Ek-2

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

 

 

İDARİ UYGUNLUK

EVET

HAYIR

1.        Başvuru formu ve ekleri tam olarak doldurulmuş , başvuru sahibi tarafından      imzalanmış ve her sayfası paraflanmıştır.

 

 

2.        Başvuru formu ve ekleri 1 orijinal ve 2 kopya halinde sunulmuştur

 

 

3.        Başvuru formu ve ekleri, MS Word ve/veya MS Excel, Times New Roman-

    12 ile elektronik ortamda hazırlanmış ve elektronik ortamda CD

    olarak 3 suret halinde sunulmuştur

 

 

4.  Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiliğin bakanlıkça oluşturulan çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine başvuru son tarihinden önce kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmiştir.

 

 

5.  Başvuru sahibine ait yetkilendirme ve yetkili kurul kararları eklenmiştir.

 

 

6.  Başvuru Formu ve ekleri tamamdır .

 

 

7.  Başvuru sahibi “Başvuru Sahibinin Beyanı”nı imzalamıştır.

 

 

8.  Eğer ortak varsa başvuru sahibi ve ortakları “Ortaklık Bilgi Formu”nu [1][1]

   imzalamıştır. Ortaklara ait ortaklık oranları belirtilmiştir.

 

 

9. Eğer ortak varsa “Ortaklık Beyanı”  tüm ortaklar tarafından imzalanmıştır

 

 

10. Başvuru sahibi kuruluşun ve her bir ortak kuruluşun resmi tescil 

    belgesi ve/veya tüzük/ana sözleşmesi eklenmiştir

 

 

11. Başvuru sahibinin son yıllık faaliyet raporu eklenmiştir.

 

 

12. Eğer varsa başvuru sahibinin ve ortaklarının kar-zarar hesabı ve üç

   yıllık bilanço hesapları eklenmiştir.

 

 

13. Eğer varsa ilişkili kurum/kuruluşlarla anlaşmalar eklenmiştir.

 

 

14. Tarımsal kredi borcu olmadığına dair belge verilmiştir.

 

 

15. Eğer ayni katkı varsa, ayni katkı taahhütnamesi eklenmiştir.

 

 

16. Bütçe, başvuru formundaki formata uygun olarak YTL olarak hazırlanmış ve

   icmali ABD Doları olarak sunulmuştur. (1)

 

 

(1)     YTL cinsinden hazırlanan proje toplam bütçesinin ABD Dolarına çevrilmesinde 1 ABD Doları=1.3 YTL olarak alınacaktır.

 

 

 

 

 

Ek – 3

 

BAŞVURU SAHİBİ, ORTAKLAR VE PROJENİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

UYGUNLUK

EVET

HAYIR

1.        Başvuru sahibi uygundur.

 

 

2.        Ortak[2][2] 1 uygundur (eğer varsa).

 

 

3.        Ortak ...........uygundur (eğer varsa).

 

 

4.        İlişkili kurum/kuruluşlar uygundur.

 

 

5.        Proje konusu, program tarafından hibe desteği verilecek yatırım konularına uygundur.

 

 

6.        Yatırım izin verilen maksimum süre olan bir (1) yılı geçmemekte ve yatırıma ait tüm çalışmalar 30 /11/ 2007 tarihinden önce tamamlanmaktadır.

 

 

7.        Başvuru formu ve ekleri iş planı, proje bütçesi, ayrıntı bütçe tabloları birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir.

 

 

8.        Talep edilen en fazla hibe tutarı, hibeye esas toplam proje tutarının bireysel başvurular için %50’si veya 17,500 ABD Dolarını, grup başvuruları için %50’si veya 125,000 ABD Dolarını, altyapı yatırımları için %75’i veya 225,000 ABD Dolarından fazla değildir

 

 

9.        Hibeye esas toplam proje tutarı, bireysel başvurular için 35,000 ABD Dolarını, grup başvuruları için 250,000 ABD Dolarını, altyapı yatırımları için 300,000 ABD Dolarını aşmamaktadır.

 

 

10.     Yatırım projesi için gerekli olan ve hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan proje giderleri, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadırlar

 

 

11.     Hibeye esas proje toplam giderleri kapsamındaki danışmanlık giderleri, hibeye esas toplam proje tutarının özel kişi ve firmalarda % 4’ünü, sivil toplum kuruluşlarında %8’ini geçmemektedir.

 

 

12.     Proje yönetim giderleri, hibeye esas toplam proje tutarının % 2’sini geçmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek- 4/a

 

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Yatırımlar)

 

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Projenin

Aldığı Puan

1-Proje Başvuru Sahibinin

Bireysel olması

20

5

 

Şirket olması

10

 

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile bunların üst örgütleri

15

 

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile bunların üst organlarının ortaklığı olması

20

2- Yatırım yerinin karakteristiği

İl Belediye Sınırları İçi

15

4

 

Belde, İlçe Belediye Sınırları İçi

8

Köy Sınırları İçi

15

3-Yaratacağı istihdam sayısı

5 kişiye kadar

10

5

 

 

 

5 – 10 kişi

7

10>

10

5-Yatırımı gerçekleştirecek tüzel kişilerin yönetim kurulundaki kadın üye sayısı

2’ye kadar

5

1

 

 

2’den fazla

5

6- Yatırımın Büyüklüğü

Yatırım büyüklüğünün hibeye esas proje tutarının %20’ye kadar fazla olması,

10

5

 

Yatırım büyüklüğünün hibeye esas proje tutarının içinde kalması veya eşit olması

10

7- Yatırımın yapıldığı yerdeki tarımsal üretimle ilişkisi

Değerlendireceği tarımsal üretimin ağırlıklı olarak o il merkezi sınırları içerisinde yapılması

10

2

 

 

 

Değerlendireceği tarımsal üretimin ağırlıklı olarak o belde, ilçe merkezi sınırları içerisinde yapılması

6

Değerlendireceği tarımsal üretimin ağırlıklı olarak o köy merkezi sınırları içerisinde yapılması

10

8- Bakanlık tarafından uygulanmakta olan üretim ve yetiştiricilik projeleri ile ilişkisi

25

5

 

9- İl Master Planlarında önceliği olan konuları desteklemesi, ilişkisi

5

 

10- Çevreyle uyum ve sürdürülebilirlik bakımından alınacak tedbirler

5

 

11- Organik tarımı destekliyorsa

5

 

12- Yatırım tesisi çıktılarının öncelikle yerel ve bölgesel kullanımı

5

 

13- Uygulamanın izlenmesi ve raporlamanın danışmanlar vasıtası ile yapılması

5

5

 

TOPLAM

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek - 4/b

 

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Altyapı Tesislerinin Rehabilitasyonuna Yönelik Yatırımlar)

 

 

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Projenin

Aldığı Puan

Yatırım Konusu

Köy Yolu

25

4

 

Köy Kanalizasyonu

6

Köy İçmesuyu

10

Köy Bazlı Sulama Tesisi

25

Rehabilitasyon Projesinin Niteliği

Bakım Onarım

15

2

 

Mevcut Tesisi Yenileme

8

Modernizasyon

15

Yatırımdan Yararlanacak Köy Hane Sayısı

10 dan az

15

6

 

10 – 50 arası

10

50 üzeri

15

Katılım Payının Finansmanı

İl Özel İdare Kaynakları ile

15

4

 

Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynakları ile

6

Yararlanıcılar ve belirtilen kamu kaynakları birlikte

10

Sadece yararlanıcılar tarafından

15

Uygulamaların İzlenmesi ve raporlama

İl düzeyinde kamu personeli görevlendirilmesi

10

2

 

Kaymakamlık düzeyinde kamu personeli görevlendirilmesi

6

Finansmanı özkaynaktan sağlanacak sözleşmeli uzman alımı

10

Yatırım Yapılacak Yerleşimde mevcut tarımsal sanayi durumu

Potansiyele sahip olması

10

2

 

Mevcut faal tesis bulunması

6

KBKYP kapsamında ekonomik faaliyetlere yönelik başvuru bulunması

10

Yatırım Yapılacak Yerleşimdeki Çiftçilerin TKB çalışmalarına Yaklaşımı

Duyarsız/İlgisiz

10

2

 

İlgili

6

Aktif

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

 

GENEL DEĞERLENDİRME CETVELİ

 

Bölüm

Azami Puan

1.       Mali ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi

20

1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli tecrübeye sahip midir?

5

1.2 Başvuru sahibi ve (mevcut ise) ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle ele alınacak konulara ilişkin bilgi)

5

1.3 Başvuru sahibi sürekli ve yeterli mali kaynaklara sahip mi?

5

1.4 Başvuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi? (personel, donanım ve projenin bütçesini idare etme kapasitesi dahil olmak üzere) Eğer mevcut ise, ortaklığın kalitesi hangi düzeydedir?

5

2. Uygunluk

25

2.1 Teklif, teklif çağrısının amaçları ve bir veya daha fazla önceliği ile ne kadar ilişkili?

5

2.2 Teklif, kapsamdaki yörede kırsal alanda fakirliğin azaltılması ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin ihtiyaçlar ve kısıtlamalarına ne kadar uygun?

5

2.3 İlgili taraflar ne kadar açıklıkla tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmişler? (aracılar, nihai faydalanıcılar ve hedef kitleler)

5

2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyaçları ve nihai faydalanıcılar ne kadar açıklıkla tanımlanmış? Teklif bunları uygun bir biçimde ele alıyor mu?

5

2.5 Teklif ne derecede yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri, ile beraber çevre koruma gibi, katma değer unsurlarını ihtiva etmektedir?

5

3. Metodoloji

30

3.1. Teklifte yer alan faaliyetler uygulanabilir ve belirlenmiş olanın hedef ve beklentiler ile tutarlı mıdır?

5

3.2. Genel olarak faaliyetlerin tasarımı ne düzeyde bütünlük arz etmektedir? Özelikle karşılaşılması beklenen sorunlar önceden incelenmiş, dış etkenler değerlendirilmiş ve faaliyetler bir muhtemel değerlendirmeye açık bir şekilde tasarlanmış mıdır?

5

3.3. Ortakların faaliyet içindeki mevcudiyeti ve katılım düzeyi yeterli düzeyde midir?

(Ortak bulunmadığı hallerde ilgili 1 puan alacaktır.)

5

3.4. Hedef grupların ve faydalananların faaliyet içindeki mevcudiyeti ve katılım düzeyi yeterli midir?

5

3.5. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi?

5

3.6. Teklifte faaliyet çıktısı ile ilgili olarak objektif değerlendirme göstergeleri mevcut mudur?

5

4. Sürdürülebilirlik

15

4.1. Faaliyetlerin hedef kitle üzerinde somut bir etkisi olma ihtimali bulunmakta mıdır?

5

4.2. Teklifin (bilginin yayılması ile faaliyet çıkarlarının tekrar edilebilirliği ve yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere ) fayda çoğaltıcı etkileri (çarpan etkisi) olacak mıdır?

5

4.3. Sunulan faaliyetin beklenen sonuçları sürdürülebilir nitelikte midir?

·   Mali bakımdan (mali destek çekildikten sonra da faaliyet sürdürülebilecek midir? Nasıl)

·   Kurumsal bakımdan (faaliyeti destekleyen yapılar faaliyetin sona ermesini takiben yerinde kalacak mıdır? Faaliyet sonuçları yerel düzeyde “sahiplenilecek” midir?)

·   Politik bakımdan (mümkün olan alanlarda ) faaliyetin yapısal etkileri ne olacaktır? Diğer bir değişle yasalar, tüzükler, davranış biçimleri, etik kuralları veya yöntemlerinde bir gelişme olacak mıdır?)

5

5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği

10

5.1. Öngörülen giderler ile ilgili beklenen sonuçların oranı tatminkâr mı?

5

5.2. Öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli mi?

5

Toplam Puan

100

 

 

 

 

 [1][1] Ortak, bu Yönetmeliğin 15inci maddesinin birinci fıkrası (a), (b ve (c) bentlerinde belirtilen tüzel kişilerin birbirleri ile yapmış oldukları yasal ortaklıkları ifade etmektedir.Aynı madenini birinci fıkrasının  (a), (b)ve (c)  bentlerinde belirtilen tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişileri kastetmemektedir. Sadece, bunlarca verilmiş olan yetkili kurul kararları ve yetkilendirmeler dikkate alınacaktır.

 

[2][2] Ortak, bu Yönetmeliğin 15inci maddesinin birinci fıkrası (a), (b)ve (c) bentlerinde belirtilen tüzel kişilerin birbirleri ile yapmış oldukları yasal ortaklıkları ifade etmektedir. Aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b)ve (c) bentlerinde belirtilen tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişileri kastetmemektedir. Sadece, bunlarca verilmiş olan yetkili kurul kararları ve yetkilendirmeler dikkate alınacaktır.