Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 16.01.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25348

 *30/12/2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No:6), bu Tebliğin 8 inci maddesini aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlemiştir.

             Madde 8 —7 nci maddede belirtilen "İhracatçı Beyanı"nın "Aşağıdaki destekleyici belgeleri ibraz" başlıklı bölümüne, 2 nci maddede belirtilen Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince eşyanın menşeinin tevsik edilebilmesini teminen başvuru formuna eklenerek tasdik işlemini yapan oda ve gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken ve aşağıda belirtilen belgelerin listesi yazılır.

             a) Tamamen Türkiye’de elde edilmiş ürünler için söz konusu ürünlerin teminine ilişkin müstahsil makbuzu, fatura, borsa tescil beyannamesi gibi belgeler,

             b) Topluluk veya üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen ürünler için söz konusu girdilerin ithalatına ilişkin belgeler (giriş beyannamesi, Topluluktan yapılan ithalat için EUR 1 Dolaşım Sertifikası gibi),

             c) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında üçüncü ülkelerden ithalat yapılmış ise, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve telafi edici verginin ödendiğine dair makbuzun örneği,

             d) Üretici firmaya ilişkin kapasite raporu.

             İlgili gümrük idaresi, Menşe İspat Belgesi tanzimi esnasında yukarıda belirtilen belgeleri ve başvuru formunu ihracata ait diğer belgelerle uyumunu tespit ederek bunları Menşe İspat Belgelerinin eki olarak dosyalar.

             Aynı ürünün ihracatını aynı gümrükten yapan, aynı Ticaret veya Sanayi Odasına Dolaşım Sertifikası tasdik ettiren firmalar kapasite raporlarını, oda ve gümrük idaresine bir defa verecek ve izleyen ihracat işlemlerinde bu rapor dikkate alınacaktır.    

             Ayrıca söz konusu firmaların yukarıdaki (a) bendinde belirtilen müstahsil makbuzunu zorunluluk hallerinden dolayı ibraz edememeleri durumunda;

             a) firmanın bu belge(leri) ihracatı takip eden en geç 1 ay içinde tasdik işlemini yapacak oda ve vize işlemini yapacak gümrük idaresine ibraz edeceğine ilişkin taahhütname vermesi,

             b) oda ve gümrük idaresince eşyanın menşeine ilişkin bir tereddüt bulunmaması,

             c) ihracatı takip eden en geç 1 ay içinde ilgili oda ve gümrük idaresinde bu belgelerin tamamlanmasının sağlanarak EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının eki olarak dosyalanması, 

             şartlarıyla anılan belge ihracat sırasında aranmaksızın ihraç edilecek eşya için EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi mümkündür.

             Müstahsil Makbuzlarının belirtilen süre içinde ilgili oda ve gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde EUR.1 Dolaşım Sertifikası geçersiz kılınacak ve bu durum ihracatın gerçekleştirildiği ülkenin yetkili makamlarına bildirilecektir. Ayrıca müstahsil makbuzlarını yukarıda belirtilen süre içinde ibraz etmeyen firmaların daha sonraki EUR.1 Dolaşım Sertifikası onay talepleri, önceki döneme ilişkin eksiklikler tamamlanana kadar, ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca karşılanmayacaktır.

             İhracatçı firmaların aynı zamanda üretici firma olması durumunda müstahsil makbuzunun ibrazı mümkün olmadığından bu firmaların üretici olduklarını geçerli bir şekilde kanıtlamaları durumunda müstahsil makbuzu aranmayabilir.

 

*30/12/2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No:6), bu Tebliğin 10 uncu maddesini aşağıda belirtildiği şekilde değiştirmiştir.

Madde 10 —Avrupa Topluluğu’na yapılacak tarım ürünleri ihracatında düzenlenecek Menşe İspat Belgelerinin eki olarak dosyalanması gereken ve işbu Tebliğin 5 ve 8 inci maddelerinde sıralanan belgelerin gümrük idaresinde eksiksiz olarak dosyalanmasından doğrudan ilgili Gümrük Müdürleri sorumludur. Diğer taraftan EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin tespitini teminen gerekli görülen firmalar ve ürün grupları için ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları ve firmaların defter ve belgeleri Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde incelenir. 

Sayfa