Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29934 Mükerrer

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE

UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA

CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/13)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-21/7/2017-30130)(1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 70 inci maddesi uyarınca 1/7/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 

4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.000 TL

50.000 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

19.000 TL

250.000 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.000 TL

75.000 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.000 TL

25.000 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

2.000 TL

40.000 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

10.000 TL

75.000 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

46.000 TL

115.000 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

10.000 TL

25.000 TL

 

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

_______________

(1)                Bu değişiklik 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Sayfa