Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 28.02.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25741

 

 

Bakanlık Adı

:

Maliye Bakanlığından:

Tebliğin Adı                 

:

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 22) (Kesin Hesap Kanunu Tasarılarına İlişkin Cetveller)

Tebliğ No

:

(Sıra No: 22)

R. Gazete Tarihi

:

28/2/2005

R. Gazete Sayısı

:

25741

 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 22)

(KESİN HESAP KANUNU TASARILARINA İLİŞKİN CETVELLER)

 

GİRİŞ

Bilindiği üzere, Anayasanın 164 üncü maddesi ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanunu tasarılarını hazırlamak ve Anayasada belirtilen süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa ve birer örneğini de bu süre içinde Sayıştay Başkanlığına göndermek Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 11 inci maddesinin (i) fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü) görevidir.

Devlet faaliyetlerinin ekonomi üzerindeki etkisinin analizine imkan vermek ve bütçe giderlerinin uluslararası sınıflandırma standartlarına (GFS ve ESA 95) uygun olarak sınıflandırılmasını sağlamak üzere analitik bütçe kod yapısında hazırlanmış olan 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 5029 sayılı 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile değişik 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 4 üncü maddesinde “...Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir, kesin hesap kanunu tasarıları ise ikinci düzeyde hazırlanır. 26.05.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

   2004 yılı bütçe kanunlarının analitik bütçe sisteminde olması nedeniyle kesin hesap kanunlarının da bu sistemde olması gerekmektedir.

Bu nedenle 2004 mali yılı kesin hesap kanunu tasarılarının hazırlanmasında kullanılacak kesin hesap cetvelleri analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak yeniden düzenlenmiş olup, bu cetvellerin şekilleri ile düzenlenmelerine ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

I - GENEL BÜTÇELİ DAİRELER İLE KATMA BÜTÇELİ İDARELERCE DÜZENLECEK CETVELLER

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 102 ve 103 üncü maddelerinde Bakanlık kesin hesap cetvellerine ilişkin hükümler yer almıştır.

Genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarına eklenmek üzere düzenleyecekleri cetveller aşağıda belirtilerek açıklanmıştır.

1. İta Amirleri Cetveli  (Form: 1)

2. Geçici Mizan ve Kesin Mizan (*) (Form: 2-2/1)

3. Kesin Hesap Gider Cetveli  (Form: 3)

4. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali (Form: 3/1)

5. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali (Form: 3/2)

6. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali (Form: 3/3 )

7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali (Form: 3/4)

8. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Üstü Gider İcmali (Form: 3/5)

9. Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneğinden Yapılan Aktarmalar Cetveli (Form: 3/6)

10. Akreditif, Taahhüt ve Dış Proje Kredileri Cetveli (Form: 3/7)

11. Yıl İçinde ve Mahsup Döneminde Yapılan Gider Cetveli (Form: 3/8)

12. Kesin Hesap Gider Cetveli Açıklaması (Form: 3/9)

13. Kesin Hesap Gelir Cetveli (*) (Form: 4)

14. Kesin Hesap Gelir İcmali (*) (Form: 4/1)

15. Bağış ve Özel Gelirler Cetveli (Form: 4/2)

16. Kesin Hesap Gelir Cetveli Açıklaması (*) (Form: 4/3)

17.Kesinleşen Sayıştay İlamları İnfaz Cetveli (*) (Form: 5)

(*) İşareti konulan bu cetveller genel bütçeli daireler için Maliye Bakanlığınca, katma bütçeli idareler için bu idarelerce düzenlenecektir.

1.       İta Amirleri Cetveli (Form: 1)
Bu cetvel, ita amirlerinin sorumluluk dönemlerini belirlemek amacıyla kesin hesap cetvellerine eklenecektir. Genel bütçeli dairelerde birinci derece ita amiri sütunu, katma bütçeli idarelerde birinci ve ikinci derece ita amirleri sütunu doldurulacaktır.

Kesin hesabın ait olduğu yılın 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında asil veya vekil olarak görev yapan yetkililerin adı ve soyadı, işe başlama ve ayrılma tarihleri gün, ay ve yıl olarak düzenlenecektir. Tarihler arasında resmi tatil günleri dahil boşluk bırakılmayacaktır.

2. Geçici Mizan ve Kesin  Mizan (Form: 2-2/1)

Katma bütçeli idarelerde ana hesap düzeyinde geçici mizan ve kesin mizan düzenlenerek kesin hesaba eklenecektir.

Genel bütçeli dairelerde geçici mizan ve kesin mizan Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) düzenlenecektir.

3. Kesin Hesap Gider Cetveli  (Form: 3)

Bu cetvelin;

A)“Tertipler” başlığı altındaki sütunlardan;

“Kurumsal” sütunu kurumsal sınıflandırmanın dört düzeyini,

“Fonksiyonel” sütunu fonksiyonel sınıflandırmanın dört düzeyini,

“Finansal” sütunu finansal sınıflandırmayı,

“Ekonomik” sütunu ekonomik sınıflandırmanın iki düzeyini

kapsayacak şekilde, analitik bütçe uygulamasına paralel olarak  düzenlenecektir.

B) “Açıklama” bölümü bütçe kanununda yazılı açıklamaya paralel olarak yazılacaktır. Farklı ifadeler kullanılmayacaktır.

C) “Bütçe Ödeneği” başlığı altındaki sütunlardan;

“Başlangıç Ödeneği” sütununa bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin tutarı,

“Kesinti” sütununa bütçe kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılan kesintilerin toplam tutarı,

“Kesintili Başlangıç Ödeneği” sütununa bütçe kanunu ile verilen ödeneklerden bütçe kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılan kesintilerin toplam tutarı düşüldükten sonra kalan tutarı,

yazılır.

D) “Bütçe İşlemleri” başlığı altındaki sütunlardan;

   “Kurum İçi Aktarma Düşülen” sütununa kurum bütçesi içinde yer alan  bir tertibe ekleme yapmak üzere yıl içinde kurum bütçesinde yer alan ve belli bir tertibe tahsis edilmiş ödenekten düşülen tutar,

   “Kurum İçi Aktarma Eklenen” sütununa kurum bütçesi içinde yer alan ve belli bir tertibe tahsis edilmiş ödenekten düşme yapılarak yıl içinde kurum bütçesinde yer alan bir tertibe eklenen  tutar,

“Kurumlar Arası Aktarma Düşülen” sütununa, diğer bir kurum  bütçesi içinde yer alan bir tertibe ekleme yapmak üzere, kurum bütçesinde yer alan ve belli bir tertibe tahsis edilmiş ödenekten düşülen tutar,

   “Kurumlar Arası Aktarma Eklenen” sütununa diğer bir kurum bütçesi içinde yer alan ve belli bir tertibe tahsis edilmiş ödenekten düşme yapılarak yıl içinde kurum bütçesinde yer alan tertibe eklenen tutar,

   “Yedek Ödeneklerden Aktarma Düşülen” sütununa bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler  neticesinde  yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ilgili idarelerin bütçelerine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulan yedek ödeneklerden düşülen tutar,

   “Yedek Ödeneklerden Aktarma Eklenen” sütununa bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine konulan yedek ödeneklerden ilgili idarelerin bütçelerine eklenmek üzere aktarılan tutar,

“Eklenen Ödenek” sütununa kesin hesabı hazırlanan yıldan bir önceki yıla ait olan ve 1050 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi gereğince ertesi yıla devredilen kredi artığı ile devredilen taahhüt artığı tutarı, Devlet Planlama Teşkilatınca yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla 4749 sayılı Kanuna göre alınan dış proje kredilerinden yıl sonuna kadar harcanmayan ve ertesi yıla devredilmesi gereken dış proje kredileri tutarı ve ödeneğine dayanılarak verilen avans ve açılan akreditiflerden yapılan çekiş tutarlarından mahsubu yapılamayanların tutarı, 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun ile bu kanuna göre yayınlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ile diğer benzeri mevzuat uyarınca mahsubu yapılamayıp devredilen müteahhit avansları ile kredi artıkları tutarı ve bütçe kanunları hükümleri uyarınca bir önceki yıl bütçesinde yer alan ödeneklerden harcanmayarak ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine kısmen veya tamamen devren ödenek kaydedilen tutarlar,

   “Özel Ödenek” sütununa kesin hesabı hazırlanan yıldan bir önceki yıla ait olup, 1050 sayılı Kanunun 55 inci maddesi, bütçe kanunu ve özel  kanunlar gereğince ertesi yıla devredilen özel ödeneklerden kesin hesabı hazırlanan yıl bütçesine tekrar özel ödenek kaydedilen tutarlar ile yıl içinde tahsil edilen özel gelirlerden yapılan gelirli ödenek kayıtlarının tutarı,

“Yıl İçinde İptal Edilen Ödenek” sütununa bütçe kanunu ve özel kanunlarına dayanılarak yıl içinde iptal edilen ödeneklerin tutarı,

yazılır.

   E) “Yıl Sonu” başlığı altındaki sütunlardan;

   “Ödenek Toplamı” sütununa, bütçe ödeneği ve bütçe işlemlerinden sonra yıl sonunda oluşan nihai ödenek tutarı,

“Gider” sütununa mizandaki bütçe giderleri hesabının borç kalanı ile mahsup döneminde yapılan giderlerin toplamı,

“Ödenek Üstü Gider” sütununa bütçe kanunları ile verilen ödenekten fazla yapılan giderlerin tutarı,

 “İptal Edilen Ödenek” sütununa yıl sonu ödenek toplamı tutarından, yıl içinde ve mahsup döneminde ödeneğine dayanılarak yapılan giderler ile ödenek üstü giderler toplamından 1050 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve özel kanunlar gereğince ertesi yıla devredilen ödenekler toplamı çıkarıldıktan sonra kalan tutar, (Bu tutar, 1050 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi, 4749 sayılı Kanun, 3833 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre yayınlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca mahsubu yapılamayıp devredilen müteahhit avansları ile kredi artıklarını da içermektedir.)

“Ertesi Yıla Devredilen Ödenek” sütununa özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen ve yılı içinde harcanmayan tutarların ertesi yıl ödenek kaydedilerek harcanmasını sağlamak üzere devredilecek ödeneklerin tutarı, (Ödeneğin devredilebilmesi için ilgili mevzuatında ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedileceğine ilişkin hükmün bulunması gerekmektedir.) ödeneği bulunduğu halde çeşitli nedenlerle kesin hesabı düzenlenen yıl sonuna kadar harcanmayan tutardan, 1050 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi, 4749 sayılı Kanun, 3833 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre yayınlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca mahsubu yapılamayıp devredilen müteahhit avansları ile kredi artığı tutarı,

yazılır.

Bu cetvelin son sayfası bakanlıklarda Bakan, bağımsız bütçeli daire/idarelerde yetkili amir ve bakan, yüksek mahkemelerde mahkeme başkanı, üniversitelerde Bakan ve rektör ile birlikte bütçe dairesi başkanlarınca imzalanacaktır.

4. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali (Form: 3/1)

Bu cetvel, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Kesin Hesap Gider Cetvelinin (Form: 3) icmali olup, bu cetvelin “Bütçe Ödeneği”, “Bütçe İşlemleri” ve “Yıl Sonu” bölümlerine ait sütunlarına, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Kesin Hesap Gider Cetvelinin (Form: 3) ilgili sütunlarındaki toplam tutarları yazılacaktır. Genel toplam tutarının bu sütunların genel toplam tutarına eşit olması gerekir.

5. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali (Form: 3/2)

Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre Kesin Hesap Gider Cetvelinin (Form: 3) icmali olup, bu cetvelin  “Bütçe Ödeneği”, “Bütçe  İşlemleri” ve “Yıl

Sonu” bölümlerine ait sütunlarına, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre Kesin Hesap Gider Cetvelinin (Form: 3) ilgili sütunlarındaki toplam tutarları yazılacaktır. Genel toplam tutarının bu sütunların genel toplam tutarına eşit olması gerekir.

6. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali (Form: 3/3)

Bu cetvel, kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre Kesin Hesap Gider Cetvelinin (Form: 3) icmali olup, bu cetvelin  “Bütçe Ödeneği”, “Bütçe İşlemleri” ve “Yıl Sonu” bölümlerine ait sütunlar, kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre Kesin Hesap Gider Cetvelinin (Form: 3) ilgili sütunlarındaki toplam tutarları yazılacaktır. Genel toplam tutarının  bu sütunların genel toplam tutarına eşit olması gerekir.

7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali (Form: 3/4)

   Bu cetvel, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmanın  birinci düzeyine göre Kesin Hesap Gider Cetvelinin (Form: 3) icmali olup, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre alt alta, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dikey sütunlara “Ödenek Toplamı” ile “Gider” tutarları yazılacaktır. Bu sütunların genel toplam tutarının, Kesin Hesap Gider Cetvelinin (Form: 3) ilgili sütunlarının genel toplam tutarına eşit olması gerekir.

8. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Üstü Gider İcmali (Form: 3/5)

Bu cetvel, ödenek üstü giderlerin gösterildiği  Kesin Hesap Gider Cetvelinin (Form: 3) icmali olup, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyini içerecek şekilde düzenlenir.

Bütçe içinde karşılanamayan ve “Kesin Hesap Gider Cetveli”nde ödenek üstü gider olarak gösterilen ve kesin hesap kanunu tasarısı ile tamamlayıcı ödenek alınması gereken giderlerin tutarı bu cetvelde toplu olarak gösterilecektir.

9. Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneğinden Yapılan Aktarmalar Cetveli (Form: 3/6 )

Bu cetvel Kesin Hesap Gider Cetveline (Form: 3) paralel olarak düzenlenecek olup, 1050 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen mahkeme harçları, belirli satış aidatı ile oranı kanunlarla saptanmış ödenti ve ikramiyeleri karşılamak maksadıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin “Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği” tertibinden yapılan aktarmalar, bu cetvelin “Yedek Ödeneklerden Aktarma Eklenen” sütununda gösterilecektir.

10. Akreditif, Taahhüt ve Dış Proje Kredileri Cetveli (Form: 3/7)

Bu cetvel Kesin Hesap Gider Cetveline (Form: 3) paralel olarak düzenlenecek olup, cetvelde kesin hesabı hazırlanan yıldan bir önceki yıla ait olan ve 1050 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi, 4749 sayılı Kanun, 3833 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre yayınlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca mahsubu yapılamayıp devredilen müteahhit avansları ile kredi artıkları “Bütçe İşlemleri” bölümünün “Eklenen Ödenek” sütununa,

Ödeneği bulunduğu halde çeşitli nedenlerle kesin hesabı düzenlenen yıl sonuna kadar harcanmayan tutardan, 1050 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi, 4749 sayılı Kanun, 3833 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre yayınlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca mahsubu yapılamayıp devredilen müteahhit avansları ile kredi artığı tutarı, “Yıl Sonu” bölümünün “İptal Edilen Ödenek” sütunu ile “Ertesi Yıla Devredilen Ödenek” sütununa,

yazılır.

11. Yıl İçinde ve Mahsup Döneminde Yapılan Gider Cetveli (Form:3/8)

Bu cetvel kurumun yıl içi gideri ile mahsup döneminde yapılan gideri gösterecek şekilde düzenlenir. Cetvelin, “Yılı Giderleri” sütunu toplam tutarının, bütçe giderleri hesabının borç kalanı tutarına, “Mahsup Dönemi Giderleri” sütunu toplam tutarının, mahsup döneminde yapılan giderler tutarına, “Toplam Gider” sütunu tutarının ise her iki sütunun toplamı tutarına eşit olması gerekir.

 

12. Kesin Hesap Gider Cetveli Açıklaması (Form: 3/9)

Kesin hesap gider cetvelinin açıklaması, bütçe hazırlama rehberi dikkate alınarak hizmet gerekçeleri belirtilmek suretiyle açık ve anlaşılır biçimde yapılacaktır. Ödenek ve gider arasındaki farklar, nedenleri, iptal edilen ödenekler ve iptal edilme nedenleri açıklanacaktır. Ödeneklerin giderlere oranı gösterilecek, hedef, mali ve fiziki gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilecektir.

13. Kesin Hesap Gelir Cetveli (Form: 4)

   Bu cetvelin;

“Kodlar” sütununa ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre bütçe kanununda ve Detaylı Hesap Planında yer alan kodlar,

“Açıklama” sütununa kodların açıklaması bütçe kanununa ve Detaylı Hesap Planına uygun olarak,

   “Bütçe Geliri Tahmini” sütununa bütçe kanununun B cetvelinde gösterilen gelir tahminleri tutarı,

“Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Artığı” sütununa önceki yıl ya da yıllarda tahakkuk ettirilmiş ancak tahsil edilememiş gelirlerin tahakkuk artıkları, diğer bir deyişle bir önceki yıl kesin hesabının “Kesin Hesap Gelir B Cetveli”nde yer alan “Ertesi Yıla Devreden Tahakkuk Artığı” tutarları yeni kodlara göre dönüştürülerek,

   “Yılı Tahakkuku” sütununa “120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı”, “121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı”, “122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı” ve “222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı” borç kalanları ile “602 Bütçe Gelirleri Hesabı”nın alacak kalanı toplamından  “Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Artığı” tutarı düşülerek geriye kalan tahakkuk tutarı,

   “Red ve İadeler” sütununa bütçe gelirlerinden red ve iade yapılan tutarlar,

“Net Tahakkuk” sütununa kurum mizanında yer alan “120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı”, “121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı”, “122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı” ve “222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı” borç kalanları ile “602 Bütçe Gelirleri Hesabı”nın alacak kalanı toplamından “603 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı” borç kalanı toplamı çıkarılarak ulaşılacak tutar,

   “Net Tahsilat” sütununa kurum mizanında yıl sonu itibariyle gösterilen “602 Bütçe Gelirleri Hesabı”nın alacak kalanı tutarından, “603 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı” nın  borç kalanı toplamı çıkarılarak ulaşılacak tutar,

“Ertesi Yıla Devredilen Tahakkuk Artığı” sütununa geçen yıllardan devreden ve hesabı verilen yıl içinde yapılan net tahakkuk toplamından, yıl içinde yapılan net tahsiller düşüldükten sonra ertesi yıl bütçesine maledilmesi gereken tahakkuk artıkları,

   “Tahsilatın Tahmine Oranı %” sütununa yıl içinde yapılan tahsilatın bütçe geliri tahminine oranı yüzde olarak hesaplanarak,

yazılır.

   Katma bütçeli idarelerce düzenlenecek bu cetvelin son sayfası kesin hesap gider cetvelinde olduğu gibi ilgili Bakan, yetkili amir ve bütçe dairesi başkanınca imzalanacaktır.

14. Kesin Hesap Gelir İcmali (Form: 4/1)

Bu cetvelde gelir kodlarının ikinci düzeyinde “Bütçe Geliri Tahmini”, “Net Tahakkuk” ve “Net Tahsilat” sütunları düzenlenecektir. Bu sütunların toplamının  Kesin Hesap Gelir Cetvelinin (Form: 4) ilgili sütunlarının genel toplam tutarlarına eşit olması gerekir.

15. Bağış ve Özel Gelirler  Cetveli (Form: 4/2)

Bu cetvelde, 1050 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yapılan şartlı bağış ve

yardımlar ile bütçe kanunu ve özel kanunlar gereğince elde edilen özel gelirlerden ödenek kaydedilen tutarlar gösterilir.

   “Özel Gelirin Kodu” sütununa, özel gelirin Detaylı Hesap Planında dört düzeyde belirlenen ekonomik kodu,

   “Açıklama” sütununa özel gelir kodunun adı,

“Özel Gelirin Yatırıldığı Saymanlık” sütununa özel geliri kayıtlarına alan saymanlığın adı,

“Geçen Yıldan Devreden Ödenek” sütununa bir önceki yıl sonu itibariyle kullanılmadığından ertesi yıla devredilen özel ödenekler,

“Yılı Ödenek Kaydı” sütununa yıl içinde elde edilen özel gelirlerden ödenek kaydedilen tutarlar,

   “Aktarılan/İptal Edilen Ödenek” sütununa bütçe kanununun ilgili maddeleri uyarınca yıl içinde iptal edilen özel ödenekler ile başka kurumlara aktarılan özel ödenekler,

“Ödenek Toplamı” sütununa bir önceki yıldan devreden özel ödenek ile yıl içinde kaydedilen özel ödenek toplamından iptal edilen veya başka kuruma aktarılan özel ödenekler çıkarıldıktan sonra kalan ödenek,

   “Gider” sütununa özel ödenekler finans kodundan yapılan gider tutarları,

“Ertesi Yıla Devredilen Ödenek” sütununa yıl içinde özel ödenek kaydedilen tutarlardan yapılan giderlerden sonra kalan ve ertesi yılda kullanılmasını sağlamak için devredilecek ödenekler,

   yazılır.

16. Kesin Hesap Gelir Cetveli Açıklaması (Form: 4/3)

Bu cetvel, genel bütçeli daireler için Maliye Bakanlığınca (Gelirler Genel Müdürlüğü), katma bütçeli idareler için bu idarelerce düzenlenecektir.

Bu cetvelde, bütçe ile verilen gelir tahminine karşılık ne kadar tahakkuk ve tahsilat yapıldığı, tahmin, tahakkuk ve tahsilat arasındaki farkın nedenleri açıkca yazılacak ve tahsilatın tahmine oranı yüzde olarak gösterilecektir.

17. Kesinleşen Sayıştay İlamları İnfaz Cetveli (Form: 5)

Bu cetvel, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca düzenlenecek olup, yıl sonuna kadar kesinleşmiş Sayıştay ilamlarına yer verilecektir.

Genel bütçeli daireler için Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü), katma bütçeli idareler için bu idarelerce düzenlenecektir.

   Sözkonusu cetvelde “İli”, “Saymanlığın  Adı”, “İlamın Yılı”, “İlamın  Numarası”, “İlamın  Kesinleşme Yılı”, “Borç Tutarı”, “Silme-Düşme ,Terkin Tutarı”, “Silme-Düşme Terkinden Sonra Kalan Borç Tutarı”, “ Tahsilat”, “Ertesi Yıla Devredilen Borç Tutarı”, “Tahsilat Oranları” sütunları ilgisine göre doldurulacaktır.

II- HAZİNE GENEL HESABINA EKLENECEK BELGE VE CETVELLER

Hazine genel hesabı ve kesinhesap kanunu tasarıları 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 ve 104 üncü maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığınca hazırlanır.

Hazine genel hesabına eklenmek üzere Maliye Bakanlığınca ve Hazine Müsteşarlığınca düzenlenecek belge ve cetveller aşağıda gösterilmiştir.

1. Maliye Bakanlığınca Düzenlenecek Belge ve Cetveller

   1. Kesin hesap kanunu tasarıları ve gerekçeleri

2. İta Amirleri Cetveli (Form:HGH-1)

3.Geçici Mizan ve Kesin Mizan (Form:HGH-2-2/1)

4.Genel/Katma Bütçeli Dairelerin/İdarelerin Kesin Hesap Gider Cetveli (Form:HGH-3)

5. Genel/Katma Bütçeli Dairelerin/İdarelerin Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli (Form: HGH-3/1)

6.Genel/Katma Bütçeli Dairelerin/İdarelerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli(Form: HGH-3/2)

7.Genel/Katma Bütçeli Dairelerin/İdarelerin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali (Form: HGH-3/3)

8.Genel/Katma Bütçeli Dairelerin/İdarelerin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Üstü Gider İcmali (Form: 3/4)

9.Genel/Katma Bütçeli Dairelerin/İdarelerin Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Üstü Gider Cetveli (Form:HGH-3/5)

10.Genel/Katma Bütçeli Dairelerin/İdarelerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Üstü Gider Cetveli (Form: HGH-3/6)

11.Yıl İçinde ve Mahsup Döneminde Yapılan Gider Cetveli  (Form:HGH-3/7)

12.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin İller İtibariyle Dairelere Dağılımı (Form: HGH-3/8)

13.Kesin Hesap Gelir Cetveli (Form:HGH-4)

14.Kesin Hesap Gelir  İcmali (Form:HGH-4/1)

15.Bağış ve Özel Gelirler Cetveli (Form:HGH-4/2)

16. Kesin Hesap Gelir Cetveli Açıklaması (Form:HGH-4/3)

17. Bütçe Gelirlerinin İller İtibariyle Dağılımı (Form: HGH-4/4)

18. Kesinleşen Sayıştay İlamları İnfaz Cetveli (Form:HGH-5)

19. Genel ve Katma Bütçeli Dairelere/İdarelere Ait Kesin Hesap Cetvelleri

2. Hazine Müsteşarlığınca Düzenlenecek Cetveller

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinde “Devlet borcu ve Hazine garantilerinin uygulama sonuçları Müsteşarlıkca hazırlanarak ilgili yıl kesin hesap cetveli ile birlikte Hazine genel hesabına dahil edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu madde hükmü uyarınca Hazine Müsteşarlığınca Devlet iç ve dış borçları ve Hazine garantilerinin uygulama sonuçları ile açıklamaları hazırlanarak Haziran ayı sonunda hazine genel hesabına eklenmek üzere Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

Hazine Müsteşarlığınca düzenlenecek cetveller aşağıda gösterilmiştir.

1.        Devlet İç Borçları Cetveli (Form:HGH-6)

2.        Devlet İç Borçları Cetveli Açıklaması (Form:HGH-6/1)

3.        Devlet Dış Borçları Cetveli (Form:HGH-6/2)

4.        Devlet Dış Borçları Cetveli Açıklaması (Form:HGH-6/3)

5.        Hazine Garantili Borçlar Cetveli (Form:HGH-6/4)

6.        Hazine Garantili Borçlar Cetveli Açıklaması (Form:HGH-6/5)

III- DİĞER HUSUSLAR

   1. Kesin hesap cetvellerinin kapağına ilgili bakanlık/üniversite/daire veya idarenin adı yazılacak “..... Mali Yılı Kesin Hesabı” ibaresi konulacaktır.

2. Kesin hesap cetvellerinin kapağından sonra gelmek üzere “İçindekiler” sayfası eklenecek ve cetvellerin adları ile sayfa numaraları gösterilecektir.

3.Kesin hesap cetvellerinin üst kısmında yer alan “KURUMU” yanına kurum kodu ve adı yazılacaktır.

4. Kesin hesap cetvelleri, sağ üst tarafına “(1.000.-TL)” ibaresi yazılmak suretiyle son üç rakama (000) yer verilmeksizin  düzenlenecektir.

5. Kesin hesap cetvelleri A4 kağıdı ebadında bastırılacaktır.

6. Sayıştay Başkanlığınca kesin hesap kanunu tasarıları için Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Genel Uygunluk  Bildirimlerinde, kesin hesap gelir ve gider cetvellerine eklenen açıklamaların yetersiz olduğu belirtildiğinden, açıklamaların bu tebliğin I/12 ve I/16 ncı bölümlerinde yer alan hususlara uygun olmasına özen gösterilecektir.

7. Yukarıda belirtilen kapsam, şekil ve esaslar doğrultusunda hazırlanan kesin hesap cetvellerinden iki nüshası mutabakat sağlanmak üzere, üniversite bütçe dairesi başkanlıklarınca en geç 15 Nisan, genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idareler bütçe dairesi başkanlıklarınca ise en geç 1 Mayıs tarihine kadar Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü Kesin Hesap Şubesi Müdürlüğü) gönderilecektir.

8. Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) mutabakat sağlanan ve yetkililerince imzalanmış kesin hesaplar en geç Haziran ayı sonuna kadar dört nüsha olarak Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü Kesin Hesap Şubesi Müdürlüğü) gönderilecektir.

9. Kesin hesap kanunu tasarıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte görüşülüp karara bağlanacağından genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idarelerce elli adedi, üniversitelerce yirmibeş adedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, beş adedi Sayıştay Başkanlığına Ekim ayının ilk haftasında gönderilecektir.

IV - YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

               (Düzeltme:RG-09/03/2005-25750)

 

 

DÜZELTME

             28/2/2005 tarihli ve 25741 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 22 sıra no.lu “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği”nin eki cetvellerden sehven eksik gönderildiği için yayımlanmayan, aşağıda yer alan “Form: HGH-4/4” cetveli; Maliye Bakanlığının 4.3.2005 tarihli ve B.07.0.MGM.0.19-201-05/4409 sayılı yazısı üzerine, 105 inci sayfada yayımlanan “Form: HGH-4/3” cetvelinden sonra gelmek üzere, söz konusu Tebliğe eklenmiştir.

 

 

 


 

EK1    EK2

 

 

Sayfa