkanlığına verilir.

Kurul Başkanı

MADDE 6. Başkan, Kurul üyeleri arasından iki yıllık bir süre için Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Görev süresi biten Başkanın yeniden atanması mümkündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üyeler arasından Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanlığa vekalet etmek üzere bir Başkan vekili, Başkan da, ayrıca kurul toplantılarında görev yapmak üzere iki üyeyi katip olarak atar.

Kurulun Görevleri

MADDE 7. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerin 2547 sayılı Kanun’da belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre onun adına ve onun onayı ile denetlemek, sonucunda yapılan tespitleri raporlar halinde sunmak,

b) Denetlemenin gerektirdiği hallerde Yükseköğretim kurumları yöneticilerinden yazılı veya sözlü bilgi istemek,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından istenecek disiplin konularını soruşturmak,

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinin 2653 sayılı Kanun’la değişik (e) fıkrasına göre istenecek soruşturmaları yapmak,

e) Yükseköğretim Kurumlarındaki denetlemeleri sırasında adli soruşturma veya disiplin soruşturması açılmasını gerektiren olayların tespit edilmesi halinde gerekli onay için durumu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmek ve tahkikatı yapmak veya dosyayı ait olduğu merciye vermek,

f) Kurul Başkanı tarafından 9. maddenin (d) fıkrası uyarınca hazırlanan yıllık denetim programları hakkında görüş bildirmek,

g) Gözetim ve denetim işleri için gereken rehber ve genelgeleri hazırlayarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunmak,

h) Yükseköğretim Kurulu tarafından istenecek inceleme ve araştırmaları yapmak,

i) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından önerilen veya kurul üyeleri tarafından getirilerek gündeme alınan konular üzerinde görüşmek ve gerektiğinde karar almak.

Kurulun Toplanması

MADDE 8. Kurul ayda en az bir defa toplanır. Kurul gerektiğinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanının veya kendi Başkanının ya da en az üç üyenin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

Boş üyeliğin bulunması Kurulun toplanmasını engellemez. Kurul toplantı nisabı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt oy çoğunluğu ile alınır.

Kurul toplantıları hakkında bu Yönetmelik’te belirtilmeyen hususlar için “Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Başkanın Görev ve Yetkileri

MADDE 9. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurulu temsil etmek,

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Kurulun ilişkisini sağlamak,

c) Yükseköğretim Denetleme Kurulunun toplantıları için gündem hazırlamak ve toplantılara Başkanlık etmek,

d) Kurulun yıllık çalışma ve denetleme programını hazırlamak ve Kurul kararını alarak onaylanmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,

e) Yıllık çalışma ve denetleme programının uygulanmasını sağlamak,

f) Üyelere, gerektiğinde, çalışma ve denetleme programı dışında görev vermek,

g) Üyeler tarafından hazırlanan layiha, rapor ve fezlekeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,

h) Yıllık çalışma ve denetleme programında öngörülen işlerle, Yükseköğretim Kurulunca verilen işlerin hangi üye ve uzmanlar tarafından yapılacağını tespit etmek,

i) Grup çalışmalarında grup başkanını tayin etmek,

j) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ceza ve disiplin soruşturmaları için onay almak,

k) Üyeler tarafından düzenlenen hakediş, rapor ve çalışma çizelgelerini incelemek ve onaylamak,

l) Kurulun yıllık sarfiyat tahminleri ve gerekçesini hazırlayarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,

m) Üye ve uzmanların hizmet içi gelişmelerini sağlayıcı önlemleri almak,

n) Yükseköğretim Kurulu Başkanının daveti üzerine ve ayda en az bir defa, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun çalışmaları ve özellikle yapılan denetleme ve soruşturma sonucu düzenlenen rapor ve fezlekelerden çıkan ve Yükseköğretim Kurulunun ana konularını ilgilendiren genel sonuçlar hakkında Yükseköğretim Kuruluna bilgi vermek,

o) Üye ve uzmanların acil durumlarda yurtiçi görevlendirilmelerini yapmak,

ö) Yetki verilmesi halinde ita amirliği görevini ifa etmek,

p) Üye, uzman ve personelin izinlerini düzenlemek,

r) Her öğretim yılı sonunda, Kurulun durumu ve bir yıllık çalışma sonuçlarını içeren faaliyet raporunu düzenleyerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği

MADDE 10. Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi, Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye dışında altı yıldır. Süresi biten veya herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, 2547 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca yenileri seçilir.

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin dışında kalan diğer üyelerin üçte biri her iki yılda bir yenilenir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Kurul üyelerinden görev süresi sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayında yapılır ve atanan üyeler, seçimleri izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar.

Üyeliğin Boşalması

MADDE 11. Kurul üyeliklerinden birinin boşalması halinde, keyfiyet Kurul Başkanı tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanına bildirilir ve üyenin seçildiği gruba göre kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçimi istenir.

Başka Görev Yasağı

MADDE 12. Kurul üyeleri, Bakanlar Kurulu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen istisnai, geçici görevler dışında, hiçbir kamu kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli veya ücretsiz çalışamazlar.

(Ek fıkra:RG-01/03/2002-24682) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin geçici bir görevle görevlendirilmeleri ya da böyle bir görevlendirmeye izin verilmesi, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararı ile yapılır.

Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi

MADDE 13. Kurul üyelerinden, geçici görevlendirmeler ve yıllık izin hariç, bir takvim yılı içinde toplam üç ay Kurul çalışmalarına katılmayanlar, Başkanın teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla üyelikten ayrılmış sayılırlar.

Üye ve Uzmanların Görev ve Yetkileri

MADDE 14. Üye ve uzmanlar kendilerine verilen görevleri, görevlendirme onayında belirtilen konu ve çerçeve içinde yaparlar.

Gözetim ve Denetim Alanı

MADDE 15. Kurul, Yükseköğretim Kurumlarında eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerin, Kanun’un 4. maddesindeki amaçlara, 5. maddesindeki ana ilkelere ve 65. maddesinde belirli yönetmelikler ile Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği diğer yönetmelikler ve esaslara ve gerekli görüldüğünde diğer kanunlara uygunluğunu Yükseköğretim Kurulu adına denetler.

Yükseköğretim kurumlarının çalışmaları ve özlük işleri, her türlü gelir ve harcamalar, bina, dersane, araç, gereç ve diğer fiziksel kaynaklar, kantin, matbaa, yayım faaliyetleri, döner sermaye ve benzeri kuruluşları, disiplin işleri, öğrenci ile ilgili her türlü işlemler, sosyal faaliyetler, eğitim-öğretim programları dışındaki öğrenci faaliyetleri, yükseköğretim kurumlarının üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarla ilişkileri ile diğer her türlü faaliyet ve işlemleri ve Yükseköğretim Kuruluna bağlı birimlerin tüm çalışmaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilecek görev dairesinde, Kurul tarafından gözetim ve denetim altında bulundurulur.

Gözetim ve denetimin ne şekilde yapılacağı, Kurul tarafından belirlenecek ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanacak gözetim ve denetim rehberinden belirtilir.

MADDE 16. Üye ve uzmanlar tarafından düzenlenen denetleme rapor ve layihaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca konusu itibariyle ilgili birime havale edilir. Bu birimler, rapor ve layihalarda maddeler halinde belirtilen eksiklerin herbirinin giderilmesini denetim gören kurumla yazışmak suretiyle sağlar.

Gizlilik Esası

MADDE 17. Kuruldaki görüşmeler, denetim ve gözetim ile ilgili faaliyetlerin ve yazışmaların tümü gizlidir.

Yurtdışı Geçici Görevlendirmeler

MADDE 18. Kurul üyelerinin yurtdışı geçici görevlendirilmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü

MADDE 19. Yükseköğretim Denetleme kurulu Başkanı, üye ve uzmanları münferiden veya toplu olarak, denetimleri sırasında, Yükseköğretim Kurumlarının her kademesindeki yöneticilerinden yazılı veya sözlü bilgi vermelerini, resmi belgelerin veya kayıtların suretlerini veya gerekli gördüklerinde asıllarını isteyebilirler.

Yükseköğretim Kurumlarının her kademesindeki ilgililer, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üye ve uzmanlarının görevlerini yapmaları hususunda kendilerine kolaylık göstermeye ve yardımcı olmaya, yazılı veya sözlü sorularına cevap vermeye, görmeyi ve incelemeyi istedikleri her türlü resmi belge, kayıt ve defterler ile tesisleri itirazsız ve gecikmeksizin göstermeye mecburdurlar.

Başkanlık Bürosu ve Görevleri

MADDE 20. Başkanlık bürosu, bir Muamelat Müdürü ve yardımcısı ile yeter sayıda memurdan teşekkül eder.

Büro, Başkanın emrinde çalışır ve Muamelat Müdürü tarafından yönetilir.

Büronun Başlıca İşleri Şunlardır:

a) Üye ve uzmanlardan gelen raporlarla, fezlekeleri ve diğer yazıları kaydetmek,

b) Hakediş çizelgelerini incelemek ve tahakkuk işlemlerini zamanında yürütmek,

c) Kurulun diğer işleri ile ilgili kayıtlar ve defterleri tutmak, dosyaları düzenli bir şekilde saklamak.

Muamelat Müdürü ve büro görevlileri kurul ve büro çalışmaları hakkında edindikleri bilgileri ifşa edemezler. Defter, rapor ve fezlekelerle diğer evrakı Kurul Başkanının izni olmadan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlık Makamı dışında hiçbir makama ve kişiye göstermezler, veremezler.

Şifre anahtarları ve resmi mühürler Muamelat Müdürü tarafından kilit altında saklanır. Üye ve uzmanlara, Başkanın müsaadesiyle imza karşılığında verilir.

BÖLÜM III

Soruşturma İşleri

Soruşturmaya Yetkili Merciler

MADDE 21. Yükseköğretim kurumlarında çalışan yöneticiler ve kadrolu veya sözleşmeli öğretim elemanları ile bu kurumlarda veya üst kuruluşlardaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi memurların görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapma yetkisi, öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanına veya onun görevlendirmasiyle Kurula aittir.

Ancak rektör, dekan, müdür, genel sekreter ve sekreterler disiplin amiri oldukları görevlilerin suç işlediklerini ve bizzat veya bilvasıta öğrendikleri taktirde, bizzat veya tayin edecekleri yeter sayıda soruşturmacı aracılığı ile soruşturmaya girişmekle beraber, durumdan en seri şekilde ve normal yazışma kanalları içerisinde Yükseköğretim Kurulunun bilgi sahibi olmasını sağlarlar.

Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı veya bununla irtibatlı olaylardan dolayı alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz. Daha önce açılmış aynı mahiyette soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma evrakı ile birleştirilir.

Soruşturma Onay Mercii

MADDE 22. Soruşturma onay mercii sanığın sıralı disiplin amirleridir. Kurul üyeleri veya uzmanlar tarafından yapılacak soruşturmada onay mercii Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır. Soruşturma izni beklenirken suç delillerinin kaybolmaması için gereken kanuni tedbirler izin talep edence alınır.

İnceleme Soruşturma İsteklerinin Kurula İletilmesi

MADDE 23. Şikayet ve ihbarların yükseköğretim kurumlarınca incelenmesi ve soruşturulması esastır. Muhbir ve şikayetçilerin doğrudan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdikleri dilekçeler, Başkanlıkça, önce, ilgisine göre Hukuk Danışmanlığına veya ilgili birime gönderilir.

Bunlar nitelikleri ve içerikleri itibariyle önemli, denetici veya uzman yeteneği ile denetleme metot ve tekniklerinin kullanılmasını gerekli kılıyor veya herhangi bir şekilde rektörler ile ilgili ise danışmanlık veya birim başkanlıklarınca gerekçeli olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilerek tasvip olunduktan sonra Kurula iletilir. Aksi taktirde, gereği için rektörlüklere yazılır. Rektörlüklerden gelecek inceleme ve soruşturma istekleri de yukarıdaki şekilde işleme tâbi tutulur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanının önemli ve acele bulduğu ve gizli tutulmasını istediği inceleme, soruşturma konuları doğrudan Yükseköğretim Denetleme Kuruluna iletilebilir.

İnceleme ve Soruşturma Sırasında Yetki

MADDE 24. Soruşturmacılar, tanıklarla, muhbir, sanık ve şikayetçilerin celbi ve ihzarı, dinlenmesi, zabıt, arama gibi ilk tahkikatın icab ettirdiği işlemleri sorgu hakimi yetkisini haiz olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 53. maddesinin 2653 sayılı Kanun’la değişik (c) fıkrası delaletiyle Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanun ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanun’u hükümleri ve kendilerine verilen soruşturma onayı ile bağlı olarak yaparlar.

Soruşturmacıların yetkileri, 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun’a temas eden suçların soruşturulmasında adı geçen Kanun hükümleri ile sınırlıdır.

Soruşturmacılar inceleme ve soruşturma sırasında gerekli gördükleri her türlü defterle, kağıt, belge ve bilgileri ve diğer her türlü yardımları ilgili kuruluştan istemek, görmek ve bunların örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun somut delillerini teşkil edenlerin de asıllarını almak; birimlerin kasa, ambar, depolarını ve demirbaşlarını saymak incelemek, lüzum gördüğü taktirde mühür altına almak yetkisini haizdirler.

Asılları alınan vesikaların, soruşturmacının mühür ve imzası ile tasdikli birer sureti dosyada saklanmak üzere ilgili kurum veya kuruluşa verilir.

İşten El Çektirme

MADDE 25. Soruşturmacılar, inceleme ve soruşturmaları sırasında:

a) Kasasını, veznesini, ambar ve deposunu saydırmaktan, para ve para hükmündeki değerli evrakı, ayniyatı, bunların hesap ve defterlerini göstermekten, sorulanlara cevap vermekten kaçınanları,

b) İrtikap, rüşvet ve zimmeti tespit edilen ya da görevlerini önemli şekilde kötüye kullandıkları görülenleri,

c) Evrakta tahrifat ve sahtecilik yapanları,

d) Soruşturma konusu ağır hapsi gerektirenleri,

2547 sayılı Kanun’un 2653 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değişik 43. Maddesinin (c) fıkrasının 8. bendi delaletiyle Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanun’un 12. maddesi gereğince işten el çektirebilirler.

Hakkında tahkikata tevessül olunan görevlinin bu fıkralar haricinde görevi başında kalması sakıncalı görüldüğü veya tahkikatı güçleştireceğine kanaat hasıl olduğu taktirde soruşturmacılar dekan ve profesörleri Yükseköğretim Başkanlığına, diğerlerini atamaya yetkili amire bildirerek işten el çektirme onayını alırlar.

Üniversite rektörlerine ancak Yükseköğretim Kurulunun kararıyla işten el çektirilebilir.

Bütün işten el çektirme işlemleri yükseköğretim Kuruluna ve atamaya yetkili amire bildirilir.

Soruşturmacı işten el çektirilen görevliyi bu işlemi kendisi yapmış dahi olsa yeniden göreve başlatamaz ancak gerektiğinde atamaya yetkili amire göreve başlatılmasını teklif edebilir.

İşten el çektirilenler ile çektirenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137.-145. maddelerinde yer alan görevden uzaklaştırma ile ilgili hükümler uygulanır.

Savunma Hakkı ve Savunmaları Yazı ile Alınacak Kimseler

MADDE 26. Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri öğretim üyeleri ile üniversite ve üst kuruluşlar genel sekreterlerinin savunmaları yazılı alınır. Ancak gerektiğinde, bunların sözlü olarak ifadeleri alınabilir. Diğer görevlilerin sözlü olarak sorguya çekilmesi mümkündür.

Bu husus kayıtlarla hesapların incelenmesine ihtiyaç gösteren hallere ve soruşturmanın mahiyet ve önemine göre soruşturmacı tarafından takdir olunur.

Sanığa kendisine atfedilen suçun neden ibaret olduğu soruşturmacı tarafından ayrı ayrı maddeler halinde bildirilir ve suçun önemine göre savunmada bulunabileceği uygun bir zaman verilir.

Sorgu sırasında veya savunma sonunda sanık tarafından ileri sürülen tanıklar dinlenir ve ortaya konan karşıt deliler gözönünde bulundurulur ve bu deliller usulüne uygun olarak toplanır. Ayrıca sanığın lehinde veya aleyhinde olarak suçun meydana gelip gelmediğini ortaya koyacak her çeşit delil soruşturmacılar tarafından resen de araştırılıp tespit olunur.

Fezleke Düzenlenmesi Gereken Haller

MADDE 27. Soruşturmacılar yaptıkları inceleme ve soruşturmaları:

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca fezlekeye bağlanmasının gerekli görülmesi,

b) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 151. maddesinin son fıkrasına ve 344. maddesine göre şikayet veya şahsi iddianın bulunması,

c) İhbar olunan konuların açık olması, sabit delillerini havi bulunması ve kanunen suç teşkil etmesi

hallerinde fezlekeye bağlanmak zorundadırlar.

Fezlekelerde Bulunacak Hususlar

MADDE 28. Düzenlenecek fezlekede soruşturmanın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından verilen onay veya ihbar veya şikayet üzerine yahut denetleme sırasında ortaya çıkarılan konulardan ötürü alınan onayla yapıldığı belirtilir. İnceleme ve soruşturmaya başlandığı tarih gösterilir. Sanığın sıfatı ve kimliği, suç konuları, inceleme ve soruşturmanın safhaları ve deliller, sanığın savunması özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır. Sonunda elde edilen delillere göre sanığın yargılanmasının gerekip gerekmediği, gerekiyorsa uygulanacak kanun maddesi veya maddeleri belirtilir. Delil mahiyetindeki ekler, düzenlenecek dizi pusulası ile birlikte fezlekenin aslına bağlanır.

Rapor Düzenlenmesi Gereken Haller

MADDE 29. Soruşturmacılar yaptıkları inceleme ve soruşturmaların:

a) Yukarıdaki 27. madde kapsamına girmemesi,

b) Talebe rağmen soruşturma onayı verilmemiş olması,

c) Eylem ve işlemlerin hukuki sorumluluğu, disiplin cezasını veya idari bir tasarrufu gerektirmesi,

d) Suçun nevi ve mahiyeti bakımından 1609 sayılı Kanun’un kapsamına girmesi

hallerinde rapor düzenlerler.

MADDE 30. Soruşturmanın uzaması ve bazı idari tedbirlerin biran önce alınmasının gerektirdiği hallerde, soruşturmacı, asıl fezleke veya raporundan önce bir önrapor verir.

BÖLÜM IV

Çeşitli Hükümler

Genel Denetleme Kuralları

MADDE 31. Üye ve Uzmanlar:

a) Denetleme veya soruşturma için gidecekleri yeri ve yapacakları işi açıklamamak,

b) Denetimler esnasında, mesleki yardım hizmeti dışında, icra işlerine fiilen karışmamak,

c) Defter ve evrak üzerinde, denetim yapıldığını gösteren işaretler müstesna, açıklama ve düzeltme yapmamak,

d) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları, yapacakları soruşturmaları açıklamamak,

e) Denetim veya soruşturma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kimselerin evlerinde misafir kalmamak, hizmet ve ikramlarını kabul etmemek, kendileriyle alış-veriş etmemek veya bu gibilerden borç para almamak,

f) Gizli yazılarını başkalarına yazdırmamak

gibi denetleme genel kurallarına uyarlar.

Üye ve Uzmanların Tutacakları Kayıtlar

MADDE 32. Üye ve uzmanlar yazdıkları raporları, fezlekeleri ve diğer yazıları takvim yılına göre sıra takip ederek numaralamak suretiyle kendi zimmet defterlerine kaydederler. Bunların birer örneğiyle kendilerine gelen genelgeleri ve diğer yazıları özel dosyalarında saklarlar.

Şifreler PTT ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaştırılınca, durum üye ve uzman tarafından takip edilerek alınır ve yazılı metin dosyada saklanarak PTT'den alınan rakamlı metin üye tarafından imha edilir.

Kimlik ve Görev Belgeleri

MADDE 33. Kurul üyelerine Yükseköğretim Kurulu Başkanınca imzalanan bir kimlik belgesi verilir.

Diğer denetleme görevlilerine de Kurul Başkanınca imzalanan ve denetim-gözetim yetkisine sahip bulunduklarını belirten bir görev belgesi verilir.

Bu belgeler, denetlemeye ve gözetim çalışmalarına başlanmadan önce ilgililere gösterilir.

GEÇİCİ MADDE 1. Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden üçte birinin her iki yılda bir hangilerinin yenileneceği ilk, ikinci ve dördüncü yıl sonunda ad çekme suretiyle belirlenir.

a) Yükseköğretim Kurulunca önerilen beş profesör ile Milli Eğitim Bakanlığınca seçilenlerin üçte biri,

b) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayca gösterilerek Yükseköğretim Kurulunca seçilenlerin üçte biri, kendi aralarında ad çekmek suretiyle yenilenir. Ad çekme günü, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

Yürürlük

MADDE 34. Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Sayfa