Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 19.01.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25705

Bakanlık Adı

 

Bakanlık Adı

:

Kamu İhale Kurumundan:

Tebliğin Adı                 

:

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2005/1)

Tebliğ No

:

2004/26

R. Gazete Tarihi

:

24/6/2004

R. Gazete Sayısı

:

25502

 

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2005/1 )

MADDE 1 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesinde,  "Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz…….." hükmü yer almaktadır.

   4734 sayılı Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yukarıda belirtilen hükmü çerçevesinde, 2004 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmiş olup 1 Şubat 2005 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir.

   Buna göre;

   1- "İstisnalar" başlıklı 3 üncü maddenin;

   (g) bendinde belirtilen 3.335.007,- YTL. (Üçmilyon üçyüzotuzbeşbin yedi Yeni Türk Lirası), 3.796.571,- YTL (Üçmilyon yediyüzdoksanaltıbin beşyüzyetmişbir Yeni Türk Lirası),

   2- "Eşik Değerler" başlıklı 8. maddenin;

   (a) bendinde belirtilen 398.685,- YTL. (Üçyüzdoksansekizbin altıyüzseksenbeş Yeni Türk Lirası), 453.863,- YTL. (Dörtyüzelliüçbin sekizyüzaltmışüç Yeni Türk Lirası),

   (b) bendinde belirtilen 664.475,- YTL. (Altıyüzaltmışdörtbin dörtyüzyetmişbeş Yeni Türk Lirası), 756.438,- YTL. (Yediyüzellialtıbin dörtyüzotuzsekiz Yeni Türk Lirası),

   (c) bendinde belirtilen 14.618.461,- YTL. (Ondörtmilyon altıyüzonsekizbin dörtyüzaltmışbir Yeni Türk Lirası), 16.641.656,- YTL. (Onaltımilyon altıyüzkırkbirbin altıyüzellialtı Yeni Türk Lirası), 

   3- "İhale İlan Süreleri ve Kuralları" başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

   (1) nolu bendinde belirtilen 43.499,- YTL. (Kırküçbin dörtyüzdoksandokuz Yeni Türk Lirası), 49.519,- YTL. (Kırkdokuzbin beşyüzondokuz Yeni Türk Lirası), 86.999,- YTL. (Seksenaltıbin dokuzyüzdoksandokuz Yeni Türk Lirası), 99.039,- YTL. (Doksandokuzbin otuzdokuz Yeni Türk Lirası),

   (2) nolu  bendinde belirtilen 43.499,- YTL. ile 86.999,- YTL. (Kırküçbin dörtyüzdoksandokuz Yeni Türk Lirası) ile (Seksenaltıbin dokuzyüzdoksandokuz Yeni Türk Lirası), 49.519,- YTL ile 99.039,- YTL. (Kırkdokuzbin beşyüzondokuz Yeni Türk Lirası) ile (Doksandokuzbin otuzdokuz Yeni Türk Lirası); 86.999,- YTL ile 725.000,- YTL. (Seksenaltıbin dokuzyüzdoksandokuz Yeni Türk Lirası), ile (Yediyüzyirmibeşbin Yeni Türk Lirası), 99.039,- YTL. ile 825.340,- YTL. (Doksandokuzbin otuzdokuz Yeni Türk Lirası) ile (Sekizyüzyirmibeşbin üçyüzkırk Yeni Türk Lirası),

   (3) nolu bendinde belirtilen 86.999,- YTL. (Seksenaltıbin dokuzyüzdoksandokuz Yeni Türk Lirası), 99.039,- YTL. (Doksandokuzbin otuzdokuz Yeni Türk Lirası), 725.000,- YTL. (Yediyüzyirmibeşbin  Yeni Türk Lirası), 825.340,- YTL. (Sekizyüzyirmibeşbin üçyüzkırk Yeni Türk Lirası),

   4- "Pazarlık Usulü" başlıklı 21 inci maddenin;

   (f) bendinde belirtilen 72.499,- YTL. (Yetmişikibin dörtyüzdoksandokuz Yeni Türk Lirası), 82.532,- YTL. (Seksenikibin beşyüzotuziki Yeni Türk Lirası),

   5- "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddenin;

   (d) bendinde belirtilen 21.749,- YTL. (Yirmibirbin yediyüzkırkdokuz Yeni Türk Lirası), 24.759,- YTL., (Yirmidörtbin yediyüzellidokuz Yeni Türk Lirası), 7.249,- YTL. (Yedibin ikiyüzkırkdokuz Yeni Türk Lirası), 8.252,- YTL (Sekizbin ikiyüzelliiki Yeni Türk Lirası),

   6- "İhale sonucunun ilanı" başlıklı 47 nci maddenin;

   Birinci fıkrasında belirtilen 1.450.003,- YTL. (Bir milyon dörtyüzellibinüç Yeni Türk Lirası), 1.650.683,- YTL. (Birmilyon altıyüzellibin altıyüzseksenüç Yeni Türk Lirası), 2.900.007,- YTL. (İkimilyon dokuzyüzbinyedi Yeni Türk Lirası), 3.301.367,- YTL. (Üç milyon üçyüzbirbin üçyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirası),

   7- "Kamu İhale Kurumu" başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

   (1) nolu bendinde belirtilen 144.999,- YTL.- (Yüzkırkdörtbin dokuzyüzdoksandokuz Yeni Türk Lirası), 165.066,- YTL. (Yüzaltmışbeşbin altmışaltı Yeni Türk Lirası),

   (2) nolu bendinde belirtilen 216,- YTL.- (İkiyüzonaltı Yeni Türk Lirası), 245,- YTL. (İkiyüzkırkbeş Yeni Türk Lirası),

   8- "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62 nci maddenin;

   (h) bendinde belirtilen 87.000,- YTL.- (Seksenyedibin Yeni Türk Lirası), 99.040,- YTL. (Doksandokuzbin kırk Yeni Türk Lirası),

   olarak güncellenmiştir.

   1 Şubat 2005 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

   MADDE 2 — Bu Tebliğ 01/02/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK 1

 

 

4734 SAYILI KANUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI  DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

 

01.02.2004 – 31.01.2005 DÖNEMİ

DEĞERİ

01.02.2005 – 31.01.2006 DÖNEMİ DEĞERİ

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

TL.

YTL.

YTL.

398.685.000.000

398.685,00

453.863,00

664.475.000.000

664.475,00

756.438,00

     14.618.461.000.000

          14.618.461,00

                       16.641.656,00

 

PARASAL LİMİTLER

PARASAL LİMİTLER

MADDE 3 (g)

TL.

YTL.

YTL.

3.335.007.000.000

3.335.007,00

3.796.571,00

MADDE 13(b)

43.499.000.000

43.499,00

49.519,00

86.999.000.000

86.999,00

99.039,00

725.000.000.000

725.000,00

825.340,00

MADDE 21 (f)

72.499.000.000

72.499,00

82.532,00

MADDE 22(d)

7.249.000.000

7.249,00

8.252,00

21.749.000.000

21.749,00

24.759,00

MADDE 47

1.450.003.000.000

1.450.003,00

1.650.683,00

2.900.007.000.000

2.900.007,00

3.301.367,00

MADDE 53(j) 1-2

144.999.000.000

144.999,00

165.066,00

216.000.000

216,00

245,00

MADDE 62(h)

87.000.000.000

87.000,00

99.040,00

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa